Yargıtay - İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/724 Esas 2022/111 Karar
Karar Tarihi: 01.03.2022
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO:2021/724

KARAR NO:2022/111

DAVA:Alacak

DAVA TARİHİ:30/10/2007

BİRLEŞEN .... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN

... ESAS ... KARAR SAYILI DOSYASI

DAVA:Alacak

DAVA TARİHİ:09/07/2008

BİREŞEN .... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN ... ESAS,

... KARAR SAYILI DOSYASI

DAVA:Alacak

DAVA TARİHİ:21/01/2009

Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; (.... ATM'nin ...Esas sayılı dosyası); davalı şirketlerden ... Hizmetleri A.Ş. ile imzalanan anlaşma uyarınca bu şirketin ...'ye ait verici istasyonlarında ücret karşılığında GSM Baz istasyonları kurarak yararlanması konusunda anlaştıklarını, davalı ... şirketinin imzalanan sözleşmeye göre yararlanmayı talep ettiği verici istasyonlarına ilişkin olarak montaja başlamadan önce yaptığı çalışmaları ...'ye sunması ve ...'nin onayını alması, bundan sonra montaja başlaması ve tahsis ücretlerini de ödemesi gerekirken ...'den izin almaksızın ...'ye ait ... verici istasyonlarına GSM alt yapısı kurduğu ve istasyonların alt yapısından yararlandığı, kullanım süresince de herhangi bir ücret ödemediğinin tespit edildiğini, daha sonra 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15'inci maddesinin 7'inci fıkrasının (a) bendi ve ... tarafından yürürlüğe konulan 'Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik' kapsamında ... 23.06.2005 tarih ve 250 sayılı kararı ile davalı ... şirketine ait olan yirmi beş yıllık lisans hakkı ile bu varlıkların cebren satışına karar verildiğini, satış ihalesinin 13.12.2005 tarihinde yapıldığını ve Telsimin mal varlıklarını diğer davalı ... ... A.Ş.'nin satın aldığını, bu şirketin de devirden sonra ücretleri ödediğini belirterek tahsis ücretlerinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak ...'ye reeskont faizi ile birlikte verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle (.... ATM'nin ...Esas sayılı dosyası); kendilerinin diğer davalı ... Hizmetleri A.Ş.'yi aktif ve pasifiyle devralmalarının söz konusu olmadığını, ... şirketinin malvarlığının ... tarafından ihale yoluyla satışına karar verildiğini, kendilerinin de ihaleyi kazanan şirket olarak mal varlığını satın aldıklarını, hukuki sorumluluklarının da satış ihalesinden sonra doğduğunu, ihale şartnamesinin 10.2 maddesinde de bunun açıkça yazılı olduğunu, malvarlığını devraldıktan sonra tahsis ücretlerini davacıya ödediklerini, iki şirketin aynı şirket olmadığını bu gerekçelerle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Birleşen .... ATM'nin ... Esas, ... Karar sayılı dosyasında davacı vekili dava dilekçesinde özetle; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere toplam 56.801,24-YTL alacaklarının 20.435,94-YTL tutarındaki bölümünün fatura tarihi olan 21/11/2017 tarihinden, 14.963,03-YTL tutarındaki bölümün fatura tarihi olan 26/03/2008 tarihinden, 21.402,27-YTL tutarındaki bölümün fatura tarihi olan 07/05/2008 tarihinden tahsil tarihine kadar geçecek süre için işleyecek ticari reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline ve davanın .... ATM'nin ...Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen .... ATM'nin ... Esas, ... Karar sayılı dosyasında davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Haksız ve kötüniyetli olarak açıldığını, davanın .... ATM'nin ...Esas sayılı dosyası ile aynı mahiyette olduğunu beyan ederek haksız ve kötüniyetli davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Birleşen .... ATM'nin ... Esas, ... Karar sayılı dosyasında davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalının ... ile imzaladığı protokollerle kuruma ait ... verici-aktarıcı istasyonlarında GSM baz istasyonları tahsil edildiğini, protokolde belirtilen ücretler karşılığında bu istasyonların enerji,kule , kapalı alan vb. alt yapıdan faydalandırıldığını, bir kısım radyo-verici istasyonlarında teslim ile aralarında yapmış olduğu sözleşmelere aykırı olarak izin ücretinin ödenmediğini beyan ederek 23.110,00-YTL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen .... ATM'nin ... Esas, ... Karar sayılı dosyasında davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Haksız ve kötüniyetli olarak açıldığını, davanın .... ATM'nin ...Esas sayılı dosyası ile aynı mahiyette olduğunu beyan ederek haksız ve kötüniyetli davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 299 ve devamı maddelerine göre kira sözleşmesi hükümlerinden kaynaklı alacak davasıdır.

Dava mahkememizin ... Esas sayılı dosyasında görülmekteyken 6100 sayılı HMK m. 167'ye göre davalı ... ... A.Ş. hakkında davaların ayrılmasına karar verilmiş ve yine mahkememizin ... esas sayılı dosyasından yargılama yapılarak 21/09/2020 tarih ... esas ve 2020/525 karar sayılı ilamıyla; ' 1)Mahkememizin ... Esas sayılı dosyasından ayrılarak ayrı esasa kaydı yapılan ve Mahkememiz dosyası ile birleşmiş olan .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyasının 6100 sayılı HMK madde 114/1-d ve 115'e göre davalının taraf sıfatı bulunmadığından usulden reddine, 2)Mahkememizin ... Esas sayılı dosyasından ayrılarak ayrı esasa kaydı yapılan ve Mahkememiz dosyası ile birleşen .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası ile daha önce birleşmiş olan .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı davasının 6100 sayılı HMK madde 114/1-d ve 115'e göre davalının taraf sıfatı bulunmadığından usulden reddine,..' şeklinde karara çıkmış verilen karar;

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 08/06/2021 tarih 2021/211 esas ve 2021/2626 karar sayılı ilamıyla; ' Dosyanın incelenmesinden; temyize konu kararın .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 21/09/2020 tarih, ... esas 2020/... karar sayılı kararı olup davalısının ... A.Ş. olduğu; gerekçeli karar başlığında ve içeriğinde bu dosyanın birleşenlerinin .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2017/... esas 2018/... karar (bozma öncesi ... esas 2016/... karar) ve .... Asliye Ticaret Mahkemesi ile birleşen .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ... esas .../... karar sayılı dava dosyaları olarak belirtildiği, yine bu dosyalarda davalı dava dışı ... A.Ş. olmasına rağmen ... A.Ş. olarak yazılmışsa da;

Temyize konu .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ... esas 2020/525 karar sayılı dava dosyasının Dairemizin 15/02/2016 tarihli 2015/... esas 2016/... karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilen ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 24/04/2012 tarih, 2011/39 esas 2012/96 karar sayılı dosyası (eski esas: .... Asliye Ticaret Mahkemesi ...esas olup birleşenleri: .... Asliye Ticaret Mahkemesi ... esas ... karar sayılı dosya ve .... Asliye Ticaret Mahkemesi ... esas sayılı dosya) olduğu, Dairemizin bozma ilamından sonra .... Asliye Ticaret mahkemesi ... esasına kaydedilerek yargılamaya devam olunduğu, bu dosyalarda davalıların davalı ... A.Ş. ve dava dışı ... A.Ş. olduğu, 17/12/2019 tarihinde davalı ... A.Ş. yönünden dosyanın tefrik edilerek .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ... esasına kaydedilerek 21/09/2020 tarihinde nihai karar verilmek suretiyle temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderildiği, gerekçeli karar başlığında birleşen olarak belirtilen .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2017/... esas 2018/... karar sayılı dava dosyasının ise Dairemizin 31/05/2017 tarih 2017/2175 esas 2017/3509 karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilen .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ... esas 2016/... karar sayılı dava dosyası (birleşen .... Asliye Ticaret Mahkemesi ... esas 2014/... karar) olup bozma ilamından sonra .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2017/... esasına kaydedildiği, 20/06/2018 tarihinde .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ... esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilmişse de 17/12/2019 tarihli celsede yeniden tefrikine karar verildiği, bu dosyada davalının dava dışı ... A.Ş. olduğu;

Sonuç olarak; gerekçeli karar başlığında ve içeriğinde birleşen olarak belirtilen dava dosya numaraları ile taraf bilgilerinin hatalı olduğu anlaşılmakla; H.M.K'nın 797 ve devamı maddelerine aykırılık teşkil eden anılan yanlışlıkların giderilerek yeniden hüküm kurulması için kararın bozulması gerekmiştir....' gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir.

Tüm bu açıklamalar ışığında; Mahkememizin ... esas sayılı dava dosyasının 16/03/2020 tarihli 11. celse ara kararı ile .... ATM'nin ... Esas ve bu dosya ile birleşmiş .... ATM'nin ... Esas sayılı dosyasının tefrikine karar verilmiş ise de tefrik hususunda işlem yapılmamış ve akabinde iş bu ara karardan dönülmüştür ve yine Mahkememizin ... esas sayılı dava dosyasının 17/12/2019 tarihli 10. celse ara kararıyla .... ATM'nin ... Esas ve .... ATM'nin ... Esas sayılı dosyalarının davalı ... A.Ş yönünden tefrikine karar verildiği ve yine Mahkememizin ... Esasına kaydedildiği ve birleşen .... ATM'nin ... Esas ve bu dosya ile birleşen .... ATM'nin ... Esas sayılı dosyasında da yargılamanın mahkememizin ... esas sayılı dava dosyasından devam ettiği ve dosya içerisine alınan ... Varlıkları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü İhale Şartnamesinin 'Mülkiyetin Devri' başlıklı 10.2 maddesinde 'Kurulun ihaleyi onaylaması anında ... varlıklarının mülkiyeti ile birlikte tüm fayda ve zararlar ihaleyi kazanana geçer' düzenlemesi getirilmiş olup davalı ... şirketinin malvarlığını ihale yoluyla devralan diğer davalı ... şirketi ihaledeki bu madde kapsamında Telsimin malvarlığından bütün fayda ve zararları ile hukuken sorumlu hak sahibi durumuna gelmiştir. Davalı ... şirketi 6098 sayılı TBK m. 202'ye uygun olarak bu durumu davacı ...'ye de bildirmiş olup, söz konusu ihale Resmi Gazete de yayınlanarak TBK m. 202'deki ilan koşulu da gerçekleşmiştir. Bu nedenle davalı ... şirketinin hukuki sorumluluğu ilan tarihinden itibaren muaccel hale gelecek borçlardan ötürü doğacaktır. Davacı ... dava dilekçesinde davalı ... şirketinin diğer davalı Telsimin malvarlığını devraldıktan sonra tahsis ücretlerini ödediğini belirtmiştir. Bu nedenle gerek 6102 sayılı TTK m. 11 gerekse 6098 sayılı TBK m. 202'ye göre ve ... Varlıkları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü İhale Şartnamesi hükümlerine göre davalı ... şirketinin diğer davalı Telsimin malvarlıklarının ihale ile satışından önce doğmuş olan tahsis ücretlerine ilişkin olarak davacı ...'nin açmış olduğu davada taraf sıfatı bulunmadığından 6100 sayılı HMK m. 114 / I-d ve 115'e göre davanın usulden reddine ( Birleşen .... ATM'nin ... Esas, ... Karar sayılı dosyasında davalının taraf sıfatı olmadığından davanın usulden reddine,Birleşen .... ATM'nin ... Esas, ... Karar sayılı dosyasında davalının taraf sıfatı olmadığından davanın usulden reddine) karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-Davanın 6100 sayılı HMK madde 114/1-d ve 115 gereğince davalının taraf sıfatı bulunmadığından usulden reddine,

a-)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince hesaplanan 80,70-TL maktu karar harcının peşin alınan 728,20-TL harçtan mahsubu ile artan 647,50-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde DAVACIYA İADESİNE,

b-)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince hesap olunan 7.811,77-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak, DAVALIYA VERİLMESİNE,

2-Birleşen .... ATM'nin ... Esas, ... Karar sayılı dosyasında davalının taraf sıfatı olmadığından davanın usulden reddine,

a-)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince hesaplanan 80,70-TL maktu karar harcının peşin alınan 766,90-TL harçtan mahsubu ile artan 686,20-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde DAVACIYA İADESİNE,

b-)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince hesap olunan 8.184,16-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak DAVALIYA VERİLMESİNE,

3-Birleşen .... ATM'nin ... Esas, ... Karar sayılı dosyasında davalının taraf sıfatı olmadığından davanın usulden reddine,

a-)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince hesaplanan 80,70-TL maktu karar harcının peşin alınan 312,00-TL harçtan mahsubu ile artan 231,30-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde DAVACIYA İADESİNE,

b-)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince hesap olunan 5.100,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak DAVALIYA VERİLMESİNE,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına,

4-Kullanılmayan gider/delil avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Dair; taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay Kanun Yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.01/03/2022

Katip ...

Hakim ...


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.