Yargıtay - İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/722 Esas 2021/923 Karar
Karar Tarihi: 01.11.2021
Yargıtay

T.C.

İZMİR

7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/722

KARAR NO : 2021/923

DAVA : Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 09/12/2019

KARAR TARİHİ : 01/11/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA :

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı müvekkilinin 14/05/2015 tarihinde İzmir ili ... ilçesi ... caddesi ... sokak girişinde sürücü ... yönetimindeki ... plaka sayılı araç tarafından çarpılarak ağır biçimde yaralandığını, müvekkilinin halen tümüyle iyileşemediğini, müvekkilimin bu olay nedeniyle vücudunda 4.derecede ağır kırık oluştuğunu, sağ bacağındaki düşüklük nedeniyle yürüyüş işlevini tam olarak sağlıklı biçimde yerine getirememekte ve uzuv zaafiyetine maruz kaldığını, bu olay nedeniyle Ödemiş ... Asliye Ceza Mahkemesinin .../... Esas .../... Karar sayılı dosyasıyla dava açılmış olup; yapılan yargılama sonucu davalı-sürücü ... olayda kusurlu görülerek cezalandırıldığını ve verilen kararın kesinleştiğini, müvekkilinin bu olay nedeniyle hayatının altüst olduğunu, fiziksel bütünlüğünün bozulduğunu, işgücü kaybı nedeni ile çalışamadığından gelir yoksunluğuna maruz kaldığını, bu nedenlerle 25.000,00 TL maddi tazminat ile 75.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan olay tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya verilmesine, davalı ...'e ait ... plaka sayılı aracın trafik kaydına ve davalı ... adına kayıtlı taşınmazların tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, tedbirin hüküm kesinlesinceve kadar devamına. yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP :

Davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle arabuluculuk kanun yoluna başvurma şartı yerine getirilmemesi nedeni ile davanın usulden reddine, davanın esastan reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkil sigorta şirketinin tacir olduğundan Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddesi gereğince ve aradaki hukuki ilişki sigorta sözleşmesine dayandığından davanın Ticaret Mahkemesinde açılması ve mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerektiğini, davacı tarafça sigorta şirketine müracaat edilmediğinden davanın usulden reddi gerektiğini, arabuluculuk dava şartı olduğundan, arabuluculuğa başvurulmadın açılan davanın reddi gerektiğini, davacının alınmış sürekli sakatlık kurul raporunun bulunmadığını, kazaya karıştığı belirtilen ... plakalı aracın müvekkil şirkete 01/12/2014-2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere trafik sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, poliçe de sakatlanma teminat limitinin kişi başı 268.000-TL olduğunu, poliçede yazılı limitlerle ve sorumlu tutulan kişilerin kusur oranında maddi tazminat ile sorumlu tutulabileceğini, manevi tazminat talebinin poliçe kapsamında olmadığını, bu nedenlerle davanın esastan reddine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, taraflarına vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER :

1-Davacıya ait vukuatlı nüfus aile kayıt örneği,

2-Dava konusu trafik kazasına ilişkin olarak Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından tanzim olunan 14/05/2015 tarihli Trafik Kazası Tespit Tutanağı,

3-İzmir İl Emiyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü nezdinde ... plakalı araca ilişkin olarak bulunan araç tescil kayıtları,

4-Davalı ... nezdinde davalı ...'in maliki olduğu ... plakalı araca ilişkin olarak düzenlenen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi, davacı tarafça dava açılmadan önce davalı sigorta şirketine yapılan başvuruya ilişkin evraklar, hasar dosyası,

5-Ödemiş Devlet Hastanesi tarafından davacı ...'e ait olarak düzenlenen tedavi evrakları,

6-Ödemiş ... Asliye Ceza Mahkemesinin .../... Esas .../... Karar sayılı dosyası ile içeriğinde yer alan İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesinin 28/06/2017 tarihli raporu ile İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 25/01/2019 tarihli kusur raporu,

7-Davacı ile davalı ...'e ait sosyal ve ekonomik durum araştırma tutanakları,

8-Sair deliller,

DAVA KONUSU :

Açılan dava, 14/05/2015 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ...'in vücut bütünlüğünde sürekli iş göremezlik oluşup oluşmadığı, davacının geçici iş göremezlik süresinin ne kadar olduğu, sürekli ve geçici iş göremezlik oluşmuş ise davacının yaralanması sebebiyle sürekli ve geçici iş göremezlik tazminatı alacaklarının belirlenmesi ve belirlenecek sürekli ve geçici iş göremezlik tazminatlarının davalılardan müştereken ve müteselsilen, manevi tazminatın ise davalı ...'ten tazmini ile davacıya verilmesi taleplerine ilişkindir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Davanın açıldığı ve görüldüğü Ödemiş ... Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla), Hakimler ve Savcılar Genel Kurulunun 07/07/2021 tarihli ve 608 numaralı Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararını dayanak göstererek Ödemiş ... Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsiz hale geldiği gerekçesiyle ve 13/09/2021 tarihli gönderme kararı ile dosyanın İzmir Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verdiği, dosyanın mahkememize tevzi edildiği görülmektedir.

Davanın ticari dava olduğu konusunda uyuşmazlık yoktur.

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulunun, 08/07/2021 tarihli ve 31535 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 07/07/2021 tarihli 608 numaralı kararında, İzmir Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevresinin, İzmir İli mülki idare sınırları (Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi hariç) olarak belirlenmesine ve kararın 01/09/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/04/2019 tarih, 2017/11-10 Esas ve 2019/401 Karar sayılı ilamında; Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu tarafından Fikri Sınai Haklar Mahkemelerinin yargı alanının belirlenmesinden sonra Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde görülmekte olan davalarla ilgili olarak yargılamaya devam edilip edilmeyeceği, dosyaların Fikri Sınai Haklar Mahkemelerine devredilip devredilmeyeceği ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlık konusunda yeni bir mahkemenin faaliyete geçirildiği tarihten önce derdest bulunan davaların istek üzerine veya doğrudan doğruya görevsizlik ya da gönderme kararı ile yeni kurulan mahkemeye gönderilmesine olanak bulunmadığına, davaların açıldığı ve görülmekte olan Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

04/04/2019 tarihli ilam, somut olaya da ışık tutacak ve uygulanır niteliktedir. Zira, ilama konu yargı alanlarının belirlenmesine ilişkin karardaki düzenlemenin ayrı bir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi olan yerlerde bu nitelikteki davalara anılan mahkemelerin, olmayan yerlerde ise hangi Asliye Hukuk Mahkemesinin göreceğine ilişkin bir yargı yeri belirlemesi kararı söz konusu olup, somut olaya konu 07/07/2021 tarihli yargı yeri belirlenmesine ilişkin kararda da mevcut Asliye Ticaret Mahkemeleri dışında 8 ilde daha Asliye Ticaret Mahkemesi kurulmasına karar verilmiş olup, mevcut Asliye Ticaret Mahkemeleri ile birlikte yeni kurulan Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı yerleri bulundukları il, ilçe Asliye Ticaret Mahkemeleri yönünden ise kararda gösterilen Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresi olarak belirlenmiştir. Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesi ancak kanunla mümkün olup, her iki karar yalnız yargı alanlarının belirlenmesine ilişkin aynı içerikte kararlardır. İlamda, yargı yerleri belirlenmesine ilişkin kararın göreve ilişkin olmadığı, yalnız yargı yeri belirlenmesi kararı niteliğinde olduğu, karardan önceki davaların, açıldığı mahkemede devam etmesine ilişkin direnme kararı veren ilk derece mahkemesinin gerekçesi doğru bulunmuş, kararda açıklanan yasal düzenlemeler ve hukuk ilkelerine atıf yapılarak oluşturulan gerekçe ile direnme kararının onanmasına karar verilmiştir.

İlamın gerekçesinde; mahkemelerin görevinin kıyas ya da yorum ile genişletilemeyeceği ya da değiştirilemeyeceği, kanunda açıklık bulunmayan durumlarda görevin genel mahkemelere ait olduğu konusunda 05/12/1977 tarihli, 1977/4 Esas ve 1977/4 Karar sayılı içtihadı birleştirme kararının bulunduğu, gönderme kararının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Kanuni Hakim Güvencesi' başlığını taşıyan 37. maddesine aykırılık teşkil ettiği, uyuşmazlık konusunu teşkil eden her hukuki olayın, meydana geldiği tarihteki yasal düzenlemelere tabi olup yasal düzenleme ile yeni kurulan veya bir başka mahkeme görevlendirilmediği sürece olayın meydana geldiği zamandaki mevcut mahkemeler tarafından çözümlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ''Kanunî hâkim güvencesi'' başlığını taşıyan 37. maddesi; ''Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.'' hükmünü öngörmektedir.

Somut olayda davanın, 01/09/2021 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilen ve karara dayanak yapılan 07/07/2021 tarihli yargı alanının belirlenmesine ilişkin karardan önce açıldığı dikkate alındığında gönderme kararının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Kanuni Hakim Güvencesi' başlığını taşıyan 37. maddesinde düzenlenen kanuni hakim ilkesine, kanunda açıklık bulunmayan durumlarda görevin genel mahkemelere ait olduğuna ilişkin 05/12/1977 tarihli, 1977/4 Esas ve 1977/4 Karar sayılı içtihadı birleştirme kararına, mahkemelerin görevinin kıyas ya da yorum ile genişletilemeyeceği ya da değiştirilemeyeceği ilkesine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun somut olaya uygulanır nitelikteki 04/04/2019 tarih, 2017/11-10 Esas ve 2019/401 Karar sayılı ilamına, ilamın somut olaya uygulanır niteliği olmadığı düşünülse bile ilamda belirtilen yasal düzenlemeler, hukuk ilkeleri ile yargı yeri alanlarının belirlenmesi ile görevli kurumun bu alandaki düzenlemeleri sonucu görülmekte olan davalara ilişkin açık bir yargı yeri belirlenmesi kararı olmaması halinde davaların açıldığı mahkemelerce görülmesine devam edilmesi gerektiğine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun sair kararlarındaki gerekçelerine, Hakimler ve Savcılar Genel Kurulunun, 08/07/2021 tarihli ve 31535 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 07/07/2021 tarihli 608 numaralı kararına uygun olmadığı gibi; 07/07/2021 tarihli kararda, yukarıda açıklanan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararının gerekçesinde de belirtildiği üzere görülmekte olan davaların, 01/09/2021 tarihinden itibaren görev verilen Asliye Ticaret Mahkemelerine devredileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı, bunun yanında kararın 07/07/2021 tarihli olduğu ve 01/09/2021 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilmiş olmasına göre; farklı uygulama tarihi belirlenmiş olması ve yalnız yeni mahkemeler kurulmuş olmasının farklı karar ve uygulama tarihini gerektirir bir neden olmadığı dikkate alınarak, kararı vermeye yetkili makamın görülmekte olan davaların Asliye Ticaret Mahkemelerine devredileceğine ilişkin bir kararının bulunmaması yanında, iradesinin de bu yönde olmadığı anlaşılmakla, gönderme kararı usul ve yasaya uygun görülmemiştir.

Ödemiş ... Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından karar kesin olmak üzere verilmiş olup, kararın niteliği, gönderme kararıdır. Mahkememizce verilecek kararın niteliği itibariyle görevsizlik kararı olması mümkün olmayıp gönderme kararının, usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş olması nedeniyle mahkemesine iadesini amaçlayan kesin nitelikli gönderme kararı olması zorunludur. Bu durumda her iki mahkeme tarafından verilmiş görevsizlik kararları olmamakla birlikte karşılıklı gönderme kararları ortaya çıkmıştır. Davaya hangi mahkemenin devam edeceğine ilişkin uyuşmazlığın çözümü gerekli olup, karşılıklı gönderme kararları nedeniyle bu çözümün ilgili mahkemeler tarafından yerine getirilmesi mümkün değildir. Somut olaydaki gönderme kararlarının mahkemelerin görevi ile ilgili olduğu, göreve ilişkin yargısal kararlarla ilgili uyuşmazlığın ancak bir yargı makamı tarafından çözülebileceği, görevle ilgili uyuşmazlıkların Bölge Adliye Mahkemelerinin görevli Hukuk Daireleri tarafından çözümlendiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, görevli mahkemenin belirlenmesi amacıyla dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi .... Hukuk Dairesine gönderilmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Gönderme kararına konu, dava dosyasına ilişlin uyuşmazlığı çözme görevinin davanın açıldığı Ödemiş .... Asliye Hukuk Mahkemesine (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) ait olması sebebiyle, dosyanın Ödemiş .... Asliye Hukuk Mahkemesine (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) GÖNDERİLMESİNE,

2-Mahkememiz esasının, gönderme kararı sebebiyle kapatılmasına,

3-Kararın niteliği itibariyle harç alınmasına yer olmadığına,

4-Mahkememizce verilen kesin mahiyetteki iş bu karşı gönderme kararı kapsamında 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 21/1-c. maddesi atfıyla aynı Kanun'un 22. maddesinin kıyasen gözetilmesi suretiyle, dosyanın görevli mahkemenin belirlenmesi amacıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi .... Hukuk Dairesine gönderilmesine,

5-Yapılacak yargılama giderlerinin görevli mahkemece dikkate alınmasına,

6-Gerekçeli kararın taraflara tebliğine,

Dair, tarafların yokluklarında, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kesin olmak üzere karar verildi.01/11/2021

Katip ...

(e-imzalıdır)

Hakim ...

(e-imzalıdır)

Bu belge 5070 sayılı kanun kapsamında DYS üzerinde hazırlanmış ve e-imza ile imzalanmıştır.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.