Yargıtay - İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi

2017/1121 Esas 2020/670 Karar
Karar Tarihi: 03.11.2020
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO:2017/1121 Esas

KARAR NO:2020/670

DAVA:Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ:14/12/2017

KARAR TARİHİ:03/11/2020

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA DİLEKÇESİ:

Davacı vekili dava dilekçesinde; olay günü olan 23.04.2017 tarihi 17:00 sıralarında ... Mahalllesi ... caddesi ...istasyonu halk ekmek büfesi önünde müvekkili ...'a plakası-marka ve modeli alınamayan aracın çarpması neticesinde, olay yeri terk, yayaya çarpmalı, yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini, kazaya karışan araç ile ilgili alınan bilgilerde aracın k... renkli ... marka otomobil olduğu belirtildiğini, söz konusu aracın ... Mahallesi ... Sokak No:... ... adresinde ikamet eden ... adına kayıtlı olduğu tespit edildiğini, müvekkili ..., söz konusu kaza dolayısıyla yaralanmış olup ... ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığını, müvekkilinin kaza nedeniyle ... Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Çocuk Yoğun Bakımı'nda beyin kanaması-beyin ödemi nedeniyle tekrardan tedavi altına alındığını, kendisine ''travmatik subdural kanama'' ve ''klavikula kırığı'' tanısı konulduğunu, müvekkilinin bu kaza sonrasında birçok tedavi görmüşse de hali hazırda maluliyeti ortadan kalkmadığını ve işgücü kaybına uğradığını, kaza nedeniyle meydana gelen sakatlanma neticesinde oluşan maddi zararın davalı ...'ndan karşılanması amacıyla doğrudan doğruya davalı ...'na 27.10.2017 tarihinde yazılı başvuruda bulunulduğunu, davalı ... Hesabına 15 gün içerisinde cevap verilmediği takdirde dava yoluna başvurulacağı başvuru dilekçesinde ihtar olunduğunu, ayrıca ödeme yapılması için tüm evraklar davalı kuruma teslim edildiğini, müvekkilinin 05.03.2008 doğumlu olup kaza tarihi itibariyle 9 yaşında olduğunu, müvekkilinin 2918 sayılı yasadan kaynaklanan söz konusu kaza dolayısı ile işgücü kaybından doğan daimi sakatlık tazminatını alabilmesi için iş bu davayı açma zarureti doğduğunu, açıklanan nedenlerle fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 3.200,00-TL daimi maluliyet (sakatlık) ve 100 TL geçici iş göremezlik olmak üzere toplam 3.300,00 TL tazminatının davalı sigorta şirketine başvuru tarihi olan 27.10.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

BEDEL ARTIRIM :

Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu 07/07/2020 tarihli bedel artırım dilekçesinin tetkikinde, müvekkili ... için 100,00TL olarak açmış oldukları geçici iş göremezlik tazminat miktarını 2.483,86 TL arttırarak 2.583,86 TL olarak, müvekkili ... için 3.200,00 TL olarak açmış oldukları sürekli iş göremezlik tazminat miktarını 260.207,80 TL arttırarak 263.407,80 TL olarak dava değerlerini artırdıklarını, bu sebeple toplam 3.300,00 TL olarak açtıkları geçici ve sürekli iş göremezlik tazminat miktarını 262.691,66 TL arttırarak 265.991,66 TL olarak dava değerini artırdıklarını, 265.991,66 TL geçici ve sürekli iş göremezlik tazminatının sigorta şirketine başvuru tarihi olan 27.10.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP DİLEKÇESİ:

Davalı vekili cevap dilekçesinde; 6704 sayılı Kanun' un 5.maddesi ile 298 sayılı Kanunun 97.maddesinde yapılan değişiklik gereği, dava açmadan önce gerekli belgelerle müvekkili kuruma başvuru koşulu arandığından ve huzurdaki dava gerekli şart yerine getirilmeden açıldığından davanın usulden reddine karar verilmesini, ... plaka sayılı aracın 23/04/2017 olay tarihinden geçerli Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi olup olmadığı, Tramer kayıtlarından tespit edilmesinin gerektiğini, geçerli Trafik Sigorta Poliçesinin olduğunun tespiti halinde huzurdaki davanın esastan reddine karar verilmesinin gerektiğini, davanın kazaya karıştığı belirtilen ... plaka sayılı araç sürücüsüne ihbar edilmesinin gerektiğini, geçici iş göremezlik talebinin muhatabının müvekkilinin olmadığını, söz konusu talebin teminat dışı olduğu 01/6/2015 tarihli Yeni Genel Şartlar düzenlemesi ile de sabit olduğundan talebin reddi gerektiğini, kaza sebebiyle ödenmesi gereken miktar varsa kusur oranı ve sürekli maluliyet oranı gözetilerek uzman bilirkişiler tarafından hesaplanmasının gerektiğini, faize ilişkin taleplerin de reddi gerektiğini, açıklanan nedenlerle davanın reddine, davanın ihbarına karar verilmesini, esas bakımından dahi haksız ve mesnetsiz açılmış bulunan davanın reddi ile avukatlık ücreti dahil her türlü yargılama giderinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER:

Mahkememizce davaya dayanak olarak davacının tedavi gördüğü hastanelerden hasta kayıtları celp edilmiş, .... Asliye Ceza Mahkemesinin ... Es. Sayılı Dosya Sureti, ... Merkezinden celp olunan kayıtlar celp edilip incelenmiştir.

Mahkememizce maluliyetinin tespiti yönünden dosya bir bütün halinde ...Tıp Fakültesi Dekanlığı Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından rapor alınması için ... Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmiş, .... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Tal. Sayılı dosyası ile alınan talimat raporunun tetkikinde, davacı ... ' ın 23/04/2017 tarihli yaralanmalı kaza neticesinde, özür oranının %50 olduğu, erişkin olması halinde dört ay süre ile iş göremezlik halinde kalacağı kanaatiyle rapor alınmıştır.

Mahkememizce kusur oranlarının tespiti yönünden dosya bir bütün halinde ... Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmiş,... Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 10/02/2020 tarihli raporun tetkikinde; dava konusu olayda sürücü ... ' in %50 oranında kusurlu olduğu, 2010 doğumlu yaya ... ' ın belirtilen davranış faktörlerinin sonuç üzerinde %50 oranında etkili olduğu kanaatiyle rapor alınmıştır.

Maluliyet ve kusur oranlarının tespiti yönünden dosya konusunda uzman aktüarya uzmanı bilirkişi ... ' a tevdiiği edilmiş, adı geçen bilirkişice sunulan 29/06/2020 tarihli bilirkişi raporunun dosya içerisinde bulunduğu görülmüştür.

Bilirkişi raporunun tetkikinde; 23/04/2017 tarihinde meydana gelen yaralanmalı kazada davacı ... ' a tazminat tutarının hesaplanması sonucunda, 23/04/2017 olay tarihinde ... ' nın sakatlanma ve ölüm için kişi başına limitinin 330.000,00 TL olduğu, yapılan hesaplama sonucunda 265.991,67 TL olarak hesaplandığı ve limit dahilinde olduğu kanaatiyle rapor alınmıştır.

HUKUKİ NİTELENDİRME DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;

Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91/1.maddesinde, “işletenlerin, bu kanunun 85/1 maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur”, aynı yasanın 85/1 maddesinde, “bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yararlanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, araç işletenin bu zarardan sorumlu olacağı” düzenlemesine, 5684 sayılı sigortacılık kanunun 14. maddesinin 1. fıkrasında 'bu kanunun 13 . maddesi, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı karayolları trafik kanunun ve 10/07/2003 tarihli, 4925 sayılı karayolu taşıma kanunun ile ihtas edilen zorunlu sorumluluk sigortaları ile bu kanunla mülga 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı sigorta mürakabe kanunun çerçevesinde ihtas edilmiş olan zorunlu sigortalara ilişkin olarak aşağıdaki koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliği nezdinde ... oluşturulur, 5684 sayılı kanunun 14. maddesinin 2. Fıkrasının fıkrasının a bendinde ' sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zarar için , b bendinde rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için ...na başvurulabileceği belirtilmiştir. Davacı yanın yaralandığı kazada kazaya karışan aracın olay yerinde ayrıldığı dosya kapsamı ile sabit olup .... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... E sayılı dosyasında yapılan yargılamada kazaya ... plakalı aracın sürücüsü neden olduğu iddia edildiğinden kovuşturma devam etmektedir. Kazaya neden olduğu iddia edilen ... plakalı aracın olay tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle KZMMS olmadığı ... Merkezinden gelen 19.12.2018 tarihli yazı cevabından anlaşılmıştır. Kazaya ... plakalı aracın neden olduğu sabit değilse de, 5684 sayılı Kanun'un 14/2 maddesinin a ve b bentleri dikkate alındığında davalı ... zarardan her halde sorumlu olacağından mahkememizce ceza davasının sonucunun beklenmesine gerek olmadığı kabul edilmiştir.

Kaza nedeni ile davacı yanın %50 oranında, dava dışı sürücünün %50 oranında kusurlu olduğu, davacının kaza nedeni ile %50 oranında malul kaldığı ve erişkin olması halinde 4 ay süre ile iş göremez halde kalacağı rapor edilmiştir.

Davacı ...'ın erişkin olması halinde 4 ay süre ile iş göremez halde kalacağı bildirilmiştir. Davacı kaza tarihinde 9 yaşında olup kaza tarihindeki yaşı itibariyle kazanç getiren herhangi bir işte çalışması söz konusu değildir ve bu yönden mahrum kalınan bir kazancından bahsedilemeyeceğinden davacının geçici iş göremezlik talebinin reddine karar verilmiştir.( Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 17/02/2020 tarihli 2019/2481 E-2020/1592K sayılı emsal nitelikli ilamı)

Davacının talep edebileceği tazminat miktarının belirlemesi için bilirkişiden rapor alınmış davacının sürekli iş göremezlik tazminat miktarı 263.407,81 olarak belirlenmiştir. Davacı vekili bu bedel üzerinden dava değerini belirlemiştir.

Davacının aktif dönem içerisinde 6 ayın 7179 sayılı Kanun'un 5/2 maddesi gereği askerlik hizmetinde geçeceği ve davacı yanın bu dönem içerisinde gelir getiren bir işte çalışamayacağı , bilirkişi tarafından bu durumun dikkate alınmadığı anlaşıldığından, davacının 6 ay askerlikte geçireceği sürede davalının sorumlu olduğu kusur oranı ve davacının maluliyet oranına isabet eden (2.374,70*=13.948,2/4) 3.487,05 TL mahkememizce bilirkişi tarafından hesaplanan sürekli iş göremezlik tazminatı miktarından düşülerek, sürekli iş göremezlik tazminatı belirlenmiştir.

... yönünden faizin başlangıç (temerrüt) tarihi belirlenirken, ilgililerce gerekli belgeler de ibraz edilerek ... Yönetmeliğinin 9, 14. ve 15. maddelerinde yazılı biçimde fona başvurulduğu halde ödeme yapılmamışsa başvuru tarihinden itibaren ...nın temerrüde düştüğünün kabulü gerekir. Gerekli belgeler ibraz edilmeksizin başvuruda bulunulmuş ya da hiç müracaat edilmemiş ise ...nın temerrüdünden bahsedilemeyeceğinden faiz başlangıcının dava tarihi olarak kabulü gerekir. Taraflar arasında yapılan yazışmalara göre davacı tarafından dava açılmadan önce davalı yana gerekli belgeler ibraz edilerek başvuru yapıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar , bilirkişi raporu, mahkememizce düşülen miktar dikkate alınarak davanın kısmen kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurma yoluna gidilmiştir.

KARAR : Gerekçede açıklandığı üzere;

1-)Davacının geçici iş göremezlik tazminatı isteminin REDDİNE

2-)Sürekli iş göremezlik tazminatı isteminin KISMEN KABULÜ İLE; 259.920,75 TL sürekli iş göremezlik tazminatının davalıdan 27.10.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ( teminat limiti ile sınırlı olmak üzere) davalıdan alınarak davacı yana ödemesine FAZLAYA İLİŞKİN İSTEMİN REDDİNE;

3-)Alınması gereken 17.755,18 TL karar ve ilam harcının davacı tarafından peşin ödenen toplam 928,4 TL harçtan mahsubu ile bakiye 16.827,18 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, davacı tarafından peşin ödenen 928,4 TL harcın davalıdan alınarak davacı yana ödenmesine

4-)Davalı yan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereği hesap olunan 3.400,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı yana ödenmesine

5-)Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereği hesap olunan 26.644,45 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı yana ödenmesine

6-)Davacı tarafından bu yargılama nedeni ile yapılan 31,40 TL başvuru harcı ile 1.758,01 TL posta tebligat ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.789,41 yargılama giderinden davanın kabul oranına göre hesaplanan 1.748,56 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı yana ödenmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına

7-)Davalı tarafından bu yargılama nedeni ile yapılan 50,00 TL yargılama giderinden davanın red oranına göre hesaplanan 1,14 TL'nin davacıdan alınarak davalı yana ödenmesine bakiyesinin davalı üzerinde bırakılmasına

8-)Gider avansı bakiyesinin karar kesinleştiğinde iadesine

Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 03/11/2020

Katip ...

e-imzalıdır

Hakim ...

e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.