Yargıtay - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi

2021/2107 Esas 2021/1747 Karar
Karar Tarihi: 01.12.2021
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

13. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO: 2021/2107 Esas

KARAR NO: 2021/1747 Karar

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ: 27/09/2021

NUMARASI: 2021/547 D. İş - 2021/546 Karar

TALEP : İhtiyati Hacze İtirazın Kabulüne İlişkin Kararın Kaldırılması

KARAR TARİHİ: 01/12/2021

İlk Derece Mahkemesinde yapılan inceleme sonucunda verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dava dosyası incelendi:

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMASININ ÖZETİ: Talep eden vekili dilekçesinde özetle; borçlu şirketin keşide ettiği, ... Bebek İstanbul Şubesi ... seri numaralı keşide yeri İstanbul keşide tarihi 30.04.2021 olan 45.000,00 TL bedelli çekin müvekkili bankaya ibraz edildiğini, ancak karşılığının çıkmadığını, alacak rehinle veya ipotekle de teminat altına alınmadığından ve borçlunun emvalini ve tüm hak edişlerini üçüncü şahıslara kaçırması kuvvetle muhtemel olduğundan, borçlunun gayrimenkul, menkul mallarının, 3. kişilerdeki hak ve alacakları hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir. İlk Derece Mahkemesinin 26/08/2021tarihli kararı ile; ' .... İİK'nun 257.maddesinin 1.fıkrasına uygun bulunan alacak rehinle temin edilmemiş bulunduğundan adı geçen borçluların yukarıda gösterilen malları ile alacaklarını, İİK'nun da muayyen tahditler dairesinde İHTİYATEN HACZİNE, ... ' karar verilmiş ve verilen karara karşı, borçlulardan ... A.Ş. vekili tarafından itiraz kanun yoluna başvurulmuştur. İhtiyati hacze itiraz eden borçlu ... A.Ş. vekili sunmuş olduğu itiraz dilekçesinde özetle; verilen ihtiyati haciz kararına istinaden İstanbul ...İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyasıyla borçlu şirketin adresinde fiili haciz işlemleri uyguladığını, İhtiyati haciz kararının yetkili olmayan mahkemeden alındığını, yetkili mahkemenin borçluların adresi itibarı ile Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemeleri olduğunu, konkordato süreci kapsamında hakkında kesin mühlet kararı olan borçlu şirket hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğunu, borçlu şirket hakkında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/637 esas sayılı dosyasından 01/03/2021 tarihli celsesinde 30/09/2020 tarihli geçici mühlet sürecinden sonra 28/02/2021 tarihinden itibaren bir yıl süre ile kesin mühlet verildiğini, bankanın genel kredi sözleşmesinden doğan kredi borcu için borlçu şirket ve yetkilileri hakkında İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 09/07/2021 tarihli 2021/461 D.İş ve 2021/445 sayılı ihtiyati haciz kararı aldığını, bu karara istinaden 10 günlük süre içerisinde esas takibe geçmediğinden ihtiyati haciz kararını da uygulatamadığını, işbu ilamsız takibe karşı da süresinde itiraz edildiğinden takibin durduğunu, ihtiyati hacze konu 30/04/2021 ileri tarihli olarak keşide edilen çekin 30/09/2020 tarihli geçici mühlet kararından önce 28/08/2020 tarihinde bankaya teminat olarak verildiğini, karara konu işbu çekin konkordato talebine eklenen konkordato ön projesine dahil edildiğini, konkordato başvurusunda gösterilen ve ödeme planına alınan bu çek hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğunu, çek konkordato projesine dahil edilerek ödeme kapsamına alındığından ve konkordato talepleri kabul edildiğinden çek karşılığının hesapta bulundurulması zorunluluğu olmadığı gözetildiğinde karşılıksız çek nedeniyle her hangi bir sorumluluk yükletilemediği gibi ihtiyati haciz kararı verilerek takip işlemlerinin yapılmasının da önüne geçildiğini, konkordato projesine dahil edilen alacağın muaccel olmadığını, muaccel olmayan alacak yönünden ihtiyati haciz kararı verilmesinin İ.İ.K. madde 257'ye de aykırılık teşkil ettiğini belirterek, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARININ ÖZETİ: İlk Derece Mahkemesi 27/09/2021 tarih ve 2021/547 D. İş - 2021/546 Karar sayılı kararı ile; '....Somut olayda mahkememizin 26/08/2021 tarihli kararı ile ... A.Ş., ... Ltd.Şti.ve ... Ltd.Şti. bakımından teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı verildiği, borçlulardan ... A.Ş.'nin mahkememizin ihtiyati haciz kararına itirazlarını bildirir dilekçesi üzerine Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/637 Esas sayılı dosyası Uyap sistemi üzerinden celp edilerek incelenmiştir. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/637 Esas sayılı dosyasının 30/09/2020 tarihli tensip tutanağının 4 nolu ara kararı gereği itiraz eden borçlu şirket hakkında 3 ay geçici mühlet kararı verildiği, tensip zaptı 11. Ara kararı gereği de '7101 sayılı Kanun ile değişik İ.İ.K. Nun 288/1 maddesine göre geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nun 294-295-296 ve 297. maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacılar aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’a göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına” şeklinde karar verildiği anlaşılmıştır. Dava konusu çek konkordato ön projesine dahil edilmiş olup, mahkemenin 01/03/2021 tarihli celse 2 nolu ara kararı ile 28/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile davacı lehine kesin mühlet kararı verilmiştir. İ.İ.K. m. 294/1. fıkrasında; 'Mühlet içinde borçlu aleyhine 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez' denilmektedir. Somut olayda itiraz eden şirket hakkında 30/09/2020 tarihinde geçici mühlet kararı verildiği, akabinde 28/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verildiği, alacaklı vekilinin mühlet içinde 25/08/2021 tarihinde ihtiyati haciz talep ettiği ve 26/08/2021 tarihinde mahkememizce ihtiyati haciz kararı verildiği anlaşılmakla itiraz eden vekilinin itirazlarının kabulüne, mahkememizce verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına yönelik karar vermek gerekmiş, aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir. ' gerekçesi ile; ' 1-Borçlu ... A.Ş.'nin itirazının KABULÜ ile, Mahkememizce 26/08/2021 tarihinde verilen ihtiyati haciz kararının ... A.Ş. yönünden KALDIRILMASINA, ... ' karar verilmiş ve verilen karara karşı, ihtiyati haciz talep eden vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ: İhtiyati haciz talep eden vekili istinaf dilekçesinde özetle; Mahkemece İİK Madde 294 hükmü uyarınca ihtiyati haciz kararı kaldırılmış ise de, madde hükmünün lafzından anlaşılacağı üzere, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları alınamayacağı değil, uygulanamayacağının belirtildiğini, konkordato sürecinde kesin mühlet kararı alınmış olsa dahi ihtiyati haciz kararı alınmasının önünde kanunen bir mani bulunmadığını(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2000/49 Karar No:2000/94 K. Tarihi:16.2.2000 -- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Dosya No: 2019/150 Karar No : 2019/129 Karar Tarihi: 31/01/2019), mahkemenin konkordato sürecine ilişkin hükmünün geniş yorumlandığını, açık madde hükmü hilafına usul ve yasaya aykırı karar verildiğini belirterek, İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: HMK'nın 355. maddesine göre istinaf incelemesi; istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık görüldüğü takdirde ise resen gözetilmek suretiyle yapılmıştır. Talep, ihtiyati hacze itirazın kabulüne dair verilen mahkeme kararının kaldırılarak, ihtiyati haciz kararı verilmesi istemine ilişkindir. Alacaklı banka tarafından, karşılıksız çıktığı belirtilen çeke istinaden ihtiyati haciz kararı verilmesi talep edilmiş, mahkemece talebin kabulüne karar verilmiştir. Borçlu şirket vekilinin karara itirazı üzerine mahkemece, itiraz eden şirket hakkında 30/09/2020 tarihinde geçici mühlet kararı verildiği, akabinde 28/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verildiği, alacaklı vekilinin mühlet içinde 25/08/2021 tarihinde ihtiyati haciz talep ettiği ve 26/08/2021 tarihinde mahkememizce ihtiyati haciz kararı verildiği anlaşılmakla itiraz eden vekilinin itirazlarının kabulü ile ihtiyati haciz kararının itiraz eden ... A.Ş. yönünden kaldırılmasına karar verilmiştir. İİK'nın 'Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları' başlıklı 294.maddesinde (Değişik madde: 28/2/2018-7101 S.K./22. Md); mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacağı ve evvelce başlamış takiplerin duracağı, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmayacağı, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetlerin işlemeyeceği, düzenlemesi yer almaktadır. 7101 Sayılı Yasa'nın 16. maddesi ile değişik İİK'nın 287. maddesi gereği konkordato talebi üzerine mahkemece derhal 3 ay süre ile geçici mühlet verileceği, İİK'nın 288. maddesine göre ise geçici mühletin, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağı, bu bağlamda kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçlarını düzenleyen İİK'nın 294/1. maddesi uyarınca mühlet içinde ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Düzenlemelerden anlaşılacağı üzere konkordato istemiyle açılan davada mahkemece verilen geçici ya da kesin mühlet kararı ihtiyati haciz kararı verilmesini engellememekte, verilen ihtiyati haciz kararının infazını önlemektedir. Somut olayda, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/637 Esas sayılı dosyasının 30/09/2020 tarihli tensip tutanağı ara kararları ile, borçlu şirket hakkında 3 ay süre ile geçici mühlet verilerek, her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına, akabinde 28/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiş ise de, İİK 287. vd. maddeleri uyarınca verilen söz konusu ihtiyati tedbir, geçici ve kesin mühlet kararları, İİK'nın 294. maddesi kapsamında ihtiyati haciz kararı verilmesini değil uygulanmasını engellemektedir. Geçici hukuki koruma kararı niteliğindeki ihtiyati haciz kararı, icra takip işlemi sayılmadığından, mahkemece borçlu şirket vekilinin itirazının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. Açıklanan nedenlerle, talep eden vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesinin 27/09/2021 tarihli ihtiyati haciz kararına itirazın kabulü kararının HMK'nın 353/1-b.2 maddesi uyarınca kaldırılarak, dairemizce esas hakkında yeniden hüküm kurulmasına karar verilerek, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; İhtiyati haciz talep edenin istinaf başvurusunun KABULÜ ile, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 27/09/2021 tarih 2021/547 D. İş - 2021/546 Karar sayılı ihtiyati haciz kararına itirazın kabulüne ilişkin 27/09/2021 tarihli ek kararının HMK'nın 353/1-b2 maddesi gereğince KALDIRILMASINA ve dairemizce yeniden esas hakkında hüküm kurularak; 1-İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 26/08/2021 tarih 2021/547 D. İş - 2021/546 Karar sayılı ihtiyati haciz kararına karşı ihtiyati hacze itiraz eden borçlu ... A.Ş. tarafından yapılan itirazın REDDİNE,

İLK DERECE MAHKEMESİ YÖNÜNDEN: 2-Yasa gereği ihtiyati hacze itiraz yönünden harç alınmasına yer olmadığına, 3-İhtiyati haciz talep eden tarafından sarf edilen 27,50 TL tebligat giderinin ihtiyati hacze itiraz edenden alınarak ihtiyati haciz talep edene verilmesine, 4-İhtiyati hacze itiraz eden tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, 5-Dairemiz karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT 2. Kısım 1. Bölüm 1/b.mad. uyarınca ihtiyati haciz talep eden lehine takdir olunan 1.405,00.TL vekalet ücretinin borçlu ... A.Ş.'den alınarak ihtiyati haciz talep edene verilmesine,

İSTİNAF YÖNÜNDEN: 6-Karar tarihi itibariyle Harçlar Kanunu gereğince istinaf eden tarafından yatırılan 162,10.TL istinaf kanun yoluna başvurma harcının hazineye gelir kaydına, 59,30.TL istinaf karar harcının talep halinde ihtiyati haciz talep edene iadesine, 7-İhtiyati haciz talep eden tarafından sarf edilen 162,10.TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı ile 40,00 TL dosyanın istinafa gidiş dönüş gideri olmak üzere; toplam 202,10.TL'nin ihtiyati hacze itiraz edenden alınarak ihtiyati haciz talep edene verilmesine, 8-Artan gider avansı varsa talep halinde yatıran tarafa iadesine, 9-Kararın ilk derece mahkemesi tarafından taraflara tebliğe gönderilmesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 01/12/2021 tarihinde HMK'nın 362/1-f maddesi gereğince kesin olarak oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.