Yargıtay - İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/489 Esas 2021/577 Karar
Karar Tarihi: 08.07.2021
Yargıtay

T.C. İstanbul Anadolu 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2018/489 Esas

KARAR NO : 2021/577

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 25/12/2018

KARAR TARİHİ : 08/07/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA: Davacı vekili------- yan yola çıkış yapmak istediği esnada, alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek sola savrulup---- bulunan--- aracının ön kısmıyla çarpması sonucu maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini, meydana gelen kazada araçta yolcu konumunda bulunan başvurucu müvekkili ... yaralanmış ve bedensel güç kaybına uğramış olduğunu,--- aracın sürücüsü ---kazada 2918 Sayılı KTK Madde 52/b uyarınca asli ve tek kusurlu olduğu kaza tespit tutanağından ve şikayetçi ifadesinden anlaşıldığını, ayrıca ---- Plaka sayılı araç sürücüsünün alkollü olduğu da kaza tespit tutanağında belirtildiğini, başvurucu müvekkili --- kazanın oluşumunda kusuru bulunmadığını beyan ile, davanın kabulünü, trafik kazası sebebiyle oluşan bedensel zarar nedeniyle, 6100 sayılı HMK'nın 107. maddesine göre fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500-TL daimi iş göremezlik ve 500-TL geçici iş göremezlik tazminatı olmak üzere toplam 1.000,00-TL maddi tazminatın temerrüt tarihinden itibaren hesaplanacak avans faizi ile davalı ... şirketlinden tahsilini, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini vekaleten talep etmiştir.

Davacı vekilinin ------- tarihli ---- dilekçesi ile dava dilekçesindeki taleplerini artırdığı görülmüştür.

CEVAP: Davalı ... ---- cevap dilekçesinde özetle; Davacı tarafından cevabi yazıda belirtilen zorunlu evraklar tamamlanmadığından ödeme yapılmadığını, müvekkili şirkete yapılan başvurunun KTK madde 97 kapsamında geçerli bir başvuru sayılması mümkün olmadığını,bu nedenle dava şartı yokluğundan huzurdaki davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, davayı kabul anlamına gelmemekle beraber; davaya konu kazaya---- olduğunu, müvekkili şirketin -----gereğince dava konusu zararlara ilişkin olarak sorumluluğu ---- sürücüsünün kusuru oranında ve zarar nispetinde olduğunu, ---- müteselsil sorumluluğun poliçe limitiyle sınırlı olmakla beraber; masraf, vekâlet ücreti sorumluluğunun da bu miktara isabet eden oranlarda olacağını, kaza sırasında sigortalı araç sürücüsünün 1.88 promil alkollü olduğunu ve davacının sigortalı araçta yolcu konumunda olduğunu, sigortalı araç sürücüsünün alkollü olduğunu bilerek araca binen davacının oluşan kazada müterafik kusurlu olduğunun kabulü ile sayın mahkemece müvekkili şirket aleyhine tazminata hükmedilmesi halinde-------- gereğince %20 oranında hatır taşıması, %20 oranında müterafik kusur indirimi yapılması gerektiğini beyan ile, aleyhe açılan davanın usulden ve esastan reddini, aksi takdirde ihbar talebinin kabulü ile davanın---- ihbarını, yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin davacıya tahmiline karar verilmesini, arz ve talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava,trafik kazası nedeniyle uğranılan bedeni zararlardan sürekli iş göremezlik ve geçici iş göremezlik tazminatının tahsiline ilişkin tazminat davasıdır.

Davacı vekilinin 25/05/2021 tarihinde talep artırım dilekçesi sunmuş olduğu görüldü.

Davacının sosyo-ekonomik durum araştırması için emniyette müzekkere yazıldığı görüldü.

------ 5510 sayılı kanunun 39.maddesi uyarınca iş kazası--- rücuya tabi peşin sermaye değerli gelir/aylık bağlanıp bağlanmadığının veya geçici iş göremezlik ödemesi yapılıp yapılmadığının bu şekilde bir aylık bağlanmış ise aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri ile bunun yarısının çıkartılması ve ayrıca davacıya yaralanması nedeniyle geçici iş göremezlik ödemesi yapılıp yapılmadığı hususun sorulduğu ve müzekkeremize yanıt verildiği görüldü.

Davacının bahse konu kazaya ilişkin tedavi gördüğü hastanelerden tedavi evraklarının celp edildiği görüldü.

Mahkememizin 02/06/2020 tarihli ara kararı ile dosyanın---gönderilerek maluliyet hususunda--- Hakkında Yönetmelik esas alınarak rapor alındığı---- raporunda özetle

Kişinin tüm engellilik oranının %3 olduğu

İş göremezlik (iyileşme)süresinin 3 aya kadar uzayabileceği

' şeklinde tespitte bulundukları görülmüştür.

--- tarihli ara karar ile dosyanın bir kusur uzman bilirkişisine ve bir aktüerya konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek bilirkişi raporu alınması yönünde ara karar kurulmuş ve 09/11/2020 tarihli bilirkişi raporu mahkememize teslim edilmiştir.

Bilirkişiler heyet raporlarında özetle;

'A)Kusur bakımından sonuç :

1)Davalı ---------- dava dışı ------ %100 (Yüzde yüz) oranında kusurlu olduğu,

2)Davacı yolcu .----- olayın oluşumunda ve kendi yaralanmasında kusursuz olduğu,

B)Cismani zararlar sebebiyle sonuç :

1)Davacı ...----- (3) Aylık Geçici

İşgöremezlik Sebebiyle Maddi Zararı = 2.323,52 TL

2)Davacı ...'---- % 3 Oranındaki Sürekli

İşgöremezlik Sebebiyle Maddi Zararı + 32.579,45 TL

3)Davacı ...----- (3) Aylık Geçici İşgöremezlik, % 3

Sürekli İşgöremezlik Sebebiyle Maddi Zararları = 34.902,97 TL

Dava dosyasında mevcut Trafik Kazası Tespit Tutanağında, sigortalı araç sürücünün 1,88 promil alkollü olduğu belirtilmiştir. Davalı yan, bu yönde müterafik kusur indirimi ile hatır için taşınma olduğu iddia edilerek, bu yönde indirim yapılması talebinde bulunmuştur.

---- Plakalı araçta yolcu konumunda bulunan davacı ...--- promil alkollü olduğu bildirilen ----- sevk ve idaresindeki araca binerek; kendisinin maluliyeti ile sonuçlanan olayda, müterafik kusurunun bulunup bulunmadığı; müterafik kusur indirimi yapılıp yapılmayacağı, davaya konu olayda hatır için taşıma olup olmadığı ve bu önde hatır için taşıma sebebiyle indirim yapılıp yapılmayacağı ve bu hususlarda indirim yapılacak ise indirim oranın nihai taktir, tayini ve değerlendirmesi Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, bu yönde indirim yapılmamıştır.' şeklinde tespitte bulundukları görülmüştür.

Mahkememiz --- celse tarihli duruşmasında 'Anayasa mahkemesinin --- karar sayılı iptal kararı doğrultusunda ------ alınan maluliyet raporunda yer alan yönetmeliğin iptal kararı sonrasında geçerliliğini yitirdiği gözetilerek çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı yönetmeliğine --- rapor alınmasına, ' şeklinde ara karar kurulmuş olup ------

E cetveline göre %4 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı

İş göremezlik (iyileşme) süresinin olay tarihinden itibaren 3 aya kadar uzayabileceği '' şeklinde tespitte bulundukları görülmüştür.

Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliğine göre maluliyet raporu alınmasından sonra mahkememiz dosyası ek rapor alınmak üzere bilirkişi heyetine tevdi edilmiştir.

Bilirkişiler ek raporlarında özetle:

'1.Seçenekte Davacı ...---- Cismani Olarak Maddi Zararları :

a)Davacı ....--- (3) Aylık Geçici

İşgöremezlik Sebebiyle Nihai ve Gerçek Maddi Zararı = 2.323,52 TL

b)Davacı ...--- % 3 Oranındaki Sürekli

İşgöremezlik Sebebiyle Nihai Ve Gerçek Maddi Zararı + 45.877,74 TL

c)Davacı ...------- (3) Aylık Geçici İşgöremezlik, % 3

Sürekli İşgöremezlik Sebebiyle Nihai Ve Gerçek Maddi Zararları = 48.201,26 TL

2.Seçenekte Davacı ...---- Cismani Olarak Maddi Zararları :

a)Davacı ...---- (3) Aylık Geçici

İşgöremezlik Sebebiyle Nihai ve Gerçek Maddi Zararı = 2.323,52 TL

b)Davacı ...----- % 4 Oranındaki Sürekli

İşgöremezlik Sebebiyle Nihai Ve Gerçek Maddi Zararı + 61.170,32 TL

c)Davacı ...---- (3) Aylık Geçici İşgöremezlik, % 4

Sürekli İşgöremezlik Sebebiyle Nihai Ve Gerçek Maddi Zararları = 63.493,84 TL

Dava dosyasında mevcut Trafik Kazası Tespit Tutanağında, sigortalı araç sürücünün 1,88 promil alkollü olduğu belirtilmiştir. Davalı yan, bu yönde müterafik kusur indirimi ---- olduğu iddia edilerek, bu yönde indirim yapılması talebinde bulunmuştur.

---- Plakalı araçta ---- bulunan davacı ...---- promil alkollü olduğu bildirilen----sevk ve idaresindeki araca binerek; kendisinin maluliyeti ile sonuçlanan olayda, müterafik kusurunun bulunup bulunmadığı; müterafik kusur indirimi yapılıp yapılmayacağı, davaya konu olayda hatır için taşıma olup olmadığı ve bu önde hatır için taşıma sebebiyle indirim yapılıp yapılmayacağı ve bu hususlarda indirim yapılacak ise indirim oranın nihai taktir, tayini ve değerlendirmesi Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, bu yönde indirim yapılmadığı,' şeklinde tespitte bulundukları görülmüştür.

Bilirkişi ek raporunda iki seçenekli hesaplama yöntemine gidilmiş olup mahkememizce hükme esas alınan hesaplama Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği esas alınarak teknik faiz indirimsiz ----- tablosuna göre hesap yapılan---- sayılı kararına göre Karayolları Trafik Kanunu'nun zorunlu trafik sigortasına ilişkin 90 ve 92. maddelerinde yer alan, 'Trafik Sigortası Genel Şartları' ifadelerini iptal ettiği,iptal kararı içerine göre sigorta şirketlerinin trafik kazalarından doğan tazminat sorumluluğunun öncelikle Karayolları Trafik Kanunu,Türk Borçlar Kanunu'nun haksız fiillere ilişkin hükümlerinin uygulanacağı,dolayısıyla---- belirlenmesinde artık 'Genel Şartlar'ın kural olarak belirleyici olmayacağı, genel Şartlar'ın sadece Karayolları Trafik Kanunu ve Borçlar Kanunu'na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanabileceği, dolayısıyla bu karardan sonra sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğunu azaltan 'Genel Şartlar'ın birçok hükmünün uygulanamaz hale geldiği görülmüktedir.Özürlülük Ölçütü ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik'in Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında geçerliliğinin kalmadığı görülmekle hesaplamaya esas alınan yönetmelik Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği olmuştur.

Maddi tazminat hesabı yapılır iken gerçek zararın bulunması amacıyla yapılacak indirimlerin sırası şu şekildedir: 1-Kusur 2-Hatır taşıması ve müterafik kusur 3-Ödemeler.Hükme esas alınan yeterli teknik nitelikte bilirkişi raporunda yapılan ikinci seçenekteki hesaplama sonrasında davacının geçici iş göremezlik zararının indirimsiz hali ile 4.212,18 TL olduğu,araç sürücüsünün alkollü olması ve davacının bunu bilerek yolcu konumunda seyahat etmesi neticesinde müterafik kusur indirimi (%20) sonrasında kalan miktarın ------ nedeniyle yapmış olduğu ödeme sonrasında davacının geçici iş göremezliğe ilişkin nihai zararının 1.481,08 TL olduğu kanaatine varılmıştır.

Bilirkişi ek raporunda hükme esas alınan ikinci seçenekte yapılan hesaplama neticesinde davacının sürekli iş göremezlik zararının indirimsiz hali ile 61.170,32 TL olduğu ve araç sürücüsünün alkollü olması ,davacının bunu bilerek yolcu konumunda seyahat etmesi neticesinde müterafik kusur indirimi (%20) sonrasında kalan miktarın 48.936,25 TL olduğu kanaatine varılarak davacının nihai sürekli iş göremezlik zararının 48.936,25 TL olduğu görülmüştür.

Her ne kadar temerrüd tarihi davacının sigortaya başvurusundan itibaren 8 iş günü sonrası olan 03/11/2017 tarihi ise de davacı tarafından 29/11/2017 tarihinden itibaren temerrüd faizi istenmekle taleple bağlılık ilkesi kuralınca davacı talebi doğrultusunda faize karar verilmiştir.

------ve müterafik kusur gibi takdiri indirim nedenleri nedeniyle reddedilen miktar açısından----davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi yönünde olduğundan ve eldeki dosyada reddedilen kısmın müterafik kusur indirimi nedeniyle yapılmış olması nedeniyle davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiştir.

Yukarıda belirtilen gerekçeler ışığında davanın kısmen kabulüne ilişkin aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

Hüküm; Ayrıntısı ve yasal gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın kısmen kabulü ile;

1-)1.481,08 TL geçici iş göremezlik + 48.936,25 TL sürekli iş göremezlik tazminatı olmak üzere toplam 50.417,33 TL'nin 29/11/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

2-Harçlar yasası uyarınca davanın kabul edilen 50.417,33 TL lik kısım yönünden alınması gereken 3.444,00 TL harçtan peşin alınan 35,90 TL ve 220,00 TL tamamlama harcının toplamı olan 255,90 TL harçtan mahsubu ile bakiye 3.188,10 TL karar harcının davalıdan tahsiliyle hazineye İRAD KAYDINA,

3- Harçlar yasası uyarınca davacı tarafından yatırılan 255,90 TL peşin harcın davalıdan tahsili ile davacıya VERİLMESİNE,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan ---- göre alınması gereken 7.354,25 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

5-Davacı tarafından yapılan toplam 1.850,00 TL bilirkişi ücreti ve 297,35 TL posta gideri ve ----- yargılama giderinden kabul-red oranına göre belirlenen 2.597,61 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, geri kalan bakiyenin davacı üzerinde bırakılmasına, kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacı tarafa iadesine, davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Dair; Gerekçeli mahkeme kararının taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olduğuna dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.