Yargıtay - İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/478 Esas 2022/863 Karar
Karar Tarihi: 06.10.2022
Yargıtay

T.C.

İZMİR

5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/478 Esas

KARAR NO : 2022/863

DAVA : Tazminat

DAVA TARİHİ : 14/07/2021

KARAR TARİHİ : 06/10/2022

Mahkememizde görülen Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili tarafından Mahkememize verilen 14/07/2021 tarihli dava dilekçesi ile, 21/04/2019 tarihinde davalı araç sürücüsü ...'ın sevk ve idaresinde bulunan ... plakalı aracın davacıya ait ... plakalı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, kazanın meydana gelmesinde karşı taraf araç sürücüsünün tam ve asli kusurlu olduğunu, kaza nedeniyle davacıya ait aracın rayiç bedelinin piyasa bedelinin altına düştüğünü, davacının aracında kaza sonrası 11.800,00 TL tutarında bakım ve tamirat masrafı oluştuğunu, araçta bulunan orjinal parçaların değişmesi sonucu aracın değer kaybına uğradığını, davacının aracının 30 gün boyunca kullanamadığını, davalı sürücü ile davacının aracını kullanan dava dışı sürücü ... arasında görülen İzmir 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ...... Esas ....... Karar sayılı dosyasında davalı sürücünün asli kusurlu bulunduğunu, cezalandırıldığını ve kararın kesinleştiğini, ... plakalı aracın davalı sigorta şirketinde sigortalı olduğunu, davalı sigorta şirketine 16/03/2021 tarihinde değer kaybının tazmini için başvuru yapıldığını, ancak yasal süresi içinde herhangi bir yanıt verilmediğini, açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 500,00 TL değer kaybının kaza tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının aracının tamirde geçirdiği süre dikkate alınarak şimdilik 500,00 TL'nin faiziyle birlikte davalı araç sürücüsü ... ve davalı araç sahibi ...'den tahsiline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Dava dilekçesi davalılara tebliğ edilmiş, davalı sigorta şirketi vekili tarafından verilen 13/08/2021 tarihli dilekçe ile, ... plakalı aracın davalı sigorta şirketi tarafından 23/03/2019-2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ...no'lu ZMS Sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, davacı tarafından talep edilen tazminatın zamanaşımına uğradığını, zamanaşımı nedeniyle davanın reddini talep ettiklerini, davacının aracında meydana gelen hasar nedeniyle davalı şirket tarafından 20/05/2019 tarihinde 11.800,00 TL maddi hasar ödemesi yapıldığını, bu ödeme ile davalının sorumluluğunun kalmadığını, bu nedenle de davanın reddinin gerektiğini, yapılacak yargılama ile tarafların kusur durumlarının tespitinin gerektiğini, davacı tarafından iddia edilen hasar tutarının fahiş olduğunu, kabul anlamına gelmemek kaydıyla davacının iddia ettiği değer kaybı hesaplanırken aracın kilometresi ile daha önce kazası bulunup bulunmadığının dikkate alınması gerektiğini, kazanç kaybının dolaylı zarar olarak kabul edildiğini, kazanç kaybının poliçe teminatı içerisinde değerlendiremeyeceği, davalı şirketin temerrüde düşmediğini, temerrüdün gerçekleşmesi için ödemeye esas tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması gerektiğini, açıklanan nedenlerle öncelikle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine, yapılan ödemeler ile davalı şirketin sorumluluğu sona erdiğinden davanın reddine karar verilmesinin istendiği görülmüştür.

Diğer davalılar tarafından herhangi bir yanıt verilmediği görülmüştür.

Dava, 21/04/2019 tarihinde meydana gelen trafik kazasında davacıya ait araçta oluştuğu iddia edilen değer kaybının kazaya karışan karşı taraf araç ZMS Sigortacısı davalı şirket ile araç işleteni ve araç sürücüsü davalı gerçek kişilerden, araç mahrumiyet bedelinin ise davalı gerçek kişilerden tahsili istemi ile açılan tazminat davasıdır.

Mahkememizce zamanaşımı itirazının değerlendirildiği, meydana gelen yaralanma nedeni ile ceza soruşturmasının yapıldığı görülmekle davanın ceza zamanaşımına tabi olduğu dikkate alınarak davanın süresinde olduğu anlaşıldığından zamanaşımı itirazının reddine karar verildiği görülmüştür.

Kaza tarihi itibariyle ... plakalı ve ... plakalı araçlara ilişkin trafik kayıtları, davalı sigorta şirketinden ... plakalı araca ilişkin ZMS Sigorta Poliçesi ile davacıya ait ... plakalı araç için düzenlenen hasar dosyası ve ödeme belgeleri, davacıya ait aracın tramer kayıtları celp edilerek dosyamız içine alınmıştır.

İzmir 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... Esas .. Karar sayılı dosyası celp edilerek dosyamız içine alınmış, yapılan incelemesinde davacının dava dışı ... olduğu, sanığın ... olduğu, dava konusu kazaya ilişkin Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan davalı ...'ın para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın 17/03/2021 tarihinde kesinleştiği görülmüştür.

Tüm belge ve deliller toplandıktan sonra meydana gelen trafik kazasında tarafların kusur durumları, davacıya ait araçta değer kaybının oluşup oluşmadığı, oluşmuş ise bu zarardan her üç davalının hangi hukuki sebeplere dayalı olarak sorumlu olabilecekleri, davacıya ait araçta aracın hasar görmesi nedeni ile araç mahrumiyet zararının oluşup oluşmadığı, bu zarardan davalı sürücü ve işletenin sorumlu olup olmayacağı, davacı tarafça iddia edilen zarar kalemlerinin doğup doğmadığı, doğmuş ise miktarları ve davalıların hangi hukuki sebeplerle bu zararlardan sorumlu olabilecekleri hususunun tespiti için dosya kusur ve hasar bilirkişisine tevdi edilmiş, bilirkişi tarafından düzenlenen 10/03/2022 tarihli bilirkişi raporunun sunulduğu görülmüştür.

Raporun yapılan incelemesinde ; 21/04/2019 tarihinde Sürücü ...'ın sevk ve idaresinde bulunan ... plakalı çekici (arkasında ... plakalı römork) araç ile Sürücü ...'nın kullandığı ... plakalı araç arasında meydana gelen trafik kazasında kazanın meydana gelmesinde ... plakalı ara sürücüsü ... 2918 sayılı Trafik Kanununun 56.a/1 maddesini ihlal ettiğinden kazanın oluşumuna tamamen hatası ile etken olduğu, ... plakalı araç sürücüsü ... 'nın bu kazanın oluşumunda etken olmadığı, davalı sigorta şirketine 12/03/2021 tarihinde araç değer kaybı ve mahrumiyet den doğan zarar için başvuru yapıldığı, kaza tarihi olan 21/04/2019 olması sebebiyle bu kazadan dolayı istenen değer kaybı için zamanaşımının geçerli olmadığı, davacıya ait kazaya karışan aracın kaza tarihi itibariyle piyasa değeri 50.000,00 TL olduğu, aracın öncesinde karıştığı kazalardaki onarımlar dikkate alınarak ... plakalı araçta meydana gelen değer kaybının 1.500,00 TL olduğu, değer kaybının bedelinden davalı sigorta şirketinin sorumlu olduğu, ekspertiz raporu, gerek internet ikinci el araç satış sayfalarından, gerek ikinci el satış piyasasında ve gerekse ilgili markadaki yetkili servislerin ikinci el satış departmanlarından yapılan araştırmalar sonucu kıyaslanabilir tip ve yaştaki aynı tip marka araçların pazar şartları dikkate alınarak kilometresine en uygun 2. el piyasa rayiç değeri pazarlık payı dikkate alınarak; aracın rayiç değerinin 50.000,00 TL olduğu, aracın günlük kiralama bedelinin 100,00 TL olduğu, 15 gün tamirde kaldığı dikkate alındığında araç ikame bedelinin 1.500,00 TL olduğu, araç mahrumiyet bedelinden davalı sigorta şirketinin sorumlu olmadığı, diğer davalıların sorumlu oldukları yönünde kanaat bildirildiği görülmüştür.

Raporun taraflara tebliğ edildiği, davacı vekilinin rapora karşı beyan dilekçesini sunduğu görülmüş, Yerleşik Yargıtay kararları dikkate alınarak aracın hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri, hasarlı hali ile ikinci el piyasa rayiç değerinin tespitiyle karşılaştırmalı şekilde rapor düzenlemek üzere dosyanın rapor düzenleyen bilirkişiye yeniden tevdine karar verilmiş, bilirkişi tarafından düzenlenen 07/06/2022 havale tarihli ek raporun dosyaya sunulduğu görülmüştür.

Ek raporun yapılan incelemesinde ; davacıya ait ... plakalı aracın 2007 ve 2014 yılları arasında 10 kez kazaya karıştığı, aracın kazadan önce hasarsız değerinin 50.000,00 TL ila 52.000,00 TL aralığında olabileceği, aracın onarıldıktan sonra ki değerinin 48.500,00 TL ila 50.500,00 TL aralığında olabilceği, arada ki farkın 1.500,00 TL olduğu, bu nedenle davacının aracında meydana gelen değer kaybının 1.500,00 TL olduğu, aracın tamir müddetinin 15 gün olduğu bu nedenle araç ikame bedelinin 1.500,00 TL olduğu yönünde kanaat bildirildiği görülmüştür.

Ek raporun taraflara tebliğ edildiği, davacı vekili tarafından istem sonucunu artırma dilekçesi verildiği, harcın tamamlandığı ve dilekçenin davalıya tebliğ edildiği görülmüştür.

Dosyada yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, 21/04/2019 tarihinde meydana gelen trafik kazasında davacıya ait ... plakalı araçta oluştuğu iddia edilen değer kaybının kazaya karışan karşı taraf araç ZMS Sigortacısı davalı şirket ile araç işleteni ve araç sürücüsü olan davalı gerçek kişilerden, araç mahrumiyet bedelinin ise davalı gerçek kişilerden tahsili istemi ile iş bu davanın açıldığı görülmüştür.

Meydana gelen kazada davacıya ait araç sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusurunun olmadığı, davalı sigorta şirketi tarafından ZMS Sigorta Poliçesi ile sigortalı ... plakalı araç sürücüsünün tam ve asli kusurlu olduğu anlaşılmıştır.

Davacıya ait aracın ikinci el piyasa rayiç değerinin bilirkişi raporunda araştırıldığı, aracın kaza tarihi itibariyle piyasa değerinin 50.000,00 TL olduğu, aracın dava konusu kazadan önce karıştığı kazalarda gördüğü onarımlar dikkate alınarak davacıya ait araçta değer kaybının 1.500,00 TL olduğu görülmüştür.

Bilirkişi raporunda davacıya ait araca benzer bir aracın günlük kiralama bedelinin araştırıldığı ve 100,00 TL olduğu, aracın hasar görmesi nedeniyle davacıya ait aracın 15 gün tamirde kaldığı dikkate alınarak araç mahrumiyetinden kaynaklı davacı tarafa verilerek araç kiralama bedelinin 1.500,00 TL olduğu, düzenlenen bilirkişi raporunun dosyada ki verilere uygun ve hükme esas alınabilir nitelikte olduğu görülmüştür.

Davalı şirket tarafından ... plakalı araç için düzenlenen ...no'lu ZMS Sigorta poliçesinin yapılan incelemesine göre, maddi hasarlı kaza yönünden poliçe limitinin 36.000,00 TL olduğu, hesaplanan değer kaybı bedelinin poliçe teminat limiti içinde kaldığı ve limitin aşılmadığı, bu bedelden davalı sigorta şirketinin KTK ve TTK hükümlerine göre diğer davalıların ise KTK, TTK ve TBK hükümlerine göre sorumlu olduklarının kabulü gerektiği, davalı şirket tarafından 20/04/2019 tarihinde ödeme yapıldığı görülmüş olmakla bu tarih itibariyle temerrüdün gerçekleştiğinin kabulü gerektiği, diğer davalıların ise kaza tarihi itibari ile işleyecek faizden sorumlu olabilecekleri anlaşılmıştır.

Davalı araç maliki ve davalı araç sürücüsünün davacının araçsız kalmasından kaynaklı zararın karşılanması yönünden sorumlu oldukları ve kaza tarihinden itibaren tamir için hesaplanan makul süre için ikame araç zararının tazmini gerektiği ve bu bedele kaza tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerektiği anlaşılmış, davanın kabulüne ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

Davanın KABULÜNE,

1.500,00 TL değer kaybı zararının; davalı sigorta şirketi yönünden (sigorta poliçe limiti dahilinde olmak şartı ile) 24/05/2019 tarihinden, davalılar ... ve ... yönünden kaza tarihi olan 21/04/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine,

1.500,00 TL araç ikame bedeli zararının; davalılar ... ve ... yönünden kaza tarihi olan 21/04/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine,

Kabulüne karar verilen değer kaybı bedeli yönünden ;

Kabul edilen bedel üzerinden hesaplanan 102,46 TL harçtan, peşin alınan 94,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 8,16 TL karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden vekilin harcadığı emek ve mesaiye karşılık yürürlükte bulunan AAÜT ne göre 1.500,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine,

Davacı tarafından yapılan 127,10 TL başvuru harcı, 35,00 TL ıslah harcı, 550,00 TL Bilirkişi ücreti, 398,20 TL tebligat ve yazışma gideri olmak üzere toplam 1.110,30 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Kabulüne karar verilen ikame araç bedeli yönünden ;

Kabul edilen bedel üzerinden hesaplanan 85,38 nispi karar ve ilam harcının davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden vekilin harcadığı emek ve mesaiye karşılık yürürlükte bulunan AAÜT ne göre 1.500,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine,

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun mad.18/A-13 hükmü uyarınca dava şartı arabuluculuk ücreti olan ve tarafların anlaşamamaları nedeni ile Adalet Bakanlığı Bütçesinden karşılanan 1.320,00 TL'nin davada haksız çıkan davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazineye gelir kaydına,

Karar kesinleştiğinde artan gider avansının taraflara ödenmesine,

Dair karar, kesin yasa yolu kapalı olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı açıkça okunup, usulen anlatıldı. 06/10/2022

Yazman ...

e-imza

Yargıç...

e-imza


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.