Yargıtay - Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/33 Esas 2021/720 Karar
Karar Tarihi: 08.11.2021
Yargıtay

T.C.

ANTALYA

2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/33 Esas

KARAR NO : 2021/720

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 12/01/2016

KARAR TARİHİ : 08/11/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili tarafından mahkememize ibraz edilen dilekçede özetle: ... tarihinde davalı şirkete ait ve diğer davalı sigorta şirketi tarafından ZMMS poliçesi ile sigortalanan dava dışı ...’ın sevk ve idaresindeki ... plakalı aracın müvekkili ...'nin yolcu olarak bulunduğu elektrikli bisiklete çarpması sonucu müvekkillerinden ...’nın yaralandığını belirterek;

bu kazadan dolayı 300,00.-TL tedavi, 200,00.-TL bakıcı, 300,00.-TL ulaşım, 1.200,00.-TL kazanç kaybı, 15.000,00.-TL çalışma gücü kaybı, 3.000,00.-TL ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklanan zarar, 1.224,00.-TL kaza sırasında kırılan telefonun bedeli için olan tazminat olmak üzere toplam 21.224,00.-TL maddi tazminatın davalılardan müteselsilen ve davacılardan ...için 100.000,00.-TL kardeşi ... için 50.000,00.-TL, annesi ...için 50.000,00.-TL ve babası ... için 50.000,00.-TL olmak üzere 250.000,00.-TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ...Oto Aş vekili cevap dilekçesinde özetle: Mülkiyeti kendisine ait olup kaza tarihinde kazaya karışan ... plakalı aracın dava dışı ...Turizm Ltd. Şti’ne kiralandığını, aynı aracın ... Tur. Ltd. Şti tarafından da araç sürcüsü ...’e kiralandığını, araç sürücüsüne izafe edilen kusuru kabul etmediklerini, davacı ...’nın kazanın meydana gelmesi sırasında kask ve koruyucu elbise giymediği için müterafik kusurlu olduğunu, ayrıca üzerinde bulundukları bisikletin yolcu taşımaya uygun olmaması sebebiyle de kusurlu olduğunu, vücut bütünlüğü ihlal edilen kişiler dışındakilerin manevi tazminat taleplerinin kabul edilemeyeceğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiş ve kazaya karışan aracın ... tarihleri arasında 4 ayrı kira sözleşmesi ile dava dışı ... Tur. Ltd tarafından dava dışı sürücü ...’e kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi fotokopilerini sunmuştur.

Davalının sunduğu kira sözleşmeleri incelendiğinde ilkinin ..., ikincisinin ..., üçüncüsünün ..., dördüncüsünün ... dönemine ilişkin olduğu, sözleşmelerin davalı ... ile sürücü ... arasında düzenlendiği, kaza tarihine ilişkin bir kira sözleşmesinin sunulmadığı görülmüştür.

Davalı sigorta şirketi vekili cevap dilekçesinde özetle: Kaza tarihinde kazaya karışan aracın müvekkili şirket tarafından ZMMS poliçesi ile sigortalandığını, sorumluluklarının kusur oranı ve sigorta limiti ile sınırlı olduğunu, bakıcı, tedavi masrafları, kazanç kaybı ve ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklanan zararın yine kırılan telefon bedeli, ulaşım masrafından kaynaklanan zararın teminat kapsamı dışında kaldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Sigorta poliçesi incelendiğinde ... ile 2016 tarihleri arasındaki dönem için geçerli araç başına hasar 29.000,00.-TL, ölüm sakatlanma 290.000,00.-TL, sağlık masrafı 290.000,00.-TL için düzenlenmiş bir poliçe olduğu görülmüştür.

SGK‘ya müzekkere yazılmış alınan cevaptan davacılara bu kaza nedeni ile herhangi bir ödeme yapılmadığı bildirildiği görülmüştür.

Ekonomik sosyal durumun araştırılması için yazılan müzekkere cevapları incelendiğinde, davacı ...’nın kaza tarihinden önce öğrenci olduğu aylık 400,00.-TL öğrenci bursu aldığı ailesinin yardımı ile geçindiği, ....’nın memur olduğu eşi ve davacı çocuğuna bakmakla yükümlü olduğu, aylık gelirinin 3.000,00.-TL olduğu, 650,00.-TL kira bedeli ödediği, ...nın öğretmen olduğu aylık gelirinin 2.500,00.-TL olduğu, ...’ nın aylık gelirinin 1.000,00.-TL olduğu bakmakla yükümlü olduğu kızının olduğu belirtilmiştir.

İhbar olunan ....turizm Ltd. Şti vekili dilekçesinde özetle: Feri müdahale talebinde bulunduklarını, kazanın meydana gelmesinde müvekkili şirketin personeli olan sürücü ...’in kusuru olmadığını, SGK teminatı altında olan tedavi masraflarının müvekkilinden istenemeyeceği, talep edilen manevi tazminatın yüksek olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce dosya arasına alınan ve ceza mahkemesinde düzenlenen kusur raporuna göre kazanın meydana gelmesinde davalı araç sürücüsü ...’ın asli kusurlu olduğu, davacının üzerinde bulunduğu araç sürücüsü ...’in kusursuz olduğu belirtilmiştir. Mahkememizce dosya kusur oranının tespiti için bilirkişiye tevdi edilmiş davalı araç sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde tamamen kusurlu olduğu belirlenmiştir.

Davacı ...’nın ATK dan alınan raporuna göre, ... tarihinde geçirdiği kazadan dolayı meslekte kazanma gücünü kaybetmediği ancak 12 ayda iyileşebileceğinin belirtildiği görülmüştür. İtiraz üzerine üst kuruldan alınan raporda da davacının maluliyetinin söz konusu olmadığı, iyileşme süresinin 12 aya kadar uzayabileceğinin bildirildiği iyileşme süresinde başka birisinin bakımına muhtaç durumda olmadığı kişinin maluliyetine neden olacak şekilde de psikolojik olarak kazadan etkilendiğini gösterir belgenin mevcut olmadığı yönünde rapor düzenlendiği görülmüştür. yine bu rapor incelendiğinde iyileşme süresine etken olan yaralanmanın kafa bölgesi ile ilgili değil ayaklar bölgesi ile ilgili olduğu anlaşıl- mıştır.

Bundan sonra dosya aktüer bilirkişiye tevdi edilmiş davacının kazanç kaybının 14.453,00.-TL olacağı sürekli iş göremezlik zararının, bakıcı masrafının olmadığı yönünde rapor düzenlendiği görülmüştür.

Davacı bu rapor üzerine talep sonucunu kazanç kaybı için 14.453,45.-TL ye çıkardı- ğına ilişkin ıslah dilekçesi sunmuş ve ıslah harcı yatırdığı görülmüştür.

Davacının dava dilekçesi ekinde ... tarihli bir 1.224.TL bedelli cep telefonu faturası sunulduğu görülmüştür.

Mahkememizce davacının yol masrafı ile telefon zararı yönünden alınan bilirkişi raporunda ise telefonun 800 tl edeceği yol masrafının ise 1.260.-TL edeceği belirlenmiş bu rapor mahkememizce de hükme esas alınmıştır.

Davacı ... havale tarihli dilekçesi ile sağlık tedavi masrafı talebinden vazgeçtiğini belirtmiştir.

Mahkememizce yapılan değerlendirmede: Mahkememizce kusur yönünden hükme esas alınan bilirkişi ... nün raporuna göre davacı ...'nin yaralanmasına sebehp olan kaza tamamen davalı araç sürücüsünün kusuru ile meydana gelmiştir. Bu yüzden doğan zarardan sorumludur. Yine bilirkişi düzenlediği ek rapor ile davacının tedavi amaçlı ulaşım masrafı 1.260.-TL davacının faturasını sunduğu cep telefonunun kaza tarihi itibarıyla ikinci el piyasa değeri de 800.-TL dir.

Davacı bilahare sağlık tedavi masrafı talebinden de vazgeçmiştir.

Alınan Atk raporuna göre ise davacı ... bu yaralanmadan ötürü Çalışma gücü kaybına uğramamıştır. Bu yaralanma davacının 12 ay süre ile kazanç kaybına neden olmuştur. Yine bu yaralanmadan sonra davacı bir başkasının bakımına muhtaç hale de gelmemiştir.

Yine hükme esas alınan aktüer bilirkişi raporuna göre davacının bu yaralanmadan dolayı kazanç kaybına ilişkin zararı 14.553,45.-TL olarak hesaplanmıştır.

Davacı ekonomik geleceğinin bu kazadan dolayı ne şekilde sarsıldığını, kazanın onun ekonomik geleceğine ne şekilde zarar verdiğini ispatlayamadığından buna ilişkin talebinin de reddine karar vermek gerekmiştir.

Davalı ...şirketinin kazaya karışan aracın işleteni olmadığına ilişkin iddiasına gelince, davalının sunduğu kira sözleşmeleri kazanın meydana geldiği tarihe ilişkin olmadığı gibi, bu sözleşmeler adi yazılı sözleşmeler olduğundan davalının işleten sıfatının yokluğuna ilşikin iddiası mahkememizce yerinde bulunmamıştır.

Tüm belirtelen bu sebeplerle davacının maddi tazminat talebi yönünden zararının iyileşme sürecimdeki kazanç kaybı, cep telefonunun zarar görmesinden kaynaklanan zararı ve tedavi amaçlı ulaşım masrafından ibarettir. Davacı ulaşım masrafı yönünden talep sonucunu arttırmamış olduğundan bu durum gözetilerek gereken kararın verilmesi uygun bulunmuştur.

Davacının tedavi masrafı talebinden vazgeçmiş olması, bakıcıya süreçte bir ihtiyacının olacağının ispatlanamaması, çalışma gücü kaybının da olmaması sebebiyle bu hususlardaki taleplerinin reddine karar vermek gerekmiştir.

Davcının manevi tazminat talebine gelince, manevi tazminat bedensel bütünlüğü haksız bir şekilde ihlal edilenin bu ihlalden duyduğu ıstırabı bir nebze olsun giderecek, kendisinde bir ferahlama duygusu meydana getirecek bir miktar paranın verilmesinden ibarettir. Bu miktarın tayininde olayın özellikleri, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının gözetilmesi gerekir. Davacı ...kendisinin hiç bir kusurunun olmadığı, tüm kusurun ise davalı tarafta olduğu bir kaza sebebi ile 12 ay kadar işinden kalmış, bu sürede tedavi görmesi gerekmiştir. Bütün bu durumlar özetildiğinde 15.000.-TL manevi tazminata hükmedilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

MADDE 56/2- 'Ağır bedensel zarar ... hâlinde, zarar görenin ... yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.' Davacı ... 12 ay süre ile işinden kalacak şekilde ve haksız bir surette yaralanmış ise de bu yaralanmasından dolayı vücudunda kalıcı bir zarar meydana gelmemiştir. Bu da, bedensel bütünlüğü zarar görenin yakınları için manevi tazminatın şartlarından olan ağır bedensel zararın somut olayda gerçekleşmediğini göstermektedir. Bu sebeple davacı ... dışındaki yakınlarının manevi tazminat taleplerinin reddine karar vermeyi gerektirmiştir.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

A- Davanın davacı ...yönünden kısmen kabulüne, kısmen reddine,

Davacı ...nın davalılar hakkında kazanç kaybına ilişkin maddi tazminat taleplerinin kabulü ile,

14.453,45.-TL tazminatın, davacının zarar gördüğünü belirttiği telefonu ile ilgili talebinin kısmen kabulü ile 800,00.-TL tazminatın, yol masrafı için olan talebinin kabulü ile ve taleple bağlı kalınarak 300,00.-TL tazminatın olmak üzere toplam 15.553,45.-TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Davacının tedavi masrafları için talep ettiği 300,00.-TL, bakıcı masrafı için 200,00 .-TL, çalışma gücü kaybı sebebiyle talep ettiği 15.000,00.-TL, ekonomik geleceğinin sarsılmasından dolayı talep ettiği 3.000,00.-TL ve telefon yönünden fazla talep ettiği 424,00 .-TL olmak üzere toplam 18.924,00.-TL' lik maddi tazminat talebinin reddine,

Alınması gerekli 1.062,45.-TL harçtan, peşin olarak alınan 926,37.-TL ve tamamlama yolu ile alınan 47,00.-TL harcın mahsubu ile eksik kalan 89,08.-TL harcın davalılardan ALINMASINA,

Davacı tarafça yapılan dava ilk masrafı 33,50.-TL, tebligat masrafı 409,40.-TL, müzekkere masrafı 70,45.-TL, ATK dosya gönderim ücreti 135,60.-TL, ATK fatura ücreti 1.934,50.-TL, bilirkişi ücreti 1.260,00.-TL, olmak üzere toplam 3.843,45.-TL yargılama masrafının davada kabul ve reddedilen miktar dikkate alınarak hesaplanan 1.733,90.-TL ve mahkememizde peşin olarak alınan harç gideri 926,37.-TL ve tamamlama yolu ile alınan harç gideri 47,00.-TL olmak üzere toplam 2.707,27.-TL'nin davalılardan alınarak davacıya VERİLMESİNE, fazlasının davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

Davalı ...oto tarafından yapılan tebligat masrafı 54,70.-TL, müzekkere masrafı 33,00.-TL, ATK dosya gönderim ücreti 66,40.-TL, olmak üzere toplam 154,10.-TL yargılama masrafının davada reddedilen miktar dikkate alınarak hesaplanan 84,50.-TL yargılama giderlerinin davacıdan alınarak adı geçen davalı tarafa VERİLMESİNE, fazlasının davalı üzerinde BIRAKILMASINA,

Davacı tarafça yatırılan gider avansından arta kalanının karar kesinleştiğinde talebi halinde davacıya İADE EDİLMESİNE,

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davada kabul edilen miktar dikkate alınarak hesap edilen 4.080,00.-TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak kendisini bir vekille temsil ettiren davacı (...) tarafa VERİLMESİNE,

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davada reddedilen miktar dikkate alınarak hesap edilen 4.080,00.-TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak kendisini bir vekil ile temsil ettiren davalı tarafa VERİLMESİNE,

B-Davacı ... nın manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 15.000,00.-TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Fazlaya dair talebin reddine,

Diğer davacıların manevi tazminat taleplerinin ayrı ayrı reddine,

Alınması gerekli 1.024,65.-TL harcın sigorta şirketi dışındaki davalıdan alınmasına,

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davada kabul edilen miktar dikkate alınarak hesap edilen 4.080,00.-TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa VERİLMESİNE,

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davada reddedilen miktar dikkate alınarak hesap edilen 4.080x4=16.320,00.-TL vekâlet ücretinin her bir davacıdan payı miktarında alınıp alınarak sigorta şirketi dışındaki davalı tarafa VERİLMESİNE,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, HMK'nun 345 maddesi uyarınca gerekçeli kara- rın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde istinaf kanun yoluna açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulünce anlatıldı.08/11/2021

Katip...

(e-imzalı)

Hakim ...

(e-imzalı)


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.