Yargıtay - 10. Ceza Dairesi

2014/13828 Esas 2020/6406 Karar
Karar Tarihi: 02.11.2020
Yargıtay lar 1- uyuşturucu madde ticareti yapma

10. Ceza Dairesi         2014/13828 E.  ,  2020/6406 K.

'İçtihat Metni'Mahkeme : İSTANBUL 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Suçlar : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma,

2- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

3- Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma

Hükümler : 1- Sanıklar ..., Tolga Han, Savaş ve İsmet hakkında suç

işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve uyuşturucu

madde ticareti yapma suçlarından; beraat,

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A- Sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerine yönelik temyiz isteminin incelenmesinde:

Hükümden sonra UYAP aracılığı ile MERNİS'ten çıkartılan ve dosyaya konulan nüfus kaydında sanığın 19/04/2020 tarihinde öldüğü belirtildiğinden, sanığın ölüp ölmediğinin Mahkemece araştırılarak, ölmüş olduğunun tespiti halinde hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 64/1. maddesi uyarınca düşmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin, CMUK'nın 321. maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA,

B- Sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerine yönelik temyiz isteminin incelenmesinde:

Hükümden sonra UYAP aracılığı ile MERNİS'ten çıkartılan ve dosyaya konulan nüfus kaydında sanığın 05/05/2014 tarihinde öldüğü belirtildiğinden, sanığın ölüp ölmediğinin Mahkemece araştırılarak, ölmüş olduğunun tespiti halinde hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 64/1. maddesi uyarınca düşmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin, CMUK'nın 321. maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA,

C- Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde:

Sanığa 08/04/2013 tarihinde tebliğ edilen hükmün, sanık müdafii tarafından CMUK'nın 310/1. maddesinde belirtilen bir haftalık kanunî temyiz süresinden sonra

17/04/2013 tarihinde temyiz edildiği anlaşıldığından, CMUK’nın 317. maddesi uyarınca sanığın temyiz isteminin REDDİNE,

D- Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde:

Sanık hakkında 23/10/2009 tarihli suçtan dolayı 28/01/2010 tarihli iddianame ile temyiz konusu bu davanın açıldığı; UYAP ve adli sicil kaydına göre, 22/10/2009 ve 25/10/2009 tarihli suçlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 25/05/2010 tarihli iddianamesi ile açılan dava üzerine, Ankara (Kapatılan) 12. Ağır Ceza Mahkemesince 2010/111 esas ve 2012/137 karar sayılı ilam ile TCK'nın 188/3. maddesi uygulanarak sanık hakkında 4 yıl 2 ay hapis ve 1.500 TL adli para cezasına hükmolunduğu, bu hükmün temyiz edilmeden kesinleştiği anlaşıldığından, bu dava ile ilgili dosyanın getirtilerek bu dosya içine konulması, daha sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek, inceleme konusu 23/10/2009 tarihli suç ile kesinleşen davaya konu 22/10/2009 ve 25/10/2009 tarihli suçların müstakil suçlar olup olmadığının veya “bir suç işleme kararının icrası kapsamında” işlenip işlenmediğinin ve buna bağlı olarak belirtilen suçların zincirleme suç oluşturup oluşturmadığının tartışılarak belirlenmesinde, zincirleme suç oluşturduğunun saptanması durumunda, bunlardan en ağır sonuç doğuran suç esas alınarak tayin edilecek cezanın, zincirleme suç nedeniyle TCK'nın 43. maddesi gereğince artırılmasında ve böylece bulunacak sonuç cezanın, kesinleşen hükümdeki sonuç cezadan “fazla olması halinde” aradaki fark kadar “ek cezaya hükmolunmasında” zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA,

E- Sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen beraat hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde:

Beraat kararının gerekçesine yönelik olmayan temyizde sanığın hukuki yararı bulunmadığından, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının yollaması ile 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca sanığın temyiz isteminin REDDİNE,

F- Sanık ... hakkında vekalet ücretine yönelik temyiz isteminin incelenmesinde:

Avukat ...’ün sanık adına vekaletname ibraz etmediğinin anlaşılması karşısında, sanık lehine vekalet ücretinin hükmedilmemesinde bir isabetsizlik bulunmadığından bu hususa ilişkin temyiz isteminin reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA,

G- Sanıklar ... ve... hakkında vekalet ücretine yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde:

1136 sayılı Kanunun 168. ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanıklar lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak bu durumun yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hükme 14. bent olarak 'Sanıklar ... ve ... kendilerini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre ayrı ayrı 2.640 TL avukatlık ücretinin hazineden alınarak sanıklara verilmesine' ibaresinin eklenmesi suretiyle, hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

H- Sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

5237 sayılı TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen “suç işlemek için örgüt kurmak” suçunun işlendiğinin ve örgütün varlığının kabul edilebilmesi için; üye sayısının en az üç kişi olması, üyeler arasında soyut bir birleşme değil gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunması, suç işlenmese bile suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşmenin olması, niteliği itibarıyla devamlılık göstermesi; oluşumun yapısı ve üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması; üyeleri üzerinde hâkimiyet tesis eden bir güç kaynağı niteliğini kazanması gerekir. Örgüt yapılanmasında işlenmesi amaçlanan suçların konu ve mağdur bakımından somutlaştırılması mümkün, ancak zorunlu değildir.

Soyut olarak sanık sayısının üç kişiden fazla olması örgütün varlığının kabulü için yeterli olmayıp bu durumda iştirak ilişkisinden söz edilebilir.

Somut olaylarda, sanıklar arasında hiyerarşik ilişki bulunduğu ve yapılanmanın üyeleri üzerinde hâkimiyet tesis eden bir güç kaynağı niteliğini kazandığı konusunda yeterli ve kesin delil bulunmadığı, TCK'nın 220. maddesinde düzenlenen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

I- ... hakkında suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

Olay tutanakları, sanık savunması ve tüm dosya kapsamına göre; kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın savunmasının aksine, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgisi olduğuna veya diğer sanıkların eylemlerine iştirak ettiğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

J- ...hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

5237 sayılı TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen “suç işlemek için kurulan örgüte üye olma” suçunun işlendiğinin ve örgütün varlığının kabul edilebilmesi için; üye sayısının en az üç kişi olması, üyeler arasında soyut bir birleşme değil gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunması, suç işlenmese bile suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşmenin olması, niteliği itibarıyla devamlılık göstermesi; oluşumun yapısı ve üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması; üyeleri üzerinde hâkimiyet tesis eden bir güç kaynağı niteliğini kazanması gerekir. Örgüt yapılanmasında işlenmesi amaçlanan suçların konu ve mağdur bakımından somutlaştırılması mümkün, ancak zorunlu değildir.

Soyut olarak sanık sayısının üç kişiden fazla olması örgütün varlığının kabulü için yeterli olmayıp bu durumda iştirak ilişkisinden söz edilebilir.

Somut olaylarda, sanıklar arasında hiyerarşik ilişki bulunduğu ve yapılanmanın üyeleri üzerinde hâkimiyet tesis eden bir güç kaynağı niteliğini kazandığı konusunda yeterli ve kesin delil bulunmadığı, TCK'nın 220. maddesinde düzenlenen “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanıklar hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükümleri kurulması,

Yasaya aykırı, sanık ... ve müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... ve müdafii, sanık ... müdafileri, sanık ..., sanık ... ve müdafii, sanık ... müdafii, sanık ..., sanık ... müdafii, sanık ... müdafileri ve sanık ... müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

K- Sanıklar ... hakkında suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenlerin dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçu ile ilgili yukarıda (J) bendinde belirtilen bozma nedenine göre, koşulları bulunmadığı halde, sanıkların cezasının TCK’nın 188. maddesinin 5. fıkrası uyarınca artırılması,

2- Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanıkların durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... ve müdafii, sanık ... müdafileri, sanık ... ve müdafii ile sanık ...’ın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

L- Sanıklar... ve ... hakkında suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

Olay tutanağı, sanıkların savunmaları ve tüm dosya kapsamına göre; sanıkların savunmalarının aksine, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgileri olduğuna veya diğer sanıkların eylemlerine iştirak ettiklerine ilişkin kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanıkların beraati yerine mahkûmiyetlerine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

M- Sanıklar... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde: Olay tutanağı, sanıkların savunmaları ve tüm dosya kapsamına göre; kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanıkların savunmalarının aksine, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgileri olduğuna veya diğer sanıkların eylemlerine iştirak ettiklerine ilişkin kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanıkların beraati yerine mahkûmiyetlerine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık ... müdafii ile sanık ...’ın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

N- Sanık ... hakkında suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

Uyuşturucu madde miktarı, ele geçiriliş biçimi, dosyadaki diğer bilgi ve belgelere göre; kullanma sınırında bulunan uyuşturucu maddeyi kullanma amacı dışında bulundurduğuna dair sanığın savunmasının aksine kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sabit olan fiilinin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanık ...’ın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

02/11/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.