Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2021/12958 Esas 2022/1801 Karar
Karar Tarihi: 08.03.2022
Yargıtay kasten öldürmeye teşebbüs

1. Ceza Dairesi         2021/12958 E.  ,  2022/1801 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs

HÜKÜM : CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatine dair

TEMYİZ EDENLER : Katılan, Cumhuriyet savcısı

İTİRAZ EDEN : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

TÜRK MİLLETİ ADINA

Dairemizin 09/11/2021 tarih ve ... Karar sayılı onama ilamına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 08/12/2021 tarih, KD 1- 2016/354344 sayılı itiraznamesi ile;

'Sanık ... annesi olan ...’un, 2005 yılında sanığın halasının eşi olan katılan ... ile dini nikahla evlendiği, sanığın bu tarihten itibaren annesi ile küs olduğu ve görüşmediği, olay tarihinde... ilçesinde ikamet eden sanığın kız kardeşi...’nin çocukları ile birlikte ... nedeniyle annesi...ile mağdurun birlikte yaşadığı eve geldiği, olay gecesi tanık...’nin çocukları ile kaldığı odanın camına birkaç kez taş atılması nedeniyle uyandıkları, çocukların korkması nedeniyle tanık...’nin durumu annesi ve katılana bildirdiği ve katılanla birlikte tanık...’nin evin dışına çıktıkları, katılanın evin etrafını kontrol edip tekrar eve döneceği sırada arkasından av tüfeği ile ateş edildiği, tanık...’nin eve kaçtığı, birden çok av tüfeği ile ateş edilmesi nedeniyle katılanın sırt, kalça ve bacaklarına çok sayıda saçma tanesi isabet ederek yere yığıldığı, tanık ...’nin silah sesleri üzerine dışarı çıkıp yaralı katılanın yanına geldiği, silah seslerini duyan bazı tanıklarında olay yerine geldiği ancak, katılan ve tanıkların gece karanlığında ateş eden kişiyi görmedikleri, olay yerinde 5 adet av tüfeği tapasının bulunduğu, katılanın arkasından av tüfeğiyle 3-5 el ateş edildiğini beyan ettiği, katılanın vücuduna isabet eden saçma taneleri nedeniyle ameliyata alındığı, dosyaya sunulan... Üniversitesi ... Tıp Fakültesi Başhekimliğinin 08.02.2016 gün ve 3597 sayılı raporundan, incebağırsaklar, karaciğer ve böbreklerine isabet eden saçma tanaleri nedeniyle sağ böbreğinin parçalandığı hayati tehlike geçirerek ve duyu organlarından birinin işlevini yitirecek şekilde, bacaklarına isabet

eden saçma taneleri nedeniyle ise kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır 4. derece etkileyecek şekilde yaralandığı, sanığın annesi tanık ...’yi arayan Jandarma görevlilerin düzenlediği telefon görüşme tutanağına göre tanık ...’nin oğlu ...’ın kendisi ile on yıldır konuşmadığını, ... ile evlenmesi nedeniyle kendisine kin tuttuğunu, tek düşmanlarının oğlu ...olup, katılanı oğlu ...ın vurmuş olabileceğini belirttiği, aşamalardaki beyanlarında da oğlunun kaldığı ... köyünde “...’i vuracağım” dediği şeklinde dedikodular çıktığını duyduğunu, oğlunun yaklaşık on yıldır eşine kin tuttuğunu beyan etiği, sanık ile aynı köyde ikamet eden tanık ...’ın, olay gecesi abisi ... ...’ı aradığını, “dayım vurulmuş” diyerek katılanın vurulduğunu, sanık ...’ın annesinin ...dan şüphelendiğini söyleyerek ...ın evde olup olmadığına bakmasını söylemesi üzerine ...’ı aradığını beyan ettiği, daha sonra tanıklar ... ve ...’ın birlikte ...’ın evine gittikleri, kapıyı çaldıkları sanığa seslendikleri ancak kapının açılmadığını, daha sonra yakında bulunan ...’ın evine gittiklerini, bir süre sonra sanığın evinden kapı sesi geldiğini duymaları üzerine tekrar sanığın evine gittikleri kapıyı çalınca sanığın kapıyı açtığını ve sanığın altında eşofman üstünde başka bir şey olmadığını, konuyu sorduklarında ise sanığın katılanı vurmadığını söylediğini belirttikleri, tanık ...’ın da benzer şekilde beyanda bulunduğu, mağdur ...’in vurulduğunu öğrenince ...’dan şüphelendikleri için sanığın evine bakmaya gittiklerini ifade ettiği somut olayda;

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığının 03.08.2015 tarihli ve 2015/280 Esası sayılı emanet makbuzu kapsamına el konulan sanığa ait gömlek ve pantolan üzerine yapılan incelemeye ilişkin olarak dosyaya sunulan Jandarma Genel Komutanlığının 11.12.2015 tarihli ve 2015/4025 sayılı uzmanlık raporundan, sanığın gömleğinden alınan svap üzerinde atış artıkları tespit edildiği, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığının emanetin 2016/37 numarasında kayıtlı sanığın evinde bulunan ruhsatsız av tüfeği ile olay yerinde bulunan deforme plastik av tüfeği tapalarına ilişkin dosyaya sunulan Jandarma Genel Komutanlığının 25.02.2016 tarihli ve 2015/4025 sayılı uzmanlık raporuna göre, av tüfeği ile plastik tapaların kalibre yönünden uygunluk gösterdikleri, av fişeği plastik tapaları av fişeklerinin içerisinde bulunduklarından ve bu tür av fişekleri de yuvsuz setsiz silahlar ile istimal olunduklarından, atıldıkları silah veya silahlara ait karakteristik izleri üzerlerinde taşımadıkları, bu nedenle tetkik için gönderilen bir adet av fişeği pilastik tapası üzerinde atıldığı silahı tespit etme yönünde bir inceleme yapılamadığı anlaşılmıştır.

Sanığın babasından boşanan annesi ...’nin halasının eski eşi olan katılan ... ile dini nikahla evlenmesinden dolayı husumet beslediği, sanığın annesi olan tanık ...’nin aşamalaraki anlatımlarından, sanığın olay tarihinden önceki süreçte ...’i vuracağı yönünde köyde dedikodu olduğu, olaydan hemen sonra tanık ...’nin katılanı sanığın vurmuş olabileceğini, başka düşmalarının bulunmadığını

beyan ettiği, katılan ...’ın da sanıktan başka husumeti olduğu kimsenin bulunmadığını, kendisini sanığın vurmuş olduğunu beyan ettiği, sanığın ikamet ettiği köydeki tanıklarından ...’ın da sanığın katılan ile husumeti olması nedeniyle olayı öğrenince sanıktan şüphelenip evine bakmaya gittiklerini beyan ettiği, tanıklar... ... ve ...’nın sanığın evine gittikleri kapıyı çaldıkları, sanığa seslendikleri kapıyı açan olmadığı, daha sonra ...’in evine gittikleri bir süre burada oturdukları ve ardından tekrar sanığın evine gelip kapıyı çaldıkları sanığın kapıyı açtığı, sanığın olay günü giydiği gömlekte uzmanlık raporuna göre atış artıkları tespit edildiği sanığın evinde bulunan av tüfeği ile olay yerinde bulunan plastik av tüfeği tapalarının kalibre yönünden uyumlu olduğu ve tüm dosya kapsamı gözetildiğinde, sanığın katılan ...’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği anlaşıldığından sanık ...’ın üzerine yüklenen kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması' gerekçesiyle itirazda bulunulduğu,

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10.07.2012 gün ve 2012/280, 2012/928 sayılı kararı 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı 'Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında' yasanın 99. maddesiyle, 5271 sayılı CMK'nin 308. maddesinde yapılan değişiklik ve 101. maddesiyle 5320 sayılı yasaya eklenen geçici 5. madde uyarınca itiraz hakkında karar verilmek üzere dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşılmakla:

Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Dairemizce verilen hükmün onanmasına ilişkin karar usul ve yasaya uygun olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz gerekçeleri yerinde görülmediğinden İTİRAZIN REDDİNE, dosyanın itiraz konusunda karar verilmek üzere Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 08/03/2022 gününde Sayın Üyeler ... ve ...'ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Tüm dosya kapsamına göre;

Sanık ... annesi ...’un 2005 yılında sanığın halasının eşi olan müşteki ... ile gayriresmi olarak evlendiği, sanığın bu tarihten itibaren annesi ile küs olduğu ve görüşmediği, olay tarihinde... ilçesinde ikamet eden sanığın kız kardeşi...’nin çocukları ile birlikte ... nedeniyle annesi

...ile müştekinin birlikte yaşadığı eve geldiği, geceleyin tanık...’nin çocukları ile kaldığı odanın camına birkaç kez taş atılması nedeniyle uyandıkları çocukların korkması nedeniyle tanık...’nin durumu annesi ve müştekiye bildirdiği daha sonra müşteki ile birlikte evin dışına çıktıkları, müştekinin evin etrafını kontrol edip tekrar eve döneceği sırada arkasından av tüfeği ile ateş edilmeye başlandığı tanık...’nin eve kaçtığı, birden çok av tüfeği ile ateş edilmesi nedeniyle müştekinin sırt, kalça ve bacaklarına çok sayıda saçma tanesi isabet ederek yere yığıldığı tanık ...’nin silah sesleri üzerine dışarı çıkıp yaralı müştekinin yanına geldiği, silah seslerini duyan bazı tanıklarında olay yerine geldiği ancak müşteki ve tanıkların gece karanlığında ateş eden kişiyi görmedikleri olay yerinde 5 adet av tüfeği tapasının bulunduğu, müştekinin arkasından av tüfeğiyle 3-5 el ateş edildiğini beyan ettiği, müştekinin vücuduna isabet eden saçma taneleri nedeniyle ameliyata alındığı, incebağırsaklar, karaciğer ve böbreklerine isabet eden saçma tanaleri nedeniyle sağ böbreğinin parçalandığı hayati tehlike geçirerek ve duyu organlarından birinin işlevini yitirecek şekilde, bacaklarına isabet eden saçma taneleri nedeniyle ise kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır 4. derece etkileyecek şekilde yaralandığı anlaşılmıştır.

Müştekinin ambulans ile hasteneye götürülürken sanığın annesi ...’yi arayan Jandarma görevlilerin düzenlediği telefon görüşme tutanağına göre tanık ...’nin oğlu ...’ın kendisi ile 10 yıldır konuşmadığını ... ile evlenmesi nedeniyle kendisine kin tuttuğunu, tek düşmanlarının oğlu ...olup müştekiyi oğlu ...ın vurmuş olabileceğini belirttiği, alınan ifadelerinde de oğlunun kaldığı ... köyünde ......ın ...’i vuracağım dediği şeklinde dedikodular çıktığını duyduğunu, oğlunun yaklaşık 10 yıldır eşine kin tuttuğunu beyan etmiştir.

Sanık ile aynı köyde ikamet eden tanıkların beyanlarında tanık ...’ın olay gecesi abisi ... ...’ın aradığını, dayım vurulmuş diyerek müştekini vurulduğunu ...ın annesinin ...dan şüphelendiğini söyleyerek ...ın evde olup olmadığına bakmasını söylemesi üzerine ...’ı aradığını daha sonra ... ve ...’ın birlikte ...’ın evine gittikleri, kapıyı çaldıkları sanığa seslendikleri ancak kapının açılmadığını, daha sonra yakında bulunan ...’ın evine gittikleri bir süre sonra sanığın evinden kapı sesi geldiğini duydukları ve bunun üzerine tekrar sanığın evine gittikleri kapıyı çalınca sanığın kapıyı açtığını ve sanığın altında eşofman üstünde başka bir şey olmadığını konuyu sorduklarında ise sanığın müştekiyi vurmadığını beyan ettiği, Tanık ...’ın da benzer şekilde beyanda bulunduğu sanığın evinin kapısını 3 dakika kadar çaldıklarını ancak kapının açılmadığını daha sonra ...’in evine gittiklerinin, burada 10 dakika kadar oturduktan sonra sanığın evinin kapısının açıldığını duydukları tekrar sanığın evine gittiklerini kapıyı çalınca sanığın kapıyı açtığını beyan ettiğini, sanık .. ...’ın benzer şekilde safahati anlattığı ...’in vurulduğunu öğrenince daha önceki zamanlarda husumeti bulunan ...’dan şüphelendikleri için sanığın evine bakmaya gittiklerini beyan etmişlerdir.

Soruşturma sırasında sanığın Jandarmaya teslim ettiği olay günü giydiği giysilerde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen Jandarma Genel Komutanlığı Uzmanlık Raporu’na göre sanığın gömleğinden alınan svap üzerinde atış artıkları tespit edildiği, sanığın evinde bulunan av tüfeği ile olay yerinde bulunan deforme plastik av tüfeği tapaları hakkında düzenlenen uzmanlık raporuna göre av tüfeği ile plastik tapaların kalibre yönünden uygunluk gösterdikleri tespit edilmiştir.

Sanığın babasının ölmünden sonra annesi ...’nin halasının eşi olan müşteki ... ile dini nikahla evlenmesinden dolayı husumet beslediği, olay tarihinden önceki zamanlarda köyde ...’i vuracağı yönünde dedikodu olduğu, olaydan hemen sonra annesi ...’nin müştekiyi sanığın vurmuş olabileceğini başka düşmalarının bulunmadığını beyan ettiği, müştekininde sanıktan başka husumeti olduğu kimsenin bulunmadığını kendisini sanığın vurmuş olduğunu beyan ettiği, sanığın ikamet ettiği köydeki tanıklarından ...’ın da sanığın müşteki ile husumeti olması nedeniyle olayı öğrenince sanıktan şüphelenip evine bakmaya gittiklerini beyan ettiği, tanıklar... ... ve ...’nın sanığın evine gittikleri kapıyı çaldıkları, sanığa seslendikleri kapıyı açan olmadığı, daha sonra ...’in evine gittikleri bir süre burada oturdukları ve ardından tekrar sanığın evine gelip kapıyı çaldıkları sanığın kapıyı açtığı, sanığın olay günü giydiği gömlekte uzmanlık raporuna göre atış artıkları tespit edildiği sanığın evinde bulunan av tüfeği ile olay yerinde bulunan plastik av tüfeği tapalarının kalibre yönünden uyumlu oldukları nazara alındığında sanığın müştekiye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği anlaşıldığından atılı suçtan cezalandırılması yerine beraatine karar verilmesine ilişkin yerel mahkeme kararının onanmasına ilişkin dairemizin Sayın çoğunluk görüşünün yerinde olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle itirazın kabulü ile dairemizin onamaya ilişkin kararının kaldırılarak mahkeme kararının bozulması gerektiği kanaatinde olduğumuzdan çoğunluk görüşüne muhalefet ediyoruz. 09.03.2022

Muhalif Üye Muhalif Üye

... ...


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.