Yargıtay - İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/368 Esas 2022/695 Karar
Karar Tarihi: 04.10.2022
Yargıtay

T.C. İstanbul Anadolu 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO:2016/368 Esas

KARAR NO:2022/695

DAVA:Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ:20/02/2018

KARAR TARİHİ :04/10/2022

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) ve Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)

davalarının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Asıl davada davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının, askerlik görevini ----- olarak ifa ettiğini, bu görev sırasında 11.12.2012 tarihinde,----Yol Kontrol Noktasında kaçakçılıkla mücadele bünyesinde yol kontrolü ile görevlendirildiğini, farklı statülerden 7-8 kişilik bir ----ekibi ile birlikte görevini ifa ettiği sırada, ön farları sönük ---- benzeri bir aracı arama noktasına yönlendirmek için durdurmak isterken araç sürücüsünün aracı kasten üzerine doğru sürmesi ile çarpmaya maruz kalarak yaralandığı ve vücudunda kırıklar meydana geldiğini, çarpan aracın olay mahallinden uzaklaştığının tanıklarca görüldüğünü, davalı ---- plakalı aracın diğer davalı ------ kontrolünde iken arama noktasından kaçmak saikiyle çarparak ağır yaraladıkları davacının bu kaza sebebiyle uğramış olduğu şimdilik; 5.000,00 TL maddi tazminat ile 15.000,00 TL manevi tazminat taleplerinin olay tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Asıl davada davalı -----vekili cevap dilekçesinde özetle; dava konusu kazaya karıştığı iddia edilen ----plaka sayılı aracın müvekkil şirket nezdinde 19.11.2012-19.11.2013 başlangıç ve bitiş tarihli --- sigorta poliçesi ve zeyilnameleri ile ----adına sigortalı olduğunu, kaza tarihi itibariyle taraflarına yöneltilmesi muhtemel talepler yönünden 2 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğundan zaman aşımı itirazlarının olduğunu, manevi tazminat talepleri sigorta poliçesi teminatı kapsamında bulunmadığından işbu talebin reddini talep ettiklerini, müvekkili şirket sigortalısının kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusuru bulunmadığını, davayı kabul anlamına gelmemek üzere, sigortalının kusur ve sorumluluğunun ispatlanması gerektiğini, müvekkili şirketin yalnızca dava tarihinden itibaren faizden sorumlu olabileceğini ve dava konusu olaya uygulanması gereken faizin yasal faiz olduğunu, -----ödemiş olduğu tazminat bedelinin tazminat talebinden indirilmesini, tespit edilecek davacının müterafik kusurun tazminatın hesaplanması halinde göz önünde tutulmasına ve tazminattan düşülmesini, davacının maluliyetinin----- aracılığı ile yapılmasını, sigorta poliçesi teminatı kapsamında bulunmayan davacı taleplerinin reddini, davanın reddini, vekalet ücretleri ve yargılama giderlerinin davacı yana yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep etmiştir.Birleşen davada davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin maruz kaldığı haksız eylemden doğan tazminat taleplerini içeren davayı daha evvel-----Esas sayılı dosyası ile tanzim ettiklerini, ancak anılan davada tazminata konu kazaya karışan aracın sigortasını sağlayan şirket yanlış bilindiğinden sehven ----- taraf gösterildiğini, taleplerinin doğru sigorta şirketine yöneltilmesini, bu dava ile diğer davanın birleştirilmesini, fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydı ile şimdilik 26.852,45 TL maddi 15.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 41.852,45 TL tazminatın kaza tarihi itibari ile işleyecek faizi ile birlikte davalı -----Esas sayılı dosyasının diğer davalıları ile müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

DELİLLERİN İNCELENMESİ VE GEREKÇE;

Asıl ve Birleşen Dava; trafik kazası nedeniyle meydana gelen yaralanmadan dolayı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.Davacı vekili 18/06/2018 tarihli beyan dilekçesi ile 5.000,00 TL maddi tazminata ilişkin taleplerini 1000,00-TL geçici işgörmezlik nedeniyle iş ve kazanç kaybı , 100,00-TL tedavi giderleri ve tüm iyileşme sürecinde yapılan her türlü masraflar, 100,00-TL ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar, 3.800,00-TL güç ve efor kaybı tazminatı olmak üzere ayrıştırmıştır.Mahkememizce sigorta şirketinden hasar dosyası, davacının tedavi gördüğü hastanelerden tedavi evrakları, dava konusu kazaya ilişkin----- Esas sayılı dosyası celp edilmiş, sosyal ekonomik durum araştırması yapılmış,----- kaza nedeniyle rücuya tabi ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılmıştır. Davacının maluliyet oranının tespiti için----- alınan 27.04.2017 tarihli raporda Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre maluliyet derecesinin % 3,3 oranında olduğu tıbbi iyileşme süresinin ise 3aya kadar uzayabileceği belirtilmiştir.

Kusur durumunun belirlenmesi için -----bilirkişiden rapor alınmış, 21/09/2017 tarihli raporda; davaya konu kazada görevli----- atfı kabil kusur bulunmadığı, sürücü ---- sevk ve idaresindeki -----plaka sayılı araç ile Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/d , 52/b ve 73. maddelerini ihlal etmesi sebebiyle %100 oranında asli kusurlu olduğu beyan edilmiştir.

Davacı taraf 20/02/2018 tarihinde mahkememizde davalı ---- aleyhine, iş bu mahkememiz dosyası ile birleştirme talepli açtığı -----Esas sayılı davada kazaya karışan---- plakalı aracın ---- sigortacısının asıl davada sehven ---- olarak gösterildiğini, davayı ve taleplerini birleşen dava davalısı -----yönelttiklerini beyanla şimdilik 26.852,45 TL maddi 15.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 41.852,45 TL tazminatın kaza tarihi itibari ile işleyecek faizi ile birlikte davalı ----- tahsilini talep etmiş, dosyanın mahkememiz dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

Dosya tazminat ve tedavi gideri hesabının yapılması için ----- bilirkişilerden oluşan heyete tevdi edilmiş, bilirkişi heyeti 20/02/2019 tarihli raporda; ''mülkiyeti davalı ---- adına kayıtlı ve davalı-- sevk ve idaresindki ----- plakalı aracın davaya konu 11.12.2012 trafik kaza tarihini kapsayan 22.11.2012 - 22.11.2012 tarihleri arası davalı ---- poliçesi ile sigortalı olduğu, olay tarihi itibariyle -----poliçesi sakatlık ve tedavi gideri sebebiyle teminat limitlerinin ayrı ayrı 225.000,00 TL olduğu, davacının maddi zararları, davalı ----- sorumluluğundaki teminat limitinin altında kaldığından, maddi tazminat ödeme sıralamasına göre, davacının maddi zararlarından davalı ----- kapsamında sorumluluğunun bulunmadığı, davacı vekilince davacının olay tarihi itibariyle, askerlik vazifesini devam ettirdiği belirtildiğinden, davacının geçici iş göremezlik dönemi askerlik vazifesini devam ettirdiği döneme denk gelmesi sebebiyle bu dönemde geçici işgöremezlik sebebiyle maddi zararının hesaplanamayacağı, dosya kapsamındaki kusur ve maluliyet raporuna göre davacının % 3,3 oranındaki sürekli iş göremezlik sebebiyle nihai ve gerçek maddi zararı 34,300,51 TL ,3 aylık geçici bakıcı gideri sebebiyle nihai ve gerçek maddi zararı 2.911,67 TL, ----- tarafından karşılanmayan kaçınılmaz tedavi ----- giderleri sebebiyle maddi zararı 2.019,90 TL olmak üzere toplam 39.232,08 TL maddi zararı olduğu'' yönünde görüş ve kanaat bildirmiştir.

Davacı vekili 11/04/2022 tarihli ıslah dilekçesi ile 39.232,08 TL tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek faizi ile davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Mahkememizce davaya konu kazaya ilişkin ceza yargılamasının yapıldığı ---- Esas sayılı dosyası bekletici mesele yapılmış, aynı mahkemenin ---- Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilerek yapılan yargılamada -----kasten yaralama suçundan 1 yıl 5ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır.Tüm dosya kapsamı, ceza dosyası, alınan maluliyet raporu, kusur raporu ve tazminat hesap raporu birlikte değerlendirildiğinde; 11/12/2012 tarihinde asayiş ve kontrol noktasında ----olarak uygulama yapan davacıyı----- plakalı araç sürücüsünün kontrol noktasından geçerken uyarılara rağmen durmayarak çarparak yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı olayda ceza yargılamasında toplanan deliller, dinlenen tanık beyanları ile davacıya karşı araçla yaralama olayını gerçekleştirenin davalı sürücü----- olduğu kaanatine varılmış, olayda davalı sürücü ----- asli kusurlu olduğu belirlenmiş, 2918 sayılı Kanun’un 85. maddesinde araç işleteninin aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumlu olacağı belirtildiğinden araç sahibi davalı ----- davalı sürücünün kusuru oranında sorumluluğu bulunduğu anlaşılmış, sigorta şirketlerinin sorumluluğu yönünden maddi tazminat ödeme sıralamasına göre davacının hesaplanan maddi tazminat miktarı----poliçe limiti kapsamında karşılandığından asıl davada aracın --- sigortacısı olan davalı----- sigortanın sorumluluğuna gidilmemiş, ----poliçesinde manevi tazminat ----bulunmadığından bu davalı yönünden davacının maddi - manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiş, neticeten davacının ıslahı doğrultusunda 39.232,08-TL maddi tazminatın asıl davada davalılar -----sigortadan müştereken ve müteselsilen tahsiline, manevi tazminat istemi yönünden asıl davada tarafların sosyo- ekonomik durumları, kazanın oluş şekli, maluliyetin oranı ve hakkaniyet ilkesi birlikte değerlendirilerek 15.000,00-TL manevi tazminatın davalılar ----- müştereken ve müteselsilen tahsiline, birleşen davada ---- sigortası kapsamında davalı sigorta şirketinden manevi tazminat talep edilemeyeceğinden manevi tazminat isteminin reddine karar verilerek aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

1- ASIL DAVADA;

A)Maddi tazminat isteminin KISMEN KABULÜ ile; 34.300,51-TL sürekli iş göremezlik, 2.911,67-TL bakıcı gideri, 2.019,90-TL tedavi gideri olmak üzere toplam 39.232,08-TL tazminatın 11.12.2012 kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi birlikte davalılar ----- müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin 1.000,00-TL geçici iş göremezlik tazminatının reddine,

B)Manevi tazminat isteminin KABULÜ ile 15.000,00-TL manevi tazminatın 11.12.2012 kaza tarihinde itibaren işleyecek yasal faizi birlikte davalılar ----- müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

C)Davalı -----yönünden maddi-manevi tazminat istemlerinin REDDİNE,

D) Harçlar Kanunu uyarınca asıl davada maddi tazminat talebi yönünden alınması gerekli 2.679,94 TL harçtan, davacı tarafça dava açılırken peşin olarak yatırılan 68,31 TL harç ile dava esnasında yatırılan 602,00 TL ıslah harcı toplamından mahsubu ile arta kalan 2.009,63 TL harcın davalılar -------tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

E) Asıl davada davacı tarafça dava açılırken peşin olarak yatırılan 68,31 TL harç ile dava esnasında yatırılan 602,00 TL ıslah harcı toplamı olan 670,31 TL harcın davalılar ------ tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

F) Harçlar Kanunu uyarınca asıl davada manevi tazminat talebi yönünden alınması gerekli 1.024,65 TL harcın davalılar ------tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

G) Asıl davada maddi tazminat talebi yönünden davacı vekili lehine ----- göre hesaplanan ----- vekalet ücretinin davalılar ------tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

H) Asıl davada manevi tazminat talebi yönünden davacı vekili lehine ----- göre hesaplanan ----vekalet ücretinin davalılar ------ tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

I) Asıl davada reddedilen maddi-manevi tazminat talepleri yönünden davalı ---vekili lehine-----yılı ---- göre hesaplanan ---- vekalet ücretinin davacı taraftan tahsili ile davalı ---- ödenmesine,

İ) Davacı tarafından maddi ve manevi tazminat talepleri yönünden asıl davada yapılan 2.194,50 TL yargılama giderinin davanın kısmen kabul - kısmen red oranına göre hesaplanan 2.154,76 TL'sinin davalılar ------ tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, bakiye kısmın davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

J) Arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

2-BİRLEŞEN DAVADA;

A)Maddi tazminat isteminin KISMEN KABULÜ ile; 34.300,51-TL sürekli iş göremezlik, 2.911,67-TL bakıcı gideri, 2.019,90-TL tedavi gideri olmak üzere 39.232,08-TL tazminatın (tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla) 20.02.2018 dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi birlikte davalı-----ahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin 2.294,88-TL geçici iş görmezlik tazminatı isteminin reddine,

B)Manevi tazminat isteminin reddine,

C) Harçlar Kanunu uyarınca birleşen davada maddi tazminat talebi yönünden alınması gerekli 2.679,94 TL harçtan, davacı tarafça dava açılırken peşin olarak yatırılan 714,74 TL harcın mahsubu ile arta kalan 1.965,20 TL harcın davalıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

D) Davacı tarafça dava açılırken peşin olarak yatırılan 714,74 TL harcın davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

E) Harçlar Kanunu uyarınca birleşen davada manevi tazminat talebi yönünden alınması gerekli 80,70 TL harcın davacı taraftan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

F) Birleşen davada maddi tazminat talebi yönünden davacı lehine -----göre hesaplanan -----vekalet ücretinin davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

G) Birleşen davada manevi tazminat talebi yönünden davalı lehine ---- göre hesaplanan ------ vekalet ücretinin davacı taraftan tahsili ile davalı tarafa ödenmesine,

I) Arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Dair, Gerekçeli kararın taraf vekillerine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere asıl ve birleşen dava davacı vekilinin yüzüne karşı asıl ve birleşen dava davalılarının yokluğunda verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.