Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2014/1885 Esas 2014/3696 Karar
Karar Tarihi: 02.07.2014
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2014/1885 E.  ,  2014/3696 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi (CMK 250. Madde İle Görevli)

SUÇ : Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs,olası kastla öldürmeye teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli yağma, hürriyetten yoksun kılma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, dolandırıcılık, 6136 S.Y.M

HÜKÜM : 1)Sanık ...: TCK.nun 220/1, 220/3, 62, 53, 58/9, 6 mad.uyarınca 1 yıl 13 ay hapis,

2)Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...: TCK.nun 220/2, 220/3, 62, 53, 58/9-6 mad.uyarınca 1 yıl 15’er gün hapis.

3)Sanıklar ..., ..., ... ve ...:

Müşteki ...’yı öldürmeye teşebbüs suçundan TCK.nun 39/1, TCK 220/4-5 mad.yollaması ile TCK.nun 82/1-a, 35/2, 62, 53, 58/9, 6 mad.uyarınca 10 yıl 10’ar ay hapis,

4)Sanıklar ..., ... ve ...:

Müşteki ...’ı olası kastla öldürmeye teşebbüs suçundan TCK.nun 39/1, 220/4-5 mad.delaletiyle TCK.nun 81/1, 21/2, 35/2, 62, 53, 58/9, 6 mad.uyarınca 8 yıl 4’er ay hapis,

5)Sanıklar ..., ... ve ...:

Müşteki ...’ı olası kastla öldürmeye teşebbüs suçundan TCK:nun 39/1, 220/4-5 mad.yollaması ile TCK.nun 81/1, 21/2, 35/2, 62, 53, 58/9-6 mad.uyarınca 10’ar yıl hapis,

6)Sanıklar ... ve ...: Katılan ...’a yönelik yağma eylemlerinden sanık ... için TCK:nun 37 ve 220/4-5, sanık ... için TCK.nun 220/4-5 mad.yollaması ile 149/1-a-c-g, 62, 53, 58/9, 6 mad.uyarınca 10’ar yıl hapis.

7)Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...; Katılan ...’ya yönelik yağma suçundan sanık ... için TCK.nun 37 ve 220/4-5, diğer sanıklar için TCK.nun 220/4-5 mad.yollamasıyla 149/1, a, c, g, 62, 53, 58/9, 6 mad.uyarınca 10’ar yıl hapis,

8)Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ...: Katılan ...’yı hürriyetinden yoksun kılmak suçundan TCK:nun 109/2, 109/3-a, b, 62, 53, 58/9, 6 mad.uyarınca 3 yıl 4’er ay hapis,

9)Sanıklar ..., ..., ...: Müşteki Mümin’e karşı yağma eyleminden sanık ... için TCK.nun 37 ve 220/4-5 diğer sanıklar için 220/4-5 yollaması ile 149/1-a-c-g, 62, 53, 58/9, 6 mad.uyarınca 10’ar yıl hapis,

10)Sanıklar ..., ..., ... ve ...:Müşteki ...’e karşı dolandırıcılık suçundan TCK:nun 37/1, 220/4-5 mad.delaletiyle TCK.nun 157/1, 220/4-5, delaletiyle TCK.nun 157/1, 62, 52/2, 53, 58/9, 6 mad.uyarınca 1 yıl 3’er ay hapis ve 1660 TL adli para cezası,

11)Sanık ...: Katılan ...’ya yönelik yağma suçundan TCK:nun 37/1, 220/4-5 mad.yollaması ile TCK.nun 149/1-a-c-g, 62, 53, 58/9,6 mad.uyarınca 10 yıl hapis,

12)Sanık ...: Katılan ...’yı hürriyeti tahdit suçundan TCK:nun 109/2, 109/3-a, b, 62, 53, 58/9,6 mad.uyarınca 3 yıl 4 ay hapis,

Tüm sanıklar yönünden hak yoksunluğu ve cezaların mükerrirlere özgü infaz sistemine göre çektirilmesine,

13)Sanıklar ..., ..., : Beraat.

14) Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... beraat

TÜRK MİLLETİ ADINA

1- a-)Sanıklar ... ve ... müdafii Av....'ın 21/04/2010 tarihli dilekçesiyle sanıklar vekilliğinden çekildiğini beyan etmesi nedeniyle, yetkisi bulunmadığından bu sanıklar yönünden yaptığı temyiz isteminin CMUK'nun 317. maddesi gereğince reddine karar verilmiştir.

b-)Sanık ...’ın yüzüne karşı 27/06/2012 tarihinde verilen hükmü, sanık müdafii Av....'ın yasal temyiz süresi olan bir haftalık süre geçtikten sonra 21/12/2012 ve 14/01/2013 tarihlerinde temyiz ettiği anlaşılmakla, sanık müdafiinin yasal süresinden sonra yaptığı temyiz isteminin CMUK'nun 317. maddesi gereğince reddine karar verilmiştir.

c-)Sanık ... hakkında 6136 sayılı yasaya muhalafet, sanık ... hakkında mağdurlar ... ve ...'a yönelik tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçlarından hüküm kurulmamış ise de, aleyhe temyiz bulunmadığından zamanaşımı süresi içinde hüküm kurulması mümkün görülmüştür.

d-)Sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçundan hüküm kurulurken TCK'nın 220/3 maddesi uygulaması ile belirlenen 2 yıl 6 ay hapis cezası üzerinden, aynı Kanunun 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak cezanın 2 yıl 1 ay yerine, hatalı hesaplama yapılmak suretiyle 1 yıl 13 ay olarak belirlenmesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

2- )Temyiz edenlerin sıfatları ve dilekçelerinin içerikleri dikkate alınarak, sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında mağdur ...'ya yönelik tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, sanıklar ..., ... ve ... hakkında mağdurlar ... ve ...’a yönelik olası kastla öldürmeye teşebbüs, sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...'a yönelik nitelikli yağma, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında mağdur ...'ya yönelik nitelikli yağma, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında mağdur ...'ya yönelik kişiyi hürriyetinden, yoksun kılma, sanıklar ..., ... ve ... hakkında mağdur ...'e yönelik nitelikli yağma, sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında mağdur ...'ye yönelik dolandırıcılık suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri ile sınırlı olarak yapılan incelemede;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...’ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'in suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, sanıklar ... ve ...’nin mağdur ...’a yönelik nitelikli yağma, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'nin mağdur ...'ya yönelik nitelikli yağma, sanıklar ... ve ...’in mağdur ...’ya yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanıklar ..., ... ve ...'nın mağdur ...'e yönelik nitelikli yağma, sanıklar ..., ..., ... ve ...'in mağdur ...'ye yönelik dolandırıcılık suçlarının, sanıklar ..., ... ve ...'nın mağdur ...'ya yönelik, sanıklar ... ve ...'nın mağdurlar ... ve ...’a yönelik eylemlerinin sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri, düzeltme ve bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... ve müdafıilerinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı incelemede, eksik soruşturmaya, sübuta, TCK'nın 150 ve 110. maddelerinin uygulanması gerektiğine, sanık ... müdafiinin sübuta, cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi, TCK'nın 150. maddesinin uygulanması, TCK'nın 58/9-6 maddesinin uygulanmaması gerektiğine, sanık ... ve müdafıilerinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı incelemede, sübuta, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğine, sanık ... ve müdafıilerinin sübuta, sanık ... ve müdafıilerinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı incelemede sübuta, sanık ... müdafıilerinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede, usule, sübuta yönelen, sanık ... müdafiinin, sanık ... müdafiinin, sanık ... ve müdafiinin, sanık ... müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,

A-)Sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...'a yönelik nitelikli yağma, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında mağdur ...'ya yönelik nitelikli yağma, sanıklar ... ve

... hakkında mağdur ...’ya yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanıklar ..., ... ve ... hakkında mağdur ...'e yönelik nitelikli yağma, sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında mağdur ...’ye yönelik dolandırıcılık suçlarından kurulan hükümler yönünden, sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...’a yönelik nitelikli yağma suçundan hüküm kurulurken sanıkların eyleminin silahla gerçekleştirildiğine dair yeterli kanıt bulunmadığı anlaşıldığı halde, sanıklar hakkında TCK'nın 149/1 maddesi “a” bendinin uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesi delaleti ile Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/3-e maddesi gereğince, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Sözleşmenin anılan maddesinde yer alan ücretsiz müdafii yardımından yararlanma koşullarından “adaletin selametinin gerektirmesi” kıstası ile ilgili yerleşmiş içtihatları da dikkate alınarak; sanıklar ... ve ...'nın CMK'nın 150/2-3 maddesi gereğince kendilerine atanan müdafii yardımından ücretsiz olarak faydalanma haklan bulunduğu halde, müdafıilik ücretlerinin yargılama giderleri arasında gösterilmesi hukuka aykırı ise de, bu hususlar yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...’a yönelik nitelikli yağma suçundan kurulan hükümde uygulama maddesinden “a” bendinin çıkartılmasına, sanıklar ... ve ... ile İlgili olarak hüküm fıkrasında yargılama giderlerinden müdafıilik ücretlerinin çıkartılmasına, sanıklar ... ve ...'dan tahsil edilecek yargılama giderlerinin ayrı ayrı 178 TL olarak değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükümler İle diğer hükümlerin, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak (ONANMASINA),

B-a-)Sanıklar ..., ... ve ... hakkında mağdur ...'ya yönelik tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, sanıklar ... ve ... hakkında mağdurlar ... ve ...'a yönelik olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından kurulan hükümler yönünden,

Oluşa ve dosya kapsamına göre; olay tarihinde sanıklar ..., ... ve ...'in araçlarla, mağdurların bulundukları aracı takip ettikleri, sanık ...'ın korkutmak amacıyla araca doğru ateş ettiği, mağdurların isabet almadıkları, sanıkların fiil üzerinde ortak hakimiyet kurup mağdurlara yönelik eylemi birlikte gerçekleştirdikleri olayda; sanıklar ..., ... ve ...'in eyleminin TCK'nın 106/2-a, 43 maddeleri kapsamında zincirleme silahla tehdit Suçunu oluşturduğu anlaşıldığı halde, suç niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde mağdur ...'ya yönelik tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, mağdurlar ... ve ...'a yönelik olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından hüküm kurulması,

b-)Sanık ... hakkında mağdur ...'ya yönelik tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, mağdurlar ... ve ...'a yönelik olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından kurulan hükümler yönünden,

Mağdurların beyanları, tanık beyanları, sanık savunması ve dosya

kapsamına göre; sanık ...'in üzerine yüklenen suçları işlediğini gösterir her türlü kuşkudan uzak, kesin ve yeterli kanıt bulunmadığı, iletişimin tespiti tutanaklarının tek başına sanığın mahkumiyetine yeterli delil olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığı halde, sanığın atılı suçlardan beraatı yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

c-)Sanık ... hakkında mağdur ...’ya yönelik nitelikli yağma, sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında mağdur ...'ya yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan hükümler yönünden,

Gerekçeli kararın Anayasa'nın 141 ve CMK'nın 34, 230 ve 232. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıması zorunluluğu karşısında, mahkemece dosya içeriğine göre iddia, savunma, tanık anlatımları ve dosyadaki diğer belgelere İlişkin değerlendirme yapılarak, sanık ...'nın mağdur ...'ya yönelik nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanıklar ..., ..., ... ve ...’nin mağdur ...'ya yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına ne şekilde katıldıklarına ilişkin delillerin gösterilmesi, ulaşılan kanaat ve suç oluşturduğu sabit görülen fiiller ve bunların nitelendirilmesi ile sanıkların hukuki durumlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği düşünülmeyerek, yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyet hükümleri kurulması,

d-)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesi delaleti ile Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-c maddesi gereğince, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Sözleşmenin anılan maddesinde yer alan ücretsiz müdafii yardımından yararlanma koşullarından “adaletin selametinin gerektirmesi” kıstası ile ilgili yerleşmiş içtihatları da dikkate alınarak; sanık ...'nin CMK'nın 150/2-3 maddesi gereğince kendisine atanan müdafii yardımından ücretsiz olarak faydalanma hakkı bulunduğu halde, müdafii ücretinin yargılama giderleri arasında gösterilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık ... ve müdafiilerinin, sanık ... müdafıinin, sanık ... ve müdafiilerinin, sanık ... ve müdafiilerinin, sanık ... müdafiilerinin, sanık ... müdafıinin, sanık ... ve müdafıinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin, kısmen tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA), hükmolunan ceza miktarına ve tutuklulukta geçen süreye göre sanık ... müdafıinin ve sanık ... müdafiinin tahliye taleplerinin REDDİNE, 02/07/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

02/07/2014 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ...'in huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanıklar ..., ... ..., ... müdafii Avukatlar ..., ..., ..., ...'ın yokluklarında 10/07/2014 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.