Yargıtay - 4. Ceza Dairesi

2020/18391 Esas 2021/7829 Karar
Karar Tarihi: 04.03.2021
Yargıtay suç işlemek amacıyla örgüt kurma örgüte üye olma fuhuş

4. Ceza Dairesi         2020/18391 E.  ,  2021/7829 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, fuhuş

HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre ve sanık ... hakkında, mağdur....’ya yönelik “fuhuş” eyleminden açılan dava hakkında karar verilmemiş ise de, zamanaşımı süresi içerisinde karar verilebileceği belirlenerek dosya görüşüldü:

A) Sanık ... müdafisinin, hükmü temyiz etmesinden sonra, sunmuş olduğu 02/03/2020 tarihli dilekçesinde temyizden feragat ettiğini belirttiği ve dosyada mevcut vekaletnamelerin içeriğine göre de, temyizden vazgeçmeye yetkili bulunduğu anlaşıldığından, tebliğnameye aykırı olarak, sanık ... müdafisinin temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERİLMEYE YER OLMADIĞINA,

B) Diğer hükümlerin temyizinde ise;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe içeriğine göre ve TCK'nın 227/2. maddesinde düzenlenen fuhuş suçunun, suç tarihi dikkate alındığında CMK'nın 135 ve 140. maddelerindeki katalog suçlar arasında yer almadığından, fuhuş suçu yönünden dosyada mevcut iletişimin tespiti ile elde edilen görüşme dökümlerinin, fiziki takip sonucu elde edilen görüntülerin ve tutanakların bu suç açısından delil değerlendirme yasağı kapsamında kaldığı anlaşılmakla, bu deliller dışlanarak yapılan incelemede:

1) Sanık ...'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'ın suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütüne üye olma suçlarından verilen beraat hükümlerine yönelik temyizde;

Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, ayrı ayrı TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

2) Sanıklar ... hakkında...'ya yönelik fuhuş suçundan verilen beraat hükmü ile mağdurlar ....,...ve mağdur-sanık ....’ya karşı fuhuş suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin temyizinde;

a) Sanığa atılı mağdur ...'ya yönelik fuhuş eylemine ve yükletilen suça yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

b) Sanık ...'in mağdurlar...,,,...,,.. ve mağdur-sanık ...’ya karşı fuhuş suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin temyizinde ise;

Başka suçtan yargı çevresi dışında ceza infaz kurumunda hükümlü olduğu anlaşılan sanığın, savunmasında duruşmadan bağışık tutulma talebi bulunmaması karşısında, hükmün verildiği 30/10/2015 tarihli son oturumda SEGBİS yoluyla veya bizzat duruşmada hazır bulundurulması sağlanıp, yüzüne karşı karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yokluğunda mahkumiyetine hükmedilmesi suretiyle, CMK'nın 193 ve 196. maddelerine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması,

Kanuna aykırı, sanık ... müdafisinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, sair yönleri incelenmeksizin, ayrı ayrı HÜKÜMLERİN BOZULMASINA,

3) Sanık ... hakkında mağdurlar...,...,...,...,ve ...'ya karşı fuhuş suçundan verilen beraat hükümlerinin temyizinde;

a) Sanığa atılı mağdurlar ...,...,...,’ye karşı fuhuş eylemlerine ve yükletilen suça yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜNLERİN ONANMASINA,

b) Sanık hakkında mağdurlar...ve ...’ye yönelik fuhuş suçundan verilen beraat hükümlerine yönelik temyizde ise, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

b.1) Sanık hakkında... ve ...’ye yönelik fuhuş suçundan verilen beraat hükümleri yönünden; soruşturma evresinde bilgi sahibi olarak beyanı alınan ....’in beyanında, ... numaralı telefonu kullanan ve kendini ... olarak tanıtan kişinin kendisine 300-TL karşılığında kadın getirdiğini söylemesi, yaptırılan fotoğraf teşhisinde kendine mağduru gönderen kişinin ... olduğunu açıklayıp, sanığı kesin şekilde teşhis etmesi karşısında, tanığın usulünce duruşmada dinlenilmesi, mağdurlar...’ye ait teşhise elverişli fotoğrafların tanığa gösterilerek, sanık tarafından kendisine getirilen mağdurun kesin olarak belirlenmesi, tüm kanıtların birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeyerek, eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

b.2) Sanık hakkında mağdur ...’ya yönelik fuhuş suçundan verilen beraat hükmü yönünden ise; mağdur ...’nun soruşturma evresinde alınan beyanında, sanık ...’ı hiç görmediğini ancak, ... olarak bildiği sanık ...’ın, ismini ... olarak bildiği sanık ...’le birlikte zaman zaman kendisini telefonla arayıp gidecekleri müşterileri ve adresleri bildirdiğini, sanıkla telefonla görüştüğünü, sanığın kendilerine söylediği müşterilere diğer sanık ...’nın araçla götürdüğünü söylemesi, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan ...’in beyanında... numaralı telefonu kullanan ve kendini ... olarak tanıtan kişinin kendisine kadın gönderdiğini söylemesi, fotoğraf teşhisinde kendine kadın gönderen şahsın ... olduğunu söylemesi karşısında, tanığın usulünce duruşmaya davet edilerek dinlenilmesi, dosyada teşhise yarar fotoğraflardan sanık tarafından kendisine gönderilen mağdurlar arasında...’nun olup olmadığı ve kendini ... olarak tanıtan kişinin sanık ... olup olmadığının tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespitinin sağlanması, tüm kanıtların birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak, ayrı ayrı HÜKÜMLERİN BOZULMASINA,

4) Sanık ... hakkında mağdur...'ya yönelik fuhuş suçundan verilen beraat hükmü ile mağdurlar ... ...,...,...,...,'ya karşı fuhuş suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik temyizde;

a) Sanığa atılı mağdur...'ya yönelik fuhuş eylemine ve yükletilen suça yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

b) Sanık hakkında mağdurlar ...,...,...,'ya karşı fuhuş suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerine yönelik temyizde ise;

Sanığa yükletilen fuhuş eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,

Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından, sanık ... müdafisinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, ayrı ayrı TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

5) Sanık ... hakkında ...,........,...'ya karşı fuhuş suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerine yönelik temyizde;

a) Tüm mağdurlara yönelik mahkûmiyet hükümlerinde sanığa ek savunma hakkı verilmeden, iddianamede gösterilmeyen TCK'nın 43. maddesinin uygulanması suretiyle CMK'nın 226/2. maddesine aykırı davranılması,

b) Kabule göre de;

Sanık hakkında mağdur ...’ye yönelik (1) defa fuhuş suçunu işlediğinin iddia olunduğu olayda zincirleme suç hükümlerinin olayda nasıl oluştuğu Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde karar yerinde tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle sanık hakkında TCK’nın 43. maddesi hükümlerinin uygulanması,

Kanuna aykırı ve sanık ...’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, ayrı ayrı HÜKÜMLERİN BOZULMASINA,

6) Sanık ... hakkında Ievgenıa ... ve ...'ya karşı fuhuş suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerine yönelik temyizde;

a) Sanık hakkında her iki mağdura yönelik hükümlerde sanığa ek savunma hakkı verilmeden, iddianamede gösterilmeyen TCK'nın 43. maddesinin uygulanması suretiyle CMK'nın 226/2. maddesine aykırı davranılması,

b) Mağdur ....’nın soruşturma evresinde alınan beyanında, sanık ...’nun görevinin gecelik verilen bayanları otellerden ve evlerden toplamak olduğunu söylemesine rağmen kullandığı bu genel ifade dışında sanığın kendine yönelik bir fuhuşa aracılık yada yardım ettiğine dair bir beyanının bulunmaması, yine soruşturmada mağdura yaptırılan canlı teşhis sırasında sanık ...’nu teşhis edememiş olması, sanığın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak mağdur Ievgenıa Razheva'ya yönelik fuhuş suçunu işlediğine dair delillerin somutlaştırılarak ortaya konulamaması karşısında, sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve cezalandırmaya yeterli delillerin nelerden ibaret olduğu açıklanmadan yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

c) Sanık hakkında her iki mağdura yönelik hükümlerde TCK'nın 227/2 ve 43 maddeleri uyarınca belirlenen temel cezada, aynı Yasanın 62. maddesi uyarınca indirim uygulanırken hesap hatası yapılarak sonuç hapis cezasının “2 yıl 1 ay” yerine “2 yıl 1 ay 15 gün” olarak belirlenmesi,

Kanuna aykırı ve sanık ... müdafisinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, ayrı ayrı HÜKÜMLERİN BOZULMASINA,

7) Mağdur sanık ... ve sanık ... hakkında mağdurlar ... ve ...'ye karşı fuhuş suçundan verilen beraat hükümlerine yönelik temyizde;

Mağdur ... ...’nın soruşturma evresinde alınan beyanında, sanıklar ... ve ...’nun mağdurlar ....ve ...’yu kendilerine ait başka bir eve yerleştirdiklerini ve burada mağdurlara fuhuş yaptırdıklarını, bu mağdurların ülkeye gelmesine sanık ...’nın aracılık ettiğini söylemesi, soruşturmada bilgi sahibi olarak beyanı alınan...’ın, ...’ya 200 TL verdiğini, mağdur kadını ... ve...’nun getirdiğini, kendisine gösterilen resimlerden her ikisinde teşhis ettiğini söylemesi, yapılan arama sırasında bu mağdurların şüpheli ... ve ...’ya ait fuhuş amaçlı tutulan evde bulunduklarına dair tutanak düzenlenmiş olması karşısında, tanığın usulünce duruşmada dinlenilmesi, mağdur... ve...’ya ait teşhise elverişli fotoğrafların tanığa gösterilerek, olay anlatımında kimliği belirtilmeyen mağdurun kesin olarak tespiti, mümkün olması halinde usulüne uygun şekilde sanıklarla yüzleştirme işleminin yapılması, tüm kanıtların birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeyerek, eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, ayrı ayrı HÜKÜMLERİN BOZULMASINA,

8) Sanık ...’ya atılı mağdur ...’ya yönelik fuhuş suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyizde;

Soruşturmada bilgi sahibi olarak ifadesi alınan...’nın beyanında; ... numaralı telefon numarasını aradığını, bu numarayı bakan bayan ile görüştüğünü ve fuhuş amaçlı bir bayan istediğini, 300 TL ve taksi parası karşılığında gecelik anlaştığını, otelde fotoğrafından teşhis ettiği ... isimli bayan ile ilişkiye girdiğini söylemesi, kollukca yapılan tespitte... no.lu telefonun sanık ... tarafından kullanıldığının tespit edilmesi karşısında, tanığın usulünce duruşmada dinlenilmesi, tüm kanıtların birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeyerek, eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA,

8) Sanıklar ... ve ... hakkında fuhuş suçundan verilen beraat hükümlerine yönelik temyizde;

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan...’un beyanında; ... otel isimli yere gittiklerini, oteli diğer sanık ... isimli şahsın ayarladığını, ... otel önünde ... isimli şahsa 400 TL para verdiğini, ... otelde kendilerinden kimlik ve oda ücreti almayan şahsın ise ... isimli şahıs olduğunu beyan ederek sanığı teşhis ettiğini söylemesi, mağdur...’nın alınan ifadesinde; müşterilerin otel sormaları halinde...’un işlettiği ... otele yönlendirdiğini söylemesi, mağdura yaptırılan canlı teşhiste ifadesinde belirttiği sanık...’u net olarak teşhis etmiş olması, soruşturma evresinde bilgi sahibi olarak beyanı alınan ...’in, sanık ...’in kendisini ... Otele yönlendirdiğini, ... Otele gittiğinde resepsiyonda ... isimli şahsın durduğunu, burada telefonla ... ile görüştüğünü, ...’in telefonu resepsiyonda duran... isimli şahsa vermesini istediği, ... ile ...’ ın kendisine ait telefonla görüştüklerini ve bu görüşmesi sonrasında ... isimli şahsın kendisinden 50 TL ücret aldığını ve 106 numaralı odayı verdiğini, ... tarafından gönderilen... isimli bayanla ... Otel 106 numaralı odada ilişkiye girdiğini ve ilişki ücretini bayana verdiğini beyan etmesi, tanığa fotoğraflardan yaptırılan teşhiste mağdur... ve sanık ... isimli kişileri teşhis etmiş olması karşısında, yukarıda isimleri belirtilen tanıkların duruşmada dinlenilmeleri, tüm kanıtların birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeyerek, eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat kararları verilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak, ayrı ayrı HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas mahkemesine gönderilmesine, 04/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.