Yargıtay - İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

2015/751 Esas 2018/1140 Karar
Karar Tarihi: 02.11.2018
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/751 Esas

KARAR NO : 2018/1140

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 24/07/2015

KARAR TARİHİ : 02/11/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde ve duruşmalarda özetle; 28.02.2014 tarihinde ... plakalı araç sürücüsünün asli ve tam kusuru ile sebebiyet verdiği trafik kazasında davacının yaralandığını, kazadan dolayı 19.03.2015 tarih ve 4852 sayılı Özürlü Sağlık Kurulu raporu ile % 10 oranında sürekli iş göremez/malul olduğunun belirlendiğini, davacının kazadan önce uzman çavuş olarak çalıştığını ve 3.584,46 TL geliri bulunduğunu, sakatlığı nedeniyle geleceğinin sarsıldığını, davalının sorumluluğu bulunduğunu, davadan önce davalıya müracaatları üzerine 125986 sayılı hasar dosyası açıldığını, yapılan aktüer hesaplaması üzerine fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 37.504,00 TL iş göremezlik tazminatı ödendiğini, ödemenin öncelikle işlemiş faize mahsup edilerek, gerçek zararın tazminini istediklerini, davacının tedavi ve iyileşme döneminde tam iş göremez olduğunu ve maddi zarara uğradığını, hayatının geri kalanını daimi surette işe göremez durumda bulunduğunu, eskisinden daha fazla efor sarf etmek zorunda kalacağını, davalı tarafından yapılan ödemenin yetersiz kaldığını, ... 6.Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... E. sayılı dosyasındaki 20.01.2015 tarihli kusur raporunda davacının kusursuz olarak belirlendiğini, davalının limit dahilinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu, fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla, 5.000,00 TL iş göremezlik tazminatının davalının sorumluluğu 28.02.2014 kaza tarihi itibariyle yürürlükte bulunan azami poliçe teminatından, kısmi ödeme düşüldükten sonra bakiye azami poliçe teminat limitleri ile sınırlı olmak üzere, temerrüt tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde ve duruşmalarda özetle; dava dilekçesinde belirtilen delillerin tebliğ edilmediğini, davacının dayandığı ve dosyaya giren yazılı delillerin kendilerine tebliğ edilmesini, aksi halde dava şartı yokluğundan davanın reddini, ... Hesabı Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca davacıya yapılan ödeme ile davalının borçtan ve yükümlülükten kurtulduğunu, davacının imzaladığı ibranamenin geçerli olduğunu, 19.06.2015 tarihinde yapılan 37.054,00 TL maluliyet tazminatı ödemesi kapsamında davacının imzaladığı ibraname ile Kurumun sorumluluğunun ortadan kalktığını, yapılan ödemede davacının % 10 oranında malul kaldığının kabul edildiğini, kaza sonucu oluşan ve kaza ile illiyet içinde bulunan maluliyet olduğunu, ödeme ile hesaplanan arasında fahiş bir fark olmadığı tespit edilirse ibranamenin geçerli sayılması ve davanın reddi gerektiğini, fahiş bir fark bulunduğuna hükmedildiğinde ödemenin güncelleştirilmesi ve güncellenen ödemenin hesaplanandan düşülmesi gerektiğini, bilirkişi incelemesinde bu hesaplama yöntemine dikkate edilmesini talep ettiklerini, kabul anlamına gelmemek kaydıyla, davalı Kurumun ZMMS teminatı limitleri ve kusur oranı ile sınırlı sorumlu olduğunu, kusur yönünden ATK Trafik İhtisas Dairesi nezdinde inceleme yapılmasını talep ettiklerini, maluliyet oranının ATK 3.İhtisas Dairesi ya da Adli Tıp Bölümü bulunan Üniversiteden alınacak raporla iş göremezlik oranının, maddi zararın aktüeryal inceleme ile tespiti gerektiğini, geçici iş göremezlik döneminin tazminat hesabına dahil edilmemesi gerektiğini, Poliçe Genel Şartlarına göre dolaylı zararların teminat kapsamı dışında kaldığını, davacının ...dan geçici iş göremezlik ödeneği alıp almadığının da tespitini istediklerini, kabul anlamına gelmemek kaydıyla, ancak ödeme tarihinden itibaren yasal temerrüt faizi işletilebileceğini, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir

TÜM DOSYA KAPSAMINDAN: Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

''Cismani Zarar Halinde Lazım Gelen Zarar ve Ziyan” başlığı altında düzenlenen TBK'nın 46. maddesinde, bedensel zarara uğranılması nedeni ile talep edilebilecek zarar türleri belirtilmekte olup maddi tazminat da bu zarar türleri arasında yer almaktadır. Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu belirlemenin ise Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Somut olayda; Dava konusu olaya ilişkin olarak düzenlenen Trafik Kazası Tespit Tutanağına göre 28.02.2014 günü 17:45 sıralarında ... ilçesi ... caddesi üzerinde sürücü ... yönetimindeki ... plakalı motosikleti ile seyrederken karşı yönden gelen sürücü ... yönetimindeki ... plakalı motosikleti dikkate almayarak önünde giden sürücü ... yönetimindeki ... plakalı kamyoneti geçmek için hızını arttırıp sol şeride geçip geçme yaparken aracının sol kısmı ile karşıdan gelen motosiklete yandan çarpmış, ardından sağ yan kısmı ile geçmekte olduğu kamyonetin sol yan kısmına çarpması sonucu yaralanmalı ve maddi hasarla neticelenen dava konusu kaza meydana gelmiştir.

... 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasının sureti getirtilip dosya arasına konulmuştur, incelendiğinde; ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ... tarih ve 2014/2234 Esas, 2014/848 İddianame sayılı iddianamesiyle Şüpheli İsmail Koçluoğlu'nun Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.nun 89/1,53/6 maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle kamu davası açıldığı, ... 6.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucunda sanık ...'nun sabit olan eylemine uyan TCK’nın 89/1,61/8,52/1-2 maddeleri gereğince sonuç itibariyle 6.000,00. TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği görülmüştür.

... 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasının yargılaması sırasında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan ... tarihli kusur raporunda özetle; A)Sanık sürücü ...'nun asli kusurlu olduğu, B)Müşteki sürücü ...'ın kusursuz olduğu, C)Sürücü ...'İN kusursuz olduğu belirtilmiştir.

Mahkememizin 06/05/2016 tarihli ara kararı gereğince maluliyet raporu alınması için dosya İstanbul ATK 'ya gönderilmiş, ... tarihli ATK maluliyet raporunda özetle; ... oğlu, ... doğumlu ...’in ... tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı tibia ve fibula kırığı arızası, 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinden yararlanılarak ve meslek grup numarası bildirilmemekle meslek grup numarası Grup1 kabul olunarak: Gr1 XII (32a………. 1 )A %5 E cetveline göre % 3,3 (yüzdeüçvirgülüç ) oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı, İyileşme (iş göremezlik) süresinin kaza tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya kadar uzayabileceği belirtilmiştir.

Mahkememizin 0106/2018 tarihli ara kararı gereğince dosya kusur ve aktüer bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişiler tarafından ibraz edilen 17/08/2018 teslim tarihli raporda özetle; Delillerin ve hukuki durumların takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere; 28.02.2014 tarihinde meydana gelen trafik kazasında;1-Dava konusu olayda sürücü İsmail Koçluoğlu’nun % 100 (Yüzdeyüz) oranında asli ve tamamen kusurlu olduğu,2-Davacı sürücü ...’ın kusursuz olduğu, 3-Dava dışı sürücü ...’in kusursuz olduğu, 4-Davalının, sigortasız araç sürücüsünün %100 kusur oranındaki sorumluluk durumuna göre davacı ...’ın; a)Ödeme Tarihindeki Verilere Göre; Geçici ve Sürekli iş göremezlik dönemine ait %3,3 maluliyet oranı ile ilgili maddi zararının = 39.019,58 TL. Olduğu, Davalı tarafından yapılan 37.054,00 TL ödemenin, ödeme tarihindeki verilere göre belirlenen zararı karşılama oranı %94,96 olup, buna göre ödeme ile zarar arasında açık orantısızlık bulunup bulunmadığının ve buna göre iş gücü kaybı tazminat taleplerinin ödeme nedeniyle reddedilip reddedilmeyeceği hususundaki takdirinin Sayın Mahkemeye ait bulunduğu, b)Sayın Mahkemece ödeme ile ödeme tarihindeki verilere göre belirlenen zarar arasında açık orantısızlık bulunduğu ve buna göre de; ödeme ile borcun sona ermediği ve ödemenin kısmı ifayı içeren makbuz olarak kabul edilmesi halinde ise; Günümüze Kadar Gerçekleşen Veriler Esas Alınarak Belirlenen Zarar Tutarından, Ödemenin Güncel Tutarın Tenzili Sonucu davacının; Geçici ve Sürekli iş göremezlik dönemine ait %3,3 maluliyet oranı ile ilgili bakiye maddi zararının = 14.351,94 TL. Olduğu, 5-Davacının bakiye maddi zararının, sigorta poliçe limiti içinde kaldığı, 6-Başvuru tarihine göre temerrüt tarihinin 24.04.2015 olarak belirlendiği, 7-Sigorta poliçesi bulunmayan aracın kullanım amacının hususi olarak gözüktüğü yönünde görüş ve kanaatte bulunmuştur.

Davacı vekili uyaptan gönderdiği 04/10/2018 tarihli harçlandırılmış ıslah dilekçesinde özetle; 17.08.2018 tarihli bilirkişi raporuna istinaden 11.351,94-TL ıslah ederek müvekkili ... için 14.351,94-TL maddi tazminatın davalı ... yönünden davalının sorumluluğu kaza tarihi itibariyle yürürlükte bulunan azami poliçe teminat limiti ile sınırlı olmak üzere, temerrüt tarihinden itibaren işleyecek olan ticari faizi ile birlikte tahsiline ve dava masrafları ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde yargılama sırasında bilirkişilerden alınan rapor mahkememizce yeterli görülüp itibar edildiği ve Dava konusu olayda sürücü ...’nun % 100 (Yüzdeyüz) oranında asli ve tamamen kusurlu olduğu, Davacı sürücü ...’ın kusursuz olduğu, Dava dışı sürücü ...’in kusursuz olduğu, Davalının, sigortasız araç sürücüsünün %100 kusur oranındaki sorumluluk durumuna göre davacı ...’ın; Ödeme Tarihindeki Verilere Göre; Geçici ve Sürekli iş göremezlik dönemine ait %3,3 maluliyet oranı ile ilgili maddi zararının = 39.019,58 TL. Olduğu, Davalı tarafından yapılan 37.054,00 TL ödemenin, ödeme tarihindeki verilere göre belirlenen zararı karşılama oranı %94,96 olup, ödemenin Güncel Tutarın Tenzili Sonucu davacının; Sürekli iş göremezlik dönemine ait %3,3 maluliyet oranı ile ilgili bakiye maddi zararının = 14.351,94 TL. Olduğu, Davacının bakiye maddi zararının, sigorta poliçe limiti içinde kaldığı, başvuru tarihine göre temerrüt tarihinin 24.04.2015 olarak belirlendiği, Yargıtay 17 Hukuk Dairesi'nin 2009/537 Esas, 2009/4897 Karar sayılı içtihadında da belirtildiği üzere 2918 Sayılı KTK'nun 111. maddesi hükmünden yararlanmak için belgenin iptalinin ayrıca ve açıkça istenmesine gerek olmayıp, bir dava sırasında bu husus ileri sürülebileceği gibi, yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir irade açıklaması da yeterli olacaktır.Davacı 2 yıllık süre içinde eldeki davayı açmıştır.Bilirkişi tarafından hesaplanan 14.351,94 TL. günün ekonomik şartlarında küçümsenmeyecek bir tutar olup ödenen meblağ ödenmesi gereken meblağa göre yeterli sayılamaz. Davalı gerçek zararın tamamından sorumlu olduğu anlaşılmakla;Davanın kabulüne, Dava ve ıslah dilekçesine göre 14.351,94 TL'nin 24/04/2015 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM:Açıklanan gerekçeye göre;

1-Davanın kabulüne, Dava ve ıslah dilekçesine göre 14.351,94 TL'nin 24/04/2015 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2-Karar tarihine göre alınması gereken 980,38 TL harçtan peşin alınan 66,70 TL ( Peşin harç + ıslah harcı ) harcın mahsubu ile bakiye 913,68 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine,

3-Davacı duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gereğince hesaplanan 2.180,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan toplam: 2.168,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yatırılan ve artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

6-Davalı tarafından yatırılan ve artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davalıya iadesine,

Dair verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliyesi ( İstinaf Mahkemesi ) nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usülen anlatıldı. 02/11/2018

Katip ...

Hakim ...

MASRAF BEYANI

94,40 TL Harç Masrafı

566,50 TL ATK Faturası

1.200,00 TL Bilirkişi Ücreti

307,10 TL tebligat ve müzekkere gideri

TOPLAM : 2.168,00 TL


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.