Yargıtay - Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi

2019/209 Esas 2019/561 Karar
Karar Tarihi: 02.10.2019
Yargıtay

T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas - Karar No: 2019/209 Esas - 2019/561

T.C.

Ankara Batı

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA

ESAS NO : 2019/209

KARAR NO : 2019/561

BAŞKAN :

ÜYE :

ÜYE :

KATİP :

DAVACILAR : 1-

2-

3-

VEKİLİ :

DAVALILAR :1-

VEKİLİ :

: 2-

3-

VEKİLİ :

DAVA : Maddi ve Manevi Tazminat

DAVA TARİHİ : 22/10/2013

KARAR TARİHİ : 02/10/2019

K.YAZIM TARİHİ : 01/11/2019

Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

TALEP : Davacılar vekili mahkememize sunduğu dava dilekçesinde özetle; 25.08.2013 günü maliki davalılardan ... Ltd.Şti olan davalı ...' ın sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile ... sevk ve

e-imzalı e-imzalı e-imzalı e-imzalı

idaresindeki ... plaka sayılı araçların çarpışması neticesinde yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiğini, kaza neticesinde ... plaka sayılı araçta yolcu konumunda bulunun müvekkili ...' un feci şekilde yaralandığını, müvekkiline tibia kırığı ile sol femur cisim kırığı ve sol tibiada ikinci derecede açık kırık bulunduğu ve kafa travmasına bağlı olarak görme kaybı yaşadığına dair tespit yapıldığını, davalılardan ... hakkında Ankara Batı ...ACM' nin ...E sayılı dosyası ile taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçu kapsamında kovuşturma başlatıldığını, müvekkilinin yocu konumunda olup herhangi bir kusurunun bulunmadığını, kazadan sonra yatalarak konuma gelen ...' ın sol gözünün görmemeye başladığını, lise dördüncü sınıf öğrencisi olan ...'ın okula gidemediğini ve üniversite sınavına giremeyecek duruma geldiğini, tek gözünü kaybetmesi nedeniyle kazanın izlerini sürekli üzeride taşımaya mahkum edildiğini ve genç yaşta derin acı içerisine düştüğünü, ayrıca ...' ın annesi ... ve babası ...' in de büyük buhran içerisine girdiriğini, anne ...' nin çocuğunun bakımı için ücretsiz izine ayrılmak zorunda kaldığını ve bu nedenle ailenin maddi anlamda da buhran içerisine girdiğini beyan ederek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 1.000,00TL geçici ve sürekli işgöremezlik tazminatının kaza tarihi olan 25/08/2013 tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan (sigorta şirketi yönünden ZMSS poliçesi limiti ile sorumlu olmak üzere) müştereken ve müteselsilen tahsiline, yine fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik müvekkili ... için 100.000,00TL, anne ... ... için 25.000,00TL ve baba ... için 25.000,00TL olmak üzere toplam 150.000,00TLmanevi tazminatın kaza tarihi olan 25/08/2013 tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan (sigorta şirketi yönünden kasko sigortası poliçesi kapsamında ve limiti ile sınırlı sorumlu olmak kaydı ile) müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP :Davalılardan ... Ltd.Şti ve ... vekili cevap dilekçesinde özetle; ... plakalı motorsiklette yolcu olarak bulunan ...' un motorsiklete binerken giymesi gereken kask, dirseklik, dizlik gibi koruyucuları giymeyerek kusurlu davrandığını, bu koruyucuların kullanılması halinde zararın olmayacağı veya daha az olacağını, motorsiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu, davacının da bunu bilerek motorsiklete binmesinin kusurlu bir davranış olduğunu, bu nedenle davacının müterafik kusurlu olduğunu, bu nedenle tazminatın tamamen kaldırılmasını veya ciddi oranda indirim yapılmasını, faiz başlangıcı ve oranı talebinin de yerinde olmadığını, davadan önce her iki müvekkillerine başvurulmadığından temerrüt olmadığından müvekkilleri yönünden dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerektiğini beyan ederek, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini bildirmiştir.

Davalı ... Sigorta A.Ş vekili cevap dilekçesinde özetle; kazaya karışan ... plaka sayılı aracın ZMSS poliçesi ve Kasko Sigorta poliçesi ile müvekkili şirketçe sigortalandığını, ZMSS poliçe limitinin 250.000,00TL, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesinin ise 50.000,00TL ile sınırlı olduğunu, müvekkilinin poliçeden kaynaklanan maddi tazminat talebinden doğan sorumluluğunun sigorta araç sürücüsünün kusuru oranında ve poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, dosyada alınacak kusur raporu ile müvekkili şirkete sigortalı aracın kusurlu olup olmadığının tespit edilmesine karar verilmesi gerektiğini, yapılacak inceleme neticesinde de, davacının taleplerinin kendileri yönünden reddedilmesini gerektiğini savunmuştur.

DELİLLER :Ankara Batı ... ACM' nin ...E., ...K sayılı dosyası kapsamı, tarafların ekonomik ve sosyal durum araştırma cevapları, sigorta şirketine ait hasar dosyası ve poliçe örnekleri, hastane evrakları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

e-imzalı e-imzalı e-imzalı e-imzalı

Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığınca düzenlenen 26/09/2014 tarihli malüliyet raporu, 20/05/2014 tarihli bilirkişi kusur raporu,10/11/2014 tarihli kusur bilirkişisi ek raporu, 18/02/2015 tarihli aktüerya uzmanı bilirkişi raporu, 10/03/2015 tarihli ISLAH dilekçesi, Yargıtay Bozma ilamı ve tüm dosya kapsamı.

GEREKÇE :Dava, yaralamalı trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

25/08/2013 tarihinde, davalı ...' ın sevk ve idaresindeki ... plakalı aracın ...' un yolcu olduğu ... plaka sayılı motorsiklete çarpması sonucu dava konusu trafik kazası meydana gelmiş ve davacı ... ... ve ... ...' un çocuğu olan davacı ... yaralanmıştır. Davalı ... Ltd.Şti araç malikidir. Diğer davalı sigorta şirketi de kazaya karışan ... plakalı aracın Zorunlu Mali Sorumluluk ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesini düzenleyen şirkettir.

Davacı ...' yargılama sırasında reşit olduğundan, davacılar vekili tarafından vekaletnamesi dosyaya sunulmuş, eksikliğin ikmalinden sonra yargılamaya devam edilmiştir.

Tarafların bildirdikleri delilleri toplanmış, trafik kazasında yaralanan ...'un tüm tedavi evrakları getirilmiş, maluliyet durumunun tespiti için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına sevki sağlanmış, yapılan tedavisi neticesinde sunulan raporda, geçirdiği kaza nedeniyle 'vücut genel çalışma gücünden %37 (yüzde otuzyedi) nispetinde kaybettiği, erişkin olması halinde 9 (dokuz) ay süreyle geçici olarak iş göremezlik halinde kalacağı' bildirilmiştir.

Yaralamalı trafik kazası needeniyle ... plakalı araç şöförü ... hakkında birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan kamu davası açılmış, Ankara Batı .... ACM'in ...E., ...K. sayılı dosyasında yapılan yargılama neticesinde, asli kusurlu bulunarak cezalandırılmasına hükmedildiği görülmüştür.

Dayanak trafik kazasındaki kusur durumunu tespiti bakımından dosya üzerinde uzman bilirkişiye inceleme yaptırılarak rapor alınmıştır. Kazaya karışan ... plakalı araç şöförünün, kavşakta geçiş önceliğine riayet etmediği, dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak kazanın oluşumuna sebebiyet verdiği anlaşılmakla kazanın oluşumunda tamamen kusurlu bulunmuştur.

Aktüerya uzmanı bilirkişiye inceleme yaptırılarak davacı ...'un isteyebileceği tazminatın hesaplanması bakımından 18/02/2015 tarihli rapor alınmıştır. Buna göre davacının yaralanması şekli ve miktarı nazara alındığında 204.449,56-TL sürekli iş göremezlik zararının bulunduğu, gecici iş göremezlik tazminatı isteyemeyeceği belirlenmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama sonucu davanın kısmen kabulüne dair verilen karar; Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 28.02.2019T., 2016/4347E., 2019/2279K. sayılı bozma ilamı ile davacılar için hükmedilen manevi tazminatın bir miktar fazla olduğundan bahisle bozulmuştur.

Bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda ise; bozma kapsamı dışında kalan hususlar irdelenmeksizin, davalı ...' ın kusurlu eylemi sonucu meydana gelen trafik kazası neticesinde, davacının sürekli ve geçici iş göremezlik durumunun oluşması ile davacılarda meydana gelen çaresizlik ve acı nedeni ile ruh sağlığındaki bozulma, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, davacı olan anne ve baba açısından TBK'un 56/2 koşullarınında oluştuğunun kabulü ile, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 22/06/1966 tarih, 1996/70 sayılı içtihadı ile belirlenen manevi tazminat miktarının

e-imzalı e-imzalı e-imzalı e-imzalı

belirlenmesine ilişkin ilkeler ve Hukuk Genel Kurulunun 26/06/2004 tarihli ve 2004/370 karar sayılı içtihadı ile belirlediği caydırıcılık ilkesi gözetilerek takdiren davacı ... için 35.000TL, davacı ... ... için 10.000TL, davacı ... ... için 10.000TL manevi tazminatın davalılardan tahsili ile anılan davacılara verilmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KISMEN KABULÜ İLE KISMEN REDDİNE,

1-a- Davacı ...' un geçici iş göremezlik tazminatı isteminin reddine,

b-Davacı ...' un sürekli iş göremezlik tazminatı isteminin kabulüne, 204.449,56TL maddi tazminatın davalılardan (davalı ... Sigorta A.Ş nin düzenlediği ZMSS poliçesi yönünden) müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, hüküm altına alınan miktara davalı ... Sigorta A.Ş yönünden 30/10/2013 tarihinden itibaren, diğer davalılar yönünden ise 25/08/2013 tarihinden itibaren avans faizi yürütülmesine, davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun poliçe limiti ( ZMSS Poliçesi) ile sınırlı tutulmasına,

2-Davacıların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne, davacı ... için 35.000TL, davacı ... ... için 10.000TL, davacı ... ... için 10.000TL manevi tazminatın davalılardan (davalı ... Sigorta A.Ş nin düzenlediği Kasko Sigorta Poliçesi yönünden) müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine, davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun kasko sigorta poliçesindeki (manevi tazminatlara ilişkin) poliçe limiti ile sınırlı tutulmasına, hüküm altına alınan miktarlara davalı sigorta şirketi yönünden 30/10/2013 tarihinden itibaren, diğer davalılar yönünden ise 25/08/2013 tarihinden itibaren avans faizi yürütülmesine, davacıların fazlaya ilişkin manevi tazminat istemlerinin reddine,

3-Harçlar Kanunu gereği alınması gereken 17.723,00TL karar ve ilam harcından peşin alınan 2.578,75TL ve ıslah ile alınan 695,00TL harcının mahsubu ile bakiye 14.449,25TL karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

Davacılar tarafından yatırılan 2.578,75TL peşin harç ve 695,00TL ıslah harcı olmak üzere toplam:3.273,75TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine,

4-Davacılar tarafından sarf edilen 233,00TL tebligat ve posta gideri ile 800,00TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.033,00TL yargılama giderinden davanın kabul ve red oranına göre hesap edilen 755,07TL'nin davalı ... Sigorta A.Ş.'nin sorumluluğunun 595,00TL ile sınırlı olmak üzere davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine, artan kısmın davacılar üzerinde bırakılmasına, bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacılara iadesine,

5-Davalılar ... Ve Dış Tic. Ltd.şti. Ve ... tarafından sarf edilen 106,90TL tebligat ve posta giderinden, davanın red ve kabul oranına göre hesap edilen 28,76TL yargılama giderinin davacılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile bu davalılara ödenmesine, artan kısmın davalılar üzerinde bırakılmasına, bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde bu davalılara iadesine,

6-Maddi tazminat davası yönünden (kesinleşen kısımlara dokunulmaksızın);

a-Davacı ...'un kendisini vekil ile temsil ettirdiği görülmekle, AAÜT gereğince davanın kabul oranına göre hesap ve takdir edilen 18.216,97TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile bu davacıya ödenmesine,

b-Davalılar kendilerini vekil ile temsil ettiği görülmekle, AAÜT gereğince davanın red oranına göre hesap edilen 500,00TL vekalet ücretinin davacı ...'tan alınarak davalılara ödenmesine,

e-imzalı e-imzalı e-imzalı e-imzalı

7-Manevi tazminat davası yönünden;

a-Davacıların kendilerini vekil ile temsil ettirdiği görülmekle, AAÜT gereğince davanın kabul oranına göre hesap ve takdir edilen ... için 4.200,00TL, davacı ... ... için 2.725,00TL ve davacı ... ... için 2.725,00TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine,

b-Davalılar kendilerini vekil ile temsil ettiği görülmekle, AAÜT gereğince davanın ret oranına göre hesap edilen ...'tan 4.200,00TL, ... ...'tan 2.725,00TL ve ... ...'tan 2.725,00TL vekalet ücretinin alınarak davalılara ödenmesine,

Dair, davacılar vekili ile bir kısım davalılar vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize sunulacak, yahut mahkememize gönderilmek üzere bir başka mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle başvuru yapılmak suretiyle,Yargıtay ilgili Hukuk Dairesi nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.02/10/2019

Başkan Üye Üye Katip

e-imzalı e-imzalı e-imzalı e-imzalı


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.