Yargıtay - Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2019/223 Esas 2022/298 Karar
Karar Tarihi: 05.04.2022
Yargıtay

T.C.

ANTALYA

3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/223

KARAR NO : 2022/298

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 14/05/2019

KARAR TARİHİ: 05/04/2022

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 30/09/2018 tarihinde müvekkilinin içinde bulunduğu ...plakalı araç ile davalılardan ...sevk ve idaresindeki ...plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada müvekkilinin yaralandığını, kazanın meydana gelmesinde ...plakalı araç sürücüsünün kusurlu olduğunu, bu nedenle aracın sahibi olan davalı ...lojistik Taş. Tic. Ltd. Şti' nin de sorumluluğunun bulunduğunu, aracın davalı ...şirketine ZMMS ile sigortalı olduğunu, süresinde davalı ...şirketine müracatta bulunulduğunu ancak bir ödeme yapılmadığını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 6.000,00.-TL geçici ve sürekli iş göremezlik tazminatı, bakıcı gideri, tedavi ve yol giderinin kaza tarihinden itibaren işleyecek oranlarda avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, 60.000,00.-TL manevi tazminatın davalı sürücü ...ve aracın malik ve işleteni olan ...Lojistik...Ltd. Şti' den kaza tarihinden işleyecek oranlarda avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ...vekili cevap dilekçesinde özetle ; davacının dava yoluna gitmeden önce müvekkili sigorta şirketine yazılı başvurusunda eksik evrak bulunduğundan geçerli sayılmasının mümkün olmadığını, davaya konu kazaya karışan ...plakalı aracın müvekkili sigorta şirketi nezdinde sigortalı olduğunu ve sorumluluğunun araç sürücüsünün kusuru olanında olduğundan öncelikle kusur raporu aldırılmasını, özürlülük ölçütüne göre rapor aldırılarak özürlülük oranının tespit edilmesini, aktüer raporu aldırılmasını, Sgk' dan ödeme yapılıp yapılmadığının sorulmasını, ayrıca hatır taşıması durumunun olup olmadığının araştırılarak tespiti halinde hakkaniyet indirimi yapılmasını talep etmiştir.

Diğer davalıların cevap dilekçesi ibraz etmediği anlaşılmıştır.

Dosya içerisine; davacıya ait tedavi evrakları, film ve grafiler getirtilerek maluliyet durumuna ilişkin raporlar aldırılmış, kusur durumuna ilişkin raporlar aldırılmış, tarafların sosyal ekonomik durum araştırmaları yaptırılmış, kaza tespit tutanağı, sigorta poliçesi, trafik kayıtları dosyaya sunulmuş, Sgk'dan davacıya gelir bağlanıp bağlanmadığı hususu araştırılmış, aktüer bilirkişiden hesap raporu aldırılmış, Antalya 25. ASCM' nin ...Esas sayılı dosyası celp edilmiştir.

Dava; 30/09/2018 tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle açılan maddi- manevi tazminat davasıdır.

Davacının, ...plaka sayılı araçta yolcu olarak bulunduğu esnada kazanın meydana geldiği, davalıların ...plaka sayılı aracın sürücüsü, işleten maliki ve ZMMS sigortacısı oldukları anlaşılmıştır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık; dava şartlarının oluşup oluşmadığı, davacının maluliyeti ve talep edebileceği maddi manevi tazminat miktarına ilişkindir.

Davaya konu kaza olayının 30/09/2018 tarihinde meydana geldiği, davacının ...plakalı araçta yolcu olarak bulunmakta iken davalı ...' ün sevk ve idaresindeki ...plakalı araç ile karıştığı trafik kazasında davacının yaralandığı anlaşılmaktadır.

Davalı sürücü ...' ün sevk ve idaresindeki ...plakalı aracın kayıt malikinin davalı ...Lojistik olduğu, aracın davalı ...nezdinden zorunlu trafik sigortası ile sigortalı olduğu, ihbar edilen sigorta şirketinde de kasko poliçesinin olduğu dosyada mevcut poliçe ve trafik kayıtlarından anlaşılmıştır.

Antalya SGK İl Müdürlüğünden gelen cevabi yazıya göre; davacıya bu kaza olayı nedeniyle iş göremezlik ödeneği ödendiği, gelir bağlanmadığının bildirildiği anlaşılmıştır.

Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ...Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; davacının K.H, katılanın ... Sanığın ...olduğu, suçun taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma olduğu, sanığın hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Kaza olayındaki kusur durumuna ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen 30/11/2020 tarihli raporda davalı sürücü ...' ün %100, dava dışı sürücü ...' in kusursuz olduğu kanaatine varıldığının bildirildiği anlaşılmıştır.

İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesinden aldırılan tarihli maluliyet raporuna göre, davacının engellilik oranının %3 olduğu, iyileşme ( iş göremezlik) süresinin kaza tarihinden itibaren 4 aya kadar uzayabileceğinin mütalaa edildiği anlaşılmıştır.

Aktüer bilirkişi ...tarafından ibraz edilen 03/02/2022 havale tarihli raporda sonuç olarak, davacının 30/09/2018 tarihinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçici iş gücü kaybından kaynaklanan talep edilebilir maddi zararının 3.153,61.-TL olduğu, sürekli iş gücü kaybından kaynaklanan talep edebileceği maddi zararının 62.477,36.-TL ve Sgk dışı zorunlu tedavi giderlerine bağlı zararın 750,00.-TL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

İtiraz üzerine aktüer bilirkişi tarafından düzenlenen 29/03/2021 havale tarihli ek raporda sonuç olarak; davacının Sgk dışı zorunlu tedavi giderlerine bağlı zararı 2.547,52.-TL olarak hesaplanmış ise de Sgk kapsamında olan hizmetleri gösterir faturaların toplamı (2.220,00.-TL) hizmet veren sağlık kurumundan sorulmak üzere Sgk ya fatura edilmesi durumunda tespit edilecek bedelin dışında kalan kısmının da davalıların sorumluluğunda olduğunun beyan edildiği anlaşılmış, faturalar ilgili hastaneden getirtilmiş olmakla bilirkişinin ibraz ettiği 16/02/2022 havale tarihli raporda sonuç olarak davacı tarafından ödenmiş faturaların kapsamında verilen hizmetlerin SUT tarifelerine göre dökümü ve davacıdan alınan ek ücretlerin dökümüne göre hastadan 2.220,00.-TL Sgk dışı hastane giderinin tahsil edildiği, toplamda 2.970,00.-TL Sgk kapsamında olmayan gideri olacağı kanaatine varıldığının belirtildiği anlaşılmıştır.

Davacı vekili 01/03/2022 tarihli dilekçesinde; geçici - sürekli iş göremezlik tazminatı ve tedavi giderleri olmak üzere müvekkilinin maddi zararını 68.600,97.-TL olarak açıklayarak davasını belirli hale getirdiği, harcını yatırdığı anlaşılmıştır.

6098 sayılı TBK.nun 51/1 maddesinde 'Hakimin tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirleyeceği',

2918 sayılı KTK 85/son maddesinde ' işleten ve araç işleticisi teşebbüs sahibinin, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumlu', olduğu,

2918 sayılı KTK 86/2 maddesinde ' sorumluluktan kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin, kazanın oluşumunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat ederse hakimin durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebileceği',

2918 sayılı KTK 91/1 maddesinde 'İşletenlerin, bu Kanununun 85. maddesinin 1 fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu' bulunduğu,

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının, 'Sigortanın Kapsamı' başlıklı A.1 maddesinde 'sigortacının poliçede tamınlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı KTK ya göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği... ' öngörülmüştür.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; yukarıda detaylı olarak açıklandığı şekilde 30/09/2018 tarihinde, davacının yolcu olarak bulunduğu ...plakalı araçla davalı ...' ün sevk ve idaresindeki ...plakalı araç arasında kazanın meydana geldiği, kazanın meydana gelişinde dönüş yasağına aykırı hareket eden davalı sürücünün tam ve asli kusurlu olduğu, kaza nedeniyle davacının 4 ay geçici, %3 oranında da sürekli iş göremeyecek şekilde yaralandığı, davacının kazadan kaynaklı geçici iş gücü kaybından kaynaklanan maddi zararının 3.153,61.-TL, sürekli iş gücü kaybından kaynaklanan maddi zararının 62.477,36.-TL ve Sgk dışı zorunlu tedavi giderlerine bağlı zararın 2.970,00.-TL olarak hesaplandığı, alınan bilirkişi raporlarının denetime ve hüküm kurmaya elverişli olduğu, davalıların bu zarardan haksız fiil sorumlusu, işleten ve trafik sigortacısı sıfatlarıyla TBK, KTK ve sigorta genel şartları uyarınca müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, davalılar sürücü ve işletenin haksız fiil tarihi itibari ile davalı ...şirketinin de belgelerin tamamlanmasına rağmen 8 iş günü sonunda ödeme yapmaması nedeniyle temerrüde düştüğü anlaşılmış ve bu davalılar yönünden maddi tazminat davasının kabulüne karar verilmiştir.

Manevi Tazminat ise TBK'nın 56. maddesinde düzenleşmiş olup, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda hakimin, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebileceği hüküm altında alınmıştır.

Manevi tazminatın miktarını tayin etme hakimin takdirine bırakılmış bir konu olmakla beraber hükmedilecek miktarın uğranılan zararla orantılı, duyulan acıyı hafifletecek nitelikte olması gerekir. Takdir edilecek manevi tazminat hakkaniyete uygun olmalıdır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi mal varlığı hukukuna ilişkin zararı karşılaması da amaç edinilmemiştir. Kusurlu olana yalnız hukukun ihlalinden dolayı yapılan bir kötülük de değildir. Aksine zarara uğrayanda bir huzur duygusu doğurmalıdır. Tazminatın sınırı onun amacına uygun olarak belirlenmelidir. Manevi tazminatın takdiri yapılırken tarafların sosyal ve ekonomik durumları gözetilmeli, manevi tazminatın miktarı bir taraf için zenginleşme aracı, diğer taraf için de yıkım olmamalıdır. Manevi tazminatın miktarının belirlenmesinde her olaya göre değişen özel hal ve şartlar gözetilmelidir.

Bu ilkeler ışığında somut olayın özellikleri, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, yaralanmanın niteliği, olayın oluş şekli, davalı sürücünün % 100 oranında kusurlu oluşu, davacının yaralamasının niteliği, tedavi ve iyileşme süresi, paranın kaza tarihindeki alım gücü de dikkate alındığında manevi tazminatın sebepsiz zenginleşme veya fakirleşme aracı olmaması da göz önünde tutulduğunda davacının manevi zararına karşılık 15.000-TL'nin davalılar sürücü ve işletenden alınarak davacıya verilmesine karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmış ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Maddi tazminat davasının KABULÜ ile

68.600,97.-TL' nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya VERİLMESİNE,

Hüküm altına alınan meblağa davalılar ...ve ...Lojistik Ltd. Şti yönünden 30/09/2018 tarihinden, davalı ...şirketi yönünden 21/03/2019 tarihinden itibaren yasal faiz İŞLETİLMESİNE,

a-Alınması gerekli 4.686,13.-TL nispi karar ve ilam harcından peşin alınan 225,43.-TL ve ıslah ile alınan 215,00.-TL harcın mahsubu ile bakiye 4.245,70.-TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen TAHSİLİ ile Hazineye gelir KAYDINA,

b-Davacı tarafından yapılan (davetiye, müzekkere, bilirkişi gideri harç ve Atk faturası olmak üzere) toplam 2.551,55.-TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya VERİLMESİNE,

c-Davacı vekille temsil olunduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 9.718,13.-TL nispi vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya ÖDENMESİNE,

2-Manevi tazminat davasının KISMEN KABULÜ ile

15.000,00.-TL manevi tazminatın 30/09/2018 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ...ve ...Lojistik' ten müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya VERİLMESİNE,

Fazlaya ilişkin manevi tazminat taleplerinin REDDİNE,

a- Manevi tazminat davası yönünden alınması gerekli 1.024,65.-TL nispi karar ve ilam harcının davalılar ... ve ... Lojistik' ten müştereken ve müteselsilen TAHSİLİ ile Hazineye gelir KAYDINA,

b- Manevi tazminat davası yönünden ayrıca bir yargılama gideri yapılmadığından bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

c- Davacı vekille temsil olunduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 5.100,00.-TL nispi vekalet ücretinin davalılar ...ve ...Lojistik' ten alınarak alınarak davacıya ÖDENMESİNE,

d- Davalılar ...ve ...Lojistik vekille temsil olunduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca reddedilen miktar üzerinden hesaplanan 5.100,00.-TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak adı geçen davalılara ÖDENMESİNE,

3-Gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesine müteakip davacı tarafa İADESİNE,

4-Arabuluculuğa ilişkin dava şartı nedeni ile kamu tarafından yapılan 1.320,00.TL yargılama giderinin 6325 sayılı HUAK'nın 18/A-13. maddesi gereği kabul ve red oranı gözetilerek hesaplanan 710,00.-TL' sinin davalıdan, 610,00.-TL' sinin davacıdan alınarak Hazineye gelir KAYDINA,

Dair, davacı vekili ile davalılar ...Lojistik ve ...vekilinin yüzlerine karşı, davalı ...şirketinin yokluğunda, HMK 345. Maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.05/04/2022

Katip ...

¸(e-imzalı)

Hakim ...

¸(e-imzalı)


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.