Yargıtay - Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/100 Esas 2022/591 Karar
Karar Tarihi: 04.07.2022
Yargıtay

T.C. ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2021/100 Esas - 2022/591

T.C.

ANKARA

3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2021/100

KARAR NO : 2022/591

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 11/02/2021

KARAR TARİHİ : 04/07/2022

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 05/07/2022

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 03.06.2015 tarihinde davacı müvekkili ...’ın içerisinde yolcu olarak bulunduğu sürücü ...’ün sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı araçla Ayvalı Barajı istikametinden Artvin İli istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında davacı müvekkil ağır şekilde yaralanmış sürekli bakım ihtiyacı doğduğunu, bahse konu trafik kazasının oluşumunda müvekkilinin herhangi bir kusuru bulunmadığını, müvekkilinin yaralanmasına neden olan dava konusu trafik kazasına karışan ... plaka sayılı araç kaza tarihi itibariyle geçerli 600.06191285.0000 sayılı Genişletilmiş Kasko Filo Poliçesi uyarınca davalı ... Sigorta A.Ş.'nin teminatı kapsamında olduğunu, İşbu davanın ikame edilmesinden önce taraflarına ilk olarak, ... plakalı aracın 'Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı' olan ... Sigorta A.Ş.'ye karşı maddi tazminatı talebiyle Oltu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/634 E. Sayılı dosyası ile davası açıldığını, akabinde ... Sigorta A.Ş. ile sulh olunarak; ZMSS kapsamında sigorta şirketi tarafından ödeme yapıldığını, dava konusu trafik kazasında ağır şekilde yaralanan ve geçici ve kalıcı iş göremezliğe maruz kalan müvekkil ... günlük ihtiyaçlarını tek başına yerine getiremez ve öz bakımını dahi karşılayamaz hale geldiğini, dava konusu trafik kazası sebebiyle geçici ve kalıcı iş göremezliğe maruz kalan müvekkilinin bununla birlikte sürekli bakım ihtiyacı da doğduğunu, davanın ikame edilmesinden önce davalıya karşı 2020/15042 büro dosya numarası - 2020/126487 arabuluculuk dosya numarası ile arabuluculuğa başvurulduğunu, ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığını, tüm bu nedenlerle alacak davası niteliğinde davalarının kabulü ile; Şimdilik 10.000,-TL yardımcı kişi (bakıcı gideri) tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda avans faizi ile birlikte davalı sigorta şirketinden (teminat limiti ile sorumlu olmak üzere) tahsili ile müvekkil davacıya ödenmesine, her türlü yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini talep etmiş, yargılamanın devamı sırasında davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu 26/04/2022 havale tarihli dilekçesi ile HMK madde 107/2 uyarınca başlangıçta; müvekkil ... için 10.000,-TL olarak belirttikleri yardımcı kişi / bakıcı giderine ilişkin taleplerini 500.000,-TL olarak arttırılmasına, Fazlaya ilişkin ve başkaca sorumlulara karşı her türlü talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla; 500.000,-TL yardımcı kişi / bakıcı gideri tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkil davacıya ödenmesine, Her türlü yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına Karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı yanın talep hakkı zamanaşımına uğradığını, davacı yanın tazminat miktarına itiraz edebileceği yasal süre yasada düzenlendiğini, yasada belirtilen 2 yıllık süre hak düşürücü süre olup mahkemece re’sen dikkate alınması gerektiğini, davacıya 23.12.2016 tarihinde ödeme yapılmış olduğu ve davacının iki yıllık hak düşürücü süre içinde itiraz etmediği ve bu sebeple bu aşamada müvekkili şirketten herhangi bir hak talep edemeyeceği açık olduğunu, bu nedenlerle öncelikle davanın reddine; temerrüde düşmemiş ve dava açılmasına sebebiyet vermemiş bulunan müvekkili şirket aleyhine vekalet ücreti, yargılama giderleri ve faize karar verilmemesine, kabul anlamına gelmemek üzere aleyhe hüküm kurulması halinde ise poliçe limiti ve sigortalının kusur oranı dikkate alınarak hüküm kurulması gerekliliğine, reddedilen kısım için ise yargılama ücreti ve ücreti vekaletin davacı yana tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

MAHKEMENİN GEREKÇESİ:

Dava, trafik kazasından kaynaklı sürekli bakıcı ihtiyacı nedeniyle Genişletilmiş Kasko Poliçesi kapsamında maddi tazminat talebidir.

Tarafların göstermiş oldukları delilleri toplanılmış; Arabuluculuk tutanağı, Nüfus Kayıt Örneği, davalı sigortaya başvuru ve tebliğ evrakı sureti, Tarafların ekonomik ve sosyal durumunun araştırılmasına ilişkin kolluk tutanağı, davacının kaza nedeniyle görmüş olduğu tedaviye ilişkin tüm evraklar, davacıya kaza nedeni ile ödeme yapılmasına ilişkin SGK yazı cevabı, davalıya ait aracın mülkiyet durumuna ilişkin Emniyet Müdürlüğü yazı cevabı, Trafik Tespit Tutanağı örneği, Hasar dosyası örneği, Kasko Sigorta Poliçe örneği, Atatürk Üniversitesi, Artvin Devlet Hastanesi, Yusufeli Devlet Hastanesi yazıları, Oltu Asliye Ceza Mahkemesinin 30/10/2019 tarihinde kesinleşen 2015/738 E, 2018/588 K sayılı ilamı dosya içerisine kazandırılmış, Oltu Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/634 E, 2017/13 K sayılı ilamı dosya içerisine kazandırılmış, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığından 21/12/2021 tarihinde alınan maluliyet raporu ve kusur bilirkişisi ve aktüerya bilirkişilerinden alınan kusur ve hesap raporu aldırılıp dosyamız arasına alınmıştır.

Oltu Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/738 E, 2018/588 K sayılı ilamı incelenmiş; Sanık ...’ün müşteki Reşattin Akçay’a yönelik, taksirle yaralama suçu sabit görüldüğünden, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri,meydana gelen zararın ve sanığın suça konu olayda asli kusur boyutunda taksire dayalı kusurunun ağırlığı, olayda TCK 89/2.b ve TCK 89/2.e maddeleri uyarınca birden fazla nitelik hal oluşu teşdit sebebi olarak gözetilerek eylemine uyan TCK nın 89/1 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 300 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, karar verildiği, kararın Erzurum BAM 1.Ceza Dairesinin 30/10/2019 tarih ve 20198/119 Esas, 2019/2764 Karar sayılı ilamı ile 30/10/2019 tarihinde kesinleştiği anlaşıldı,

Oltu Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/634 E, 2017/13 K sayılı ilamı incelendiğinde; Davacı ...'ın geçirdiği trafik kazası sonrasında oluşan maluliyeti nedeni ile davalı sigorta şirketinden maddi tazminat ödemesi isteminde bulunulduğu, kazaya sebebiyet veren sürücü ...'ün kullandığı ... plaka sayılı aracın zorunlu trafik sigorta poliçesinin davalı sigorta şirketi tarafından yapıldığı, yargılama sırasında Davacı vekili 30/12/2016 tarihli dilekçesi ile karşı yanca kendilerine banka kanalıyla ödeme yapıldığını, dolayısıyla müvekkilinin işbu davada talep konusu edilen maddi zararı yönünden ... Sigorta AŞ ile tazminat alacağı ve ferileri konusunda sulh olduklarını, başkaca sorumlulara karşı ve manevi tazminata ilişkin hakların saklı kalması kaydıyla davadan feragat ettiğini, gereğini talep ettiğini beyan ettiği, davacı vekilinin 30/12/2016 tarihli dilekçesi ile davadan feragat etmesi nedeniyle davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiği, 'Tarafların Kararı İstinaf Etmemesi Üzerine' hükmün, 13/03/2017 tarihinde kesinleştiği anlaşıldı.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 21/12/2021 tarih ve -00001928593 sayılı maluliyete ilişkin raporunda; ...'IN 03/06/2015 tarihinde gerçekleşen trafik kazasına bağlı hastada meydana gelen T12 burst fraktürü, bilateral hemorajik kontüzyon, multipl kot fraktürleri, nazal fraktür ve akromion fraktürü dikkate alındığında, 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurul Raporları Hakkında Yönetmelik, ve eki cetveller esas alınmak kaydıyla iş gücü kaybı oranı hesaplandığı, özür oranının %93 (yüzde doksan üç) olduğu, sekel halini aldığı ve sürekli olduğu tıbbi iyileşme süresinin 18 (on sekiz) aya kadar uzayabileceği, kaza nedeniyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğu bildirilmiş, rapor karar vermeye yeterli bulunmakla mahkememizce itibar edilmiştir.

Aktüerya bilirkişisi .... ve Trafik Kazaları Uzmanı Makina Mühendisi Kusur Bilirkişi ... tarafından düzenlenen 13/04/2022 tarihli heyet raporunda özetle; Kusur Yönünden yapılan değerlendirmede; dava Konusu Trafik Kazasının oluşumunda, Davalı sigorta ile Kasko sigortalı araç Sürücüsü; Sürücü ...'in sevk ve idaresindeki ... plakalı sayılı aracı ile Olay yerinde ve saatinde Gün durumu Gündüz hava durumu Dolu yol yüzeyi Islak Nemli olduğu trafik şartlarında sürüşü etkileyecek olumsuz bir etken ıslak lemli -virajlı yol olduğu haldevirajlı ve dönemeçli yolda ilerlerken aracının hızın azaltmadığı ve aracın hızını hava yol ve trafik durumunun gerektirdiği şekilde sevk ve idare etmediğinden aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın takla atması neticesi yolcu ... yaralanması sonucu gerçekleşen olayda; yola gereken önemi vermeyerek ,özen ve dikkati göstermeyerek tedbirsiz ve dikkatsiz davranışı ile meydana gelen olayda 2918 sayılı KYTK nun: 52. Maddesini ihlal ederek kazanın oluşumuna sebebiyet verdiğinden % 100 oranında tam kusurlu davranışı ile Olayın Oluşumuna Etken olduğu,

-Müterafik Kusurun; Davacı Yolcu ...; kurallara aykırı bir davranışı olmadığından uygun şekilde hareket ettiğinden herhangi bir kural ihlali olmadığı, Müterafik Kusurun oluşmadığı kanaati ile olayın oluşumuna etkisi olmadığından kusursuz olduğunu bildirmiş.

Bakıcı Gideri yönünden yapılan değerlendirmede; Davacı ...’ın, Bakıcı giderinden kaynaklanan tazminat tutarının 988.458,83-TL olduğu, ancak dosyada mevcut genişletimiş kasko poliçesi motorlu kara taşıtları İMMS klozu limit tutarının 500.000,00 TL olduğu, davacının talep edebileceği bakıcı gider zararının police limiti (500.000,00 TL) ile sınırlı olduğu, mahkeme tarafından tazminata hükmedilmesi durumunda davacı tarafın; sigorta şirketinin temerrüde düştüğü 18.11.2020’den itibaren avans faizi yürütülerek tazminat talebinde bulunabileceği...' bildirmiştir. Kusur raporu İstinaf incelemesinden geçerek kesinleşen Ceza Dosyasında alınan adli tıp raporu ve Rapor karar vermeye yeterli bulunmakla mahkememizce itibar edilmiştir.

Toplanan delillere göre; 03.06.2015 günü saat 18:00 sıralarında, sürücü ... yönetimindeki .... plakalı kamyonet ile Devlet Yolunda, Oltu'dan Artvin istikametine seyri sırasında geldiği yol bölümünde seyri sırasında, direksiyon hakimiyetini kaybederek seyrine göre sol tarafından yol dışı kalıp, taşlara çarparak takla atıp devrilmesiyle, ölümlü, yaralamalı kaza meydana geldiği, davacının, davalının sigortalısı aracın karıştığı trafik kazasında yaralandığı, tarafların kusur durumlarının belirlendiği, sürekli (maluliyet) durumunun ve bakıcı giderinden kaynaklı tazminatın usulüne uygun raporla belirlendiği, davacının bilirkişi raporuna göre talebini artırdığı, bu hali ile davalının Genişletilmiş Kasko poliçesi kapsamında poliçe limitlerinde -500.000,00-TL zarardan sorumlu olduğu ve davacının davasının sübut bulduğu anlaşılmakla davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Davalı sigorta şirketi tarafından sigorta teminatı altına alınan aracın ticari nitelikte kamyon olduğu, nazara alınarak yasal faiz talep edilebileceği, dava tarihinden önce davacı tarafından usulüne uygun olarak davalı sigorta şirketine başvuru yapıldığı davalının 18/11/2020 tarihinde temerrüde düştüğü anlaşıldığından talep artırım dilekçesi de dikkate alınarak davacının maddi tazminat davasının kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle,

1-Dava dilekçesi ve talep arttırım dilekçesi ile talep edilen davanın Kabulü ile; 500.000,00-TL sürekli bakıcı gideri tazminatının temerrüt tarihi olan 18/11/2020 tarihinden itibaren işleyecek değişin oranlarda avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile, davacıya verilmesine,

Harçlar Kanununa göre alınması gereken 34.155,00 TL harçtan peşin alınan 59,30 TL harç ile tamamlanan 1.673,60 TL harçların mahsubu ile eksik 32.422,10 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından peşin yatırılan harçlar dahil ayrıntısı UYAP sistemi üzerinde gösterilen, aşağıda dökümü de yapılan 3.515,70 -TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı taraf vekil ile temsil edildiğinden Karar Tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesap ve takdir olunan 42.050,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 18/A-14. maddesi uyarınca ve Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Tarife hükümleri uyarınca Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen 1.320,00-TL arabuluculuk ücretinin (yargılama gideri) davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

HMK 333. Maddesi uyarınca Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,

Dair; Davacı vekili yüzüne, davalı vekilinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurmak suretiyle istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.04.07.2022


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.