Yargıtay - Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2015/258 Esas 2018/1136 Karar
Karar Tarihi: 06.11.2018
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/258 Esas

KARAR NO : 2018/1136

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 17/10/2014

KARAR TARİHİ : 06/11/2018

K. YAZIM TARİHİ : 20/11/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili Silivri .... Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ibraz ettiği 17/10/2014 tarihli dilekçesi ve duruşmadaki beyanlarında özetle; davalı sigorta şirketi nezdinde ... numaralı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile sigortalı bulunan davalılardan ...'ın işleteni ve maliki olduğu....plaka numaralı aracın diğer davalı ....'nün sevk ve ida- resinde 20/01/2014 günü saat 08:00 sıralarında D-100 Karayolu Çantaköy istikametinden Değir- menköy istikametine seyir halinde olduğunu, kavşakta hatalı manevra sonucu kaza yaptığını, davanın devamı sırasında yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi ve kaza tespit tutanağından anlaşılacağı üzere araç sürücüsünün açık kural ihlali nedeniyle kazanın meydana geldiğini, kaza sırasında karşı araçta bulunan davacı ....'in gözüne delici madde isabet etmesi üzerine yaralandığını, önce Silivri Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü, sonrasında Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen davacı müvekkilinin bir çok operasyon geçirdiğini ve tedavisinin davanın açıldığı güne kadar devam ettiğini, tüm tedavi sürecine rağmen davacının gözünde kalıcı görme kaybı meydana geldiğini, araç sürücüsünün, malikinin ve ZMMS sigortacısı durumundaki davalıların davacının zararının tazmininden sorumlu olduklarını beyanla davacının manevi zararına karşılık 100.000,00TL manevi tazminatın davalılar ....ve ...'dan, iş göremezliğine ilişkin şimdilik 1.000,00 Tl maddi tazminatın tüm davalılardan müteselsilen ve müştereken tahsilini, hükmedilecek tazminata kaza tarahinden itibaren faiz işletilmesini, davalı ... adına kayıtlı olan ... plakalı aracın kaydına 3. Kişilere devrinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir konulmasını, mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı .... Sigorta AŞ vekili cevap dilekçesi ve duruşmadaki beyanlarında özetle; müvekkili şirket nezdinde 22/11/2013 - 22/11/2014 vadeli ... numaralı ZMMS ile teminat altına alınan.... aracın 20/01/2014 tarihinde trafik kazasına karışması nedeniyle maddi ve tazminat talep edildiğini, müvekkili şirketin merkez itibarı ile İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğunu, davacının maluliyet oranının tam teşekküllü devlet hastanesinden veya ATK dan alınacak rapor ile, sakatlıktan kaynaklanan iş göremezlik tazminatının ise aktuerya bilirkişisinden alınacak ra- por ile tespitinin gerekeceğini, sigortalı araç sürücüsüne izafe edilen kusur oranının kabul etme- diklerini, davayı kabul anlamına gelmemek kaydı ile sigorta şirketinin sorumluluğunun sigortalının kusuru ve poliçe ile sınırlı olduğunu, dava tarihinden önce müvekkili şirketin temerrüde düşürül- mediğini, faiz başlangıç tarihini kabul etmediğini beyanla davanın reddini savunmuştur.

Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi'nce yapılan değerlendirme sonucu tesis olunan .... Esas, .... Karar nolu 30/10/2014 tarihli ilam ile ' trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminatınndan kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde Ticaret Mahkemeleri'nin görevli olduğu' gerekçesiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiş, hüküm 14/01/2015 tarihinde kesinleşmiş, tevzien mahkememizin ...Esas sırasına kaydedilmiştir.

Davalılar ...ve ....vekilinin cevap dilekçesinde özetle; görev- sizlik kararının 14/01/2015 tarihinde kesinleştiğini, davacı tarafın 2 haftalık yasal süre içinde başvuru- sunun olmadığından bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesini istemiş ise de ,davacı vekilinin UYAP ortamından gönderdiği 19/11/2014 tarihli dilekçe ile yasal süre içinde gönderme talebinde bulunduğu anlaşılmakla bu yöndeki itiraza itibar edilmemiştir.

Dava, davalı motorlu taşıt işletilmesi sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu cismani zarar nedeniyle (yaralanma) nedeniyle araç işleten ve ZMMS sigortacısının sorumluluğuna dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Araç kayıtları, sigorta poliçesi, sürücü belgesi, kaza tutanağı, alkol raporu ,tedavi evrakları celp edilmiş, tarafların SED araştırması yapılmıştır.

SGK'na müzekkere yazılarak davacının dava konusu trafik kazası nedeniyle istirahatli olduğu günleri ve gelir durumunu gösterir kayıtlar celp edilmiştir.

Davacı tarafça , dava konusu 09/12/2016 tarihli kaza ile ilgili soruşturma ve ceza dava dosya- sının bulunmadığı bildirilmiş ve kaza tespit tutanağına göre kusur raporu düzenlenmesi talep edilmiş olmakla ATK Trafik İhtisas Dairesi'nden kusur raporu talep edilmiştir. Düzenlenen 19/04/2016 tarih .... nolu raporda dava konusu olayın meydana gelmesinde 'davacının yolcu olarak içinde bulunduğu aracın sürücüsü ...'ın % 20, davalı tarafa ait ...plakalı araç sürücüsü ....nün % 80 oranında kusurlu olduğu' belirtilmiş, davacıya kusur izafe edilmediği görülmüştür.

Davacının mevcut yaralanması nedeniyle geçici ve sürekli maluliyetine ilişkin ATK ... İhtisas Kurulunca düzenlenen ... nolu 28/09/2015 tarihli raporda '.... TC nolu....’in 20.01.2014 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı arızası, 03.08.2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında maluliyetine neden olacak düzeyde araz bırak- madığı, sürekli maluliyet tayinine mahal olmadığı,İyileşme süresinin (geçici iş göremezlik süresinin) olay tarihinden itibaren 45(kırkbeş) güne kadar uzayabileceği,' yönünde görüş bildirilmiştir.

Davacının maddi zararı ile ilgilji olarak Aktüerya Uzmanı .... tarafından ibraz olunan 12/03/2018 tarihli raporda ise : ''20/01/2014 günü meydana gelen trafik kazasında yaralanarak beden gücü kaybına uğramayan ve iyileşme süresi 45 gün olarak belirlenen davacı ....’in geçici iş göremezlik tazminatı % 80 kusur yönünden; 1.506,66-TL x %100 geçici tam iş göremezlik x %80 kusur = 1.205,32 TL, Yol gideri 440.00 TL toplam 1.645,32 TL olarak tespit edilmiştir.

Kazaya karışan araca ait .... nolu ZMMS poliçesinin tetkikinde kaza tarihi itibariyle kişi başı ölüm/sakatlık teminat bedeli limitinin 250.000,00 TL olduğu ve belirlenen maddi zararın poliçe teminatı içinde kaldığı, .... Sigorta A.Ş.'nin cevabi yazısından dava konusu kaza ile ilgili iş bu davadan önce davacı tarafça başvuru olmadığından hasar dosyasının açılmadığı ve tazminat ödemesinin yapılmadığı' nı bildirilmiştir. Trafik kazaları ile ilgili dava açılmadan önce sigortacıya başvuru şartını getiren 2918 sayılı 14/04/2016 tarih 607 sayılı kanun ile değişik KTK'nun 97 md düzenlemesinin davanın açıldığı 17/10/2014 tarihinde henüz yürürlükte olmadığı tespit edilmiştir.

Davacı vekili ibraz ettiği 30/03/2018 tarihli dilekçe ile , dava dilekçesinde 1.000,00 TL ile sı- nırladığı maddi tazminat talebini 654,32 TL artırarak 1.645,32 TL'ye çıkarmış ve harcı tamamlamıştır.

Her ne kadar davalı Sigorta şirketi talep artırıma ilişkin dilekçe ile ilgili beyanında artırılan kısım ile ilgili zamanaşımı def'inde bulunmuş ise de ; davaya konu olayın aynı zamanda tcezayı gerektiren bir fiilden doğduğu ve taksirle yaralama suçunu oluşturduğu, KTK 109/2 md gereğince yürürlükteki TCK gereğince öngörülen 8 yıllık zamanaşımı süresinin tazminat talebine ilişkin iş bu davaya da uygulanması gerektiği, kaza tarihinden talep artırım tarihine kadar bu sürenin dolmadığı anlaşılmakla bu def'iye itibar edilmemiştir.

Toplanan deliller ile dosyadaki bilgi ve belgelere göre yapılan yargılama sonunda ; davalıların maliki,sürücüsü ve ZMMS sigortacısı olduğu .... plakalı aracın 20/01/2014 günü kavşakta hatalı manevra yapması ve davalının içinde yolcu olarak bulunduğu araca çarpması sonucu davacının yaralandığı, mevcut kazanın oluşumunda davalı taraf sürücüsü ....'nün % 80, davacının içinde bulunduğu araç sürücüsünün % 20 kusurlu olduğu, davacıya kusur izafe edilmediği, davacının mevcut yaralanma nedeniyle sürekli iş göremezliği tespit edilmemiş ise de, iyileşme süresinin olay tarihinden itibaren 45 gün olarak bildirildiği, tüm bu unsurlar göze alınarak tespit edilen 1.645,32 TL tutarındaki zarardan tüm davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Davacının manevi tazminat talebine gelince; davacının hiç bir kusuru olmaksızın gerçekleşen trafik kazasında gözüne delici madde isabet etmesi nedeniyle bedensel ve ruhsal bütünlüğünün bozulduğu, uzun süre tedavi gördüğü, hastaneye gidip geldiği, ruhen ve bedenen acı çektiği, ancak oluşan zararın ağırlığına davalı sürücünün kusur durumuna, tarafların sosyal ekonomik durumlarına göre talep edilen manevi tazminatın fazla olduğu, davacının davalı sigorta şirketinden manevi tazminat talep etmediği, diğer davalıların takdir edilecek manevi tazminattan müteselsilen ve müştereken sorumlu oldukları gözetilerek davacının maddi tazminat talebinin tüm davalılar yönünden (tam) kabulüne, manevi tazminat talebinin ise yöneltildiği davalılar.... ve .... yönünden kısmen kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-a.) Davacının ...., ....ve .... Sigorta A.Ş. Aleyhine açtığı MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN KABULÜNE,

Davacının dava konusu 20/01/2014 tarihli trafik kazasında yaralanması sonucu oluşan maddi zararı nedeniyle takdir ve tespit olunan 1.645,32 TL maddi tazminatın adı geçen davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

Tespit ve takdir olunan maddi tazminata davalılar ...., .... yönünden kazanın vuku bulduğu 20/01/2014 gününden, diğer davalı ... Sigorta Şirketi yönünden davanın açıldığı 17/10/2014 gününden itibaren yasal faiz işletilmesine,

b.)Davacının .... ve .... aleyhine açtığı MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ KISMEN KABULÜNE,

Davacının dava konusu trafik kazasında yaralanması sonucu oluşan manevi zararı nedeniyle takdir ve tespit olunan 20.000,00 TL manevi tazminatın adı geçen davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

Tespit ve takdir olunan manevi tazminata kazanın vuku bulduğu 20/01/2014 gününden itibaren yasal faiz işletilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

2- Harçlar Kanunu gereğince tahsili gereken 1.478,59 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 345,00 TL peşin nispi harç ile 11,20 TL tamamlama harcının mahsubu ile bakiye 1.122,39 TL harcın müteselsilen ve müştereken tüm davalılardan tahsil edilerek Hazine'ye irat kaydına,

3-a.) Davacının sarf ettiği ( 600,00 TL bilirkişi ücreti + 822,00 TL ATK raporu + 1.247,95 TL posta/ tebligat/ müzekkere giderinden ibaret ) 2.669,95 TL yargılama gideri ile (25,20 TL başvuru harcı + 345,00 TL peşin nispi harç + 3,80 TL vekalet harcı + 11,20 TL ıslah harcından ibaret ) toplam 385,20 TL harcın müteselsilen ve müştereken tüm davalılardan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

b.) Davalı tarafça sarf olunan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar tesisine yer olmadığına,

c.) Sarf olunmayan gider/delil avansının karar kesinleştikten sonra ilgilisine iadesine,

4-a.)Maddi tazminat talebi yönünden;

Kendisini vekil ile temsil ettiren davacı lehine; hüküm altına alınan dava değerine göre yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT gereğince takdir olunan 1.645,32 TL vekalet ücretinin müteselsilen ve müştereken tüm davalılardan tahsil edilerek davacı tarafa ödenmesine,

b.)Manevi tazminat yönünden;

Kendisini vekil ile temsil ettiren davacı lehine; hüküm altına alınan dava değerine göre yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT'nin 10/1 md gereğince takdir olunan 2.400,00 TL vekalet ücretinin müteselsilen ve müştereken davalılar .... ve....dan tahsil edilerek davacı tarafa ödenmesine,

Kendisini vekil ile temsil ettiren davalılar .... ve ....lehine; red olunan dava değerine göre yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT'nin 10/2 md. gereğince takdir olunan 2.400,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek adı geçen davalılara ödenmesine dair,

5235 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesine göre Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kurul- masına ve 20 Temmuz 2016 tarihinde göreve başlamalarına dair kararların 07/11/2015 tarih ve 29525 sayılı Resmi Gazete'de ilan edildiği anlaşılmakla 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 341 ila 360. madde hükümleri gereğince mahkememize veya aynı sıfatta başka bir mahkemeye verilecek dilekçe ile kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde veya istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvuru hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, mahkememize veya aynı sıfattaki başka bir mahkemeye vereceği cevap dilekçesi ile iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekili ....'nin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 06/11/2018

Katip ...

Hakim ....


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.