Yargıtay - 10. Ceza Dairesi

2017/1318 Esas 2018/2185 Karar
Karar Tarihi: 01.03.2018
Yargıtay

10. Ceza Dairesi         2017/1318 E.  ,  2018/2185 K.

'İçtihat Metni'Mahkeme : ... Ağır Ceza Mahkemesi

Suçlar : a) Uyuşturucu madde ticareti yapma (tüm sanıklar hakkında)

b) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (sanık ... hakkında)

c) Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma (sanıklar ...., .... ....,, ..., ....,...., , ...., ...., .... ve

.... hakkında)

Hükümler : a) Mahkûmiyet (sanıklar ...., , .... ...., ...., ..., ...., ...., .... ve .... hakkında her iki suç yönünden)

b) Beraat (sanıklar ...., ...., .... .... ve ....hakkında her iki suç yönünden)

Temyiz incelemesi, sanıklar ...., , .... ...., ...., ..., ...., .... ve .... müdafilerinin istekleri üzerine duruşmalı, diğer sanıklar hakkında duruşmasız olarak yapıldı.

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

A) Sanıklar .... ve .... hakklarında uyuşturucu madde ticareti yapma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından verilen beraat hükümlerinin incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından; Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

B) Sanıklar .... .... ve .... haklarındaki beraat,sim kart ve telefonların iadesi kararına yönelik temyiz isteğinin incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından; Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

C) Sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve sanıklar , .... ...., ...., ..., ...., ...., .... ve .... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi:

5237 sayılı TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçunun işlendiğinin ve örgütün varlığının kabul edilebilmesi için; üye sayısının en az üç kişi olması, üyeler arasında soyut bir birleşme değil gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunması, suç işlenmese bile suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşmenin olması, niteliği itibariyle devamlılık göstermesi; örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından, amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması gerekir. Örgüt yapılanmasında işlenmesi amaçlanan suçların konu ve mağdur itibarıyla somutlaştırılması mümkün ancak zorunlu değildir.

Somut olayda; örgüt oluşturmak için gerekli olan sanıklar arasında hiyerarşik bir ilişki saptanamamıştır.

Açıklanan durumlar karşısında; 5237 sayılı TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma' suçlarının unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanıklar hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanıkların müdafilerinin ve sanık ... yönünden Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

D) Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipinin doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma” suçlarıyla ilgili (C) bölümündeki bozma nedenine göre, koşulları bulunmadığı halde sanığın cezasının TCK‘nın 188. maddesinin 5. fıkrası uyarınca artırılması,

Kabule göre, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında beraat kararrı verilmediği halde, suçta kullanılmadığına ilişkin yasal ve yeterli bir gerekçe gösterilmeden sanığa ait sim kart ve telefonların iadesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları ve duruşmadaki sözlü savunması bu nedenle yerinde olduğundan, re'sen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA,

E) Sanıklar ... ve .... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenin dışındaki yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma” suçlarıyla ilgili (C) bölümündeki bozma nedenine göre, koşulları bulunmadığı halde sanıkların cezalarının TCK‘nın 188. maddesinin 5. fıkrası uyarınca artırılması,

2- 09.01.2009 tarihli olayda; sanık ...'in uyuşturucu maddenin Van ilinden temin edilerek ...'a getirilmesinde diğer sanık ... ile birlikte hareket ettiği ve sanık ...'in ise uyuşturucu madde ele geçen aracın sürücüsü diğer sanık .... ile irtibatı sağlayarak eylemlerinin sabit olduğu ancak 18.03.2009 tarihli olayda ele geçen uyuşturucu maddelerle ilgileri olduğuna ilişkin somut olay ve olgularla örtüşmeyen ve maddi bulgularla desteklenmeyen telefon görüşmeleri dışında kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, tek eylemi sabit olan sanıklar hakkında TCK'nın 43. maddesinde öngörülen 'zincirleme suç' hükümlerinin uygulanması suretiyle, fazla ceza tayin edilmesi,

Kabule göre, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında beraat kararı verilmediği halde, suçta kullanılmadığına ilişkin yasal ve yeterli bir gerekçe gösterilmeden sanık ...'e ait sim kart ve telefonların iadesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının ve sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları ile duruşmadaki sözlü savunmaları bu nedenle yerinde olduğundan re'sen de temyize tabi olan hükümlerin BOZULMASINA,

F) Sanık .... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Dosya içeriğine göre; 09.01.2009 tarihinde sürücülüğünü yaptığı araçta ele geçen net 5229,030 gram eroin ve 268,121 gram 6-mam'a ilişkin olarak sanık hakkında 11.02.2009 tarihli iddianame ile kamu davası açıldığı, Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 01.02.2010 tarihli 2009/48 esas ve 2010/7 karar sayılı ilamı ile 7 yıl 6 ay hapis ve 150 gün karşılığı 3.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve hükmün Dairemizin 10.05.2012 tarihli 2010/44838 esas ve 2012/9156 karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği anlaşılmakla; sonraki tarihlerde diğer sanıklarda ele geçen uyuşturucu maddelerle ilgisi olduğuna ilişkin aleyhinde kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmayan sanık hakkında CMK'nın 223. maddesinin 7. fıkrası uyarınca aynı olay nedeniyle mükerrer olarak açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan re'sen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA,

G) Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenlerin dışındaki yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma” suçlarıyla ilgili (C) bölümündeki bozma nedenine göre, koşulları bulunmadığı halde sanıkların cezalarının TCK‘nın 188. maddesinin 5. fıkrası uyarınca artırılması,

2- Sanığın, 09.01.2009 tarihinde meydana gelen diğer sanık ....'ın sürücülüğünü yaptığı araçta uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayında diğer sanıklar ...., ..., .... ve ....'ın suçunu iştirak ettiğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, tek eylemi sabit olan sanık hakkında TCK'nın 43. maddesinde öngörülen 'zincirleme suç' hükümlerinin uygulanması suretiyle, fazla ceza tayin edilmesi,

Kabule göre, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında beraat kararı verilmediği halde, suçta kullanılmadığına ilişkin yasal ve yeterli bir gerekçe gösterilmeden sanığa ait sim kart ve telefonların iadesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının ve sanık müdafiinin temyiz itirazları ile duruşmadaki sözlü savunması bu nedenle yerinde olduğundan re'sen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA,

H) Sanıklar .... ve .... .... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi:

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan 27.04.2017 tarihli ve 2017/183 numaralı yazı ve dosya içeriğine göre; sanık ...'in uyuşturucu maddenin sahibi olarak ismini söylediği .... hakkında ve uyuşturucu madde ele geçirilen sanık ... ....'e ait ikametleri .... ve .... isimleriyle kiraladığı iddia olunan ....ve .... hakkında 15.02.2017 tarihli iddianame ile suç tarihi 18.03.2009 olan uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 2017/183 esas sayılı kamu davasının açıldığı ve davanın derdest olduğu anlaşılmakla, bu dava ile birleştirilmesi, tüm delillerin birlikte değerlendirilerek, sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kabule göre, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan haklarında beraat kararı verilmediği halde, suçta kullanılmadığına ilişkin yasal ve yeterli bir gerekçe gösterilmeden sanıklara ait sim kart ve telefonların iadesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının ve sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları ile duruşmadaki sözlü savunmaları bu nedenle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin, re'sen de temyize tabi olan hükümlerin BOZULMASINA,

I) Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenlerin dışındaki yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma” suçlarıyla ilgili (C) bölümündeki bozma nedenine göre, koşulları bulunmadığı halde sanıkların cezalarının TCK‘nın 188. maddesinin 5. fıkrası uyarınca artırılması,

2- Sanığın, 09.01.2009 tarihinde meydana gelen diğer sanık ....'ın sürücülüğünü yaptığı araçta uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayında diğer sanıklar ...., ..., .... ve ....'ın suçunu iştirak ettiğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, tek eylemi sabit olan sanık hakkında TCK'nın 43. maddesinde öngörülen 'zincirleme suç' hükümlerinin uygulanması suretiyle, fazla ceza tayin edilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları ile duruşmadaki sözlü savunması bu nedenle yerinde olduğundan re'sen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA,

İ) Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın savunmasının aksine, diğer sanıklarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgisinin bulunduğuna veya bu sanıkların suçlarına iştirak ettiğine ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşmeyen ve maddi bulgularla desteklenmeyen telefon görüşmeleri dışında, kuşku sınırlarını aşan yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları ile duruşmadaki sözlü savunması bu nedenle yerinde olduğundan, re'sen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA,

01/03/ 2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TEFHİM TUTANAĞI: 01.03.2018 günü saat: 13.30'da verilen bu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı ....'ın huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanıklar ... ve ... müdafii Av. ..., sanık ... müdafii Av. ... , sanık ... müdafii Av. ...., sanık ... müdafii Av. ...., sanık ... müdafii Av. ...'in yokluklarında usulüne uygun şekilde, 01.03.2018 tarihinde yöntemine uygun biçimde, açık olarak okunup anlatıldı.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.