Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2018/613 Esas 2018/1014 Karar
Karar Tarihi: 07.03.2018
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2018/613 E.  ,  2018/1014 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten öldürme ve bu suça yardım, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten silahla yaralama

HÜKÜM : 1-) Sanık ... hakkında;

Maktul ...'i kasten öldürmeden, TCK'nun 37/1, 81/1, 29, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası,

Şenol'u öldürmeye teşebbüsten, TCK'nun 37/1, 81/1, 35/2, 29, 62. ve 53. maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası.

2-) Sanık ... hakkında;

Maktul ...'i kasten öldürmeden, TCK'nun 37/1, 81/1, 29, 62. ve 53. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası,

Katılan ...'u öldürmeye teşebbüsten CMK'nun 223/2-e. maddesi uyarınca beraat.

3-) Sanık ... ...hakkında; Maktul ...'i kasten öldürmeye yardımdan, TCK'nun 81, 39/2-1, 29, 62. ve 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası,

CMK'nun 223/2-e. maddesi uyarınca beraat (katılan ...'u öldürmeye teşebbüsten)

4-) Sanıklar ... ve ... hakkında ayrı ayrı;

Maktul ...'i kasten öldürmeden ve katılan ...'u öldürmeye teşebbüsten CMK'nun 223/2-e. maddesi uyarınca beraat.

5-) Sanık ... hakkında;

Mağdur ...'u kasten silahla yaralamadan, TCK'nun 86/1, 86/3-e, 29, 62. ve 53. maddeleri uyarınca 11 ay 7 gün hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Maktul ... Aslan'ı kasten öldürme suçundan sanıklar ... ve ... ile bu suça yardım etmekten sanık ...'nın, mağdur ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sanık ...'ın ve mağdur ...'ı kasten yaralama suçundan sanık ...'ın mahkumiyetlerine, sanıklar ... ve ...'nın mağdur ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, sanıklar ... ve ...'ın maktul ... ...'ı kasten öldürme suçundan beraatlerine dair Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 16.10.2015 gün ve 2014/47-2015/280 E-K sayılı hükmünün, Cumhuriyet savcısı, sanıklar ..., ..., ... müdafileri, katılan sanık ... müdafii ile katılan ... vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin, 06.12.2017 gün ve 2016/3324-2017/4816 E-K sayılı ilamıyla sanık ...'ın mağdur ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, sanıklar ... ve ...'ın maktul ... ...'ı kasten öldürme suçundan beraatlerine dair hükümlerin ONANMASINA, sanıklar ... ve ... hakkında maktul ... ...'ı kasten öldürme, sanık ...'nın maktul ... ...'ı kasten öldürmeye yardım ve mağdur ...'ı öldürmeye teşebbüs, sanık ...'ın mağdur ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ...'ın mağdur ...'ı kasten yaralama suçlarından mahkumiyet hükümlerinin ise yazılı gerekçelerle bozulmasına karar verildiği, Dairemizin bu kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 01.02.2018 tarihinde 'kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçları bakımından suç vasfının kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme ve nitelikli kasten yaralama olduğu' yönünden itirazda bulunulduğu, 05/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı 'Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında' Yasanın 99. maddesiyle, 5271 sayılı Yasanın 308. maddesinde yapılan değişiklik ve 101. maddesiyle 5320 sayılı Yasaya eklenen geçici 5. madde uyarınca itiraz hakkında karar verilmek üzere dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşılmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 308. maddesinin, 6352 sayılı Yasanın 99. maddesi ile eklenen 3. fıkrası uyarınca yapılan incelemede;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz gerekçeleri yerinde görüldüğünden İTİRAZIN KABULÜNE,

Dairemizce verilen 06.12.2017 gün, 2016/3324 esas ve 2017/4816 Karar sayılı bozma kararının kaldırılmasına, karar verildikten sonra gereği görüşüldü;

Hükmolunan ceza miktarına göre sanık ... ve katılan sanık ... müdafilerinin, hak ve yetkisi olmadığından katılan ... vekilinin duruşmalı inceleme taleplerinin CMUK'un 318. maddesi uyarınca,

Sanık ... müdafiinin katılan sanık ... hakkında ...'a yönelik kasten yaralama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz istemi 1 haftalık yasal süreden sonra olduğundan, katılan ...'in, katılan sanık ...'u öldürmeye teşebbüs suçundan açılan davalara katılmaya ve kurulan hükümleri temyize hak ve yetkisi olmadığından, vekilinin bu hükümler yönünden temyiz istemlerinin CMUK'nun 317. maddesi gereğince REDDİNE karar verilmiştir.

Katılan sanık ... hakkında şikayetçi sanık ...'ı kasten yaralama suçundan açılan davaya ilişkin olarak hüküm kurulmamış ise de, bu hususta mahallinde her zaman bir hüküm kurulması mümkün görülmüştür.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar ..., ... ve ...'nın maktul ......’a yönelik eylemleri ile sanık ...'un katılan sanık ...'a yönelik eyleminin sübutu kabul, bozma sebepleri saklı kalmak kaydıyla haksız tahrike ve takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin varlığı takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş; sanık ... hakkında katılan sanık ...'u öldürmeye teşebbüs, sanıklar ... ve ... hakkında maktul ...'e yönelik kasten öldürme suçlarından elde edilen delillerin mahkumiyetlerine yeter nitelik ve derecede bulunmadığı mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, Cumhuriyet savcısının sanık ...'nin katılan sanık ...'u öldürmeye teşebbüs suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğine, sanık ...'in maktul ...'i öldürmeye yardım suçundan beraatine karar verilmesi gerektiğine, sanık ... müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdüğü meşru müdafaa bulunduğuna, suç kastı olmadığına, verilen cezanın ağır olduğuna ve sair hususlara, sanık ... müdafiinin sübuta, meşru müdafaa bulunduğuna, haksız tahrik indiriminin yetersiz olduğuna ve sair hususlara, katılan ... vekilinin takdiri indirim uygulanmaması gerektiğine, suç vasfının tasarlayarak öldürme olduğuna, sanıklar ... ve ...'ın mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiğine, katılan sanık ... müdafiinin sanık ... hakkında ...'u öldürmeye teşebbüsten mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğine ve sair hususlara, sanık ... müdafiinin sübuta ve sair hususlara yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle;

1- Sanık ... hakkında katılan sanık ...'u öldürmeye teşebbüs, sanıklar ... ve ... hakkında maktul ...'e yönelik kasten öldürme suçlarından kurulan beraat hükümlerinin tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,

2- Sanıklar ..., ... ve ...'nın maktul...’a yönelik eylemleri ile sanık ... hakkında katılan sanık ...'a yönelik eylemleri bakımından kurulan hükümlere ilişkin temyiz incelemesinde;

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, aynı sitede ikamet eden maktul ... ile sanık ...'nin olay günü gündüz saatlerinde karşılaştıklarında bir gün önce sanık ...'nin maktulün kız arkadaşına bakması nedeniyle aralarında tartıştıkları, bu tartışma sırasında maktul ...'in sanık ...'a tokat atmak ve bijon anahtarıyla kafasına vurmak suretiyle ...'yi basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı, aynı gün gece yarısından hemen sonra sanık ...'nin yanına ağabeyi olan sanık ...'u ve diğer sanıklar ...,... ve ...'ı da alarak olay yerine geldikleri, sanık ...'nin cep telefonundan maktul ...'i arayarak konuşup barışmak için çağırdığı, maktulün de yanlarına gelmesi üzerine sanıklar ...,... ve ...'in maktulü birlikte darp ettikleri, sanıklar ... ve ...'un maktulü sağ gluteal ve sol uyluk bölgelerinden üç bıçak darbesiyle yaraladıkları, bu durumu gören katılan sanık ...'un arkadaşı olan maktule yardım etmek amacıyla müdahale ettiği sırada sanık ...'un bu kez de katılan sanık ...'u üç bıçak darbesiyle yaraladığı ve sanık ...'in de katılan sanık ...'u yumruk ve tekmelerle darp ettiği olayda;

a- Sanıklar ..., ... ve ... ile maktul ... arasında öldürmeyi gerektirecek husumet bulunmaması, geceleyin meydana gelen kavga ortamında, maktulün gluteal ve sol uyluk bölgelerinde üç bıçak darbesiyle yaralanmış olması, sağ gluteal bölgedeki iki adet yaranın yumuşak doku seyirli olup bu yaraların şahsın yaşamını tehlikeye sokmamış olması, uyluk bölgesindeki yaranın femoral arter ve vende tam kat kesi oluşturarak iç ve dış kanama sonucu ölümü meydana getirmesi,

Bu durumu gören mağdur ...'un, olaya müdahale ederek ...'i kurtarmaya çalıştığı sırada sanıklar ... ve ...'in mağdur ...'a karşı eylemleri sonunda,...'un batın bölgesinde epigastriumda bir adet, sol lomber bölgede bir adet, sol uylukta bir adet olmak üzere üç adet kesici delici alet yarasının oluşması, bunlardan epigastriumda tanımlanan batın boşluğunu geçerek omentum yaralanmasına neden olan yaranın mağdurun yaşamını tehlikeye sokması diğer iki yaranın yaşamı tehlikeye sokmaması, böylece gerek ölen ...'in gerekse yaralanan ...'un hedef alınan vücut bölgeleri, ciddi bir engel bulunmadığı halde sanıkların eylemlerine kendiliğinden son vermeleri ve tüm dosya kapsamı gözetildiğinde, sanıkların maktul ... ve mağdur ...'a karşı açığa çıkan kast ve eylemlerinde iradelerinin yaralamaya yönelik olduğu nazara alınarak;

Sanıklar ..., ... ve ...'nın maktul ......’a yönelik eylemleri bakımından kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan TCK'nun 37/1. maddesi delaletiyle aynı Kanunun 87/4. maddesinin 2. cümlesi gereğince, sanık ... hakkında katılan sanık ...'a yönelik eylem bakımından ise TCK.nun 86/1, 3-e, 87/1-d-son maddeleri uyarınca neticesi sebebi ile ağırlaşmış silahla kasten yaralama suçundan hüküm kurulması gerektiği düşünülmeksizin, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hükümler kurulması,

b- Kabule göre de;

ba- Sanık ...'in, sanıklar ... ve ... ile, fikir ve eylem birliği içerisinde maktul ...'e yönelik fiil üzerinde ortak hakimiyet kurduğu, bu itibarla suça TCK'nun 37/1. maddesi kapsamında katıldığı ve fail olarak sorumlu tutulması gerektiği gözetilmeden, yanılgılı değerlendirme sonucu yardım eden sıfatıyla sanık hakkında TCK'nun 39. maddesinin tatbik edilmesi,

bb- Maktulden sanık ...'ye yönelen ve sanığı basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralamaktan ibaret haksız tahrik teşkil eden davranışlarının ulaştığı boyut dikkate alındığında, sanık ... hakkında kasten öldürme suçundan hüküm kurulurken TCK'nun 29. maddesi ile yapılan uygulama sırasında asgari düzeyde indirim yapılmasının yeterli olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde indirim uygulanması suretiyle eksik cezaya hükmolunması,

bc- Sanıklar ... ve ... bakımından; maktul ... ve katılan sanık ...'dan kaynaklanan ve sanık ...'a yönelen haksız tahrik oluşturan bir eylem bulunmadığı, aynı şekilde sanık ... bakımından da maktul ...'ten kaynaklanan ve sanık ...'e yönelen haksız tahrik oluşturan bir eylem bulunmadığı, bu nedenle adı geçen sanıklar hakkında haksız tahrik koşullarının oluşmadığı nazara alınmadan, adı geçen sanıklar hakkında mahkumiyet hükümleri kurulurken verilen cezalarda TCK'nun 29. maddesi uyarınca indirim yapılması suretiyle eksik ceza tayini,

3- Sanık ... hakkında katılan sanık ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik incelemede ise;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; olay yerini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının çözümüne ilişkin bilirkişi raporları, tanıklar ..., ..., ...'ın anlatımları ve katılan sanık ...'un beyanları birlikte değerlendirildiğinde; sanık ...'in sanık ... ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katılan sanık ...'u neticesi sebebi ile ağırlaşmış silahla kasten yaralama eylemine TCK'nun 37/1. maddesi kapsamında müşterek fail olarak katıldığı ve anılan suçun sübut bulduğu anlaşılmakla; bu suçtan mahkumiyeti yerine yanılgılı değerlendirilme sonucu beraatine karar verilmesi,

4- Katılan sanık ... hakkında sanık ...'ı kasten yaralama suçundan kurulan hükme yönelik yapılan incelemeye gelince ;

İddianamede gösterilen sevk maddeleri, anlatım ve talebe göre, katılan sanık ... hakkında sanık ...'u kasten yaralama suçundan açılmış kamu davası bulunmadığı halde, açılmayan davadan mahkumiyet hükmü kurulması suretiyle CMK.nun 225/1. maddesine aykırı davranılması,

Kanuna aykırı olup, Cumhuriyet savcısının, katılan ... vekilinin, katılan sanık ... müdafii, sanıklar ... ve ... müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 07/03/2018 gününde Üyeler ... ve ...'in itirazın reddine karar verilmesi gerektiği yönündeki karşı oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.