Yargıtay - 10. Ceza Dairesi

2020/15432 Esas 2022/7239 Karar
Karar Tarihi: 02.06.2022
Yargıtay uyuşturucu madde ticareti yapma

10. Ceza Dairesi         2020/15432 E.  ,  2022/7239 K.

'İçtihat Metni'Mahkeme : ADANA Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi

Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

Hükümler : 1- a) Beraat: Osmaniye 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/11/2019 tarih, 2019/81 esas ve 2019/131 sayılı kararı (..., ..., ... ve ... hakkında)

b) Mahkûmiyet: Osmaniye 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/11/2019 tarih, 2019/81 esas ve 2019/131 sayılı kararı (Diğer sanıklar hakkında)

2- a) İstinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddi: Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin 02/03/2020 tarih, 2020/230 esas ve 2020/393 sayılı kararı (Şahit numunenin müsaderesi hakkında)

b) İstinaf başvurusunun esastan reddi: Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin 02/03/2020 tarih, 2020/230 esas ve 2020/393 sayılı kararı (Cumhuriyet savcısının sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında verilen beraat hükümleri aleyhine yaptığı istinaf başvurusu hakkında)

c) İlk derece mahkemesi hükmü kaldırılarak beraat: Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin 02/03/2020 tarih, 2020/230 esas ve 2020/393 sayılı kararı (Sanık ... hakkında),

d) İstinaf başvurularının eleştirilerek esastan reddi: Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin 02/03/2020 tarih, 2020/230 esas ve 2020/393 sayılı kararı (Sanıklar ... ve ... hakkında),

e) İstinaf başvurularının esastan reddi: Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin 02/03/2020 tarih, 2020/230 esas ve 2020/393 sayılı kararı (Sanıklar ... ve ... hakkında)

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler sanık ... ve müdafii, sanıklar ..., ..., ... müdafileri ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle; temyiz edenlerin sıfatı, başvurularının süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak, sanık ... ve müdafii, sanıklar ..., ..., ... müdafileri ile Cumhuriyet savcısının dilekçelerinde belirttikleri temyiz sebeplerinin hükümlerin hukuki yönüne ilişkin olduğu değerlendirilerek, anılan sebeplere bağlı olarak yapılan incelemede,

1- CMK'nın 280/1-a maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemesince 'İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan reddine, 303. maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan ihlallerin varlığı hâlinde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine' karar verilebileceği düzenlenmiş olup, bölge adliye mahkemesince, 'sanık ... hakkında ilk derece mahkemesi tarafından verilen mahkûmiyet hükmünün kaldırılarak beraat kararı verilebilmesi' hususunda, CMK'nın 280/1-g maddesi uyarınca duruşma açılarak, delil değerlendirilmesi yapıldıktan sonra takdir hakkı kullanılmak suretiyle hüküm kurulması gerektiği gözetilmeyerek, duruşma açılmadan ilk derece mahkemesi hükmü kaldırılarak beraat hükmü verilmesi,

2- CMK'nın 217. maddesine göre duruşmada tartışılmayan delil hükme esas alınamayacağından; sanık ... dışında diğer sanıkların telefon konuşmalarına ilişkin tapelerin duruşmada okunup beyanlarının alınmadığı anlaşılmakla, tapelerin duruşmada okunup diyeceklerinin sorulması, sanıkların telefon konuşmalarına ilişkin tapeleri kabul etmemeleri durumunda, ses örnekleri aldırılarak, ses kayıtlarının sanıklara ait olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesine veya uzman bir kurum ya da kuruluşa ses analizi yaptırılarak rapor alınması, ses kayıtlarının sanıklara ait olduğunun belirlenmesi halinde, telefon konuşmalarının somut olay ve olgularla örtüşüp örtüşmediğinin ayrı ayrı irdelenip değerlendirilerek, sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile hüküm kurulması,

3- 18.10.2017 tarihinde kullanıcı sanık ...'tan uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayında sanık ...'in uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği iddia edilen dava dosyasında; kullanıcı sanık ...'ın yakalanmasına ilişkin olay tutanağının dosyada bulunmadığı, Muammer'in olay tarihinde kollukta alınan ifadesinin de aslına uygunluğu onaylanmamış fotokopi niteliğinde olduğu anlaşıldığından; anılan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu onaylanmış örneklerinin hukuki denetime elverişli

olacak şekilde dosyada bulundurulması ve eksiklikler tamamlandıktan sonra olay tutanağının sanığa okunarak diyeceklerinin sorulması gerektiğinin gözetilmemesi,

4- 18.10.2017 tarihinde temyiz dışı sanık ... ile kullanıcı sanık ...'ın uyuşturucu madde ile yakalanması olayında sanık ...'in uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği iddia edilen dava dosyasında; temyiz dışı sanık ... ile kullanıcı sanık ...'ın yakalanmasına ilişkin olay tutanağının dosyada bulunmadığı, Feyyaz ve Ökkeş'in olay tarihinde kollukta alınan ifadelerinin de aslına uygunluğu onaylanmamış fotokopi niteliğinde olduğu anlaşıldığından; anılan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu onaylanmış örneklerinin hukuki denetime elverişli olacak şekilde dosyada bulundurulması ve eksiklikler tamamlandıktan sonra olay tutanağının sanığa okunarak diyeceklerinin sorulması gerektiğinin gözetilmemesi,

5- 25.10.2017 tarihinde sanık ... ile kullanıcı sanık ...'un uyuşturucu madde ile yakalanması olayında sanık ...'in uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği iddia edilen dava dosyasında; sanık ... ile kullanıcı sanık ...'un yakalanmasına ilişkin olay tutanağı ve ...'in olay tarihinde kollukta alınan ifadesinin dosyada bulunmadığı, ...'un olay tarihinde kollukta alınan ifadesinin de aslına uygunluğu onaylanmamış fotokopi niteliğinde olduğu, ilk derece mahkemesince bu olayda herhangi bir arama kararı olmadan kolluğun uyuşturucu maddeyi sanığın girdiği işyeri içinde işyeri sahibinin rızasıyla ele geçirdiği gerekçesiyle beraatine karar verildiği anlaşıldığından; bu olay için verilmiş bir adli arama kararı veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilmiş yazılı arama emri bulunup bulunmadığı da araştırıldıktan sonra anılan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu onaylanmış örneklerinin hukuki denetime elverişli olacak şekilde dosyada bulundurulması, eksiklikler tamamlandıktan sonra olay tutanağı ile ...'in olay tarihinde kollukta alınan ifadesinin sanığa okunarak diyeceklerinin sorulması ve hukuki durumunun tayini gerekirken eksik araştırma ile hüküm kurulması,

6- 31.10.2017 tarihinde kullanıcı sanık ...'den uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayında sanık ...'in uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği iddia edilen dava dosyasında; kullanıcı sanık ...'in yakalanmasına ilişkin olay tutanağının dosyada bulunmadığı, Murat'ın olay tarihinde kollukta alınan ifadesinin de aslına uygunluğu onaylanmamış fotokopi niteliğinde olduğu anlaşıldığından; anılan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu onaylanmış örneklerinin hukuki denetime elverişli olacak şekilde dosyada bulundurulması ve eksiklikler tamamlandıktan sonra olay tutanağının sanığa okunarak diyeceklerinin sorulması gerektiğinin gözetilmemesi,

7- 30.11.2017 tarihinde kullanıcı sanık ... ...'dan uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayında sanık ...'in uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği iddia edilen dava dosyasında; kullanıcı sanık ... ...'ın yakalanmasına ilişkin olay tutanağının dosyada bulunmadığı, ...'nin olay tarihinde kollukta alınan ifadesinin de aslına uygunluğu onaylanmamış fotokopi niteliğinde olduğu, ...'nin mahkemede tanık olarak bilgi ve görgüsüne başvurulmadığı gibi önceki beyanlarının da duruşmada okunmadığı anlaşıldığından; anılan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu onaylanmış örneklerinin hukuki denetime elverişli olacak şekilde dosyada bulundurulması, eksiklikler tamamlandıktan sonra olay tutanağının sanığa okunarak diyeceklerinin sorulması ve ... ...'ın tanık olarak bilgi ve görgüsüne başvurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

8- 02.12.2017 tarihinde kullanıcı sanık ...'den uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayında sanık ...'in uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği iddia edilen dava dosyasında; kullanıcı sanık ...'nin yakalanmasına ilişkin olay tutanağının dosyada bulunmadığı, Ali'nin olay tarihinde kollukta alınan ifadesinin de aslına uygunluğu onaylanmamış fotokopi niteliğinde olduğu anlaşıldığından; anılan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu onaylanmış örneklerinin hukuki denetime elverişli

olacak şekilde dosyada bulundurulması ve eksiklikler tamamlandıktan sonra olay tutanağının sanığa okunarak diyeceklerinin sorulması gerektiğinin gözetilmemesi,

9- 03.12.2017 tarihinde sanık ...'den uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayında sanık ...'nin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği iddia edilen dava dosyasında; sanık ...'in yakalanmasına ilişkin olay tutanağı ve Cumhuriyet savcısı tarafından verilen yazılı arama emrinin dosyada bulunmadığı, ...'in olay tarihinde kollukta alınan ifadesinin de aslına uygunluğu onaylanmamış fotokopi niteliğinde olduğu anlaşıldığından; anılan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu onaylanmış örneklerinin hukuki denetime elverişli olacak şekilde dosyada bulundurulması ve eksiklikler tamamlandıktan sonra olay tutanağı ile Cumhuriyet savcısı tarafından verilen yazılı arama emrinin sanık ...'ye okunarak diyeceklerinin sorulması gerektiğinin gözetilmemesi,

10- 05.12.2017 tarihinde kullanıcı sanık ...'dan uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayında sanık ...'ın uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği iddia edilen dava dosyasında; kullanıcı sanık ...'nın yakalanmasına ilişkin olay tutanağının dosyada bulunmadığı, ...'nin olay tarihinde kollukta alınan ifadesinin de aslına uygunluğu onaylanmamış fotokopi niteliğinde olduğu, ...'nin mahkemede tanık olarak bilgi ve görgüsüne başvurulmadığı gibi önceki beyanlarının da duruşmada okunmadığı anlaşıldığından; anılan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu onaylanmış örneklerinin hukuki denetime elverişli olacak şekilde dosyada bulundurulması, eksiklikler tamamlandıktan sonra olay tutanağının sanığa okunarak diyeceklerinin sorulması ve ...'nın tanık olarak bilgi ve görgüsüne başvurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

11- 17.12.2017 tarihinde kullanıcı sanık ...'dan uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayında sanık ...'ın uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği iddia edilen dava dosyasında; kullanıcı sanık ...'nın yakalanmasına ilişkin olay tutanağının dosyada bulunmadığı, ...'nin olay tarihinde kollukta alınan ifadesinin de aslına uygunluğu onaylanmamış fotokopi niteliğinde olduğu, ...'nin mahkemede tanık olarak bilgi ve görgüsüne başvurulmadığı gibi önceki beyanlarının da duruşmada okunmadığı anlaşıldığından; anılan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu onaylanmış örneklerinin hukuki denetime elverişli olacak şekilde dosyada bulundurulması, eksiklikler tamamlandıktan sonra olay tutanağının sanığa okunarak diyeceklerinin sorulması ve ...'nın tanık olarak bilgi ve görgüsüne başvurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

12- 24.12.2017 tarihinde sanık ...'den uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayında sanık ...'un uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği iddia edilen dava dosyasında; sanık ...'in yakalanmasına ilişkin olay tutanağının dosyada bulunmadığı, ...'in olay tarihinde kollukta alınan ifadesinin de aslına uygunluğu onaylanmamış fotokopi niteliğinde olduğu anlaşıldığından; anılan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu onaylanmış örneklerinin hukuki denetime elverişli olacak şekilde dosyada bulundurulması ve eksiklikler tamamlandıktan sonra olay tutanağının sanık ...'a okunarak diyeceklerinin sorulması gerektiğinin gözetilmemesi,

13- 29.12.2017 tarihinde kullanıcı sanık ...'dan uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayında sanık ...'ın uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği iddia edilen dava dosyasında; kullanıcı sanık ...'nın yakalanmasına ilişkin olay tutanağının dosyada bulunmadığı, ...'ın olay tarihinde kollukta alınan ifadesinin de aslına uygunluğu onaylanmamış fotokopi niteliğinde olduğu anlaşıldığından; anılan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu onaylanmış örneklerinin hukuki denetime elverişli olacak şekilde dosyada bulundurulması ve eksiklikler tamamlandıktan sonra olay tutanağının sanığa okunarak diyeceklerinin sorulması gerektiğinin gözetilmemesi,

14- Kabule göre; TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak, 7242 sayılı Kanun'la bu maddede yapılan değişiklikler nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından sanıklar ..., ..., ... ve ...'in durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve müdafii, sanıklar ..., ..., ... müdafileri ile Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olup, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin 02/03/2020 tarih, 2020/230 esas ve 2020/393 sayılı kararı hukuka aykırı bulunduğundan, 5271 sayılı CMK'nın 302/2. maddesi uyarınca diğer yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, tutuklama şartlarında değişiklik bulunmaması ve tutuklu kalınan süreye göre sanık ... hakkındaki salıverilme talebinin reddine,

28/02/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 304/2. maddesi uyarınca dosyanın Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine, kararın bir örneğinin Osmaniye 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine, 02/06/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.