Yargıtay - Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi

2020/2 Esas 2022/270 Karar
Karar Tarihi: 05.04.2022
Yargıtay

T.C. ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/2 Esas - 2022/270

Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili

ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2020/2 Esas

KARAR NO : 2022/270

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 02/01/2020

KARAR TARİHİ : 05/04/2022

YAZIM TARİHİ : 25/04/2022

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalılardan ... adına kayıtlı ... Sigorta A.Ş' ye mali mesuliyet sigortası ile sigortalı davalılardan ...'ın sevk ve idaresindeki aracın Dikmen Caddesi İnönü Bulvarı istikametine seyirle olay yeri Cemal Süreyya Parkı önüne geldiğinde öndeki aracı sollarken havanın yağışlı ve zeminin ıslak olmasını dikkate almaksızın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarparak karşıya geçtiğini, karşı istikamette nizami bir şekilde seyreden müvekkilinin sevk ve idaresindeki ... plakalı ticari taksiye çarparak durabildiğini, Kavaklıdere Polis Merkezi inin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucu düzenlenen tahkikat evrakında sürücü ...' ın %100 kusurlu olduğunu, müvekkilinin kusur ihlali olmadığı kanaatine varıldığını, hastanede yapılan muayene sonucu sürücü ...' ın kanda alkol düzeyi 0,02 promil çıktığını, Danıştay' ın ticari taksi ve minibüs şoförlerinin 0,5 promilin altında alkol almaları halinde bile araç kullanamayacaklarına karar verdiğini, Adli Tıp Kurumu' nun yüzde 0,02 promilin bile sürüş kabiliyetinde anlamlı bozulmaların tespit edildiğini belirttiğini, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi” nin .... Numaralı dosyasında sanık sürücü ...' ın asli kusurlu olduğu kabul edilerek hakkında ceza tayin edildiğini, müvekkilinin kazada yaralandığını, işinden gücünden kaldığını, SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan muayeneler neticesinde kurum tarafından tanzim edilen engelli sağlık kurulu raporu ile müvekkilinin maluliyet oranının % 43 olarak belirlendiğini, dava öncesinde ... Sigorta' ya müracaat edildiğini, sigorta Şirketine gerekli tüm evraklar verilmiş olmasına rağmen maddi tazminat talebinin gereği gibi karşılanmadığını, beyanla fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla 1.500,00-TL maddi zararın olay tarihi olan 29/10/2017 tarihinden itbaren işleyecek yasal faiziyle tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, 15.000,00-TL manevi zararın olay tarihi olan 29/10/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan ... ve ...' dan Müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili 01/07/2020 tarihli kuruşlandırma dilekçesi ile birlikte; Geçici iş göremezlik zararı, sürekli iş göremezlik zararı ve tedavi giderleri yönünden ayrı ayrı 500,00 'er TL talep ettiğini açıklamıştır.

Davalı Sigorta vekili davaya cevap dilekçesinde özetle; Davacının dava açmadan önce müvekkili Şirkete yasaya ve usulüne uygun

başvuruda bulunmadığını, 29/10/2017 tarihli kazaya karıştığı iddia edilen ...

plakalı aracın 42258098 poliçe numarası ile müvekkili Şirket tarafından ZMSS

kapsamında sigortalandığını, sigorta şirketi olarak sorumluluklarının sigortalıları araç

sürücüsünün kusur oranı ve poliçe limiti ile sınırlı olarak yalnızca davacının sürekli

maluliyetine ilişkin olup diğer taleplerine karşı müvekkilinin herhangi bir

sorumluluğunun bulunmadığını, 01/06/2015 yürürlük tarihli değişiklik ile Karayolları

Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.5 maddesi

uyarınca kaza nedeniyle mağdurda oluşacak sürekli sakatlık halinin teminat

kapsamına alındığını, geçici iş göremezlik haline ve bakıcı giderlerine ilişkin taleplerin

teminat kapsamı dışı bırakılarak söz konusu talepler bakımından SGK ‘ nın sorumlu

olduğunun açıkça belirtildiğini, işbu dava açılmadan önce müvekkili yönünden

temerrüt oluşmadığından faiz yönünden müvekkilinin dava dilekçesinin taraflarına

tebliğinden itibaren yasal faizden sorumlu tutulabileceğini beyanla davanın reddine

karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... 16/06/2020 tarihli celsede; Kaza sonrası davacı tarafın kendisinden tazminat talebinde bulunduğunu, davacıya bir ödeme yapmadığını, kazanın gerçekleşmesinde kusurunun bulunmadığını beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ... vekili 05/10/2021 tarihli celsede; Maluliyet yönünden çelişki giderici yeni rapor alınmasını talep etmiş sonrasında davanın reddini istemiştir.

Davanın konusu; trafik kazasından kaynaklanan davalı ZMMS sigorta şirketi ile diğer davalılar araç sahibi ve sürücüsüne yöneltilmiş maddi ve manevi tazminat davası olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın kusur oranı, davacının zarara uğrayıp uğramadığı, zararın türü, buna göre tazminatın varlığı , türü ve miktarı, davalının temerrüte düşüp düşmediği, temerrütün başlangıç tarihi temerrütü faizinin türü, ve başlangıç tarihine ilişkindir.

Yargılama sürecinde tarafların gösterdiği deliller toplanılmış, bu kapsamda; sigorta poliçesi ve hasar dosyası, davacı tarafın davalı sigortaya müracaatını belgeler 28/02/2018 tarihli dilekçesi, davacının tedavi evrakları, davacı ve davalıların ekonomik sosyal durum araştırma tutanakları, Ankara 19.Asliye Ceza Mahkemesinin .... Karar sayılı dosyası, Ankara Üniversitesi ATK raporları, SGK müzekkere cevapları dosyaya kazandırılmış, mahkememizce atanan kusur bilirkişisi, doktor bilirkişi ve aktüer bilirkişiden ayrı ayrı raporlar alınmıştır.

Bilirkişi Haydar Kökten tarafından düzenlenen 25/06/2020 tarihli raporda, sigortalı araç sürücüsünün tam kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Kaza tespit tutanağında da aynı yönde görüş bildirilmiştir. Dava konusu olay; sigortalı araç sürücüsünün 0.02 promil alkollü vaziyette önündeki aracı geçişi sırasında aracının sevk ve idaresini kaybederek orta refüjdeki ağaca da çarparak karşı yol bölümüne geçmesi ve bu yolda seyir eden davacının aracına çarpması şeklinde gerçekleşmiş olup, oluş gözetildiğinde sigortalı araç sürücüsünün tam kusurlu olduğu, davacının ise kusursuz olduğu mahkememizce de kabul edilmiştir.

Doktor Bilirkişi ....tarafından düzenlenen 02/12/2020 tarihli raporda, davacının SGK tarafından karşılanmayan refakatçi ücretleri, hastanın tedavi sırasında sarf ettiği yol ücreti, refatakçisi ile birlikte temel ihtiyaçları için harcadığı tutar, pansuman, enjeksiyon, ilaç giderleri esas alınarak, hastanın tedavi süreci ile ilinti kurularak 888,75 TL olarak belirlenmiş olup, rapor dosya içeriğine uygun ve denetime elverişli olduğundan mahkememizce de kabul görmüştür.

Ankara Üniversitesi ATK tarafından 'Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre düzenlenen 17/09/2020 tarihli raporda, davacının kalıcı maluliyetinin olmadığı, 3 hafta süre ile iş göremez halde kaldığı belirlenmiştir.

Ankara Üniversitesi ATK tarafından 'Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği' hükümlerine göre düzenlenen 11/03/2021 tarihli raporda, davacının kalıcı maluliyetinin olmadığı, 3 hafta süre ile iş göremez halde kaldığı belirlenmiştir.

Davacı vekilinin rapora itirazları ve Ankara Numune Hastanesince düzenlenen raporda, kalıcı maluliyet tespiti gözetilerek 05/10/2021 tarihli celsede çelişki giderici rapor alınmasına karar verilmiş, Hacettepe Üniversitesince düzenlenen ön raporlarda, davacının muayene gününe gelmediği belirtilerek rapor düzenlenemediği bildirilmiş, davacı vekili 05/04/2022 tarihli duruşmada 'mevcut hali ile dosyanın karara bağlanmasını' talep ettiğinden davacının kalıcı maluliyeti olmadığı kabul edilerek Ankara Üniversitesi ATK tarafından düzenlenen rapor hesaba esas alınmıştır.

Davalı ...'un işleteni olduğu ticari aracın davalı sigorta şirketince kaza tarihini kapsar şekilde 09/04/2017-09/04/2018 tarihleri arasında ölüm ve sakatlanma halinde kişi başına 330.000,00 TL, kişi başı sağlık gideri olarak ayrıca 330.000,00 TL limitle ZMMS poliçesinin düzenlendiği, davacının 28/02/2018 tarihinde sigorta şirketine dilekçe ile başvuruda bulunduğu ancak dilekçenin tebliğ tarihinin sunulmadığı, başvuru üzerine davalı sigorta şirketinin davacıdan bir kısım eksik belgeleri talep ettiği, sonrasında herhangi bir ödeme yapılmadığı belirlenmiş olup davadan önce sigorta şirketine başvuru şartının bu haliyle gerçekleştiği mahkememizce kabul edilmiştir.

SGK tarafından davacıya rücuya tabi herhangi bir ödeme yapılmadığı müzekkere cevabından anlaşılmıştır.

ZMMS poliçesi, sigortalının üçüncü kişilere verdiği maddi zararı karşılama taahhüdü içerdiğinden davalı sigorta şirketinin poliçe kapsamında davacının oluşan maddi zararın gidermesi gerektiği, maddi zarar kapsamı içerisinde SGK'ca karşılanmayan tedavi ve yol giderlerinin de bulunduğu, ayrıca tedavi gideri kapsamında olmayan geçici iş göremezlik tazminatından poliçedeki tedavi gideri teminatı ile sınırlı olarak sorumlu olduğu da mahkememizce kabul edilmiştir.

Davacının kalıcı maluliyetinin olmadığı alınan raporlar ile anlaşıldığından, kalıcı maluliyete dayalı davacı isteminin reddi gerekmiş, üç hafta süre ile iş göremez halde kaldığı gözetilerek ve davacının asgari ücret ile çalışan taksi şoförü olarak değerlendirilerek üç hafta süre için agi dahil net asgari ücret tutarı üzerinden geçici iş göremezlik tazminatı aktüer bilirkişi tarafından hesaplanmış olup, 1.103,04 TL geçici iş göremezlik tazminatı hak ettiği mahkememizce kabul edilmiştir.

Davacı taraf ayrıca davalı sürücü ve işletenden manevi tazminat talep etmektedir. Davacı davalı tarafın tam kusurlu hareketi neticesinde üç hafta iş göremez şekilde yaralanmış olduğundan TBK.56.madde kapsamında davacının manevi tazminat hakkının doğduğu, esas itibariyle kabul edilmiş, her iki tarafın ortalama gelir düzeyinde oluşları, davacının kusursuz oluşu, kalıcı maluliyetinin oluşmaması, üç hafta geçici maluliyetinin oluşması unsurları gözetilerek 4.000,00 TL manevi tazminat takdir edilmiştir.

Neticede yukarıdaki kabuller ve davacı tarafın talebi ile bağlı kalınmak suretiyle 500,00 TL yol ve tedavi gideri, 500,00 TL geçici iş göremezlik zararı doğmak üzere 1.000,00 TL maddi tazminatın davalıların tamamından, 4.000,00 TL manevi tazminatın ise, davalılar ... ve ...'tan, yine talep ile bağlı kalınarak yasal faizi ile birlikte tahsiline dair aşağıdaki hüküm oluşturulmuştur.

KARAR :Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-Davanın Kısmen Kabulüne,

500,00 TL yol ve tedavi gideri, 500,00 TL geçici iş göremezlik zararı olmak üzere toplam, 1.000,00 TL'nin davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Hükmedilen tutara davalılar ... ve ... yönünden kaza tarihi 29/10/2017 tarihinden itibaren, davalı sigorta şirketi yönünden ise dava tarihinden itibaren değişen oranlı yasal faiz işletilmesine,

Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, 4.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'tan kaza tarihi olan 29/10/2017 den itibaren değişen oranlı yasal faizi ile birlikte müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

2- 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince hesaplanan 341,55 TL harçtan peşin alınan 56,36 TL harcın mahsubu ile bakiye 285,19 TL karar harcının (davalı ... A.Ş. 68,31 TL'sinden sorumlu olmak üzere) davalılardan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yatırılan 54,40 TL başvurma harcı, 56,36 TL peşin harç olmak üzere toplam 110,76 TL harcın davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

4-Davacı vekille temsil olunduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13.maddesi uyarınca maddi tazminat yönünden takdir olunan 1.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10.maddesi uyarınca manevi tazminat yönünden takdir olunan 4.000,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ve ...'tan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davalı ... vekille temsil olunduğundan manevi tazminatının reddedilen kısmı yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10.maddesi uyarınca takdir olunan 4.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı ...'a verilmesine,

6-Davacı tarafından yapılan 523,75 TL posta masrafı, 2.400,00 TL bilirkişi masrafı olmak üzere toplam 2.923,75 TL yargılama giderinin kabul ve red oranı gözetilerek 885,98 TL'sinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, fazla kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

7-6325 Sayılı Kanunun 18/A-14 maddesi gereğince Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olan 1.320,00 arabuluculuk giderinin 440,00 TL'sinin davalılardan 880,00 TL'sinin davacıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına

8-HMK'nın 333.maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden sonra yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının davacıya iadesine,

Dair, davacı vekili ile davalılar vekillerinin yüzüne karşı, kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri'nde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.05/04/2022


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.