Yargıtay - 15. Ceza Dairesi

2017/11973 Esas 2018/1485 Karar
Karar Tarihi: 01.03.2018
Yargıtay nitelikli dolandırıcılık özel belgede sahtecilik

15. Ceza Dairesi         2017/11973 E.  ,  2018/1485 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik

HÜKÜM : Sanık ... hakkında,

TCK'nın 207/1, 53. maddeleri gereğince bir kere, TCK'nın 158/1-d-h, 52/2, 53, maddeleri gereğince iki kere

Sanıklar ... ve ... hakkında,

a-TCK'nın 207/1, 39/1, 53. maddeleri gereğince bir kere, TCK'nın 158/1-d-h, 39/1, 52/2, 53 maddeleri gereğince iki kere mahkûmiyet

Nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından sanıkların mahkûmiyetine ilişkin hükümler o yer Cumhuriyet savcısı, katılanlar vekili ve sanıklar müdafiileri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü.

Sanıklardan ... ve ve ...'un katılanlar ... ve ... ile birlikte ...İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti'nin ortakları oldukları, şirketi ele geçirip haksız menfaat temin etmek amacıyla 26.08.2013 tarihinde katılanların hazır bulunmadığı ve şirkete ait olmayan bir adreste ortaklar kurulu toplantısı yapılmış gibi gösterip, sanıklardan ...'un katılanlarla ilgisi olmayan aslında şirket adına verilmiş, şirketin taşınmazlarının idaresi ile ilgili vekaletnameyi kullanarak katılanlar adına usulsüz imza atarak alınan kararları notere ve ticaret siciline sunduğu, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün yazısına göre; ... Noterliğince 26/08/2013 tarih ve ... yevmiye numarası ile onaylanan ... İnşaat Sanayi ve Maden Ticaret Ltd Şti 26/08/2013 tarih ve 002 sayılı karar metninde, şirket kurulunun 26/08/2013 tarihinde, şirket merkezinde toplanıp ortaklar kurulu olarak ...'un yönetim kurulu başkanlığına getirildiği, ayrıca da ... ile birlikte şirket müdürü olarak 10 yıllığına seçildiklerinin belirtildiği, ortaklar kurulu olarak kararın alt kısmında ortaklar ... ve ...'un asaleten, diğer ortaklar ... ile ... adına ise vekaleten ...'un tutanağı imzaladığı, ... Müşavirlik Taah. İnş. Ltd. Şti bölümünün ise temsile yetkili vekil ... tarafından imzalandığının belirtildiği, bu konudaki dayanak belge olan düzenleme şeklindeki vekaletnamenin ... Noterliğinin 30/04/2012 tarih ve ... yevmiye numaralı vekaletnamesi olduğu, bu vekaletname ile sadece şirketin gayrimenkulleri ile ilgili sanık ...'a yetki verildiği, katılanlar ... veya ... adına hareket etme ve bireysel olarak katılanlar adına herhangi bir ortaklar kurulu toplantısına katılıp, onlar adına oy kullanma yetkisinin verilmediği, sanıklardan ... ve ...'un diğer sanık ...'a yol göstermeleri üzerine sanık ...'un çeşitli firmalar ile şirketi temsile yetkiliymiş gibi irtibat kurup şirket alacaklarını tahsil ettiği, böylece haksız menfaat temin ettiğinin iddia edildiği olayda;

1- Sanıklardan ...'un özel belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyetine yönelik hükmün temyiz incelemesinde;

Sanığın, katılanların bulunmadığı genel kurul toplantısında yetkisi varmış gibi hareket ederek katılanların yerine toplantı tutanaklarını imzalayıp, bunları ticaret siciline vermek suretiyle özel belgede sahtecilik suçunu işlediğine yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,

2- Sanık ...'un nitelikli dolandırıcılık, sanıklar ... ile ...'un ise özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından mahkûmiyetlerine yönelik hükümlerin temyiz incelemesinde;

Her üç sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik olarak;

Sanık ...'un yetkisi olmadığı halde genel kurul toplantısında alınan kararları, katılanlar adına imzalayarak oluşturduğu sahte belgelere dayanarak suça konu şirketi temsile yetkili hale geldiği, şirket adına hareket ederek ticari ilişki içerisinde oldukları ... Gaz San ve Tic. A.Ş ile ... İnşaat Tarım Gıda Hayvancılık San ve Tic A.Ş'den para tahsil ederek haksız menfaat temin ettiği iddia edilmişse de 27.04.2010 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde 23.04.2010 tarihinde alınan karar gereği, ahzu kabza yetkisini de içermek üzere katılanlar ile sanıklardan ...'un şirket kaşesi üzerinde en az ikisinin imzası bulunmak suretiyle yetki kullanacaklarının belirtilmesi, dosyada bir sureti bulunan 24.04.2012 tarihli...Noterliğinde düzenlenen vekaletnameye göre de suç tarihlerinden önce işyeri açma ve idaresi yetkileri başlığı altında sanık ...'a fatura bedeli tahsil etme ve ahzu kabza yetkisinin şirketi temsilen katılanlar tarafından verilmiş olduğunun anlaşılması karşısında; öncelikle bahsi geçen vekaletnamenin aslının ya da onaylı bir suretinin getirtilip, bu vekaletnameye yönelik olarak taraflardan diyecekleri sorularak sonucuna göre sanığın önceden sahip olduğu bir yetkiyi kullanıp kullanmadığı değerlendirilip, nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının araştırılması ile sanığın suça konu paraları şirket hesaplarına aktarıp aktarmadığına dair inceleme yapılmasından sonra tüm sanıkların hukuki durumlarının tayin ve tespiti gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde mahkûmiyetlerine karar verilmesi,

Sanıklar ... ve ... hakkında ayrıca özel belgede sahtecilik suçuna yönelik olarak;

Sanık ...'un suça konu toplantıya katılmaktan öte diğer sanık ...'un kullandığı vekaletnamenin içeriğini kontrol etmemesi ile dışarıdan müdür olarak atanan sanık ...'un babası olan sanık ...'un katılanlar adına imzaladığı belge nedeni ile suçun işlenmesi sırasında teşvik eden, suç işleme iradesini kuvvetlendiren suçun işlenmesinden sonra yardım eden, suçun nasıl işleneceği hususunda yol gösteren, uygun araçları temin eden, suçun işlenmesinde yardım edip suçun icrasını kolaylaştıran olarak sorumlu tutulmalarını gerektiren herhangi bir delilin bulunmadığı gözetilmeden sanıkların ayrı ayrı beraatleri yerine, hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde mahkûmiyetlerine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısı, sanıklar müdafiileri ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 01/03/2018tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı oy;

Sanıklardan ... ve ...'un katılanlar ... ve ... ile birlikte...İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti'nin ortakları oldukları, şirketi ele geçirip haksız menfaat temin etmek amacıyla 26.08.2013 tarihinde katılanların hazır bulunmadığı ve şirkete ait olmayan bir adreste ortaklar kurulu toplantısı yapılmış gibi gösterip, sanıklardan ...'un katılanlarla ilgisi olmayan aslında şirket adına verilmiş, şirketin taşınmazlarının idaresi ile ilgili vekaletnameyi kullanarak katılanlar adına usulsüz imza atarak, alınan kararları notere ve ticaret siciline sunduğu, sanıklardan ... ve ...'un diğer sanık ...'a yol göstermeleri üzerine sanık ...'un çeşitli firmalar ile şirketi temsile yetkiliymiş gibi irtibat kurup şirket alacaklarını tahsil ettiği, böylece haksız menfaat temin etmek suretiyle atılı suçları işledikleri iddasıyla açılan kamu davasının yargılaması sonucu sanıkların mahkumiyetine hükmedildiği,

Dairemizce yapılan temyiz incelemesi sonunda sanıklardan ... hakkında özel belgede sahtecilik suçundan verilen hükmün onanmasına, sanık ...'un nitelikli dolandırıcılık, sanıklar ... ve ... hakkında ise özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinin bozulmasına karar verilmiştir.

Sanık ... hakkındaki özel belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet kararının onanmasına ilişkin sayın çoğunluk ile aramızda herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Ancak, sayın çoğunluğun sanık ...'un nitelikli dolandırıcılık, sanıklar ... ve ... hakkında ise özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinin bozulmasına ilişkin görüşlerine katılmıyoruz.

Şöyle ki;

Sanıklar ...ve ... mahkumiyete esas teşkil eden ve sahteciliği bilirkişi raporu ile tespit edilmiş 26.08.2013 tarih ve 001 numaralı ortaklar kurulu kararı ile katılanların yetkilerini kaldırmış ve yine aynı tarihli 002 numaralı sahte olarak düzenlendiğinin belirlendiği kararla da katılanların yetkilerini kendileri almışlardır. Bilahare, bu kararı tescil için ticaret sicil memurluğuna göndermişlerdir. Sanıklardan ... da bu şekilde sahtecilik yolu ile elde edilen yetkilerle katılanların da ortağı olduğu şirket adına hareket edip ele geçirdikleri bu haksız yetkiye istinaden şirketin alacaklı bulunduğu ... İnşaat Tarım Gıda Hayvancılık ve Natural Gaz San. ve Tic. A.Ş.'den alacakları tahsil edip kendi uhdelerine geçirmişlerdir.

Her ne kadar sanıklar savunmalarında ve sayın çoğunluğun bozma kararında ortaklar kurulu kararına dayanak olarak... Noterliğinin 30.04.2012 tarih ve ... sayılı vekaletnamesi gösterilmiş ve bu alınan vekaletnamenin aslının ya da onaylı örneğinin dosyada bulunmaması bozma nedeni yapılmış ise de; öncelikle belirtmek isteriz ki bahse konu vekaletnamenin sahteliği katılanlar ya da sanıklar tarafından ileri sürülmemiştir. Vekaletname örneği de dosyada mevcuttur. Yargılama sırasında mahkemece bahse konu vekaletname incelenmiş, gerekçeli kararda “Bu vekaletname sanık ...'a sadece şirketin gayrimenkulleri ile ilgili hareket yetkisi vermektedir, vekaletnamede toplantılara onlar adına katılma, oy kullanabilme yetkisinin verilmediği açıkça görülmektedir. Bu itibarla sözleşme hukuken geçerli kabul edilmemiştir. Buna rağmen belge ticaret sicil memurluğuna sunulmuş, tescil ettirilmiş, ticaret sicil gazetesinde yayınlanması sağlanmıştır.” denilmek suretiyle bahse konu vekaletnamenin sanıklara şirket alacaklarını tahsil etme yetkisini vermediği ve bu belgeye istaneden alınan ortaklar kurulu kararının geçersiz olduğu karar yerinde tartışılmıştır, anılan gerekçe tüm dosya kapsamına da uygun düştüğü gibi uyuşmazlığı çözmeye, mahkumiyet yönünde karar vermeye de yeterlidir.

Kaldı ki; dosyada örneği mevcut olan... Noterliğinin 04.09.2013 gün ve 23015 sayılı düzenleme şeklindeki azilnamesi ile katılanlar ... ve ... tarafından aralarında sanıklar ..., ...'un da bulunduğu ...ve ...'a daha önce vekaletname ile bir kısım yetkiler verilen vekilliklerinden azledildikleri bildirilmiş, karar sanıklara tebliğ edilmiştir. Bu nedenle savunmaya dayanak teşkil eden ... Noterliğinin vekaletnamesi geçersiz hale gelmiştir.

Öte yandan; katılanlar ... ve ... tarafından sanıkların yetkilisi bulunduğu ...İnşaat Sanayi ve Maden Tic. Ltd. Şti. aleyhine yargılamaya konu olan 26.08.2013 tarihli genel kurulun iptali istemiyle Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılmış, mahkemenin 27.02.2014 tarih 2013/696 Esas, 2014/80 Karar sayılı ilamı ile davanın kabulü ve 26.08.2013 tarihli genel kurulun ve genel kurulda alınan kararların yoklukla malûl olduğunun tespitine karar verilmiştir. Böylelikle sanıklar tarafından icra edilen genel kurulun usulsüz olduğu, hukuk mahkemesi tarafından da belirlenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında; dosyada örneği bulunan ve sahteliği ileri sürülmeyen ... Noterliğinin 30.04.2012 tarih ve ... sayılı vekaletnamesinin aslının ve onaylı örneğinin getirtilmesinin, bu hususta tarafların beyanlarının alınmasının sonuca herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Sanık ...'in diğer sanık ... ile karşılıklı olarak anlaşarak, onun hakkındaki davadan vazgeçip şirket yönetimi ile temsil yetkisi vereceğini vaad ederek sanık ...'daki suç işleme iradesini kuvvetlendirmiştir. Sanıklardan ...'ın oğlu olan ...'un ise babasının isteği ve iradesi doğrultusunda şirketin genel kurul toplantılarına katılmış, imza yetkisi almış ve bu yetkilere istinaden babası lehine işlemler yapmıştır. Yetkisiz vekaletname ve sahte genel kurulu kararlarından habersiz olduğunu ileri sürmek hayatın olağan akışına aykırıdır.

Ayrıca, sayın çoğunluk tarafından sanıklardan ...'un özel belgede sahtecilik suçu sübut kabul edilip, onanmasına hükmedilmesine rağmen bu suça dayanak teşkil eden ve sahteliği kabul edilen genel kurul kararına istinaden sanığın haksız menfaat temin edip etmediği yönünde bozma hükmü kurulması açıkça çelişki oluşturmaktadır. Suça konu belge oluşturulmuş ve bu belgeye dayanılarak da şirketin alacaklı olduğu firmalardan bu şekilde para tahsil ederek haksız menfaat sağlanmıştır. Bu hususta herhangi bir şüphe de bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; mahkemece dosya kapsamına uygun olarak, iddia, savunma ve tüm delillerin karar yerinde tartışılıp irdelenerek, yasal ve yeterli gerekçe gösterilmek suretiyle sanıkların mahkumiyetine hükmedilmiştir. Sanıkların mahkumiyetine dair Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 02.06.2015 tarih, 2014/432 Esas ve 2015/175 Karar sayılı ilamının onanması gerekmektedir.

Bu bakımdan, anılan mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmediğinden, kararın onanması gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğun sanık ...'un nitelikli dolandırıcılık, sanıklar ... ve ... hakkında ise özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinin bozulmasına ilişkin görüşlerine katılmıyoruz.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.