Yargıtay - Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2020/308 Esas 2021/609 Karar
Karar Tarihi: 06.09.2021
Yargıtay

T.C.

ANTALYA

3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/308 Esas

KARAR NO : 2021/609

DAVA : Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali, Menfi Tespit

DAVA TARİHİ : 16/07/2020

KARAR TARİHİ : 06/09/2021

Mahkememizde görülmekte olan Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali, Menfi Tespit davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin .... daireyi ... tarihli harici satış sözleşmesi ile ...-TL karşılığında dava dışı yüklenici ... Şti.’nden satın aldığını, dava konusu taşınmazın ... Şti. ile davalı kooperatif arasındaki ... sözleşmesi gereği yükleniciye verilmesi gereken dairelerden olduğunu, davalı kooperatifin yükleniciye olan borcundan dolayı dava konusu taşınmazın müvekkiline satıldığını, müvekkilinin davaya esas taşınmazı ... tarihli protokolün 7. maddesinde belirtilen bundan sonraki süreçte her ne isim altında olursa olsun ödeme yapılmayacağı şartını içeren sözleşmeye göre satın alındığını, buna istinaden ortaklık pay senedi verildiğini, davalı kooperatifin ekte sunulan Antalya ... Noterliğinin ... tarihli ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilen kooperatifin ... tarihli kararı ile müvekkilinin kooperatif ortaklığından çıkarıldığını, verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu, müvekkili aleyhine aynı nitelikte ortaklıktan ve üyelikten çıkarmaya ilişkin davalı tarafça alınmış iki kararın da mahkemece iptal edildiğini, hal böyle olmasına rağmen davalının mahkeme kararlarını hiçe sayarak her seferinde yeni kararlar alarak müvekkilini tekrar çıkardığını, davalı kooperatifin müvekkilini önce üye olarak kabul etmediğini, bunun üzerine Antalya ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ... Esas sayılı dosyası ile dava açılarak üyeliğinin tespitine karar verildiğini, kararın kesinleştiğini, mahkemenin kesinleşmiş kararına rağmen davalı kooperatifin, müvekkilinin tekrar üyelikten ihracına karar verdiğini, bunun üzerine müvekkilinin tekrar üyelikten ihraç kararının ve işlemlerinin iptali ile davalı kooperatife hiçbir borcunun bulunmadığına yönelik Antalya ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ... Karar sayılı dosyası ile menfî tespit davası açtığını, açılan davada müvekkilinin üyelikle ilgili borçlu olmadığının tespitine ve dava dışı kooperatifin yönetim kurulunun ... tarihli almış olduğu davacının ihracına ilişkin kararın iptaline şeklinde karar verildiğini, konu hakkında iki kez yargılama yapılmasına ve kesinleşen mahkeme kararı olmasına rağmen davalı kooperatifin müvekkiline borçların ödenmesine yönelik ekte sunulan ihtarları çektiğini, müvekkilinin de mahkeme kararlarını ekleyerek borcunun bulunmadığını belirten cevap ihtarlarını gönderdiğini, buna rağmen kooperatifin ... tarihli kararı ile müvekkilinin kooperatif ortaklığına son verildiğini, davalı kooperatif tasfiye halinde olduğundan tasfiye kurulunun üye ihraç ve ortaklıktan çıkarma yetkisi bulunmadığını, bundan öte ortaklıktan çıkarma ve ihraç kararlarına yönelik ... tarihli kooperatif kararlarında adı geçen ..., ... ve ...’in karar alma konusunda yetkileri bulunmadığını, kooperatifin ilgili kurulları zamanında toplamadığını ve yetkililerin seçilmediğini, bu nedenle müvekkili aleyhine yapılan tüm işlemlerin geçersiz olduğunu, bununla birlikte ihraca yönelik diğer işlemlerin de usule uygun olmadığını, konu hakkında iki kez yargılama yapılmasına rağmen, davalı kooperatif adına hareket edenlerin mahkeme kararlarını hiçe sayarak mahkeme kararları hilafına hareket ettiğini, bu durumun müvekkilinin mağduriyet yaşanmasına; gereksiz yere çekilen noter ihtarlarına cevap vererek ve dava açarak masraf yapmasına neden olduğunu, bu nedenlerle öncelikle ... dairenin satışının önlenmesi için kesinleşen önceki mahkeme kararları gereği teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını, ... tarihli kooperatif ortaklığından çıkarılmasına ilişkin işlemlerin geçersizliğinin tespiti ile ihraç ve ortaklıktan çıkarma işlemlerinin ve kararlarım iptalini, davacı ...’nın, davalıya hiçbir borcunun bulunmadığının tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesi sunmamış ... tarihli duruşmadaki beyanında; Açılan davayı kabul etmediklerini, davacının mahkeme kararı ile kooperatife üye olduğunun kabul edildiğini, kooperatifçe davacının ...-TL ödediği kabul edilerek gerekli işlemlerin yapıldığını, ancak diğer kooperatif üyelerinin yaklaşık ...-TL ödeme yapmasına rağmen davacının aradaki fark kadar ödemeyi yapmadığını, farkın ödenmesi için davalıya çekilen ihtarnamelerin sonuçsuz kaldığını, Kooperatifler Kanunun 34, 35 ve 36. Maddeleri ile Kooperatif Ana Sözleşmesinin 20 ve devamı maddeleri uyarınca davacının bu bedeli ödemesi gerektiğinin açık olduğunu, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava: Kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali ve menfi tespit talebine istemine ilişkindir.

Taraflar arsındaki uyuşmazlık, davacı üye tarafından ödenmesi gereken borcun bulunup bulunmadığı ve üyelikten ihraç kararının usulüne uygun olup olmadığına ilişkindir.

Dosya içerisine davalı kooperatife ait sicil dosyası ile kooperatif ana sözleşmesinin birer örneği celp edilmiş, davacı vekiline menfi tespit talebi yönünden harç tamamlatılmış, Antalya ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ve ... Karar sayılı dosyası ile kapatılan Antalya ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ve ... Karar sayılı dosyaları uyap üzerinden getirtilmiş, davalı vekilince Antalya ... Noterliğinin ... tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile ... tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesinin tebliğ belgeleri ibraz edilmiş, kooperatif konusunda uzman bilirkişiden rapor aldırılmış, rapora tarafların itirazı üzerine aynı bilirkişiden ek rapor aldırılmıştır.

Antalya ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... esas sayılı dosyasının incelenmesinde; davacı tarafından davalı aleyhine açılmış kooperatif üyeliğinin tespiti davası olduğu, mahkemece yapılan yargılama sonunda ... tarih, ... Esas, ... karar sayılı kararla davanın kabulüne, davacının kooperatif üyesi olduğunun tespitine karar verildiği anlaşılmıştır.

Kapatılan Antalya ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; davacı tarafından davalı aleyhine açılmış menfi tespit davası olduğu, yapılan yargılama sonunda ... tarih, ... Esas, ... karar sayılı kararla davanın kabulüne, davacının davalı kooperatife ... parselde kayıtlı ... bağımsız bölüm üyeliği nedeniyle borçlu olmadığının tespitine ve davalı kooperatif yönetim kurulunun ... tarihinde almış olduğu davacının ihracına ilişkin kararın iptaline karar verildiği, hükmün Yargıtay ...Hukuk Dairesinin ... tarih, ... Esas, ... Karar sayılı kararı ile onanmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

... tarihli Mali Müşavir ... bilirkişi raporunda sonuç olarak; davacının dava tarihi itibariyle ... daire karşılığı olarak davalı kooperatifin üyesi olduğu, davacının üyelik yükümlülükleri yerine getirilmediği gerekçesi ile davalı kooperatifin ... tarihli yönetim kurulu kararı ile kooperatif üyeliğinden çıkarılmasına karar verildiği, davalı kooperatifin ... tarihinden sonra yetkilisinin (yönetim kurulu üyesi) olmadığı, bu nedenle dava konusu olan ... tarihli yönetim kurulu ihraç kararının yetkisiz kişiler tarafından alındığı, İhraç kararına dayanak olan ihtarnamelerde belirtilen borç tarihi olan ... tarihi itibariyle davacının ...-TL. tutarında asıl aidat, ...-TL. gecikme faizi olmak üzere toplam ...-TL. tutarında davalı kooperatife borcunun olduğu, İhraç kararına dayanak olan ihtarnamelerde belirtilen davacı borcunun ...-TL. tutarında fazladan bildirildiği, bu durumun davacı tarafı ödemede tereddüde düşürecek nitelikte olduğu ve bu nedenle de davacının ... tarihli ihraç kararının yerinde olmadığı, Dava tarihi olan ... tarihi itibariyle davacının ...-TL. tutarında asıl aidat, ...-TL. gecikme faizi olmak üzere toplam ...-TL.tutarında davalı kooperatife borcunun olduğu, kanaat ve sonucuna varıldığının bildirildiği anlaşılmıştır.

... havale tarihli Mali Müşavir Bilirkişi ... bilirkişi ek raporunda sonuç olarak; Kooperatif üyeliğinden ihracına karar verme yetkisinin tasfiye memurları yetkisi dahilinde olmadığını, yönetim kurulu ve genel kurul yetkisi dahilinde olduğunu, dava konusu olan ihraç kararını veren davalı kooperatif yönetim kurulu yetki süresinin ... tarihinde sona erdiğinin tespit edildiğini, davalı kooperatifin yönetim kurulu görev süresinin sona erdiği ... tarihinden sonra genel kurul yapıp yeni yönetim kurulu seçimi yapmadığını, pandemi sürecinin Türkiye’de 2020 yılı Mart ayında başladığını, davalı kooperatifin ... tarihi ile ... ayı arasındaki dönemde genel kurul toplantısı yapmadığını ve yeni yönetim kurulu seçimi yapmadığını, davalı kooperatifin ticari defterlerinde davacının asıl aidatı üzerinden ... yılı ... ayından itibaren faiz tahakkuk ettirildiğinden, kök rapordaki yapılan hesaplamada da faiz hesaplaması ... yılı ... ayından itibaren yapıldığını, davalı kooperatifin ticari defterlerinde ... yılı ... ayından önceki dönemler için davacı adına faiz borcu tahakkuku yapmadığını, davacı vekilinin ... havale tarihli itiraz dilekçesinde, Antalya ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ... karar sayılı ilamında müvekkilinin üyeliği karşılığında davalı kooperatife borcunun olmadığına karar verildiği ve bu mahkeme kararının Yargıtay tarafından onandığını iddia ettiğini, bu mahkeme kararının Yargıtay ...Hukuk Dairesi ... esas ... karar sayılı ... tarihli kararı ile onandığının görüldüğünü, bu mahkeme ve Yargıtay kararlarının kabul edilmesi durumunda, davacının üyeliği karşılığında davalı kooperatife aidat borcunun olmayacağı, bu nedenle ihraç kararına dayanak yapılan ihtarnamelerde davacıdan aidat talep edilmesinin ve davacıya ihtarname gönderilmesinin yerinde olmadığının kabul edileceğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Kapatılan Antalya ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... tarih, ... Esas, ... Karar sayılı kararında, davacı üyeye tahsis edilen ... dairenin davalı kooperatif ve dava dışı yüklenici ... Şti arasında imzalanan ... sözleşmesi gereğince yükleniciye isabet eden dairelerden olduğu, dairenin satışı konusunda davalı kooperatif tarafından yüklenici şirkete yetki verildiği ve verilen yetkiye istinaden dairenin yüklenici tarafından bedeli ödenmek sureti ile davacıya satıldığı, satış ve mahkeme kararına istinaden davacının üyeliğe kabul edildiği, bu tarihten daha sonraki bir tarihte yükleniciye satış için verilen yetkinin kaldırıldığı, ödenen bedelin satış tarihine kadar diğer üyeler tarafından ödenen toplam bedel tutarında olduğu, satış tarihinde dairenin bitmiş bulunduğu, satış bedelinin davalı kooperatifin yüklenici şirkete olan borçlarından mahsup edildiği, davacının böylelikle daireyi yüklenici şirketten satın aldığı, davalı kooperatife ana sözleşme gereği müracaatla kabul edilmiş üye olmadığı ve üyelikle ilgili hiçbir borcunun bulunmadığı belirtilerek davanın kabulüne karar verildiği, verilen kararın davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay ... Hukuk Dairesinin ... tarih, ... Esas, ... Karar sayılı ilamıyla hükmün onanmasına karar verildiği, ... tarihli bilirkişi ek raporunda da belirtildiği üzere Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen Kapatılan Antalya ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... tarih, ... Esas, ... Karar sayılı kararı uyarınca davacının davalıya borçlu bulunmadığı ve ihraç kararının yerinde olmadığı anlaşılmakla davanın kabulüne, davacının davalı kooperatife ... bölüm üyeliği nedeniyle borçlu olmadığının tespitine, davacı hakkında ... tarihli ihraç kararının iptaline, davalının kötüniyetli olduğu sabit olmadığından davacının 6100 sayılı HMK'nin 329. Maddesine dayalı tazminat ve disiplin para cezası taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın kabulü ile,

Davacının davalı kooperatife ... kayıtlı ... bölüm üyeliği nedeniyle borçlu olmadığının tespitine ve davalı kooperatif yönetim kurulunun ... tarihinde almış olduğu davacının ihracına ilişkin kararın iptaline,

2-Alınması gerekli (davacıdan ihtarname ile talep edilen ...-TL üzerinden) 8.932,83.-TL nispi karar ve ilam harcının, peşin alınan 54,40.-TL ve tamamlama ile alınan 2.178,80.-TL olmak üzere toplam 2.233,20.-TL harçtan mahsubu ile bakiye 6.699,63.-TL harcın davalıdan TAHSİLİ ile hazineye gelir KAYDINA,

3-Davacı tarafından yapılan (davetiye, müzekkere, bilirkişi ve harç gideri olmak üzere) toplam 2.890,00.-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

4-Davacı vekille temsil olunduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunana AAÜT uyarınca hesaplanan 16.373,05.-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ÖDENMESİNE,

5-Davacının 6100 sayılı HMK'nin 329. Maddesine dayalı tazminat ve disiplin para cezası taleplerinin ayrı ayrı reddine,

6-Gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesine müteakip davacı tarafa İADESİNE,

Dair, tarafların yüzüne karşı HMK 345. Maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 06/09/2021

Katip ...

¸(e-imzalı)

Hakim ...

¸(e-imzalı)

*Bu evrak 5070 sayılı kanun hükümleri uyarınca elektronik imza ile imzalanmıştır.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.