Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2015/4464 Esas 2015/5207 Karar
Karar Tarihi: 02.11.2015
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2015/4464 E.  ,  2015/5207 K.

'İçtihat Metni'Esas No : 2015/4464

Karar No : 2015/5207

Tebliğname No : KYB - 2015/305332

Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah bulundurmak suçlarından Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesinin 07/12/2006 tarihli ve 2006/414 esas, 2006/396 sayılı kararı ile 15 yıl hapis, 12 yıl 6 ay hapis ve 10 ay hapis cezalarına hükümlü M.. K..’ın cezasının infazı sırasında, hükümlünün daha önce yargılanıp beraat ettiği muhtelif dosyalarda tutuklu kaldığı sürelerin hâlen infazına devam edilen cezasından mahsup edilmesine yönelik talebin reddine ilişkin anılan Mahkemenin 29/07/2008 tarihli ve 2008/613 değişik iş sayılı kararını müteakip, hükümlü müdafiınin aynı konudaki yeni talebi üzerine, bu konuda daha önceden karar verildiğinden bahisle yeniden karar verilmesine yer olmadığına dair anılan Mahkemenin 03/12/2014 tarihli ve 2006/414 esas, 2006/396 sayılı ek kararına yönelik itirazın kabulüne, hükümlünün daha önce tutuklu kaldığı sürelerin hâlen infazına devam edilen cezasından mahsup edilmesine dair Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/01/2015 tarihli ve 2015/34 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, hükümlünün tutuklu kaldığı ve mahsup edilmesini istediği Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/03/2003 tarihli ve 2000/386 esas, 2003/41 sayılı kararının 13/03/2003 tarihinde kesinleştiği, Gaziantep 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 07/11/2001 tarihli ve 2001/206 esas. 2001/365 sayılı kararının 15/11/2001 tarihinde kesinleştiği ve Gaziantep l. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/03/1999 tarihli ve 1998/342 esas, 1998/23 sayılı kararının 09/03/1999 tarihinde kesinleştiği, hâlen infaz edilmekte olan Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesinin 07/12/2006 tarihli ve 2006/414 esas, 2006/396 sayılı kararına konu suç tarihinin ise 10/04/2003 olduğu, bu hâliyle tutuklu kalınan ve mahsup edilmesi istenen kararın kesinleşmesinden sonra işlenmiş bir suçun bulunduğu, mahsup koşulların oluşmadığı cihetle, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 31.08 2015 gün ve 94660652-105-27-9452-2015-17773/57497 sayılı yazılı istemlerine müsteniden dosya Dairemize gönderilmekle, okundu, gereği görüşülüp düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

I-) Hükümlü M.. K..'ın;

Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 07.12.2006 tarih, esas 2006/414, karar 2006/396 sayılı kararı ile; 10.04.2003 tarihinde işlemiş olduğu nitelikli öldürme suçundan TCK'nun 82/1-d, 29, 62. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis, kasten öldürme suçundan TCK'nun 81/1, 29, 62. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 6136 sayılı Kanun'un 13/1 ve TCK'nun 62. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 285.00 TL adli para cezası ile cezalandırıldığı, bu mahkumiyet hükümlerinin Yargıtay 1.Ceza Dairesinin 23.01.2008 tarih, esas 2007/8036, karar 2008/231 sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği,

07.11.1998 tarihinde işlediği iddia olunan yağma, tefecilik ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından 12.11.1998 tarihinde tutuklandığı, 18.12.1998 tarihinde tahliye edildiği, bu suçtan hakkında yapılan yargılama sonunda, Gaziantep 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 01.03.1999 tarih, 1998/342 esas ve 199/23 karar sayılı kararı ile beraatine karar verildiği, verilen bu kararın temyiz edilmeksizin 09.03.1999 tarihinde kesinleştiği,

24.10.2000 ve öncesinde işlediği iddia olunan çıkar amaçlı suç örgütü kurmak suçundan 28.10.2000 tarihinde tutuklandığı, 01.02.2001 tarihinde tahliye edildiği, bu suçtan hakkında yapılan yargılama sonunda, Adana 3.Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 01.02.2001 tarih, 2000/232 esas, 2001/16 karar sayılı kararı ile beraatine karar verildiği, verilen bu kararın temyiz edilmeksizin 09.02.2001 tarihinde kesinleştiği,

24.10.2000 tarihinde işlediği iddia olunan zorla çek senet tahsil etmek, tefecilik ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından 28.10.2000 tarihinde tutuklandığı, 20.12.2000 tarihinde tahliye edildiği, bu suçtan hakkında yapılan yargılama sonunda, Gaziantep 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 05.03.2003 tarih, 2000/386 esas ve 2003/41 karar sayılı kararı ile beraatine karar verildiği, verilen bu kararın temyiz edilmeksizin 13.03.2003 tarihinde kesinleştiği,

07.05.2001 tarihinde işlediği iddia olunan kasten öldürme suçundan 11.06.2001 tarihinde tutuklandığı, 18.07.2001 tarihinde tahliye edildiği, bu suçtan hakkında yapılan yargılama sonunda, Gaziantep 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 07.11.2001 tarih, 2001/206 esas ve 2001/365 karar sayılı kararı ile beraatine karar verildiği, verilen bu kararın temyiz edilmeksizin 15.11.2001 tarihinde kesinleştiği,

Hükümlü müdafiinin 13.05.2008 tarihli dilekçesi ile hükümlünün daha önce hakkında açılan ve beraatla sonuçlanan davalar nedeniyle tutuklu kalmış olduğu süreler ile ilgili olarak mahsup talebinde bulunduğu, Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 29.07.2008 tarih ve 2008/613 değişik iş sayılı kararı ile, “hükümlünün beraat ettiği dosyadaki kararların kesinleşmesinden sonra suç işlediğinden mahsup talebinin reddine” karar verildiği,

Hükümlü müdafiinin 18.06.2014 tarihli dilekçe ile müvekkilinin Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 07.12.2006 tarih, esas 2006/414, karar 2006/396 sayılı kararı ile almış olduğu cezadan, daha önce hakkında açılan ve beraatla sonuçlanan davalar nedeniyle tutuklu kalmış olduğu sürelerin mahsubuna karar verilmesini istediği,

Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 01.07.2014 tarih, 2006/414 esas ve 2006/396 sayılı ek kararla “Hükümlü vekilinin mahsup talebi ile ilgili olarak mahkememizin 29.07.2008 tarih, 2008/613 değişik iş sayılı kararı ile mahsup talebinin reddine karar verildiği anlaşıldığından talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verildiği,

Hükümlü müdafiinin bu red kararına karşı 03.07.2014 tarihli dilekçesi ile itiraz ettiği, itiraz mercii olarak inceleme yapan Gaziantep 4.Ağır Ceza Mahkemesinin 11.07.2014 tarih ve 2014/609 değişik iş sayılı kararı ile itirazın reddine karar verdiği,

Hükümlü müdafiinin 25.07.2014 tarihli dilekçe ile tekrar 3.Ağır Ceza Mahkemesine müracaat ederek mahsup talebinde bulunduğu, Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 08.09.2014 tarih, 2006/414 esas ve 2006/396 sayılı ek kararla “Hükümlü vekilinin mahsup talebi ile ilgili olarak mahkememizin 29.07.2008 tarih, 2008/613 değişik iş sayılı kararı ile mahsup talebinin reddine karar verildiği, yine aynı taleple ilgili olarak 01.07.2014 tarihli ek karar ile aynı talep konusunda karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği, bu karara itiraz ile Gaziantep 4.ACM'nin 2014/609 değişik iş sayılı kararı ile itirazın reddine karar verildiği anlaşıldığından aynı talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verildiği,

Hükümlü müdafiinin bu red kararına karşı 23.09.2014 tarihli dilekçesi ile itiraz ettiği, itiraz mercii olarak inceleme yapan 4.Ağır Ceza Mahkemesinin 29.09.2014 tarih ve 2014/779 değişik iş sayılı kararı ile itirazın reddine karar verdiği,

Hükümlü müdafiinin 17.11.2014 tarihli dilekçe ile Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesine müracat ederek, müvekkilinin 1996 yılından 2001 yılına kadar hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle emniyette kalmış olduğu gözaltı sürelerinin infaz etmekte olduğu cezasından mahsubuna karar verilmesini istediği, Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 20.11.2014 tarih, 2006/414 esas ve 2006/396 sayılı ek kararla “koşulları oluşmadığından mahsup talebinin reddine” karar verildiği,

Hükümlü müdafiinin bu red kararına karşı 19.01.2015 tarihli dilekçesi ile itiraz ettiği, itiraz mercii olarak inceleme yapan Gaziantep 4.Ağır Ceza Mahkemesinin 23.01.2015 tarih ve 2015/28 değişik iş sayılı kararı ile itirazın reddine karar verdiği,

Hükümlü müdafiinin 17.11.2014 tarihli dilekçesi ile müvekkilinin Adana 1.Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanıp beraat ettiği suç nedeniyle tutuklu kaldığı 93 günün infaz etmekte olduğu cezasından mahsubuna karar verilmesini istediği, Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 28.11.2014 tarih, 2006/414 esas ve 2006/396 sayılı ek kararla “kesinleşme tarihinin halen infaz edilen cezasına ilişki mahkememiz dosyasındaki suç tarihinden önce olduğu bu nedenle mahsup koşullarının gerçekleşmediği anlaşıldığından mahsup talebinin reddine” karar verildiği,

Hükümlü müdafiinin 10.11.2014 tarihli dilekçe ile tekrar Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesine müracaat ederek mahsup talebinde bulunduğu, Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 03.12.2014 tarih, 2006/414 esas ve 2006/396 sayılı ek kararla “Hükümlünün Gaziantep 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 1998/342 esas, 1999/23 karar sayılı dosyası, Gaziantep 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 2001/206 esas, 2001/365 karar sayılı dosyalarına ilişkin mahsup taleplerinin daha önce mahkemezinin 29.07.2008 tarih ve 2008/613 değişik iş sayılı kararı ile reddine karar verildiği anlaşılmakla yeniden karar verilmesine yer olmadığına, hükümlünün Kilis Ağır Ceza Mahkemesinin 1993/72 esas sayılı dosyasına ilişkin mahsup talebinin koşulları oluşmadığından reddine” karar verildiği,

Hükümlü müdafiinin bu red kararına karşı yapmış olduğu itirazı inceleyen Gaziantep 4.Ağır Ceza Mahkemesinin 29.01.2015 tarih ve 2015/34 değişik iş sayılı kararı ile beraatle sonuçlanan kararların kesinleşme tarihleri kesin olarak tespit edilemediğinden, şüphe hükümlü lehine yorumlanarak talebin kabulü ile “Hükümlünün Gaziantep 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 2000/386 esas, 2003/41 karar sayılı dosyasında 28.10.2000-20.12.2000 tarihleri arasındaki sürenin, 2001/206 esas, 2001/365 karar sayılı dosyasında 11.06.2001-18.07.2001 tarihleri arasındaki sürenin ve 1998/342 esas, 1993/23 karar sayılı dosyasında 12.11.1998-24.02.1999 tarihleri arasındaki sürenin Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 2006/414 esas 2006/396 karar sayılı ilamından mahsubuna” karar verildiği,

anlaşılmıştır.

II-)Hukuksal değerlendirme;

Mülga 765 sayılı TCK'nun 40 ve 5237 sayılı TCK'nun 63. maddesinde belirtildiğiüzere mahsup işleminin yapılabilmesi için tutuklu kalınan suçtan verilen kararın kesinleşme tarihinden önce bir başka suç ya da suçların işlenmesinin yeterli olacağı, tutuklu kalınan suçun beraatle veya mahkumiyetle sonuçlanmasının mahsup işlemi için önemli olmadığı, mahkumiyetle sonuçlanan kararın henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle temyiz incelemesi sonunda beraat etme ihtimali hukuken mümkün bulunduğundan infazı halen devam eden mahkum için telafisi imkansız sonuçlar doğabileceğinden, mahsup işleminin koşulları oluştuğu takdirde yapılması gerekmektedir.

Şartla salıverildikten sonra bihakkın tahliye sürelerinin dolması için Cumhuriyet Başsavcılığında bekleyen infaz dosyaları ile ilgili sonradan yürürlüğe giren yasa ile ilgili yapılan uyarlama sonucunda önceki cezadan daha az bir cezaya hükmolunması halinde fiilen ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin de azaldığı ileri sürülerek geçmişte ceza infaz kurumunda fazla kalınan sürenin daha sonra yeni bir suç işlenmesi nedeniyle şartla salıverme kararı kaldırılarak kalan sürenin aynen infazı kararlarının yerine getirilmelerinde mahsup edilmesi veya başka bir suçtan verilen cezadan mahsup edilmesi mümkün değildir. Yasal değişiklikle suçun ortadan kaldırılması veya cezadan indirime gidilmesi geçmişte gerçekleştirilen ceza infazını haksız tutuklama durumuna getirmeyecektir,

4616 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanarak şartla salıverilen hükümlünün, hak ederek tahliye süresi dolmadan hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi üzerine şartla salıverme kararı geri alınan hükümlünün, aynen infaz edilecek cezasından şartla salıverme kararından önce 4616 sayılı Kanun uyarınca yapılan indirim nedeniyle ceza infaz kurumunda fazladan yattığı süre mahsup edilemez. Aksi durum mahsup mantığına aykırı olup, kişilerin Devletten alacaklı olduğu hissi ile ikinci suç işlemesine sebep olacağından, bu durumun hükümlü için kazanılmış hak olarak kabul edilemeyeceği, cezaevinde önceden infaz edilen sürenin sonradan işlenen suçun infazından mahsup edilemeyecektir.

Bu açıklamalara göre somut olay değerlendirildiğinde; Hükümlünün tutuklu kaldığı ve mahsup edilmesini istediği Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/03/2003 tarihli ve 2000/386 esas, 2003/41 sayılı kararının 13/03/2003 tarihinde kesinleştiği, Gaziantep 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 07/11/2001 tarihli ve 2001/206 esas. 2001/365 sayılı kararının 15/11/2001 tarihinde kesinleştiği, Gaziantep l. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/03/1999 tarihli ve 1998/342 esas, 1998/23 sayılı kararının 09/03/1999 tarihinde kesinleştiği, hâlen infaz edilmekle olan Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesinin 07/12/2006 tarihli ve 2006/414 esas, 2006/396 sayılı kararma konu suç tarihinin ise 10/04/2003 olduğu, bu hâliyle tutuklu kalınan ve mahsup edilmesi istenen kararların kesinleşmesinden sonra işlenmiş bir suç bulunduğu, mahsup koşulların oluşmadığı anlaşılmakla, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden Gaziantep 4.Ağır Ceza Mahkemesinin 29.01.2015 tarih ve 2015/34 değişik iş sayılı kararının kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

III-) Sonuç ve Karar:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görüldüğünden Gaziantep 4.Ağır Ceza Mahkemesinin 29.01.2015 tarih ve 2015/34 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK''nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 02.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.