Yargıtay - İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/979 Esas 2022/592 Karar
Karar Tarihi: 04.10.2022
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/979

KARAR NO : 2022/592

DAVA : Tespit

DAVA TARİHİ : 26/02/2018

KARAR TARİHİ : 04/10/2022

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan tespit davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda dosya incelendi.

D A V A /

Davacı vekili dava dilekçesi ile; alacaklı ...Finansal Kiralama AŞ tarafından İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ...esas sayılı dosyasında borçlu... Ltd. Şti. hakkında alacak davası açıldığını , dava sonucunda 1 set 2015 mode... model Gtip 8457.10.90 00.00 ... Dik İşleme Merkezi'nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verildiği ve İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... D.iş sayılı doyasından verilen tedbirin karar kesinleşinceye kadar devamı kararı verildiğini, bahsedilen kararı davacının icraya koyduğunu ve İzmir ... İcra Müdürlüğü nün ... sayılı talimat dosyası ile daha önce hiçbir zabıtta adı geçmeyen müvekkiline ait 2012 model... İşleme Merkezine tedbir konulup yediemin olarak alacaklı vekiline teslim edildiğini, dava konusu taşınır ile davacıya ait olan taşınır künye numarasının farklı olduğunu, ilamda tedbiri istenen taşınırdan faklı bir taşınıra tedbir konulduğundan bahisle İzmir ... İcra Müdürlüğünün hukuka aykırı olan 24/11/2017 tarihli kararı hakkındaki şikayetlerinin kabulüne, işlemin kaldırılmasına veya düzeltilmesine ve netice olarak tedbiren alınan makinanın/taşınırın müvekkiline iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

S A V U N M A /

Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle İzmir ... İcra Müdürlüğünce yapılan geri alım işleminin esas olarak İstanbul ... İcra Müdürlüğünün...E. Sayılı dosyasından gönderilen talimat neticesinde yapıldığından açılacak davanın esas icra dosyasının olduğu yer mahkemeleri olan İstanbul İcra Hukuk Mahkemelerinde açılması gerektiğinden yetki itirazında bulunduklarını, ihtiyati tedbir kararının infazına yönelik şikayetlerin kararı veren mahkemeden talep edilmesi gerektiğini, davacı tarafça 05/12/2017 tarihinde İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... D. İş Sayılı dosyasına itiraz edildiğini bu kararın tedbir kararının infaz edildiği İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin...Esas sayılı dosyası ile incelendiğini ve 04/01/2018 tarihinde itiraz taleplerinin rededildiğini bu red kararından esas icra işleminden yaklaşık 3 ay sonra yeniden şikayet davası olarak ikame ettiği, davanın tamamen kötü niyetli olup davanın reddi gerektiğini, 22/11/2017 tarihinde davacının adresine gidildiğini ancak tedbire konu ekipman olup olmadığının o an tespit edilemediğini, üretici firmanın Türkiye Distribütörü ile irtibat kurularak yazılım bilgilerinin alındığını ve söz konusu makinanın teslimine karar verilen makina olduğunun belirlenerek teslim alındığından bahisle davanın yetki görev ve zamanaşı yönünden ve esastan reddine karar verilmesinin talep edildiği görülmüştür.

G E R E K Ç E /

Davanın İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesinin...Esas sayılı dosyasına açıldığı, İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesinin ...Esas ...Karar sayılı kararı ile İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesine görevsizlik sebebi ile gönderildiği ancak tevzide oluşan bir hata sebebi ile İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esasına gönderildiği, İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas 2018/833 Karar sayılı gönderme kararı sonrası Mahkememiz ... Esasına kaydedilmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık, İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ...Değişik iş sayılı dosyasın verilen ihtiyati tedbir kararına istinaden, tedbirin infazına yönelik başlatılan İstanbul ... İcra Müdürlüğünün... esas sayılı dosyasından yazılan talimat ile talimatın uygulandığı İzmir ... İcra Müdürlüğünün ... Talimat sayılı dosyasında yapılan haciz sonrası davalıya teslimi yapılan, mahkememiz İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ...Esas ve ...Karar sayılı Finansal Kiralamaya konu malın iadesi davası sonunda davalıya teslimine karar verilen '1 Set 2015 Model, ...marka,... Model, GTİP: 8457.10.90.00.00, ... İşleme Merkezi' malın, 2012 Model davacıya ait mal olup olmadığı, icra müdürlüğünce uygulanan ihtiyati tedbir kararının yanlış mala uygulanıp uygulanmadığı, malın davacıya iadesi şartlarının oluşup oluşmadığı noktalarında toplanmaktadır.

Mahkememizce, İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesinin ... Esas ... Karar sayılı kararı, İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ...Karar sayılı kararı, İzmir ...İcra Müdürlüğünün ... Talimat sayılı dosyası, İstanbul ... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyası, söz konusu hacze ilişkin tutanak, davalı şirkete ilişkin satış faturası, davalı ve davacıya ait talep ve beyanlar dosyamız arasına alınmıştır.

İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Değişik iş sayılı dosyasının incelenmesinde; Dosyamız davalısı ...Kiralama A.Ş. Tarafından dosyamız tarafı olmayan ... Makina Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti aleyhine, taraflar arasındaki Finansal Kiralama Konusu Malların Yediemin sıfatıyla teslimine ilişkin ihtiyati tedbir talebinde bulunulduğu, uyuşmazlığa konu malların mevcut tüm ekipman ve aksesuarları ile birlikte tedbir isteyene yediemin sıfatıyla tesliminin uygun olacağı değerlendirilerek, talebin kabulü ile 1 Set 2015 Model, ... Model, GTİP: 8457.10.90.00.00,...et 2014 Model, Marla marka, 135/30/25 Model, ... Hidrolik ...Pres 135/30/25, 1 Set 2014 Model, ... marka, ...Model, Marla Hidrolik Şerit Testere Tezgahı ... ve Tüm Aksesuarları ile tedbiren, tedbir isteyene yediemin sıfatıyla teslimine karar verildiği anlaşılmıştır.

İstanbul ... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyasının incelenmesinde;İstanbul... Asliye Ticaret Mahkemesinin ...Değişik iş sayılı ...karar sayılı 26/09/2016 tarihli değişik iş kararının bu icra dosyasından uygulandığı anlaşılmıştır.

Uyaptan celp edien İzmir ... İcra Müdürlüğünün...Talimat sayılı dosyasının incelenmesinde;İstanbul ... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyasından yazılan talimata istinaden mahalde haciz tutanakları düzenlendiği, 21.11.2017 tarihli haciz tutanağında, mahalde görülen makinenin ihtiyati tedbire konu makine olup olmadığının tespit edilemediğinden makine mühendisi gibi ehil bir bilirkişi ile inceleme yapılması gerektiğinden tespit işlemine 22.11.2017 tarihinde devam edilmesine karar verildiği, 24.11.2017 tarihli 2. Haciz tutanağında ise mahalde görülen makinenin uzman makine mühendisi bilirkişiye inceletilmesi ile makinenin ihtiyati tedbire konu 1 Set 2015 Model, ...marka,... Model, GTİP: 8457.10.90.00.00, ... İşleme Merkezi olduğunun tespit edilerek, makinenin sökülmek suretiyle yedi emin sıfatıyla alacaklı vekiline teslim edildiği anlaşılmıştır.

Mahkememiz İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ve ...Karar sayılı dosyasının incelenmesinde; Dosyamız davalısı ... Kiralama A.Ş. Tarafından dosyamız tarafı olmayan ... Ltd. Şti aleyhine, taraflar arasındaki Finansal Kiralama Konusu Malların İadesi istemine ilişkin dava açıldığı, dava sonunda, davanın kabulü ile Finansal Kiralama Sözleşmesine konu olan '1 Set 2015 Model, ... marka, ...Model, GTİP: 8457.10.90.00.00, ... İşleme Merkezi , 1 Set 2014 Model, ... marka, 135/30/25 Model, ...Hidrolik Abkant Pres 135/30/25, 1 Set 2014 Model, ... marka, ... Model, ... Hidrolik Şerit Testere Tezgahı ... ve Tüm Aksesuarlar' malların davalıdan alınıp davacıya iadesine karar verildiği, kararın taraflarca istinaf edilmeksizin 04.05.2021 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır. Bu dosyada 3. Şahıs olarak iş bu davamızın davacısı olan ... tarafından yapılan ihtiyati tedbir kararına itirazın 04.01.2018 tarihli ek karar ile değerlendirildiği ve nihai karar ile dosyada el çekildiğinden bahisle 3. Şahsın talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği anlaşılmıştır.

Davacı vekilinin beyanı doğrultusunda, dava konusu makinenin davalı tarafından satıldığı bildirilen ...Ltd. Şti.'ne yazılan müzekkereye vekil aracılığı ile verilen 14.06.2021 tarihli cevapta davaya konu ' 2012 Model ...İşleme Merkezi' makinenin müvekkili tarafından alınmamış ve kullanılmamış olduğunun bildirildiği görülmüştür.

Davacı tarafça dava dilekçesi ekinde, 16.08.2017 tarihli KDV dahil 23.600,00 TL bedelli ... seiki işleme merkezi 1 adet malın ... aldığına dair bir fatura sunmuş ise de, faturada malın model yılı, özellikleri, seri numaralarının bulunmadığı görülmüştür.

Mahkememizde tüm dosya kapsamı hep birlikte değerlendirilmiştir.

Davacı tarafça, İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin...Değişik iş sayılı dosyasın verilen ihtiyati tedbir kararına istinaden, tedbirin infazına yönelik başlatılan İstanbul ... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyasından yazılan talimat ile talimatın uygulandığı İzmir.. İcra Müdürlüğünün ...Talimat sayılı dosyasında yapılan haciz sonrası davalıya teslimi yapılan, mahkememiz İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ...Esas ve ... Karar sayılı Finansal Kiralamaya konu malın iadesi davası sonunda davalıya teslimine karar verilen '1 Set 2015 Model, ...marka,... Model, GTİP: 8457.10.90.00.00, ...şleme Merkezi' malın, davacıya ait 2012 Model ... İşleme Merkezi olduğu, icra müdürlüğünce uygulanan ihtiyati tedbir kararının yanlış mala uygulandığı ileri sürülerek, malın davacıya ait olduğunun tespiti ile icra müdürlüğünün yanlış uygulama kararının kaldırılarak malın davacıya iadesi talep edilmiştir.,

Davalı tarafça, cevap dilekçesi ve sonraki dilekçe ve duruşma beyanlarında, icra müdürlüğünce alınan ihtiyati tedbir kararının usulüne uygun olarak uygulandığı, malın ihtiyati tedbire konu mal olduğunun tespiti ile taraflarına yedi emin olarak teslim edildiği, dava konusu malın davalıya ait olduğunun mahkeme kararları ile ve icra tutanakları sabit olduğu, icra müdürlüğünün tutanağının aksinin davacı tarafça ispatlanması gerektiğinden bahisle davanın reddi talep edilmiştir.

Davacı tarafça dava dilekçesi ekinde sunulan faturada malın özelliklerinin bulunmadığı, malın satış bedelinin 23.600 TL olduğu, dava konusu malın 18.11.2015 tarihli proforma fatura bedelinin KDV dahil 83.123,00 USD olduğu, bu faturanın fatura konusu malın dava konusu mal olduğunu ve malın 2012 Model olduğunu ispata yarar delil mahiyetinde olmadığı, davacı tarafça mahkememizce 26.04.2022 tarihli celsenin 1 nolu ara kararı uyarınca verilen ihtaratlı kesin süreye rağmen dava konusu malın bulunduğu yerin bildirilmediği, bu kapsamda dava konusu mal üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılamadığı, ihtarda verilen sürede malın yerinin bildirilmediği takdirde mevcut delil durumuna göre karar verileceğinin belirtildiği, davada ispat külfetinin davacı tarafta olduğu, dosya kapsamında toplanan delillere göre; İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin... Değişik iş sayılı dosyasın verilen ihtiyati tedbir kararına istinaden, tedbirin infazına yönelik başlatılan İstanbul ... İcra Müdürlüğünün... esas sayılı dosyasından yazılan talimat ile talimatın uygulandığı İzmir ...İcra Müdürlüğünün ...Talimat sayılı dosyasında yapılan haciz sonrası davalıya teslimi yapılan, mahkememiz İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin...Esas ve ...Karar sayılı Finansal Kiralamaya konu malın iadesi davası sonunda dosyamız davalısına teslimine karar verilen '1 Set 2015 Model, ... marka, ...Model, GTİP: 8457.10.90.00.00, ... İşleme Merkezi' malın, davacıya ait olduğu ileri sürülen 2012 Model ...İşleme Merkezi olmadığı, icra müdürlüğünce uygulanan ihtiyati tedbir kararının yanlış mala uygulanmadığı, ihtiyati tedbir kararında belirtilen mala uygulandığı, icra tutanaklarının aksi ayni mahiyette yazılı belge ile ispat olunana kadar geçerli belgelerden olduğu, aksinin davacı tarafça ispatlanamadığı anlaşılmakla davacı tarafça açılan davanın reddine karar verilerek yargılama sonuçlandırılmıştır.

H Ü K Ü M / Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacı tarafça açılan davanın REDDİNE,

2-Alınması gerekli 80,70-TLkarar ve ilam harcından davacı tarafından peşin olarak yatırılan 35,90-TL harcın mahsubu ile bakiye 44,80-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacı tarafa iadesine,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı taraf kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi AAÜT gereğince belirlenen 9.200,00-TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

5-6100 sayılı HMK'nun 333. Maddesi uyarınca davacı tarafça yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde resen yatıran tarafa iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere her hangi bir Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 04/10/2022

Katip

¸

Hakim

¸


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.