Yargıtay - İdare Dava Daireleri Kurulu

2021/3399 Esas 2022/317 Karar
Karar Tarihi: 03.02.2022
Yargıtay

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU         2021/3399 E.  ,  2022/317 K.

'İçtihat Metni' T.C.

D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2021/3399

Karar No : 2022/317

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Başkanlığı

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/06/2021 tarih ve E:2020/5567, K:2021/3456 sayılı kararının, davalı idare tarafından aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi yönünden temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 8, 9/1-ç-2 ve 10. maddelerinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/06/2021 tarih ve E:2020/5567, K:2021/3456 sayılı kararıyla;

Dairelerinin 18/12/2015 tarih ve E:2010/9594, K:2015/12460 sayılı dava konusu Yönetmeliğin 8 ve 10. maddeleri yönünden davanın ehliyet yönünden reddine, 9/1-ç-2 maddesi yönünden ise davanın reddine ilişkin kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 03/12/2018 tarih ve E:2016/2367, K:2018/5354 sayılı kararı ile dava konusu Yönetmeliğin 10. maddesi yönünden verilen davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmının bozulmasına, diğer kısımların onanmasına karar verilmesi üzerine, bozulan kısım yönünden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen bozma kararına uyularak;

Dava konusu 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 10. maddesinin incelenmesinden,

20/02/2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ile dava konusu Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı ve anılan Yönetmeliğin 10. maddesinde 'Uzaktan öğretim tanıma ve denklik işlemlerinin' yeniden düzenlendiği, 20/02/2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin de, 05/12/2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldığı, bu Yönetmeliğin 'Uzaktan öğretim tanıma ve denklik işlemleri' başlıklı 10. maddesinde, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik'le benzer düzenlemenin getirildiği ve yürürlükteki Yönetmelik'te son olarak 2021 yılı Nisan ayında yapılan değişiklik ile maddenin bambaşka bir hale dönüştürüldüğü,

Bu bağlamda; davaya konu Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, karar tarihinde yürürlükte bulunmayan Yönetmelik hakkında karar verilmesine hukuken olanak bulunmadığı gerekçesiyle, 'dava konusu 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 10. maddesi yönünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, sonuç olarak davanın kısmen iptal, kısmen ret kararı ile sonuçlanması nedeniyle, ...TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, ...-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca ...TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, aynı Tarife uyarınca belirlenen ...-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine' karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yargılama giderlerinin aleyhine hüküm kurulan taraftan alınmasına karar verileceğinin hükme bağlandığı, görülmekte olan davada verilen iptal kararı bulunmadığı, ayrıca Dairece verilen karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kararın dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu tespitini içeren bir karar türü olmadığı gibi davanın taraflarından herhangi birinin haklılığını yada haksızlığını ortaya koyacak nitelikte bir karar da olmadığı iddialarıyla kararın aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi yönünden bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesinin atıfta bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun “Yargılama giderinin kapsamı” başlıklı 331. maddesinde yargılama giderlerini oluşturan unsurlar sayılmış, maddenin 1/ğ bendinde; vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücretinin yargılama giderleri arasında olduğu belirtilmiş, Kanun’un “Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri” başlıklı 331. maddesinin 1. fıkrasında da; “Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder.” kuralına yer verilmiştir.

Bakılan davada, dava konu Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, karar tarihinde yürürlükte bulunmayan Yönetmelik hakkında karar verilmesine hukuken olanak bulunmadığı gerekçesine yer verilmek suretiyle, dava konusu 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 10. maddesi yönünden işin esasına girilerek haklılık/haksızlık değerlendirmesi yapılmaksızın karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesine rağmen, anılan kısım bakımından yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idarece davacıya ödenmesine hükmedildiği görülmektedir.

Bu itibarla, konusu kalmadığından bahisle dava konusu 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 10. maddesi yönünden karar verilmesine yer olmadığı kararıyla neticelenen davada, tarafların davanın açıldığı tarihteki haklılık durumları belirlenip buna göre karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kısma yönelik yargılama giderleri bakımından hüküm kurulması gerektiğinden, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

'a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması' sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın, davalı idare aleyhine yargılama giderleri ile vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Diğer yandan, Dairece verilen kararda, 'KARAR SONUCU' bölümünün 1. bendinde, 'Dava konusu 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 10. maddesi yönünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına' karar verildiği, ancak yargılama giderlerine ilişkin 2. bentte 'davanın kısmen iptal, kısmen ret kararı ile sonuçlanması nedeniyle' ibaresine yer verildiği görülmekte ise de, 2. bentte yer alan anılan ibarenin sehven yazıldığı açık olup, söz konusu ibarenin 'davanın kısmen karar verilmesine yer olmadığına, kısmen ret kararı ile sonuçlandığı' şeklinde anlaşılması gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 10. maddesi yönünden, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına yönelik Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/06/2021 tarih ve E:2020/5567, K:2021/3456 sayılı kararının, temyize konu davalı idare aleyhine yargılama gideri ile vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/02/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Dava; 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 8, 9/1-ç-2 ve 10. maddelerinin iptali istemiyle açılmış, Danıştay Sekizinci Dairesinin 18/12/2015 tarih ve E:2010/9594, K:2015/12460 sayılı kararıyla dava konusu Yönetmeliğin 8 ve 10. maddeleri yönünden davanın ehliyet yönünden reddine, 9/1-ç-2 maddesi yönünden ise davanın reddine karar verilmiş, anılan karara karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 03/12/2018 tarih ve E:2016/2367, K:2018/5354 sayılı kararıyla, temyize konu kararın dava konusu Yönetmeliğin 10. maddesi yönünden verilen davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmının bozulmasına, diğer kısımların onanmasına karar verilmiş, bunun üzerine bozulan kısım yönünden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen bozma kararına uyularak; davaya konu Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, karar tarihinde yürürlükte bulunmayan Yönetmelik hakkında karar verilmesine hukuken olanak bulunmadığı gerekçesine yer verilmek suretiyle, dava konusu 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 10. maddesi yönünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kısım bakımından davalı idare aleyhine yargılama giderleri ile vekalet ücretine hükmedilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesinde, bu Kanun'da hüküm bulunmayan ve madde metninde sayılan hallerde 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun uygulanacağı belirtilmiş, sözü edilen haller arasında “yargılama giderlerine” de yer verilmiş, 04/02/2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesiyle 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılmış, aynı Kanun’un 447. maddesinin 2. fıkrasında ise; “Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 18/6/1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa yapılan yollamalar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun “Yargılama giderinin kapsamı” başlıklı 331. maddesinde yargılama giderlerini oluşturan unsurlar sayılmış, maddenin 1/ğ bendinde; vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücretinin yargılama giderleri arasında olduğu belirtilmiş, Kanun’un “Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri” başlıklı 331. maddesinin 1. fıkrasında da; “Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder.” kuralına yer verilmiştir.

Temyiz başvurusuna konu kararda, dava konusu Yönetmeliğin bilahare yürürlükten kaldırıldığından söz edilerek davanın konusunun kalmadığı gerekçesiyle, dava konusu 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 10. maddesi yönünden işin esasına girilerek haklılık/haksızlık değerlendirmesi yapılmaksızın karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesine rağmen, anılan kısım bakımından yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idarece davacıya ödenmesine hükmedildiği görülmektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan atıf hükmü uyarınca yargılama giderleri konusunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiğinde kuşku bulunmamaktadır. 6100 sayılı Kanun’un 331. maddesinin 1. fıkrasında, davanın konusuz kalması nedeniyle esası hakkında karar verilmesine gerek bulunmayan hallerde yargılama giderlerinin ne şekilde takdir edileceği hususu düzenlenmiştir. Temyiz başvurusuna konu kararda, dava konusu edilen Yönetmeliğin daha sonra yürürlükten kaldırıldığından bahisle dava konusu 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 10. maddesi yönünden uyuşmazlığın esası hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmiş olması nedeniyle, başvuruya konu kararın karar verilmesine yer olmadığına dair kısmına yönelik hüküm fıkrasında yer alan yargılama giderlerine 6100 sayılı Kanun’un metnine yer verilen 331. maddesinin 1. fıkrasındaki kural çerçevesinde hükmedilmesi gerekir.

Bu durumda; konusu kalmadığından bahisle dava konusu 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 10. maddesi yönünden karar verilmesine yer olmadığı kararıyla neticelenen davada, tarafların davanın açıldığı tarihteki haklılık durumları belirlenip buna göre karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kısma yönelik yargılama giderleri bakımından hüküm kurulması gerekirken, böyle bir değerlendirme yapılmaksızın, davanın açılmasına davalı idarenin sebebiyet verdiği gerekçesine dayalı olarak karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kısım yönünden yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine hükmedilmiş olduğundan, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile temyiz başvurusuna konu kararın bu yönden bozulması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.