Yargıtay - 3. Ceza Dairesi

2021/578 Esas 2022/391 Karar
Karar Tarihi: 08.02.2022
Yargıtay

3. Ceza Dairesi         2021/578 E.  ,  2022/391 K.

'İçtihat Metni'Mahkemesi :Ceza Dairesi

İlk Derece Mahkemesi : Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.01.2017 tarih ve

Suç : Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, nitelikli kasten öldürme, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli kasten öldürmeye yardım etme, 6136 sayılı kanuna muhalefe etme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, silahlı terör örgütüne silah sağlama

Hüküm : 1- ... hakkında;

a- TCK'nın 302/1, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 53, 58/9, 63,

b- TCK'nın 82/1-g, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 53, 58/9, 63

(6 Kez) (..., ..., ..., ..., ... ve ...'a karşı 21.03.2021 tarihli eylem nedeniyle),

c- TCK'nın 82/1-g, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 35, 53, 58/9, 63 (9 Kez) (..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...'a karşı 21.03.2021 tarihli eylem nedeniyle),

d- 6136 sayılı Kanunun 13/2, 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi, TCK'nın 52/2-4, 53, 58/9, 63,

e- TCK'nın 174/1-2, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK'nın 52/2-4, 53, 58/9, 63,

f- TCK'nın 82/1-a-g, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 39/1, 53, 58/9, 63 (2 Kez) (.... ve ...'ye karşı 11.05.2011 tarihli eylem nedeniyle),

maddeleri uyarınca mahkumiyet kararlarına ilişkin istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddi

2- ... hakkında;

a- TCK'nın 302/1, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 53, 58/9, 63,

b- TCK'nın 82/1-g, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 53, 58/9, 63,

(6 Kez) (..., ..., ..., ..., ... ve ...'a karşı 21.03.2021 tarihli eylem nedeniyle),

c- TCK'nın 82/1-g, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 35, 53, 58/9, 63 (9 Kez) (..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...'a karşı 21.03.2021 tarihli eylem nedeniyle),

d- 6136 sayılı Kanunun 13/2, 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi, TCK'nın 52/2-4, 53, 58/9, 63,

e- TCK'nın 174/1-2, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK'nın 52/2-4, 53, 58/9, 63,

maddeleri uyarınca mahkumiyet kararlarına ilişkin istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddi

3- ... hakkında;

a- TCK'nın 302/1, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 53, 58/9, 63,

b- TCK'nın 82/1-g, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 53, 58/9, 63

(6 Kez) (..., ..., ..., ..., ... ve ...'a karşı 21.03.2021 tarihli eylem nedeniyle),

c- TCK'nın 82/1-g, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 35, 53, 58/9, 63 (9 Kez) (..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...'a karşı 21.03.2021 tarihli eylem nedeniyle),

d- 6136 sayılı Kanunun 13/2, 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi, TCK'nın 52/2-4, 53, 58/9, 63,

maddeleri uyarınca mahkumiyet kararlarına ilişkin istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddi

4- ... hakkında; TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet kararına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddi

5- ... hakkında; TCK'nın 314/3 ve 220/7. maddeleri yollamasıyla TCK'nın 314/2, 220/7, 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63. maddeleri mahkumiyet kararına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddi

6- ... hakkında; TCK'nın 315, 3713 Sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet kararına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddi

7- ... ve ... hakkında ayrı ayrı;

a- TCK'nın 302/1, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63,

b- TCK'nın 82/1-a-g, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63 (2 Kez) (Gökhan Şimşek ve ...'ye karşı 11.05.2011 tarihli eylem nedeniyle),

c- 6136 sayılı Kanunun 13/2, 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi, TCK'nın 62, 52/2-4, 53, 58/9, 63,

maddeleri uyarınca mahkumiyet kararlarına ilişkin istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddi

8- ... hakkında;

a- TCK'nın 302/1, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63,

b- TCK'nın 82/1-a-g, 3713 Sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 39/1, 62, 53, 58/9, 63 (2 Kez) (Gökhan Şimşek ve ...'ye karşı 11.05.2011 tarihli eylem nedeniyle),

c- 6136 sayılı Kanunun 13/2, 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi, TCK'nın 62, 52/2-4, 53, 58/9, 63,

maddeleri uyarınca mahkumiyet kararlarına ilişkin istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddi

Bölge Adliye Mahkemesince sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkin kesin olarak verilen hüküm, 24.10.2019 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanunun 29. maddesi ile 5271 sayılı CMK’nın 286. maddesine eklenen üçüncü fıkradaki düzenleme gereğince temyiz yolunun açılması üzerine anılan Kanuna eklenen geçici 5. maddesinin 1/f bendinde belirtilen süre içerisinde, diğer sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... yönünden ise Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler süresinde temyiz edilmekle;

Temyiz edenlerin sıfatı, başvurularının süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;

1-) Sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne silah sağlama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin 14.06.2017 tarih ve 2017/777 E. - 2017/910 K. sayılı kararına karşı sanık müdafiinin yasal süresi içerisinde temyiz başvurusunda bulunduğu ancak; 21.05.2021 tarihli dilekçesi ile temyiz talebinden feragat ettiğini bildirerek dosyanın kesinleştirilmesini talep ettiği anlaşılmakla; vekaletname örneğinde kanun yollarından feragat etme yetkisi tanındığı tespit edilen sanık müdafiinin dilekçesinin temyizden vazgeçme iradesini taşıdığı kabul edildiğinden, 5271 sayılı CMK’nın 266/1. maddesi uyarınca vazgeçme nedeniyle dosyanın inceleme yapılmaksızın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE,

2-) Sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

İstinaf Mahkemelerinin Türk yargı sistemine dahil olmasıyla kanun yolu yargılamasında yeni bir anlayışı benimseyen kanun koyucunun, hem maddi olay hem de hukuki denetim yapacak olan istinaf başvurusunda sebep gösterme zorunluluğu öngörmezken (5271 sy. CMK madde 273/4), incelemesi hukuki denetimle sınırlı (CMK madde 294/2) olan temyiz yolunda; mülga 1412 sayılı CMUK'tan (madde 305.) da farklı şekilde, re'sen temyiz tercihinden vazgeçerek, temyiz davasını açan ve sınırlayan temyiz dilekçesinde/layihasında temyiz edenin hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini/temyiz sebeplerini göstermek zorunda olduğunu (CMK madde 294/1) şart koşmuş ve temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içermemesi durumunda; tıpkı başvurunun süresi içinde yapılmaması, hükmün temyiz edilemez olması ya da temyiz edenin buna hakkı bulunmaması hallerinde olduğu gibi usulüne uygun açılmış bir temyiz davasından bahsedilemeyeceğinden temyiz isteminin reddedilmesini (CMK madde 298) emretmiş (F.Yenisey-A.Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku sh. 923, Centel-Zafer Ceza Muhakemesi Hukuku sh. 826, C.Şahin-N.Göktürk Ceza Muhakemesi Hukuku sh. 278) olmasına, anılan Kanunun 289. maddesinin, usulüne uygun açılmış bir temyiz davasının 'sınırlı inceleme ilkesinin' bir istisnasını teşkil etmesine (F. Yenisey-A. Nuhoğlu, age sh. 905), şartları ve usulü açık bir şekilde ortaya konulmak şartıyla (AİHM Galstyan/Ermenistan Başvuru No; 26986/03 15.01.2007 t.) öngörülen usul şartlarına uyulmaması sebebiyle kanun yolu başvurusunun reddedilmesinin bu hakkın ihlali sonucunu doğurmayacağının (AİHM Sjöö/İsveç Başvuru No; 37604/97) da istikrar kazanmış yargısal kararlarla kabul edilmesine nazaran; sanık ...'ın 14.06.2017 tarihinde kesinleşen hükmü 28.10.2019 tarihinde gerekçe göstermeden temyiz ettiği, CMK’nın 295/1. maddesinde öngörülen yasal süresi içerisinde gerekçeli temyiz dilekçesi de vermediği anlaşılmakla; temyiz isteminin 5271 sayılı CMK'nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE,

3-) Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma; sanıklar ..., ... ve ... hakkında 21.03.2012 tarihli 6 kez nitelikli kasten öldürme ve 9 kez nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme; sanıklar ... ve ... hakkında 11.05.2011 tarihli 2 kez nitelikli kasten öldürmeye yardım etme; sanıklar ... ve ... hakkında 11.05.2011 tarihli 2 kez nitelikli kasten öldürme; sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet etme; sanıklar ... ve ... hakkında tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması; sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;

Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... müdafiilerinin duruşmalı inceleme istemlerinin, İlk Derece Mahkemesinde silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesi doğrultusunda, savunmaya yeterli imkanın sağlanması ve bu hakkın etkin şekilde kullandırılmış olması, istinaf ve temyiz denetiminde sınırsız şekilde yazılı savunma imkanının kullanılabilme olanağının bulunması karşısında savunma hakkının kısıtlanması söz konusu olmadığından, 01.02.2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 94. maddesi ile değişik CMK’nın 299/1. maddesi uyarınca takdiren REDDİNE,

Temyiz taleplerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

A-) Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma; sanıklar ..., ... ve ... hakkında 21.03.2012 tarihli 6 kez nitelikli kasten öldürme ve 9 kez nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme; sanıklar ... ve ... hakkında 11.05.2011 tarihli 2 kez nitelikli kasten öldürmeye yardım etme; sanıklar ... ve ... hakkında 11.05.2011 tarihli 2 kez nitelikli kasten öldürme; sanıklar ... ve ... hakkında tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan incelemede;

Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükümlere esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanıklar müdafiilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK’nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

B-) Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında 6136 sayılına Kanuna muhalefet etme; sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan incelemede;

Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükümlere esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanıklar müdafiilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri sair nedenler yerinde görülmediğinden CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddine, ancak;

Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan; sanık ... hakkında ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tayin edilen temel cezanın 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddesi uyarınca artırılması sırasında artırım oranının doğru uygulanmasına karşın uygulanan kanun maddesinin aynı Kanunun '5 inci' maddesi olarak gösterilmesi,

Kanuna aykırı olup, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle BOZULMASINA, ancak bu hususun yeniden yargılamayı gerektirmeden CMK'nın 303/1-c maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün A, F ve G bölümlerinin 7.2, E bölümünün 1.2, H ve I bölümlerinin 3.2 paragraflarında yer alan '5 inci' ibaresinin çıkartılarak yerine '5/1.' ibaresinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin bilgi için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 08.02.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.