Yargıtay - İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi

2017/159 Esas 2021/516 Karar
Karar Tarihi: 05.07.2021
Yargıtay

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/159 Esas

KARAR NO : 2021/516

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 08/02/2017

KARAR TARİHİ : 05/07/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA :

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; 22.07.2016 tarihinde, dava dışı sürücü ---yönetimindeki------- ile karıştığı tek taraflı kazada otomobilde yolcu olarak bulunan davacı ---sürekli sakat kalacak şekilde yaralandığı, sürücü--- olayın meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu---- aracın davalı --- teminatı altında olduğu, ----- yazılı başvurularak cismani zararın talep edildiği, ----- tarihli ---- mesajı ile tedavi belgelerinin ve raporlarının talep edildiği, istenilen belgelerin 04.11.2016 tarihinde sunulduğu ancak -----maluliyet oranını bildiren rapor istendiği, kazadan sonra 1 yıl geçmeden --- düzenlenmediği için temin edilemediği ve bekleme süresince de davacı mağdurun hak kaybına uğrayacağı açıklanarak fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla 3.200,00 TL cismani zararın başvuru tarihi 09.09.2016 itibariyle yasal faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.

CEVAP :

Davalı vekili mahkememize sunmuş olduğu cevap dilekçesinde özetle; Karayolları Trafik Kanunu gereğince davacı sakatlık tazminatı bakımından usuli yükümlülüğü olan başvuru şartını yerine getirmeksizin dava açtığından, davanın usulden reddi gerektiğini, davayı kabul manasında olmamak üzere kaza ile sakatlık arasındaki illiyet bağının tespit edilmesi gerektiğini, davayı kabul manasına gelmemek üzere kusur oranlarının tespiti bakımından mahkemece dosyanın ---- şirketin yalnızca sigortalısının kusuru oranında sorumlu olduğunu ayrıca maluliyet oranının tespiti bakımından dosyanın ---- sevk edilmesinin gerektiğini, söz konusu sigortalar çerçevesinde ----ödemelerinde hesaplamanın ---- kayıtlı ----- kayıtlı ---- tarafından yapılmasının esas olacağını, buna göre -------- yürürlüğe giren ve K.T.K'da yapılan değişiklik ile hesaplamanın-- Şartlarında öngörülen usul ve esaslara göre yapılacağının açıkça belirtildiğini,--- Şartları hükmü uyarınca da tazminat hesaplamasında kullanılması gereken yaşam tablosunun -----hesaplamada esas alınması gereken teknik faiz %1,8 olarak düzenlendiğini, işbu nedenle tazminat hesaplanmasında bu tablonun kullanılmasını ve teknik faizin 1,8 olarak esas alınmasını talep ettiklerini, davayı kabul manasında olmamak üzere gelirin asgari ücret üzerinden hesaplanması gerektiğini, belirtilmiş ve açıkladığı nedenlerden dolayı haksız ve mesnetsiz davanın esastan ve usulden reddine yargılama masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini savunmuştur.

İNCELEME VE GEREKÇE :

Uyuşmazlık Konusu : Taraflar arasındaki ihtilaf, temelde davaya konu trafik kazası nedeniyle kusur durumu, davalı sigorta şirketinin zarardan sorumlu olup olmadığı, zararın teminat kapsamında kalıp kalmadığı noktasındadır.

Davanın Hukuki Niteliği: Dava, Sürekli İş Göremezlik nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davanın Hukuki Sebebi: Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)'nun 49. Maddesindeki 'Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.' şeklindeki düzenlemedir.

DELİLLER

Taraflarca sunulan ve celp olunan delillerden;

---------- tarihli Kaza Tespit------------ Tutanağında----; Sürücü dava dışı ------ plakalı otomobili-------- arasında iken yoldan çıkarak---- uçurumdan aşağı düştüğü, sürücü -------ile ---- ve çocuklarının yaralanması şeklinde Yaralanmalı ve Maddi Hasarlı trafik kazası meydana geldiği, bu kazanın oluşumunda sürücü---- 2918 sayılı K.Y.T Kanununda belirtilen sürücü kusurlarından 84. Maddesinde belirtilen diğer kusurlardan 52/1-b (aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak) kuralını ihlal etmesi nedeni ile kazanın meydana geldiğinin tespit edildiği,

21/10/2015 başlangıç tarihli olmak üzere davalı -------- tarafından tanzim edilen Karayolları ------ incelendiğinde; poliçenin ----- bitiş tarihleri arasında geçerli olduğu, sigortalısının---- olduğu, sigortalanan aracın ------- , poliçe limitinin ise ölüm ve sakatlanma kaza başına 290.000,00 TL ile sınırlı olduğu,

----- kayıtlarına göre kaza tarihi ---- adına kayıtlı olduğu,

Hasar dosyasına göre de davacı tarafından sürekli maluliyet nedeni ile davalı sigorta şirketine 09/09/2016 tarihinde başvuruda bulunulduğu ancak davalı sigorta şirketi tarafından başvuruya istinaden ödeme yapılmadığı,

Somut uyuşmazlığa konu trafik kazası nedeni ile ----- dosyasında dava dışı ---- taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından bahisle soruşturma açıldığı, soruşturma sonucunda; şüpheliye atılı taksirle yaralama suçunun T.C.K 89/4 maddesi uyarınca takibinin şikayete tabi olduğu, mağdur --- olmadığı, şikayetçi bulunmaması nedeni ile CMK 172/1 maddesi uyarınca bu suç açısından kovuşturma imkanının bulunmadığı ---- dair karar verildiği,

Mahkememizce davaya konu trafik kazasında davaya ---sürücüsünün kusurunun tespiti yönünden uzman teknik bilirkişiden alınan 14.01.2019 tarihli kusur raporunda;'... Kaza tespit tutanağında ve diğer belgelerde----------, sürücü--- aşağı düştüğü... ----.... yaralandığı, sürücünün alkolsüz ve ehliyetinin yeterli olduğu... Frenleme gücü tekerler ile karayolu arasındaki sürtünme kuvvetine bağlı olduğu, sürtünme kuvvetinin azaldığı oranda frenleme kabiliyetinde azaldığı ve fren mesafesinin arttığı..--- sağlam olmadığı için sürtünme kuvvetinin çok az olduğu, frenleme kabiliyetinin de az olduğu, toprak yollardan araçların yavaş sürülmesi gerektiği, kazada yolun toprak olmasına ilaveten tehlikeli viraj ve tehlikeli eğim bulunduğu, yolun yan tarafının da uçurum olduğunun anlaşıldığı, aracın çok yavaş sürülmesi gerektiği, aracın tehlikeli virajlı, eğimli yola hızlı girdiği ve hızını yol şartlarına göre ayarlamadığı için uçurumdan düştüğü, kendisinin ve araçta bulunan yolcular ---- ile diğerlerinin yaralanmasına neden olduğu anlaşılmakla sürücü ----- KTK.nun 52/a-b ve KTY.nin 101/a-b maddelerinde açıklanan kusurları işlediği, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasının meydana gelmesinde asli ve % 100 tam kusurlu olduğu kanaatine varıldığı, davacı ----- araçta yolcu olduğu,---- kullanımına herhangi bir müdahalesi olmadığı için kazanın meydana gelmesinde kusurunun olmadığınını kanaatine varıldığı...' belirtilmiştir.

----- sayılı raporunda; '.... Mevcut belgelere göre ------ tarihinde geçirmiş oludğu trafik kazasına bağlı ----- Meslekte Kazanma Gücü kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinden yararlanılarak...% 4,2 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı...'------ bildirildiği, ancak kaza tarihinin 22/07/2016 tarihi olması nedeniyle kaza tarihine göre yönetmeliklerin uygulanması hususunda----tarihleri arasında ise 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren -- tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikle eklenen ---ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 'in uygulanması gerektiğinden bu yönetmelik uyarınca davacının uyuşmazlığa konu trafik kazası nedeniyle uğradığı özür oranının tespiti için dava dosyası tüm ekleri ile birlikte yeniden------- raporunda; '.... mevcut belgelere göre kişinin 22/07/2016 tarihinde geçirdiği trafik kazasına bağlı arızası sebebiyle ------ hakkında Yönetmeliği dikkate alındığında ---- sorunlarda özürlülük oranları, hareketlilik kısıtlılığının değerlendirilmesi, --------. Tüm vücut engellik oranının % 1 olduğu...' 'nun bildirildiği görülmüştür.

Aktüerya Uzmanı Bilirkişinin 31/05/2021 havale tarihli raporunda da özetle; 22/07/2016 tarihinde meydana gelen yaralanmalı kazada ----- sürekli iş göremezlik tazminat tutarının toplamda 14.599,93 TL olarak hesaplandığı, olay tarihini kapsayan----- olduğu, % 1 oranındaki maluliyet durumu nazara alınarak ----- tablosuna göre yapılan hesaplama sonucunda davacının sürekli iş göremezlik dönemi yönünden 14.599,93 TL tazminat talep edebileceği, bu tazminat miktarının da limit dahilinde olduğu..--- bildirildiği görülmüştür.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KANAAT :

Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler(TBK m. 51).

------ kapsamındaki tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır(KTK m. 90).

--------- yayımlanarak 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren--- sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe giren --- Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar'ın 4. Maddesi ile eklenen ve 01/06/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenen 'genel şartların uygulanacağı sözleşmeler' başlıklı C.11. Maddesi 'Bu Genel Şartlar yürürlük tarihinden sonra akdedilmiş sözleşmelere uygulanır.' şeklindedir.

Yeni genel şartlar C.11 maddesine göre genel şartlar yürürlük tarihi olan 01.06.2015 tarihinden sonra akdedilmiş sözleşmelere uygulanacaktır. Bunun doğal sonucu olarak artık eski genel şartların yeni genel şartların yürürlük tarihinden sonra düzenlenen poliçelerde uygulanma imkanı bulunmamaktadır------ Sayılı İlamı).

Kaza tarihinin ve sigorta poliçe tarihinin genel şartlarının yürürlüğe girdiği 01/06/2015 tarihinden sonra olması dikkate alındığında, açılan davalar 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren ---uyarınca değerlendirme yapılarak hüküm kurulması gerekir----------

Yargı yetkisini, Anayasanın 9. Maddesine göre, ----- kullanan Mahkememizce, uyuşmazlık konusu hakkında, yapılan açık duruşmalar ve yargılama sonunda(Ay. m.141); toplanan/sunulan deliller,---, Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması, ıslah dilekçesi, ----- iddia ve savunmalar ile tüm dosya mündericatı incelenip hep birlikte değerlendirildiğinde; ----- plakalı aracının teknik özelliklerine ve yol şartlarına göre ayarlamayarak yolun tehlikeli virajlı ve tehlikeli eğimli kısmına yaklaşırken yavaşlamadığı; yoldan çıkarak 130 metre uçurumdan düşerek kendisinin ve otomobilde bulunan yolcularla birlikte davacının yaralanmasına sebebiyet verecek şekilde trafik kazası meydana geldiği, kazada davacının yaralanmasından dolayı % 1 oranında sürekli maluliyetinin oluştuğu, meydana gelen trafik kazasında davalı --- sürücüsünün % 100 oranında kusurlu olduğu, davalı ---- KTK'nın 97. Maddesine göre sorumlu olduğu, zararın haksız fiilden doğmuş olması ve bir ticari işletmeyi ilgilendirmemesi nedeni tazminat alacağına yasal faiz uygulanması gerektiği, davalı ----- tarihinde başvuru yapıldığı, başvuru tarihinden itibaren 8 iş günü sonrası 22/09/2016 tarihinde temerrüdün oluştuğu, sonuç ve vicdani kanaatine(Ay. m.138) varılarak sürekli iş göremezlik tazminat davasının 01/03/2021 tarihli harcı yatırılan talep arttırım dilekçesi doğrultusunda kısmen kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis etmek gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere

1-Davanın KISMEN KABULÜ ile; 14.599,93 TL kalıcı maluliyet tazminatının 22.06.2016 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %9 yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine

2-Fazla istemin reddine

3-Başlangıçta peşin olarak alınan 31,40 TL harç 160,00 TL ıslah harcının alınması gerekli olan 997,32 TL harçtan mahsubu ile bakiye 805,92 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafın yargılama sırasında yapmış olduğu 31,40 TL başvuru harcı, 160,00 TL ıslah harcı 525,40 TL tebligat ve müzekkere gideri ile 1.850,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 2.566,80 TL yargılama masrafının, davacı davasında kısmen haklı çıktığından dava konusunun toplam değerinin kabulle sonuçlanan kısma oranı sonucu bulunan 795,70 TL 'ye, peşin harç 31,40 TL ile birlikte eklenerek sonuç olarak 827,10 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, dava konusunun toplam değerinin redle sonuçlanan kısma oranı sonucu bulunan 1.771,10 TL yargılama masrafının davacı yan üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı yargılama sırasında kendini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan ---- ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davalı yargılama sırasında kendihi vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan --- 13/3 maddesi uyarınca 4.080,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine

8-Karar kesinleştiğinde, HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. Maddesi uyarınca, artan gider avansının davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı ve vekilinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer yada başka bir yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile başvurmak ve istinaf harç ve masraflarını karşılamak koşulu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolunun açık olduğu, istinaf dilekçesinde istinaf edilen hususlar ile nedenlerinin belirtilmesinin gerektiği, süresi içerisinde kararın istinaf edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ve infaz edilebileceği açıklanmak suretiyle oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.