Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2015/6 Esas 2015/4374 Karar
Karar Tarihi: 09.07.2015
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2015/6 E.  ,  2015/4374 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Tasarlayarak öldürme ve yardım etme, nitelikli yağmaya teşebbüs, suç işlemek amacıyla kurulan örgüt yöneticiliği ve bu örgüte üye olmak, mala zarar verme, olası kastla yaralama, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, kasten öldürmeye teşebbüs, sahtecilik

1- a-)Sanık ... hakkında kurulan beraat hükümlerinin gerekçesine yönelik olmadığı anlaşılan, müdafiinin temyiz talebinin,

b-) Maktül ...'in damadı olan ...'in davaya katılmaya ve kurulan hükümleri temyize hak ve yetkisi olmadığından, vekilinin temyiz isteminin, CMUK'nun 317. maddesi uyarınca,

c-) Hükmolunan ceza miktarına göre sanık ...'ın duruşmalı inceleme isteminin CMUK’nun 318. maddesi gereğince, Ayrı ayrı reddine karar verilmiştir.

2-a-)Tüm dosya kapsamına göre; Olay tarihinde sanık ...'in, ruhsatsız silahıyla maktüle ateş ettikten sonra üzerine gelen ... ve ...'a “gelmeyin lan, sizi de yakarım” diyerek havaya bir el ateş edip kaçtığı yönünde beyanlar bulunması, adı geçenlerin silahla tehdit suçundan ayrı ayrı şikayet dilekçesi vermeleri, ayrıca başkası adına düzenlenmiş ancak kendi fotoğrafı bulunan nüfus cüzdanıyla yakalandığının iddia edilmesi karşısında, hakkında silahla tehdit ve resmi belgede sahtecilik fiillerinden dolayı zamanaşımı süresi içerisinde mahallinde yasal işlem yapılması mümkün görülmüştür.

b-) Sanıklar ... ve ...'in katılan ...'a yönelik nitelikli yağmaya teşebbüs eylemlerini işyerinde gerçekleştirmeleri karşısında TCK’nun 149/1-d maddesinin ayrıca uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

c-) Tüm dosya kapsamına göre; Mağdurlar ... ve ...'dan sanıklara yönelik tahrik oluşturacak haksız söz ve davranışın sözkonusu olmadığının, ...’in yasal savunma hali içinde bulunduğunun anlaşılması karşısında, sanıklar ..., ... ve ...’na kasten öldürmeye teşebbüs suçundan verilen cezalarda haksız tahrik nedeniyle indirim yapılması, Aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

3-) Sanık ...'in maktül ...'i tasarlayarak öldürme, mağdurlar ... ve ...'ya karşı nitelikli yağmaya teşebbüs, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından mahkumiyetine, sanık ...'in mağdurlar ... ve ...'ya karşı nitelikli yağmaya teşebbüs, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından mahkumiyetine, sanık ...'ın maktül ...'i tasarlayarak öldürmeye yardım, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından mahkumiyetine, sanık ...'in maktül ...'i tasarlayarak öldürmeye yardım, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından mahkumiyetine, sanık ...'ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan mahkumiyetine, maktül ...'i tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan beraatine, sanık ...'in maktül ...'i tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan beraatine, sanık ...'ın mağdurlar ..., ... ve ...'nu kasten öldürmeye teşebbüs, mağdur ...'i olası kastla yaralama, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından mahkumiyetine, sanıklar ... ve ...'nun mağdurlar ... ve ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından mahkumiyetlerine, sanık ..'ın mağdurlar ... ve ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından mahkumiyetine, ilişkin kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...’in maktül ...'i tasarlayarak öldürme, mağdurlar ... ve ...'ya karşı nitelikli yağmaya teşebbüs, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, sanık ...'in mağdurlar ... ve ...'ya karşı nitelikli yağmaya teşebbüs, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, sanık ...'ın maktül ...'i tasarlayarak öldürmeye yardım, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, sanık ...'ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, sanık ...’nin mağdurlar ... ve ...’ı kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, sanıklar ... ve ...'ın mağdurlar ... ve ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, suç İşlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçları ile sanık ...'ın mağdurlar ..., ..., .. ve ...'e karşı eylemlerinin sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların nitelikleri tayin, takdire ve eleştiri nedeni saklı tutulmak üzere tahrike ilişen cezaları azaltıcı sebeplerin nitelikleri ve dereceleri takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçeler ile değerlendirilip kısmen reddedilmiş, sanıklar ... ve ... hakkında maktül ...'i tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçu yönünden elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri, düzeltme ve bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... ve müdafiinin yetersiz gerekçeye, eksik incelemeye, sübuta, suç niteliğine, vesaireye yönelen, sanık ... ve müdafiinin bir nedene dayanmayan, sanık ... müdafiinin eksik incelemeye, sübuta, suç niteliğine ilişen, sanık ... ve müdafiinin sübuta, suç niteliğine, temel ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılmaması gerektiğine yönelen, sanık ... müdafiinin sübuta, suç niteliğine, temel ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılmaması gerektiğine ilişen, sanıklar ... ve ... ile müdafiilerinin, sanıklar ... ve ... müdafiilerinin bir nedene dayanmayan, katılanlar ..., ..., ..., ... ve ... vekilinin beraat eden sanıkların da cezalandırılmaları gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle;

A-) Sanıklar ..., ... ve ... hakkında mağdurlar ... ve ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ... hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından kurulan hükümler yönünden;

Sanıklar ..., ... ve ...’ın bu eylemleri örgüt faaliyetleri kapsamında işlemedikleri kabul edilmesine rağmen kurulan hükümlerde TCK'nun 58/9. maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanması Yasaya aykırı ise de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK’nun 322. maddesindeki yetkiye dayanılarak, sanıklar ... ve ... hakkında mağdurlar ... ve ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümlerde TCK'nun 58/9. maddesinin uygulandığı bentlerin hüküm fıkrasından tümüyle çıkartılmasına, sanık ... hakkında mağdurlar ... ve ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından kurulan hükümlerde TCK'nun 58/9. maddesinin uygulandığı bentlerin “Sanık ...'nin nitelikli öldürme suçundan Ağır Ceza Mahkemesfnin 34-221 sayılı ilamı ile aldığı, 03.12.2003 tarihinde kesinleşen 20 yıl hapis cezasının infaz edilmediğinin anlaşılması karşısında, bu hüküm nazara alınarak TCK'nun 58/6-7. maddesi uyarınca sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejimi ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına' olarak değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükümler ile sanık ...’in maktül ...'i tasarlayarak öldürme, mağdurlar ... ve ...'ya karşı nitelikli yağmaya teşebbüs, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından mahkumiyetine, sanık ...’in mağdurlar ... ve ...'ya karşı nitelikli yağmaya teşebbüs, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından mahkumiyetine, sanık ...'ın maktül ...'i tasarlayarak öldürmeye yardım, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından mahkumiyetine, sanık ...'ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan mahkumiyetine, maktül ...'i tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan beraatine, sanık ...'in maktül ...'i tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan beraatine, sanıklar ..., ... ve ...’nun suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan mahkumiyetlerine ilişkin kurulan ve kısmen re'sen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, hükmolunan ceza miktarı ve temyiz incelemesi dışında tutuklulukta geçen süre gözönüne alınarak sanık Hüseyin ve müdafiinin tahliye istemlerinin reddine,

B-a-) Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; Olay tarihinde mağdur-sanıklar ... ve ...'nun, ...'ın kullandığı araçla mağdur-sanık ...'ın da bulunduğu işyerinin önüne geldikleri, ...'ın ruhsatsız tabancası ile, ... ve ...'ın ise av tüfekleriyle işyerinin içindeki ... ve ağabeyi ...'a ateş etmeye başladıkları, ateş sonucu işyerinin camlarının kırıldığı, ...'in saklanarak tezgahın altında bulunan av tüfeği ile ..., ... ve ...'e karşılık verdiği, bunun üzerine ..., ... ve ...'in eylemlerini tamamlayamadıkları anlaşılan olayda;

aa-) Sanık ...'ın, kendisine ve ağabeyi ...'a yönelik birden fazla kişi tarafından ateşli silahlarla yapılan ve devam eden saldırıyı defetmek amacıyla, saldırı ile orantılı olarak av tüfeğiyle ateş etmek suretiyle gerçekleştirdiği eylemin 5237 sayılı TCK’nun meşru savunmaya ilişkin 25/1. maddesinde yer alan “gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez” şeklindeki düzenleme kapsamında kaldığı anlaşılmakla; Bu madde ile 5271 sayılı CMK’nun 223/2-d. maddeleri uyarınca üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesi gerekirken, mağdurlar ..., ... ve ...'nu kasten öldürmeye teşebbüs, mağdur ...'i olası kasıtla yaralama suçlarından yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi,

bb-) Sanıklar ..., ... ve ...'ın tek fiilden ibaret eylemleri ile ilgili olarak 5237 sayılı TCK'nun 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima hükmü gereğince en ağır cezayı gerektiren kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından hüküm kurulması ile yetinilmesi gerekirken, mala zarar verme suçundan da ayrıca cezalandırılmalarına karar verilmesi,

cc-) Sanıklar ..., ... ve ...'ın olay sırasında av tüfeği kullandıklarının anlaşılmasına rağmen 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan beraatlerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, mahkumiyet hükümleri kurulması,

dd-) Kabule göre de;

aaa-) Sanık ...'in av tüfeğiyle ateş ederek, mağdur ...'ı boyun bölgesinden, sternokleidomastoid kasınında harabiyete, yumuşak doku lezyonuna, yüzde sabit ize neden olacak, basit bir tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek mağdur ...’ı ise sağ göğüs, sol dirsek ve sol femur bölgelerinden, yumuşak doku lezyonlarına neden olacak, basit bir tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek şekilde yaraladığı, mağdurların vücutlarına giren şevrotin parçalarının cerrahi müdahale ile çıkartıldığı olayda; Meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alındığında, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nun 35. maddesi uyarınca, alt sınır ile üst sınır arasında makul cezalar verilmesi yerine, mağdurlar ... ve ...’a karşı eylemlerde 10 yıl hapis cezaları verilerek eksik cezalar tayini,

bbb-) Sanıklar ..., ... ve ...'ın bu eylemleri örgüt faaliyetleri kapsamında işlemedikleri kabul edilmesine rağmen sanık ... hakkında mala zarar verme, sanıklar ... ve ... hakkında ise mala zarar verme ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından kurulan hükümlerde TCK’nun 58/9. maddesinin uygulanması,

b-) Dosya kapsamına göre; Sanık ...’in, maktül ...’i öldüren sanık ...'in eylemine yardım ettiğine ve bu kişi tarafından kurulan silahlı örgüte üye olduğuna ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı, savunmasının aksini gösterir deliller bulunmadığı gözetilmeden, maktül ...'i tasarlayarak öldürmeye yardım, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından ayrı ayrı beraati yerine, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

c-) Sanık ... hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan usulüne uygun biçimde açılmış bir kamu davası bulunmadığı halde mahkumiyetine karar verilerek 5271 sayılı CMK'nun 225/1. maddesine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık ... müdafii, sanık ... ve müdafii, sanık ... ve müdafii, sanık ... ve müdafii, sanık ... müdafii ile katılanlar ..., ..., ..., ... ve ... vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden hükümlerin CMUK'nun 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 09/07/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.