Yargıtay - İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/1060 Esas 2021/805 Karar
Karar Tarihi: 02.11.2021
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO:2016/1060 Esas

KARAR NO:2021/805

DAVA:Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ:25/10/2016

KARAR TARİHİ:02/11/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA DİLEKÇESİ:

Davacı vekili dava dilekçesinde; dava dışı sürücü ... , 18.04.2012 tarihinde sevk ve idaresindeki .... (...) plakalı aracıyla ... İli ... İlçesi istikametinden ... İlçesi istikametine seyri esnasında km.18'e geldiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişe göre yolun solunda bulunan orta refüje düşürmesi ve refüj üzerinde takla atması neticesinde tek taraflı maddi hasarlı, ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına sebebiyet verdiğini, kaza sonrasında tutulan kaza tespit tutanağı göre sürücü ... ' nin kazanın meydana gelişinde tam kusurlu olduğunun belirlendiğini, kazanın ardından dava konusu olayla ilgili olarak ... 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ... Esas sayılı dosya ile açılan kamu davası neticesinde dava dışı sürücü ... hakkında mahkumiyet kararı verildiğini, meydana gelen trafik kazasında müvekkili sigortalı ... ciddi biçimde yaralandığını, kazadan sonra defalarca ameliyat olmak zorunda kalan müvekkili sigortalısı bu durum nedeniyle bir süre çalışamadığını, bu durum müvekkil sigortalısı hakkında düzenlenen doktor raporlarıyla da sabit olduğunu, müvekkili sigortalısı olan ... kazadan sonra yaşadığı ülke olan ...'ye döndüğünü ve sağlık sorunları devam ettiğinden orada da uzunca bir süre tedavi görmek zorunda kaldığını, müvekkili sigortalısının tüm tedavi, bakım, ilaç ve sair tedavi masraflarına karşılık olmak üzere 58.695,85 CHF (... ...) tutarında ödeme yaptığını, dava dışı sürücü ... sevk ve idaresinde bulunan .... (...) plakalı araç dava dışı ...adına kayıtlı olup diğer davalı ... Sigorta A.Ş. tarafından 02.03.2012 tarih ve ... sayılı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesiyle sigorta teminatı altına alındığını, müvekkilinin zararının giderilmesi amacıyla davalılara gerçekleştirdikleri başvuruya rağmen müvekkilinin kaza nedeniyle ortaya çıkan zararlarının davalılarca karşılanmaması nedeniyle işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olduğunu, açıklanan tüm bu nedenlerle fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla, müvekkil davacı ... tarafından, sigortalısı ...'in geçirdiği kaza nedeniyle, davacı tarafından sigortalısının tedavi, sağlık ve bakım giderlerine karşılık günümüze kadar yapılan 58.695,85 CHF (... ...) tutarındaki harcamaya karşılık gelen maddi tazminatın şimdilik 1.000 CHF (... ... ) CHF tutarındaki kısmının olay tarihinden itibaren işleyecek avans faizi, avukatlık ücreti ve yargılama masraflarıyla birlikte davalı ... Başkanlığı (izafeten ... İl Müdürlüğü) ve ... Sigorta A.Ş. 'den poliçe limitiyle sınırlı olmak üzere müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

ISLAH:

Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu 16/03/2021 tarihli ıslah dilekçesinin tetkikinde, açıklanan tüm nedenlerle dava değerinin arttırılması -ıslah taleplerinin kabulü ile fazlaya ilişkin dava ve talep haklarım saklı kalmak kaydıyla şimdilik dava dilekçelerindeki maddi tazminat taleplerini, davacı ... 'nin sigortalısı ...'in 18.04.2012 tarihinde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazası neticesinde yaralanmasıyla tedavi ve bakım giderleri sebebiyle uğradığı maddi zarara karşılık olmak üzere talep ettiğimiz ... tutarındaki maddi tazminat taleplerini 54.690,9 CHF/... ... arttırarak 55.690,90 CHF/... ... olarak ve bu doğrultuda dava dilekçelerinde talep ettikleri 1.000 CHF tutarındaki taleplerini 55.690,90 CHF/... ... olarak kabulü ile 55.690,90 CHF/... ... maddi tazminat tazminat alacaklarının olay tarihinden itibaren işlemeye başlayacak avans faizi, vekalet ücreti ve yargılama giderleriyle birlikte davalı ... Başkanlığı( izafeten ... İl Müdürlüğü)ndan tahsiline yönelik karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP DİLEKÇESİ:

Davalı sigorta vekili cevap dilekçesinde; davacı şirket Türk uyruklu olmayıp, Türkiye ' de ikamet adresinin de bulunmadığını, davacı şirketin teminat sunmasının gerektiğini, davacı tarafça müracaat şartını yerine getirmediğini, davacının talebi yönünden zamanaşımı süresi dolmuş olduğundan zamanaşımı itirazlarının kabulü ile davanın reddine karar verilmesinin gerektiğini, davanın ihbarı taleplerinin bulunduğunu, esas yönünden ise davacı tarafın öncelikle olarak rücu hakkı olduğunu ispat etmesinin gerektiğini, davayı kabul anlamına gelmemek üzere müvekkili şirketin sorumluluğu sigortalısının kusur ve poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, müvekkili şirket sigortalısının kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusurunun bulunmadığından davanın reddi gerektiğini, davacının rücu hakkı olduğunu ispatlasa bile alacağın Türk Yasalarına göre tespit edilmesinin gerektiğini, davacının iş bu davayla ileri sürdüğü tazminat talepleri 6111 sayılı yasa ile teminat dışında kaldığını, müvekkili şirketin temerrüde düşmediğini, kabul anlamına gelmemek üzere faiz taleplerinin reddi gerektiğini, ayrıca uygulanması gereken faiz yasal faiz olduğunu, davacının kaza tarihinden itibaren faiz talebi yasalara aykırı olduğunu, açıklanan tüm bu nedenlerle haksız davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... vekili cevap dilekçesinde: davanın öncelikle görevsiz mahkemede açıldığını, davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmasının gerektiğinden davanın öncelikle görev yönünden reddi gerektiğini, zaman aşımı ve dava şartı yokluğundan davanın esasa girmeden reddi gerektiğini, davacının müvekkili kuruma yapmış olduğu herhangi bir başvurusu bulunmadığını, bu nedenle davacı tarafın kötü niyetle hareket ettiğini ortaya koymakta ve iş bu davayı açmada hukuki yararlarının olmadığını gösterdiğini, davacı ile sigortalısı arasında bir zorunlu trafik mali mesuliyet sigorta ilişkisinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesinin gerektiğini, kabul anlamına gelmemek üzere, kaza tarihinden itibaren avans faizi uygulanması talebinin reddi gerektiğini, açıklanan tüm bu nedenlerle görev itirazlarının kabulü ile dosyanın iş mahkemelerine gönderilmesini, davanın dava şartı, zamanaşımı ve hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine, haksız ve hukuka aykırı açılan davanın müvekkili kurum yönünden esastan reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER:

Mahkememizce davaya konu olarak ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin ... Es. ...Kar. Sayılı dosyası, davalı sigorta şirketinden celp olunan poliçe ve hasar dosyası suretleri, ... ' dan celp olunan kayıtlar ve belgeler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ' ne yazılan müzekkere cevabı celp edilip incelenmiştir.

Mahkememizce tüm deliller toplandıktan sonra mahkememizce kusur oranının tespiti yönünden dosya bir bütün halinde İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmiş, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 18/07/2019 tarihli raporunun tetkikinde; dava dışı sürücü ...'nın % 100 (yüzde yüz) oranında kusurlu olduğu, sigortalı yolcu ...'ın kusursuz olduğu kanaatiyle rapor alınmıştır.

Mahkememizin 06/11/2019 tarih bir nolu ara karar gereğince iddia, savunma, toplanan deliller üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş, bilirkişiler olarak konusunda uzman ATK uzmanı bilirkişi ... ile sigorta uzmanı bilirkişi Hüseyin Arif Ünsal seçilmiş, adı geçen bilirkişi heyetince sunulan 29/01/2021 tarihli bilirkişi heyet raporunun dosya içerisinde olduğu görülmüştür.

Bilirkişi heyet raporunun tetkikinde, dava konusu somut olayda heyetlerince .... (...) plakalı aracın dava dışı sürücüsü ... 'nin, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olması nedeniyle dava konusu trafik kazasında % 100 oranında tamamen kusurlu olduğu, davacı şirketin sigortalısı ... 'in sigortalı araçta yolcu olarak bulunduğu sırada kazanın meydana gelmesinde kusursuz bulunduğu, davacı şirket tarafından gönderilen faturaların kazaya bağlı yaralanmanın tedavisi için yapıldığı anlaşılmış ve kadri maruf bulunmuş olduğu, dava konusu trafik kazası sonucunda yaralanmış olan sigortalı şahsa, sağlık sigortası kapsamında yapılmış olan ameliyat ve tedavi masraflarının rücuen talep edilmesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93/1. Maddesinin hiçbir ilgisinin bulunmadığı, davacı sigorta şirketinin talep edebileceği gerçek zarar miktarının 55.690,90 CHF/ ... Kronu tedavi masrafı ve 621,75 CHF/... Kronu bakım ücreti olmak üzere toplam 56.312,65 CHF/ ... Kronu olduğu, davalı ....'nun 55.690,90 CHF/... Kronu tedavi masrafının ve davalı ... Sigorta A.Ş.'nin 621,75 CHF/... Kronu bakım ücretinin ödenmesinden sorumlu bulunduğu, davalı ... Sigorta A.Ş.'nin 27.06.2013 ihbar tarihini takip eden 8 iş günü hitamında 10.07.2013 tarihinde temerrüde düştüğünün anlaşıldığı, ... no.lu Sağlık Sigorta Poliçesi; dava konusu 18.04.2012 kaza tarihinden sonra düzenlenmiş bir poliçe olduğundan, dava konusu kazanın ve tazminat talebinin söz konusu bu poliçenin vadesi ve teminatı dışında kaldığı, dolayısıyla bu poliçeye istinaden herhangi bir tazminat talebinde bulunulmasının mümkün olmadığı, diğer taraftan söz konusu poliçenin sehven ibraz edilmiş olduğu düşünülür ise, 18.04.2012 kaza tarihini kapsayan bir poliçenin ibraz edilmesi halinde, dava konusu tazminat talebinin kabul edilmesinin mümkün olabileceği kanaatiyle rapor alınmıştır.

HUKUKİ NİTELENDİRME DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, trafik kazası nedeni ile yaralanan sigortalının tedavisi nedeni ile ödeme yapan yabancı sigortacı davacı tarafından, kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğu iddia edilen aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacına karşı açılan maddi tazminat davasıdır.

Somut olayda, dava dışı ...'nin sevk ve idaresinde bulunan yabancı (.... (...)) plakalı aracın 18.04.2012 tarihinde yaptığı tek taraflı trafik kazası ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan dava dışı sigortalı ...'in yaralandığı, kazaya karışan aracın dava dışı ... adına kayıtlı olduğu ve 02.03.2012-02.06.2012 tarihleri arasında davalı ... (esk ... sigorta ) nezdinde zorunlu mali mesuliyet sigortası ile sigortalandığı , dava dışı sigortalının kaza sonrası ... 'de tedavi gördüğü, davacı tarafından sunulan faturalardan sigortalının tedavisi nedeni ile ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.

Davacı yan, ...'de kurulu ve sağlık sigortası alanında faaliyet gösteren bir sigorta şirketidir.

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un haksız fiiller başlıklı 34. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda 'Haksız fiilden doğan borçlar haksız fiilin işlendiği ülke hukukuna tabidir.' düzenlemesi bulunmakta, ayrıca 6100 sayılı HMK'nın 33. Maddesinde 'Hakim, Türk hukukunu resen uygular.' hükmü de düzenlenmiştir.

Haksız fiilin işlendiği yerin Türkiye olması ve HMK'nın 33. maddesi de dikkate alınarak her ne kadar davacı şirket yabancı ise de işbu davada Türk Hukuku'nun uygulanması gerekmektedir.

Mahkememizce doktor ve sigortacı bilirkişiden alınan 29.01.2021 tarihli rapor ile, davacının davasını dayanak yaptığı ... numaralı Sağlık Sigorta Poliçesinin dava konusu kaza dan sonra 08.10.2013 tarihinde 01.01.2014-31.12.2014 tarihlerini kapsamak üzere düzenlendiği tespit edilmiştir.

Davacı tarafından yapılmış, kaza tarihini kapsayan bir sigorta poliçesi bulunmadığı, davacının kaza tarihinden sonra düzenlenen poliçeye dayanarak tazminat talep edilemeyeceği anlaşıldığından davanın reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

KARAR : Gerekçede açıklandığı üzere;

1-)Davanın REDDİNE,

2-)Alınması gereken 59,30 TL karar ve ilam harcının davacı tarafından ödenen 741,68 TL harçtan mahsubu ile bakiye 682,38 TL harcın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine

3-)Davacı tarafından yapılan giderlerin kendi üzerinde bırakılmasına

4-)Gider avansı bakiyesinin karar kesinleştiğinde yatıran davacıya iadesine

5-)Davalı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan 3.100,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ... 'ya ödenmesine

6-)Davalı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'nin 13/4 maddesi gereği hesap olunan 4.080,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ...'ya ödenmesine

Dair; HMK'nun 6723 sayılı Kanunla değişik Geçici 3. ve 341/1 vd. maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine istinaf dilekçesi sunulmak suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça okunup, usulen anlatıldı. 02/11/2021

Katip ...

e-imzalıdır

Hakim ..

e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.