Yargıtay - 10. Ceza Dairesi

2021/2565 Esas 2021/6715 Karar
Karar Tarihi: 02.06.2021
Yargıtay

10. Ceza Dairesi         2021/2565 E.  ,  2021/6715 K.

'İçtihat Metni'

Adalet Bakanlığı'nın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık ... hakkındaki... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/02/2019 tarihli ve 2016/91 esas, 2019/98 sayılı kararının kanun yararına bozulması istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 14/01/2020 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A-)Konuyla İlgili Bilgiler:

1- Şüpheli ... hakkında 04/05/2015 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma eylemi nedeniyle ...Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda; 11/05/2015 tarihli ve 2015/25814 soruşturma, 2015/627 sayılı karar ile, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2.maddesi gereğince beş yıl süre ile kamu davası açılmasının ertelenmesine, bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, aynı Kanun'un 191/4. maddesi gereğince erteleme süresi içerisinde kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi ya da tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması durumunda hakkında kamu davası açılacağının ihtarına karar verildiği, kararın doğrudan şüphelinin MERNİS adresine tebliğe çıkarıldığı, 29/05/2015 tarihinde MERNİS adresinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/1.maddesine göre tebliğ edildiği, 12/05/2015 tarihinde infazı için ...Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderildiği,

2-...Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce infaz işlemlerine başlandığı, 15/05/2015 tarihli ve 2015/2012 DS sayılı çağrı yazısının doğrudan şüphelinin MERNİS adresine tebliğe çıkarıldığı, MERNİS adresinde 29/05/2015 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/1.maddesine göre tebliğ edildiği, müdürlüğe başvurmadığı,İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonunun 06/07/2015 tarihli kararı ile dosyanın kapatılmasına karar verilerek 06/07/2015 tarihinde ...Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, ...Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2. kez tebligat yapılmadığı gerekçesiyle kararın tekrar müdürlüğe gönderilmesi üzerine 27/07/2017 tarihli uyarılı çağrı yazısının doğrudan şüphelinin MERNİS adresine tebliğe çıkarıldığı ve MERNİS adresinde 04/08/2015 tarihinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2.maddesine göre tebliğ edildiği, müdürlüğe başvurmaması nedeniyle İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonunun 07/10/2015 tarihli kararı ile dosyanın kapatılmasına karar verilerek aynı tarihte ...Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,

3-...Cumhuriyet Başsavcılığınca erteleme kararı kaldırılarak 19/11/2015 tarihli, 2015/67381 soruşturma, 2015/21130 esas ve 2015/16887 sayılı iddianame ile, şüphelinin iki kez tebligat gönderilmesine rağmen müdürlüğe başvurmayarak yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 5237 sayılı TCK’nın 191/1 ve 53.maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle ...6. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı,

4-...6. Asliye Ceza Mahkemesinin 05/06/2018 tarihli ve 2015/685 esas, 2018/490 sayılı kararı ile, doğrudan şüphelinin MERNİS adresine çıkarılan tebligatların usulsüz, bu nedenle ısrar şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın durmasına ve denetimli serbestliğin kaldığı yerden devamına karar verildiği,kararın 11/09/2018 tarihinde kesinleştiği,

5-Sanığın 27/01/2016 tarihinde yeniden uyuşturucu madde ile yakalanması üzerine; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının 05/02/2016 tarihli, 2016/5700 soruşturma, 2016/2597 esas ve 2016/1975 sayılı iddianamesi ile, 5237 sayılı TCK’nın 191/1 ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle... 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı,

6-...2. Asliye Ceza Mahkemesinin kanun yararına bozma istemine konu 19/02/2019 tarihli ve 2016/91 esas, 2019/98 sayılı kararı ile, erteleme kararının sanığa tebliğ edilmediği, kesinleşme süresi beklenmeden denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderildiği, dava şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın düşürülmesine ve denetimli serbestlik tedbirinin infazı için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına, karar verildiği, kararın 10/09/2019 tarihinde istinaf edilmeden kesinleştiği,

7-Sanığın 04/05/2015 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma eylemi nedeniyle ...Cumhuriyet Başsavcılığının 09/05/2019 tarihli, 2019/3454 soruşturma, 2019/11290 esas ve 2019/9139 sayılı iddianamesi ile, 5237 sayılı TCK’nın 191/1 ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle ...6. Asliye Ceza Mahkemesine, 2015/685 esas sayılı dosya ile birleştirilmesi talepli kamu davası açıldığı, iddianamede, şüpheli hakkında daha önce 04/05/2015 tarihli suç nedeniyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildiği, erteleme süresi içerisinde 27/01/2016 tarihinde yeniden uyuşturucu madde ile yakalandığı, bu eylemin ihlal niteliğinde olduğu,TCK’nın 191/4. maddesi gereğince kamu davası açılması gerektiği, hususunun belirtildiği,

8-...6.Asliye Ceza Mahkemesinin 10/12/2019 tarihli ve 2019/428 esas, 2019/693 sayılı kararı ile, ...2. Asliye Ceza mahkemesinin 2016/91 esas sayılı dosyasında düşme kararı verilerek kesinleştiği gözetilerek, 5237 sayılı TCK’nın 191/4-a maddesindeki ısrar şartının gerçekleşmediği ve ihlal eylemi bulunmadığından davanın durmasına ve denetimli serbestliğin kaldığı yerden devamına karar verildiği, kararın 15/01/2020 tarihinde itiraz edilmeden kesinleştiği,

9-Sanığın 04/05/2015 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma eylemi nedeniyle ...Cumhuriyet Başsavcılığının 10/02/2020 tarihli, 2020/11764 soruşturma, 2020/4056 esas ve 2020/2954 sayılı iddianamesi ile, 5237 sayılı TCK’nın 191/1 ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle ...6. Asliye Ceza Mahkemesine, 2015/685 esas sayılı dosya ile birleştirilmesi talepli kamu davası açıldığı, iddianamede, şüpheli hakkında daha önce 04/05/2015 tarihli suç nedeniyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildiği, erteleme süresi içerisinde 27/01/2016 tarihinde yeniden uyuşturucu madde ile yakalandığı, bu eylemin ihlal niteliğinde olduğu, TCK’nın 191/4. maddesi gereğince kamu davası açılması gerektiği, hususunun belirtildiği,

10-...6. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/03/2020 tarihli ve 2020/93 iddianame değerlendirme sayılı kararı ile, daha önce 09/05/2019 tarihli iddianame ile dava açıldığı, 2019/428 esas, 2019/693 sayılı karar ile, durma kararı verildiği ve kesinleştiği, bu kez içerik olarak aynı iddianamenin düzenlendiği, gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verildiği,

./..

11-İddianameyi düzenleyen Cumhuriyet savcısı tarafından iddianamenin iadesi kararına itiraz edildiği,

12-İtirazı inceleyen mercii ...8. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/03/2020 tarihli ve 2020/169 değişik iş sayılı kararı ile, mahkemece durma kararı verildiği, aynı fiil ve fail hakkında yeniden iddianame düzenlenip yargılama yapılmasının mümkün olmadığı, şartları varsa kanun yararına bozma yoluna gidilebileceği gerekçesiyle itirazın reddine, kesin olarak karar verildiği,

13-Cumhuriyet savcısı tarafından, ...8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 20/03/2020 tarih ve 2020/169 değişik iş sayılı kararına karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmesinin talep edildiği,

Anlaşılmıştır.

B-)Kanun Yararına Bozma İstemi:

Kanun yararına bozma istemi ve ihbar yazısında;

“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda, ...Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 11/05/2015 tarihli ve 2015/25814 soruşturma, 2015/627 sayılı kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191/3. maddesi uyarınca şüpheli hakkında 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına dair kararı müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde yükümlülüklerini ihlâl etmesi nedeniyle kamu davası açılması üzerine, yapılan yargılama sonunda, denetimli serbestlik kararının sanığa usûlünce tebliğ edilmediği, kesinleşme süresi beklenilmeden ...Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne dosyanın gereği için gönderilmesi nedeniyle, dava şartının gerçekleşmeyeceğinden bahisle sanık hakkındaki davanın düşürülmesine dair ...2. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/02/2019 tarihli ve 2016/91 esas ve 2019/98 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Dosya kapsamına göre; 5721 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/1. maddesinde, “Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür.” ve aynı maddenin 8. fıkrasında 'Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir.' şeklinde düzenlemeler karşısında, somut olayda mahkemesince açılan kamu davası hakkında durma kararı verilerek, şüpheli hakkında kamu davası açılmasının ertelenmesi kararının tebliğini müteakip, koşullarına uygun sonuç ve biçimde değerlendirilme yapılmak üzere dosyanın ...Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi gerekirken, başlatılacak denetimli serbestlik tedbirine uygun davranılmaması halinde yargılamaya devamla işin esasına girilerek hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, durma kararı verilmesi yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilerek ...2. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/02/2019 tarihli ve 2016/91 esas ve 2019/98 sayılı kararının 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması istenilmiştir.

C-) Konunun Değerlendirilmesi:

Şüpheli ... hakkında, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan yapılan soruşturma sonucunda, ...Cumhuriyet Başsavcılığının 11/05/2015 tarihli ve 2015/25814 soruşturma, 2015/627 sayılı karar ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191/3. maddesi uyarınca şüpheli hakkında 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği, sanığın erteleme süresi içerisinde 27/01/2016 tarihinde yeniden uyuşturucu madde ile yakalanması nedeniyle kamu davası açılması üzerine, yapılan yargılama sonunda, ...2. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/02/2019 tarihli ve 2016/91 esas ve 2019/98 sayılı kararı ile; kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararının sanığa usûlünce tebliğ edilmediği, kesinleşme süresi beklenilmeden ...Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne dosyanın gereği için gönderilmesi nedeniyle, dava şartının gerçekleşmeyeceğinden bahisle sanık hakkındaki davanın düşürülmesine ve denetimli serbestlik tedbirinin infazı için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına, karar verildiği, anlaşılmıştır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesinde, 'Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında ... beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.', 191/3. maddesinde 'Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.' ve 191/4-a maddesinde 'Kişinin, erteleme süresi zarfında;

a)Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b)Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c)Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hâlinde, hakkında kamu davası açılır',

TCK’nın 191/6. maddesindeki “Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.” şeklinde,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/1. maddesinde; “Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür.” ve aynı maddenin 8. fıkrasında 'Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir.' şeklinde düzenlemelerin yer aldığı,

Somut olayda dava şartının gerçekleşmediği gerekçesi ile düşme kararı verilemeyeceği, aksi halde uyuşturucu madde kullanmak suçundan bir daha kovuşturma yapılmasının mümkün olmayacağı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/8-2. cümlesi uyarınca kamu davası hakkında durma kararı verilerek, denetimli serbestlik tedbirinin infazına devam edilmesi için dosyanın ...Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, “kamu davasının düşmesine ve denetimli serbestlik tedbirinin infazı için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına” karar verilerek dosyanın kesin olarak sonuçlandırılması ve davanın esasını çözen düşme kararıyla yargılama sonlandırıldıktan sonra, sanki durma kararı verilmişcesine, denetimli serbestlik tedbirinin infazına devam edilmesi için dosyanın ...Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilerek hükmün karıştırılması kanuna aykırı olup kanun yararına bozma istemi yerinde görülmüştür.

D)Karar: Açıklanan nedenlerle; kamu davası hakkında “durma kararı” verilerek, denetimli serbestlik tedbirinin infazına devam edilmesi için dosyanın ...Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, kamu davasının “düşmesine” karar verilmesi kanuna aykırı olup kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, ...2. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/02/2019 tarihli ve 2016/91 esas ve 2019/98 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA, aynı Kanun'un 309. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca aleyhte sonuç doğurmayacak ve yeniden yargılamayı gerektirmeyecek şekilde gerekli işlemin yapılması için, dosyanın Adalet Bakanlığı'na iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine,

02/06/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.