Yargıtay - İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/678 Esas 2019/317 Karar
Karar Tarihi: 09.04.2019
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/678 Esas

KARAR NO : 2019/317

DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 14/06/2016

KARAR TARİHİ : 09/04/2019

Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı ... SİGORTA A.Ş vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ... SİGORTA A.Ş nezdinde Kasko Sigorta Poliçesi ile sigortalı bulunan ... plakalı aracın, davalıların ilgili olduğu ... plakalı aracın sebep olduğu kaza sonucu hasara uğradığını, işbu olay sebebiyle müvekkili şirketin, Eksper marifetiyle hasar tespiti yaptırarak hasarın ilgililerine sigorta tazminatı ödediğini, resmi makamlarca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve mezkur olay nedeniyle hazırlanan Ekspertiz Raporuna Göre; ... plakalı aracın sebep olduğu kaza neticesinde sigortalı aracın hasar gördüğünü, davalı araç maliki / sürücüsü işbu olayın oluşumunda kusurlu olduğunu, huzurdaki dava açılmadan önce, davalılar aleyhine ... 13. İcra Müdürlüğü'nün ... E. Sayılı dosyası icra takibi başlatıldığını, davalılar tarafından haksız ve dayanaksızca itiraz edildiğinden, işbu itirazın iptali davasının açılması zorunluluğu doğduğunu beyan ile, ... 13. İcra Müdürlüğünün ... E sayılı dosyasına yapılan vaki itirazın iptali ile takibin devamına, 4.561,00-TL hasar bedelinin, ödeme tarihi olan 16/03/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken müteselsilen tahsili ile karar kesinleşinceye kadar davalı adına kayıtlı ... plakalı araç kaydına müvekkili şirketin ticari gücü gereği teminatsız ihtiyati tedbir-ihtiyati haciz konulmasını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar uhdesinde tahmiline dair karar ittihazını arz ve talep etmiştir.

Davalı ... SİGORTA A.Ş vekili cevap dilekçesinde özetle;Davayı kabul anlamına gelmemek üzere, davaya konu edilen ... plakalı aracın, müvekkil şirket nezdinde 07.06.2014-07.06.2015 tarihlerini kapsayan ... nolu Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi ile sigortalı olduğunu, davacı sigorta şirketine ve müvekkil şirkete sigortalı araçlar ile dava dışı 3. Şahıslara ait araçların 14/01/2015 tarihinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucunda hasarlandıklarını, olay yerinde tutulan kaza tespit tutanağına göre davacı sigorta şirketine sigortalı araç sürücüsü dışında kazaya karışan her üç araç da '2918 S.K.57-1/b (Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın Takip) kuralını ihlal ettiği belirtilerek kusurlu gösterildiğini, ancak kaza tespit tutanağının anlatımı ve kusur dağılımının hatalı olduğunu, kaza esnasında müvekkili şirkete sigortalı araç ve önündeki davacıya sigortalı aracın kırmızı ışıkta durduklarını ve yeşil ışığın yanmasını beklediklerini kaza tespit tutanağında ise hatalı olarak araçların seyir halinde olduğunun yazıldığını, kazanın meydana gelmesine sebep olan eylemi gerçekleştiren en arkadan hızla gelip buzda kayarak aracını durduramayan ve kırmızı ışık nedeniyle kavşakta bekleyen araçlara çarpan ... plakalı araç sürücüsü olduğunu kaza sırasında hareketli olan ve seyir halinde olan tek aracın ... plakalı araç olduğunu, dolayısı ile kaza ile illiyet bağı olan tek eylemi gerçekleştiren ... plakalı araç kazada tek başına %100 kusurlu olduğunu beyan ile müvekkili hakkında haksız, yersiz , usul yasa ve içtihatlara aykırı açılmış davanın reddini, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep etmiştir.

Davalı ... cevap dilekçesinde özetle; Şahsına ait aracın sürücüsünün dava konusu kazada hiçbir kusurunun bulunmadığını, aracına arkadan vurulduğunu kazadan kendisinin zarar gördüğünü, aracında 40.000-TL hasar oluştuğunu, davayı kabul etmediğini belirtmiştir.

Davalı ... cevap dilekçesinde özetle; Açılan davayı kabul etmediğini, davanın reddini talep ettiğini, dava konusu kazada hiçbir kusuru olmadığını, kullandığı araca arkadan ... plakalı aracın vurduğunu, vurma anında hareket halinde olmadığını, durmuş vaziyette olduğunu, bu araca da arkadan ... plakalı aracın vurduğunu, kullandığı aracın bu iki aracın arkadan çarpması sonucu ... plakalı araca arkadan vurduğunu, kusurun en arkadan gelip araçlara vuran ... plakalı araçta ve kullandığı araca arkadan vuran ... plakalı araçta olduğunu, davacının sigorta ettiği ... plakalı araçta bu miktar hasar oluşmasının mümkün olmadığını beyan ile öncelikle yetkisizlik kararı verilmesini daha sonra haksız ve hukuka aykırı davanın reddedilmesini ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davacıdan tahsilini arz ve talep etmiştir.

GEREKÇE;

Dava, haksız eylemden kaynaklanan zarar nedeniyle kasko poliçcesi kapsamında karşılanan maddi zararların 2918 sayılı KTK kapsamında sürücü işleten ve ZMMS sigorta poliçesi kapsamında sigortacı olan davalılardan rücuen tahsili istemiyle başlatılmış icra takibinde itirazın iptali ile takibin devamına ilişkindir.

Tarafların bildirildiği delil ve belgeler, icra dosyası, davacı şirket nezdinde oluşturulan hasar dosyası, kaza tespit tutanağı, ceza dava dosyası getirtilerek dosya içerisine alınmış, dosya kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.

Olay günü meydana gelen ve birden fazla aracın karışmış olduğu trafik kazasında yaralı kimselerin bulunması nedeniyle dava dışı ... hakkında taksirle yaralama suçundan yürütülen kovuşturma sonucu ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 04/01/2016 tarih 2015/353 esas 2016/11 karar sayılı gerekçeli kararı ile şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verildiği, hükmün 26/01/2016 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Bilirkişi raporunda belirtildiği üzere kazanın oluş şekli:

14/01/2015 tarihinde, saat 07:50 sıralarında yoğun sisli havada, buzlu zeminde dava dışı sürücü ... yönetimindeki ... plaka sayılı otobüs ile ... istikametinden ... istikametine seyir halinde iken olay mahalli ışıklı kavşağa geldiğinden havanın yoğun sis ve zeminin buzlu olması nedeniyle duramayarak aracın ön kısımları ile duraklamakta olan dava dışı ... yönetimindeki ... plaka sayılı otobüsün arka kısmına çarptığı, çarpmanın etkisi ile ötelenen ... plaka sayılı aracın ise ön kısmıyla önünde duraklayan davalı sürücü ... yönetimindeki ... plaka sayılı ... marka, 2006 model otobüsün arka kısmına çarptığı, çarpmanın etkisi ile ötelenen ... plaka sayılı otobüsün ön kısımları ile duraklamakta olan davacı taraf sürücüsü ... yönetimindeki ... plaka sayılı dava konusu otobüsün arka kısmına çarpması sonucu dört araçlı kazanın meydana geldiği, sürücü ve bilgisi alınan yolcu tanıkların beyanlarından anlaşılmıştır.

Alınan bilirkişi raporunda özetle; Takdim edilen açıklamalar çerçevesinde, hukuki değerlendirme, takdir ve karar Mahkemeye ait olmak üzere, Sayın Mahkemece tarafımıza verilen görev çerçevesinde; Mevcut verilerin değerlendirilmesi sonucu; 14/01/2015 tarihinde meydana gelen ve dava konusu aracın hasarının meydana gelmesinde; Dava dışı sürücü (... plaka sayılı otobüs sürücüsü) ...’ın %100 (Yüzde yüz) oranında kusurlu olduğu, Dava dışı sürücü (... plaka sayılı otobüs sürücüsü) ...’in kusursuz olduğu. Davalı sürücü (... plaka sayılı otobüs sürücüsü) ...’ın kusursuz olduüu. Davacı taraf sürücüsü (... plaka sayılı otobüs sürücüsü) dava dışı ...’ın kusursuz olduğu, 14/01/2015 tarihinde meydana gelen kaza sonucu, olaya ait trafik kazası tespit tutanağındaki tespitlerin, ... plakalı araçta meydana gelen hasar ile uyumlu olduğu, hasarın durumunun kazanın oluş şekline alınan darbelere uygun olduğu, Davacının teminat verdiği sigorta poliçesi ani ve harici bir nedenle doğrudan kaza sonucu oluşmuş tüm maddi ve fiziki zararlar teminat kapsamına dahil edilmiş geniş kapsamlı bir Paket Sigorta Poliçesi olup ,Türk Ticaret Kanunu 1282. maddesine göre, geçerli bir sigorta sözleşmesi kurulduktan sonra oluşan rizikolardan sigortacı sorumlu olup oluşan maddi zararı ödemekle yükümlü olduğundan , poliçe genel ve özel şartlanndaki sigortanın konu ve kapsamındaki bir rizikodan doğduğu ve raporumuzda incelenen gerçek hasar kalemlerinin ödendiğine .davacının dava dışı sigortalısına sigorta poliçesi gereğince ödemesinin yerinde olduğuna, Söz konusu aracın toplam hasar tutarının (KDV dahil) 5.381,98 TL olabileceğine, Davacının ... 13.İcra Müdürlüğü ... Esas dosyasında takip borçlusunun ... Sigorta A.Ş, ... (araç maliki )olduğu, Sürücü ... hakkında takip borçlusu olarak icra takibinde gösterilmediği anlaşıldığından .takip hukuku gereğince .davanın konusunun itirazın iptali ve takibin devamı olduğundan sürücü ... aleyhine davacı takip yapmadığına göre iş bu dava ile takip yapmadığı şahsın icra takibine itirazı olmadığına göre .takip yapılmayan ...’a aleyhine derdest dava ile husumet yöneltilip yöneltemeyeceğinin hukuki değerlendirmesinin Mahkemenize ait olduğuna, Davacının ... 13. İcra Dairesinin 2... Esas dosyasında takibi incelendiğinde: ana alacak: 4.561,00-TL olup,(Bilirkişi raporunda belirlenen hasardan düşük bedel talep etmiştir. Yasal Faizi :218,95-TL olmak üzere (Ödeme tarihi 16/03/2015 tarihinden itibaren Takip Miktarı=4.759,93-TL olarak hesaplanmış olup.asıl alacak üzerinden davacı takip alacaklısının talebi gereğince .ödeme tarihinden itibaren yasal faiz talep edildiği,hesaplanan faizin hesaplamaya uygun olduğuna Takibe konu vaki itirazın iptaline karar verilmesine ilişkin hukuki değerlendirmenin mahkemenize ait olduğu,hakkında İcra takibi yapılmayan sürücü ...’ın hakkında icra takibi yapılamamasına rağmen pasif husmet yöneltilmesine ilişkin hukuki durumunun değerlendirmesinin .Mahkemenize ait olduğuna, Bilirkişi incelememizde icra takibin yapıldığı, hasar kalemlerinin ve davacının dava dışı kasko sigorta ödemesinin yerinde olduğu,davacı sigortacının teminat altına alınan riziko karşılığı ödeme yapmış ise de davalı araç sürücünün kusuru olmaması nedeniyle davacının sigorta poliçesinden ve yasadan kaynaklı yasal halefiyet koşullarının davalılara karşı oluşmadığı, kusur Bilirkişisi incelemesinde %100 kusurlu olduğu tespit edilene karşı halefiyete dayalı olarak husumet yöneltilmesi gerekirken , kusur izafe edilemeyen davalılara husumet yöneltildiğinden .davacının yaptığı ödemenin kazada kusuru tespit edilemeyen araç sigortacısı .işleteni ve sürücüsünden(davalılardan ) talep edemeyeceği sigorta tekniği açısından değerlendirilmiş olup, Davacının dava dışı sürücü (... plaka sayılı otobüs sürücüsü) ...’ın %100 (Yüzde yüz) oranında kusurlu olduğu, tespit edildiğinden .sigortalısına ödeme tarihi olan 16/03/2015 tarihi değerlendirilerek ,%100 kusurlu araç sigortacısı .işleten ve sürücüne halefiyet hakkını kullanıp kullanmayacağının davacının ihtiyarında olduğuna dair; Davalı araç sürücü (... plaka sayılı otobüs sürücüsü) ...’ın kusursuz olduğu tespit edildiğine göre .davacı şirketin kusur izafe edilemeyen, davalılara karşı davacının halefiyet hakkını kazanamadığı rapor edilmiştir.

Toplanan deliller, bilim ve fenne uygun bilirkişi raporu çerçevesinde; davalı ...'ın kazanın meydana gelmesinde kusuru bulunmadığı, kazanın meydana gelmesine sebep olan araç sürücüsünün dava dışı bir şahıs olduğu, davalı ...'ın kusuru bulunmaması nedeniyle kullanmış olduğu ... sayılı plaka aracın işleteni olan diğer davalı ... ile aracın kaza tarihi itibariyle geçerli karayolları ZMMS poliçesi kapsamında maddi zararları teminat altına alınan sigortacı konumundaki diğer davalı ... Sigorta A.Ş'nin sorumlu olmadığı kanaatine varılarak, davacının davalılar hakkında başlatmış olduğu icra takibinin haksız olduğu ve bu sebeple açmış olduğu itirazın iptali davasının yerinde olmadığı anlaşılmakla davanın reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-Davacının davasının reddine,

2-Davalı ... SİGORTA A.Ş vekille temsil olunduğundan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve taktir olunan 2.725,00-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak adı geçen davalıya verilmesine,

3-Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

4-Davalı ... SİGORTA A.Ş tarafından yapılan 246,00-TL posta ve talimat masrafı olmak üzere toplam 246,00-TL yargılama giderinin davacıdan alınıp adı geçen davalıya verilmesine,

5-Taraflarca yatırılan avansın kullanılmayan kısmının, karar kesinleştiğinde, istek halinde ilgili tarafa iadesine,

6-Alınması gerekli 44,40-TL karar harcının peşin alınan 77,90-TL harçtan mahsubu ile fazla alınan 33,50- TL'nin karar kesinleştiğinde ve istek halinde davacıya iadesine

Dair, davacı vekilinin ve davalı ... Sigorta vekilinin yüzlerine karşı, diğer davalıların yokluğunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde mahkememize ve bulunulan yer Asliye Ticaret mahkemesine dilekçe ile başvurmak koşuluyla istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.09/04/2019

Katip

¸e-imzalıdır

Hakim

¸e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.