Yargıtay - İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/864 Esas 2018/579 Karar
Karar Tarihi: 07.06.2018
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2016/864

KARAR NO : 2018/579

DAVA : TAZMİNAT

DAVA TARİHİ : 12/07/2016

KARAR TARİHİ : 07/06/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesi ile, Kaza tarihi olan 20/07/2012'de ---- Sigorta A.Ş sigorta şirketi nezdinde ----numaralı zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile kayıtlı olan ve diğer davalı ...'ın sevk ve idaresinde bulunan, ---- plakalı aracın ---- civarında seyir halindeyken karşıdan karşıya geçen müvekkiline çarptığını, kazada ...'ın çok süratli olup ve kontrolsüz bir şekilde araç sürdüğünde kazaya tam kusurlu olarak sebebiyet verdiğini, kazadan sonra davalı ...'ın, müvekkilini hastaneye götürüp ardında sürücü belgesinin olmaması ve tam kusurlu olduğu bilinciyle ortadan kaybolduğunu, kazada müvekkilinin sol dizinin kırıldığını, 26.07.2012 tarihinde ameliyat olup sol bacağına iki platin yerleştirildiğini, müvekkilinin yaklaşık 20 gün hastanede yattığını, bir sene boyunca tedavi gördüğünü, müvekkilinin kaza tarihi olan 20.07.2012 tarihinde aynı kişilerin maliki olduğu ---- Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve---- Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket' lerde pirim ve mesailer hariç aylık net 1.950 TL ücret ile çalıştığını, kaza nedeni ile bir yıl boyunca tedavi gördüğünü, çalışamadığını, işini de kaybettiğini, kazadan sonra şahsın tespiti ve cezalandırılması için müvekkilinin 02.08.2012 tarihinde Kartal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu, kazaya neden olan şahsın --- olduğunun tespit edildiğini, kaza esnasında ----'ın sürücü belgesinin olmadığının anlaşıldığını, aynı şekilde ... Anadolu ---- Aslîye Ceza Mahkemesinin---- E, ----K. sayılı ilamı ile şahsın kusurlu olduğunun tespit edildiğini, mahkumiyetine kararı verildiğini ve hükmün 10.12.2016 tarihinde kesinleştiğini, müvekkilinin bu kazadan dolayı maddi kayıplarının yanında, bedensel bütünlüğü bozulduğundan dolayı manevi yönde de ciddi mağduriyetler yaşadığını beyan ile, fazlaya İlişkin tüm haklar saklı kalmak kaydıyla 6100 sayılı Yasa'nın 107.maddesi uyarınca yapılacak yargılama ve toplanacak delillerle belirlenmesinden sonra artırılmak üzere olay tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikle 1.000 TL Maddî tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini, müvekkilinin kazadan dolayı bedensel bütünlüğünün bozulduğunu, buna bağlı olarak müvekkilinin duyduğu acı ve elemin kısmen giderilmesi için davalı ...'dan olay tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte 12.000TL de manevi tazminatın tahsilini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ...Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle;Davacı tarafın beyanına göre 20.07.2012 tarihli trafik kazasına karıştığı belirtilen ---- plaka sayılı aracın müvekkili Şirkette, 12.09.2012 - 12.09.2013 tarihleri arasında ---- nolu poliçe ile zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigortası ile sigortalı olduğunu, söz konusu poliçe vadesinin 12.09.2012-12.09.2013 tarihleri arasında olduğunu, Poliçenin kaza tarihi olan 20.07.2012 tarihini kapsamadığını,---- plakalı aracın kaza tarihinde zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigortacısı, --- Sigorta A.Ş. olup poliçe numarasının --- olduğunu, müvekkili sigorta şirketinin kaza tarihini kapsayan geçerli bir trafik sigorta poliçesi bulunmadığından, husumet yokluğu dolayısıyla davanın reddini talep ettiklerini, davacı tarafın beyanına göre 20.07.2012 tarihli trafik kazasına karıştığı belirtilen ---- plaka sayılı aracın müvekkili şirkette, 12.09.2012 -12.09.2013 tarihleri arasında --- nolu poliçe ile zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigortası ile sigortalı olduğunu, söz konusu poliçeye göre teminatın, sakatlanma kişi başı 225.000,00 TL ile sınırlı olduğunu, öncelikle davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiğini, davacı tarafça öncelikli olarak sigorta şirketine başvurulması gerekmekte iken, hiçbir başvuru yapılmadan huzurdaki davanın açıldığını, işbu davanın 2198 sayılı kanuna aykırı olup, usulen reddedilmesi gerektiğini, davacı tarafça öncelikli olarak müvekkili sigorta şirketine başvuru yapılması gerektiğini, sigortalı araç sürücüsüne isnat edilen kusurun kabul edilemez olduğunu, dava konusu kazanın oluşumunda, müvekkili tarafından sigortalı olan ---- plaka sayılı aracın kusuru bulunmadığını, tüm kusurun, kazanın oluşumuna yaya olarak sebebiyet veren davacıya ait olduğunu, dava dilekçesinde belirtilen eklerin dosyaya eklenmesini talep ettiklerini, savunma hakkının kısıtlanmaması için dava dilekçesine konu delillerin tebliğinden sonra ek cevap dilekçesi sunma hakkını saklı tuttuklarını, davacı tarafından iyileşme sürecinde bakıcı gideri talep edilmişse de iyileşme ve tedavi dönemindeki bakıcı giderlerinin tedavi gideri olarak değerlendirilmesini, tedavi giderinin 6111 sayılı yasa sonrası ile Sosyal Güvenlik Kurumuna devredildiğini, davacının iyileşme sürecindeki bakıcı gideri talebinin reddi gerektiğini, davacının uzuv kaybı tespitinin, Adlı Tıp Kurumu 3. ihtisas Dairesinden yapılması gerektiğini, müvekkili şirkete tüm belgelerle birlikte kaza ve hasar ihbarında bulunulmadığını, dolayısıyla temerrüde düşürülmediğinden faiz talebinin reddi gerektiğini, dava dilekçesini tebliğ aldığı tarihten itibaren 8 İş günlük yasal ödeme süresinin mevcut olduğunu, müvekkili şirkete davacı tarafından herhangi bir ihbar yapılmadığından dolayı davacı tarafın dava tarihinden itibaren faiz talebinin reddi gerektiğini beyan ile, davacı tarafça sigortaya başvuru zorunluluğu yerine getirilmediğinden dolayı öncelikli olarak davanın usulden reddini, davanın husumet yokluğu dolayısıyla ve esastan reddini, davacının haksız ve mesnetsiz davasının reddini, dava açılmasına sebebiyet vermediklerinden temerrüt söz konusu olmadığı için aleyhe masraf, faiz A avukatlık ücretine hükmolunmamasını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı taraf üzânnis yüklenmesine karar verilmesini, talep etmiştir.

Davalı ... mahkememiz 25/05/2017 tarihli duruşmada alınan beyanında, 'Kaza sırasında aracı kullanan kişi ben değildim, her ne kadar ceza dosyasından ceza almış isem de yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundum, bu talebim reddedildi, benim bu kazayla bir alakam yoktur, ----'yı tanırım, galericidir, babam bu aracı 2008 yılında ---'dan satın aldı, aracın satışını ben aldım, babam şehir dışındaydı, aracın sicil olarak kimin üzerinde kaldığını bilmiyorum, babam bu aracı arkadaşına vermiş, o da amcasının oğluna vermiş, amcasının oğlu da ailesini gezmeye götürürken kaza yapmış, benim bu kaza ile ilgili bilgim yoktur, kime çarptığını bilmiyorum, aracın kimin üzerine olduğunu da bilmiyorum, ben daha sonra bu aracı üzerime aldım, daha sonra da araç satıldı' şeklinde beyanda bulunmuştur.

Davacı vekili 08/05/2018 tarihli dilekçesi ile davasını ıslah etmiştir.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından aldırılan 10/07/2017 tarihli raporunda sonuç olarak, ---- T.C. Kimlik no'lu, 20.09.1959 doğum tarihli ---- oğlu ...'a Ait Dava Dosyasının İncelenmesi Ve Hastanemizde Yapılan Muayeneleri Sonucu Şahsın 20.07.2012 Tarihinde Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucunda Oluşan 'eklem Yüzeyini İçeren Sol Tibia Plato Kırığı' Arızasının; 11.10.2008 Tarih Ve 27021 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Hükümlerinden Yararlanılmak Suretiyle; Grup 1 kabul olunarak GrıXII(32a-------------1)A=%5 (komplikasyonsuz iyileşmiş tibia kırığı) olduğu,olay tarihindeki yaşı olan (51) yaşına göre halihazırda % 6 (yüzde altı) meslekte kazanma gücü kayıp oranına sahip olduğu, geçici iş göremezlik süresinin(tıbbi şifa) 6 (altı) ay olarak kabulü gerektiği yönünderapor aldırılmıştır.

Bilirkişiler ---- ve ---- 12/02/2018 tarihli müşterek imzalı raporlarında sonuç olarak; Dosya kapsamındaki mevcut verilerin değerlendirilmesi sonucu; 20/07/2012 tarihinde meydana gelen olayda; Davalı sürücü ...'ın %40 (Yüzde kırk) oranında kusurlu olduùu,Davacı yaya ----'ın %60 (Yüzde altmış) oranında kusurlu olduğu.Davacı ...'ın Geçici İş Göremezlik zararının 2.983,82 TL, Sürekli Maluliyet Tazminatı zararının 9.821,93 TL , bu bağlamda toplam zararının 12.805,75 TL olduğu,Hesaplanan maluliyet zararının --- Sigorta şirketine ait ilgili poliçe teminat üst limitini aşmadığı,Davalı ... Yönünden temerrüt başlangıç tarihi dava tarihi olan 12.07.2016 tarihi olduğu, işleyecek faizin yasal faiz olduğu yönünde raporlarını mahkememize sunmuşlardır.

Dava, haksız fiil nedeniyle oluşan iş göremezlikten kaynaklanan maddi ve manevi zararının tazmini istemine ilişkindir.

Kaza tespit tutanağı, ... Anadolu---- Asliye Ceza Mahkemesi'nin--- Esas sayılı dosyası, trafik tescil kayıtları, sigorta poliçesi, sigorta şirketine yazılan müzekkere cevapları, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından aldırılan 10/07/2017 tarihli rapor ve Bilirkişiler---- ve ---- 12/02/2018 tarihli müşterek imzalı rapor ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; 20/07/2012 tarihinde, davalı ... şirketine ZMMS poliçesi ile sigortalı, davalı ... sevk ve idaresindeki --- plaka sayılı aracın yaya olan davacıya çarptığı, her ne kadar davacı aracın kendisi tarafından kullanılmadığını iddia etmiş ise de, ... Anadolu ---- Asliye Ceza Mahkemesi'nin ---Esas sayılı dosyasında yapılan yargılama sonucunda davalı ... hakkında taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan mahkumiyet hükmü tesis edildiği, kararın kesinleştiği, davalı ...'ın yargılanmanın yenilenmesine yönelik talebinin de reddine karar verildiği, bu durumda kaza sırasında aracın davalı ...'ın sevk ve idaresinde olduğunu kabul etmek gerektiği,

Davalıya ait aracın ---- nolu poliçe ile ----Sigorta A.Ş. tarafından sigortalandığı, her ne kadar dava --- Sigorta A.Ş.ne karşı açılmış ise de, davacının taraf değişikliğine ilişkin talebinin 25/05/2017 tarihli oturumda kabul edildiği,

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından aldırılan 10/07/2017 tarihli rapora göre davacının meslekte kazanma gücünü % 6 oranında kaybettiği ve geçirdiği kaza nedeniyle 6 aya kadar geçici iş göremez hale geldiği, Bilirkişiler ---- ve --- 12/02/2018 tarihli müşterek imzalı rapora kazanın meydana gelmesinde davalı ... şirketine sigortalı araç sürücüsünün % 40 oranında davacının ise % 60 oranında kusurlu olduğu, davacının 2983,82 TL geçici iş göremezlikten, 9821,93 TL kalıcı iş göremezlikten kaynaklı olmak üzere toplam 12805,75 TL maddi tazminata hak kazandığı, dosya içerisindeki bilgilerden davacının davalı ... şirketine hangi tarihte müracaat ettiğinin net bir şekilde anlaşılamadığı, bu nedenle temerrütün dava tarihi itibariyle gerçekleştiğini kabul etmek gerektiği anlaşıldığından davanın kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

Davacının yaralanmasının boyutu, kazanın meydana gelmesinde tarafların kusur oranı, davacının çektiği elem ve ızdırabın derecesi, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet dikkate alınarak davacı yararına 10000,00 TL manevi tazminat takdir edilmiştir.

Husumetin----Sigorta A.Ş.ne yöneltilmesinde --- Sigorta A.Ş.ye yüklenebilecek bir kusur bulunmadığı anlaşıldığından HMK.nun 124/4'ncü maddesi uyarınca --- Sigorta A.Ş.nin lehine avukatlık ücretine hükmedilmiştir.

H Ü K Ü M : Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

Davanın KISMEN KABULÜ ile,

1-12.805,75 TL madi tazminatın davalı ... yönünden 20/07/2012 tarihinden itibaren, davalı ... bakımından 12/07/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACIYA ÖDENMESİNE,

-10.000,00 TL manevi tazminatın 20/07/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'dan alınarak DAVACIYA ÖDENMESİNE,

-Fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

2-Alınması gerekli 1557,90 TL harcın, peşin alınan 44,41 TL Peşin harç ile 41,00 TL ıslah harcı olmak üzere toplam 85,41 TL harçtan mahsubu ile bakiye 1472,49 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA, Davacı tarafından yatırılan 85,41 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACIYA ÖDENMESİNE,

3-Davacı tarafça sarf edilmiş, 29,20 TL, 4,30 TL vekalet pulu, 1.536,10 TL posta gideri ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.569,60 TL den kabul edilen kısma isabet eden 1.444,32 TL sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACI TARAFA VERİLMESİNE,

4-Maddi tazminat talebi bakımından davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettiğinden AAÜT uyarınca 2.180,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACI TARAFA VERİLMESİNE,

5-Manevi tazminat talebi bakımından davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettiğinden AAÜT uyarınca 2.180,00 TL vekalet ücretinin davalı ...'dan alınarak DAVACI TARAFA VERİLMESİNE,

6-Davalı olmaktan çıkartılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen ---- Sigorta A.Ş. kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte olan Asgari Avukatlık Ücreti Tarifesi gereğince hesaplanan 2180,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı olmaktan çıkartılan---Sigorta A.Ş.'ne verilmesine

7-Taraflar tarafından dosyaya yatırılan ve sarf edilmeyen gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde yatırana İADESİNE,

Dair tebliğden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı. 07/06/2018


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.