Yargıtay - İstanbul Anadolu 12. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/147 Esas 2021/764 Karar
Karar Tarihi: 06.10.2021
Yargıtay

T.C. İstanbul Anadolu 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2021/147 Esas

KARAR NO: 2021/764

DAVA: Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)

DAVA TARİHİ: 08/03/2021

KARAR TARİHİ: 06/10/2021

Mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesiyle özetle; müvekkili olan şirketin, ---- ortak olduğunu, müvekkili olan şirketçe --- haberdar olunduğunu ---- sağlandığını, toplantı gündem maddelerinden --- red oyu verildiğini ve muhalefet de tutanağa şerh düşüldüğünü, --- gündem maddelerinin üçüncü maddesi kapsamında şirketin---- şirket müdürü tarafından okunduğunu ve dördüncü maddesi kapsamında da şirketin ------ hesaplarının okunup tasdik edildiğine ilişkin karar alındığını, söz konusu kararlara karşı müvekkili olan şirketçe red oyu kullanıldığını, davalı şirkete ilişkin --- bilanço gelir tabloları müvekkili olan şirkete daha önce tebliğ edilmediğini, genel kurul esnasında yapılan inceleme de yeterli olmadığını, yüzeysel bir şekilde gerçekleştirildiğini, bu açıdan---- alınan ------ hem dürüstlük kuralına aykırılık hem de müvekkili şirketçe tutanağa muhalefet şerhi düşülmüş olduğundan------ gereğince iptal edilmesi gerekmekte olduğunu,---- maddelerinden beşinci maddesi kapsamında --------çalışmalarından dolayı her bir hissedar müdür, kendi sahip olduğu oy hakkını kendi için kullanmayarak diğer hissedar müdürü ibra etmiştir' kararı alındığını ve söz konusu karara da müvekkili olan şirketçe muhalefet şerhi konulduğunu, daha önce de belirtildiği üzere; davalı şirkete ilişkin -------konusu yıllara ilişkin ibrasından oluşmakta olduğunu, davalı şirkete ilişkin; belirtilen yılları kapsayan faaliyet raporları ve bilanço gelir tabloları detaylıca incelenmeksizin şirket müdürlerinin bu yıllara ilişkin olarak ibra edilmesi açıkça dürüstlük kuralına aykırılık teşkil ettiğinden ve ibra kararı alınırken her ne kadar yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin oy kullanmamış ise de, diğer yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanmış olduğundan -----Maddesine aykırı olarak alınan karar usule uygun olmadığından; söz konusu gündem maddesinin de iptal edilmesi gerekmekte olduğunu, ----- ilişkin gündem de şirket müdürlerinin seçimine ilişkin olduğunu, gündem maddesi kapsamında alınan karara yine müvekkili olan şirketçe muhalefet şerhi düşüldüğünü, davalı şirkete, şirket kurulduğundan beri aynı müdürler atanmakta olduğunu, bu açıdan dürüstlük kuralına riayet edilmemiş olduğunu, muhalefet şerhine rağmen gündeme ilişkin tartışmanın yeterince yapılmadığını ve seçime ilişkin esas sözleşmede belirtilen seçim usulüne riayet edilmediğini, bu açıdan söz konusu gündem maddesinin de hem dürüstlük kuralına hem de esas sözleşmede belirtilen usule aykırılıktan iptal edilmesi gerektiğini, davalı şirketin esas sözleşmesi kapsamında----- çağrı usulu öngörülmediğini, ------------- gerçekleştirildiğini, bilindiği üzere; genel kurul toplantıya nasıl çağrılacağının esas sözleşmede gösterilmesi gerektiğini, ayrıca,---- hükmünde, teknolojik gelişmeler dikkate alınarak, ---- fıkrasına uygun olarak, çağrı ilanının şirketin internet sitesinde yapılması şartına da yer verildiğini, buna göre,---- çağrı, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve ---- yayımlanan ilanla yapılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.---şeklinde belirtildiği üzere --- nasıl yapılması gerektiğine ilişkin usul kanunla düzenlendiğini, usule uygun çağrı yapılmaksızın gerçekleştirilen genel kurul kararlarının iptali de yine kanunla düzenlendiğini tüm bu nedenlerle-------- iptali ile yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafın işbu davayı açma hakkını kullanarak şirket ------ üzerinde bir baskı oluşturmak istemekte olduğunu, dolayısıyla davacının kötü niyetle açtığı iptal davasındaki amaç şirkete zarar verme olduğunu, davacı şirket menfaatlerine aykırı, kişisel isteklerini şirkete kabul ettirmek ve taraflar arasında derdest diğer dosyaya delil oluşturabilmeyi amaçlamakta olduğunu, açılan bu dava ile müvekkili olan şirket hakkında çeşitli spekülasyonlar üretilmesi ile şirket itibarının zedelenmesi amaçlandığını, davacı tarafın---- maddeleri gereğince---- iptalini talep etmişse de gerekli ön koşul sağlanmadığını, --- kararların iptaline karar verebilmek için aranan ön koşullardan biri---- muhalefet serhi konulmadığını, -----usulüne uygun muhalefet şerhi koyduğunu ve ------Maddelere de muhalafet ettiğni bildirdiğini, her ne kadar muhalefet ettiğini bildirmişse de işbu şerh usule uygun bir muhalefet şerhi olmadığını, tutanağın----- muhalefet şerhi koyulmadığından işbu kararlar iptal davasına konu edilemeyeceğini, davacı tarafından her ne kadar red oyu kullanılmışsa da red oyu kullanmak muhalefet şerhi koyulduğu anlamına gelmediğinden, davacının iddiasının aksine karara usulüne uygun muhalefet şerhi koyulmadığından, davanın---- gereğince dava şartı yokluğundan usulden reddi gerekmekte olduğunu, davacı tarafından ikame edilen huzurdaki işbu dava tamamen kötüniyetli olduğunu, yine davacı tarafından başlatılan taraflar arasında derdest------ dosyasında görülmekte olan ortaklıktan çıkmaya ilişkin davaya delil oluşturulabilmek amacıyla başlatılmış bir dava olduğunu, işbu dosyanın celbi ile çıkma davasındaki maddi vakıala mahkemece incelendiğinde davacının çıkma davasına delil elde etmek maksadıyla kötüniyetli olarak bu davayı açtığı görüleceğini, aynı zamanda----- tahtında şirketten çıkma davası ile davacı şirketin aleyhine iş ve işlemler yapıp, şirket menafaatlerine aykırı davranan davacının dava tarihi itibariye çıkacak olduğu da göze alındığında işbu mahkeme tahtında görülmekte olan genel kurul kararlarının iptali davasının açılmasında davacının hukuki yararı olmadığını tüm bu nedenlerle davacı tarafça açılan davanın reddi ile yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce;--- davalı ---- tarihli------ çağrı kayıtları, hazirun cetveli, genel kurul toplantı tutanağından bir suret celp edilmiş, davalı şirkete açılan davanın duruşma gününün ilan edilmesi ve şirketin internet sitesine koyulması hususunda bildirimde bulunulmuştur.

Mahkememizce davalı şirketim ticari defterleri incelenmek suretiyle bilirkişi heyetinden rapor alınarak taraflara tebliğ edilmiştir.

Dava,----- uyarınca, davalı şirketin --- tarihli ---- kararlarının iptali istemine ilişkindir.

--- maddede belirtilen kişiler, kanun ve esas sözleşme hükümlerine özellikle dürtüstlük kuralına aykırı olan ----kararları aleyhine karar tarihinden itibaren ---- ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde iptal davası açabilirler'' denilmiştir.

-----maddesinde de iptal davası açabilecek kişiler sayılmış ve toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun ya da bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın, çağrının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına veya oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyelerinden her birinin iptal davası açabileceği belirtilmiştir.

--- karşı iptal davası açılabilmesi için iptali istenen karara olumsuz oy vermenin ------- maddesi gereğince muhalefet şerhinin de tutanağa geçirilmesi gerekmektedir. Davacıyı temsilen vekilinin----- katıldığı ve kararlara muhalif kaldığını tutanağa yazdırdığı, bu itibarla davacının dava açma hakkının mevcut olduğu, ayrıca ----maddesinde öngörülen hak düşürücü süre içinde açıldığı anlaşılmıştır.

İptal talebine konu ---- nolu kararlar yönünden:

Genel kurulun iptal talebine konu edilen---- bilanço ve gelir tablo hesaplarının okunması ve tasdik edilmesine ilişkindir. Her ne kadar davacı usulüne uygun çağrı yapılmaksızın genel kurul toplantısının gerçekleştirildiğini ve faaliyet raporları ile bilanço ve ----- detaylıca incelenemediği iddiasıyla anılan kararlara muhalefet etmiş ise de-----maddesinde, finansal tablolar,----yıllık faaliyet raporu ve diğer mali belgelerin genel kurul toplantısından--- önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacağı, pay sahibinin gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebileceği hükmü yer almaktadır. Yasada, anılan mali belgelerin ortaklara ayrıca gönderilmesi gerektiğine dair hüküm bulunmamaktadır.----- tarihli nüshasında, yasada bildirilen mali kayıtların hissedarların incelenmesine hazır bulundurulduğu bildirilmiştir. Ayrıca davacıya toplantıdan---- önce çağrı kağıdı gönderilmiştir. Davalı yanca çağrı usullerine uyulmuştur. Davacı ortağın, şirket merkezine giderek söz konusu rapor ve tabloları incelemek isteyip, bu isteğin de reddedildiğine veya engellendiğine ilişkin bir iddia veya delil sunulmamakla da davacının bu husustaki iddiaları subut bulmadığı, tutanakta da faaliyet raporları ile yıllık bilanço ve gelir tablosunun müzakere edilerek oylandığının yazılı olduğu da görülmekle, davacının toplantının-----nolu kararları yönünden iptal talebinin reddine karar verilmesi gerektiğine kanaat getirilmiştir.

İptal talebine konu --- nolu karar yönünden:

---- iptal talebine konu edilen---maddesi; şirket müdürler kurulunun ibrasına ilişkindir.

Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin --- madde hükmüne göre yönetim kurulu üyeleri kendilerinin ve birbirlerinin ibralarına ilişkin kararlarda oy hakkını haiz değillerdir. Somut olayda, yönetim kurulu üyelerinin kendilerinin ibra oylamasında oy kullanmamış iseler de diğerinin ibra oylamasına katıldıkları ve olumlu oy kullandıkları anlaşıldığından, kullandıkları oyların ibra kararında etkisinin üzerinde durulmalıdır. ----madde hükmü buyurucu niteliktedir. Bu şekilde alınan genel kurul kararına karşı ortaklar, muhalefet şerhlerini tutanağa yazdırmamış olsalar bile ibraya ilişkin genel kurul kararının iptalini isteyebilirler. Dolayısıyla ibra oylamasında ancak davacı ortağın oyları dikkate alınabilecektir. Olumlu oy kullanan paydaşın olumlu oy sayısının ---, davacının red oyunun ise ---adet olduğu, davacının red oyu ile ibranın gerçekleşmediği açık olduğundan, bu bağlamda mevcut yönetim kurulunun ibrasına ilişkin - nolu kararın yok hükmünde olduğu sonuç ve kanaatine varılmakla, bu madde yönünden davanın kabulü ile ---tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan 5 nolu kararının iptaline dair karar vermek gerekmiştir.

İptal talebine konu--- nolu karar yönünden:

---- iptal talebine konu edilen---müdürlerin seçimine ilişkindir.

-----kararlarının kanun, anasözleşme ve afaki iyiniyet kurallarına aykırılık halleri ileri sürülerek iptalleri isteminde bulunabilmek için----. maddesi uyarınca, toplantıya katılan üyenin karara ret oyu kullanarak muhalif kalması ve bu keyfiyeti zapta geçirmesi zorunludur. Oylama öncesi yapılan görüşme sırasında bir öneriye karşı olunduğunun belirtilmesinin veya ret oyu kullanılmasının, alınan karara muhalif olunduğu anlamını taşımadığı -----

---- tarihli genel kurul toplantısında alınan tüm kararlarda davacının usulune uygun muhalefet şerhi bulunmamaktadır. Davacı----nolu karara ilişkin red oyu kullanmışsa da, oylama yapıldıktan sonra karara muhalif olduğuna dair bir beyanda bulunmamıştır. Bir ortağın şirket genel kurulunda alınan kararın veya kararlarının iptalini talep edebilmesi için; toplantıda hazır bulunan ortağın karara olumsuz oy vermesi ve muhalefet şerhini tutanağa geçirmesi şarttır. Davacı toplantıda hazır bulunduğuna göre, iptal davası açabilmek için alınan karara olumsuz oy vermesi ve oylamadan sonra muhalefet şerhini tutanağa geçirmesi zorunludur. Somut olayda davacının toplantının --nolu kararına ilişkin---- gereğince usulüne uygun bir muhalefet şerhi bulunmamaktadır. Davacının olumsuz oy kullandığının tutanaktan anlaşılması, Kanun'un özel olarak aradığı dava koşulunun sağlanmasına yeterli olmadığından, davacının ---nolu karara ilişkin iptal talebi de yerinde görülmemiş, açıklanan gerekçelerle davanın kısmen kabulü ile davalı şirketin ------tarihli----kararının iptaline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM (Yukarıda açıklanan nedenlerle):

1-)Davanın KISMEN KABULÜ ile davalı şirketin------ kararının iptaline, fazlaya ilişkin talebin reddine,

2-)Harçlar kanunu uyarınca alınması gereken---- harç dava açılırken peşin olarak alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

3-)Davacı tarafından yapılan ---yargılama giderinden kabul ve redde göre hesap olunan---- davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalanın davacı üzerinde bırakılmasına,

4-)Davacı kendisini vekille temsil ettiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince tayin olunan ---- vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-)Davalı kendisini vekille temsil ettiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince tayin olunan ----vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-)Taraflarca yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının-------- kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair; davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta ------ Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 06/10/2021


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.