Yargıtay - 3. Ceza Dairesi

2021/3525 Esas 2022/5388 Karar
Karar Tarihi: 05.10.2022
Yargıtay

3. Ceza Dairesi         2021/3525 E.  ,  2022/5388 K.

'İçtihat Metni'

İNCELENEN KARARIN;

Mahkemesi :Ceza Dairesi

İlk Derece Mahkemesi : İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.11.2018 tarih ve 2017/41 - 2018/164 sayılı kararı

Suç : Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, nitelikli yağma, mala zarar verme, 2911 sayılı Kanuna muhalefet, kasten yaralama, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, nitelikli tehdit, terör örgütü propagandası yapma, kasten öldürmeye teşebbüs etme, 6136 sayılı Kanunamuhalefet, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçları

Hüküm : Sanık ... yönünden:

1- TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 62/1, 53/1, 58/9, 63/1. maddeleri uyarınca hükmedilen mahkumiyet

2-TCK’nın 116/1-4, 119/1-a-c-d, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 62/1, 53/1, 58/9, 63/1. maddeleri uyarınca hükmedilenmahkumiyet

3-TCK’nın 106/2-a-c-d, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 62/1, 53/1, 58/9, 63/1. maddeleri uyarınca hükmedilen mahkumiyet

4-Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat

Sanık ... yönünden:

1- 5237 sayılı TCK'nın 86/2, 62, 53/1-2-3, 58/9 ve 63.maddeleri uyarınca mahkumiyet

2-3713 sayılı Kanunun 7/2-ilk cümle, 7/2-ikinci cümle TCK'nın 43/1, 62, 53/1-2-3, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet

3- Silahlı terör örgütüne üye olma, Anayasayı ihlal, mala zarar verme, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, nitelikli tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat

Sanık ... yönünden:

1- TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 62/1, 53/1, 58/9, 63/1. maddeleri uyarınca hükmedilen mahkumiyet,

2- 6136 sayılı Kanunun 13/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 52, 53, 62, 58/9 maddeleri uyarınca hükmedilen mahkumiyet

3- 5237 sayılı TCK'nın 174/1-2, 53, 58/9, 62, 63. maddeleri uyarınca hükmedilen mahkumiyet

4- TCK’nın 106/2-a-c-d, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 62/1, 53/1, 58/9, 63/1. maddeleri uyarınca hükmedilen mahkumiyet

5- İddiananemede üçüncü, altıncı ve yedinci olayda anlatılan 6136 sayılı Kanuna muhalefet, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme, nitelikli tehdit suçları ile kasten yaralama, mala zarar verme, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat

Sanık ... yönünden:

1- TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 62/1, 53/1, 58/9, 63/1. maddeleri uyarınca hükmedilen mahkumiyet

2-5237 sayılı TCK'nın 223/1, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 53, 62, 58/9 maddeleri uyarınca hükmedilen mahkumiyet

3-3713 sayılı Kanunun 7/2-ilk cümle, 7/2-ikinci cümle TCK'nın 43/1, 53, 62, maddeleri uyarınca hükmedilen mahkumiyet

4-Mala zarar verme, kasten yaralama, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, nitelikli tehdit, 2911 sayılı Kanuna muhalefet suçları yönünden CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat

Sanık ... Çakmak yönünden:

Silahlı terör örgütüne üye olma, 6136 sayılı Kanunamuhalefet, genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçları yönünden CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraat

Sanık ... yönünden:

Silahlı terör örgütüne üye olma, mala zarar verme, kasten yaralama, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, nitelikli tehdit suçları yönünden CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat

Sanık ... yönünden:

Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçları yönünden CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat

Sanık ... yönünden:

Silahlı terör örgütüne üye olma, mala zarar verme, kasten yaralama, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, nitelikli tehdit suçları yönünden CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat

Sanık ... yönünden:

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, nitelikli yağma, mala zarar verme suçları yönünden CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat

Sanık ... yönünden:

Silahlı terör örgütüne üye olma, 6136 sayılı Kanunamuhalefet, genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçları yönünden CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat

Sanık ... yönünden:

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, mala zarar verme, nitelikli yağma, 2911 sayılı Kanuna muhalefet suçları yönünden CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat

Sanık ... yönünden:

Silahlı terör örgütüne üye olma ve nitelikli tehdit suçları yönünden CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat

Sanık ... yönünden:

Silahlı terör örgütüne üye olma, mala zarar verme, kasten yaralama, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, nitelikli tehdit suçları yönünden CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat

Sanık ... yönünden:

Silahlı terör örgütüne üye olma, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçları yönünden CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat

Sanık ... Ayas yönünden:

Silahlı terör örgütüne üye olma ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçundan CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat kararlarına ilişkin istinaf başvurularının esastan reddi

Temyiz edenler : Sanıklar müdafileri ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü vekili

Bölge adliye mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;

Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;

Ceza süresi yönünden yasal şartları oluşmadığından; duruşmalı inceleme istemlerinin CMK'nın 299. maddesi uyarınca REDDİNE,

1-İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede;

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesinin 10.06.2020 tarihli ek kararı ile yalnızca kamu malına zarar verme suçu yönünden katılma talebi kabul edilen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü vekilinin temyiz isteminin, kamu malına zarar verme suçuna ilişkin kararın CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca kesin nitelikte olduğu belirlenerek talebinin reddine karar verildiği ve temyiz edilmeden kesinleştiği anlaşıldığından tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiş, diğer suçlar yönünden temyiz istemlerinin incelenmesinde ise suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve bu nedenle de davaya katılma hakkı bulunmayan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün temyiz taleplerinin CMK'nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE,

2-Sanık ... müdafiinin nitelikli tehdit, sanık ... müdafiinin ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, sanık ... müdafiinin ise nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal ve nitelikli tehdit suçlarına ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Anılan suçların 7188 sayılı Kanunun 29. maddesi ile 5271 sayılı CMK'nın 286. maddesine eklenen üçüncü fıkrada tahdidi olarak sayılan suçlardan olmamaları, cezanın tür ve miktarına göre CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca kesin nitelikte olup temyizi kabil bulunmadığından, sanıklar müdafilerinin bu suçlar yönünden temyiz istemlerinin REDDİNE,

3-Sanık ... hakkında terör örgütü propagandası yapma suçundan, sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarından, sanık ... hakkında silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerin incelenmesinde;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükümlere esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanıklar müdafilerinin dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

4-Sanık ... hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;

Yapılan UYAP sorgulamasında, sanık hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinin halen derdest olan 2019/421 esas sayılı dosyası ile İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/354 esas sayılı dosyasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan açılmış davanın bulunduğunun anlaşılması karşısında; sanığın silahlı terör örgütüne üye olma eylemi yönünden faaliyetleri ile iş bu dosyadaki silahlı terör örgütüne yardım teşkil eden faaliyetinin aynı dönemde gerçekleşme ihtimali, faaliyetler arasında hukuki ve fiili kesintinin tesbiti ile mükerrer yargılama ve cezalandırmanın önlenmesi bakımından anılan dosyanın getirilip derdest olması halinde birleştirilmesi, karar verilip kesinleşmiş olmaları durumunda ise dosyanın aslı veya Yargıtay denetime olanak verecek şekilde onaylı örneği dosya arasına alındıktan sonra sonucuna göre hukuki durumun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

5-Sanık ... hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden kurulan mahkumiyet hükmünün incelemesinde;

Ayrıntıları, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanarak kesinleşen Dairemizin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 esas, 2017/3 karar sayılı ilamında açıklandığı üzere;

Örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk eden kişidir. Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede de, örgüt yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da talimatları vardır. Ancak örgüt üyeliğini belirlemede ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde verilen her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa etmesidir.

Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Ancak niteliği, işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, örgütün amacı ve menfaatlerine katkısı itibariyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk özelliği olmasa da ancak örgüt üyeleri tarafından işlenebilen suçların faillerinin de örgüt üyesi olduğunun kabulü gerekir. Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir (Evik, Cürüm işlemek için örgütlenme, Syf 383 vd.).

Örgüt üyesinin, örgüte bilerek ve isteyerek katılması, katıldığı örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi, onun bir parçası olmayı istemesi, katılma iradesinin devamlılık arz etmesi gerekir. Örgüte üye olan kimse, bir örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgüt olduğunu bilerek üye olmak kastı ve iradesiyle hareket etmelidir. Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak suçu için de saikin 'suç işlemek amacı' olması aranır (Toroslu özel kısım syf.263-266, Alacakaptan Cürüm İşlemek İçin Örgüt syf. 28, Özgenç Genel Hükümler syf.280).

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Dosya kapsamına göre;

Örgütün eylem çağrısı üzerine toplanan grup içerisinde yer alan ve bu grubun seyir halinde bir aracı durdurarak kontak anahtarını alması eylemine iştirak eden, örgütün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan ve ev aramasında afiş ve posterler ele geçirilen sanığın, bu eylemlerinin örgüte sempati düzeyini aşıp örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğunu gösterecek derecede çeşitlilik devamlılık ve yoğunluk göstermemesi karşısında, silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediği sabit olmayan sanığın CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bu sebeplerden dolayı CMK'nın 302/2. maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, sanık ...'ın bozma nedeni gözetilerek tutukluluk halinin devamına, sanık ...'ın bozma nedenine göre sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan TAHLİYESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu bulunmadığı takdirde DERHAL SALIVERİLMESİNİN sağlanması için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe

giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304/1. maddesi uyarınca dosyanın İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 05.10.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.