Yargıtay - Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/220 Esas 2020/410 Karar
Karar Tarihi: 09.07.2020
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/220 Esas

KARAR NO : 2020/410

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 27/02/2018

KARAR TARİHİ : 09/07/2020

KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 27/07/2020

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;müvekkilinin yolcu olarak bulunduğu ve ...'in de sürücüsü olduğu .... plakalı araç %100 kusurlu bir biçimde .... plakalı tıra arkadan çarptığını, bu kaza neticesinde müvekkilinin sağ el ve sol el bileğinden yaralandığını, kaza tarihinde ise ...plakalı aracın ZMMS ile davalının güvencesi altında olduğunu, müvekkilinin geçirmiş olduğu trafik kazası sebebiyle ... Devlet Hastanesi'nden trafik kazası sakatlık oranının bildiriri sağlık kurulu raporu aldırıldığını, davalıya yapılan müracaat ile ... numaralı hasar dosyasının açıldığını ve 15/01/2018 tarihinde 132.282,00-TL'lik kısmi ödemenin davalıca yapıldığını, geçici iş göremezlik ve kalıcı iş göremezlik durumu açısından İstanbul ATK'dan rapor aldırılmasına, açılan davanın kabulü ile geçici iş kaybı tazminatına karşılık olmak üzere 100-TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 20/09/2016'den itibaren işleyecek ticari faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, sürekli iş kaybı tazminatına karşılık olmak üzere 100-TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 20/09/2016'den itibaren işleyecek ticari faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

CEVAP; Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davadan önce kalıcı sakatlık tazminatı talebi ile müvekkili şirkete başvurduğunu ve kendisine 15/01/2018 tarihinde 132.282,00-TL ödeme yapıldığını, dolayısıyla müvekkili şirkete karşı davacının talep edebileceği tüm haklarının son bulduğunu ve müvekkili şirketin söz konusu kaza nedeni ile sorumluğunun sona ermiş olması nedeniyle işbu davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, davacının karşılanmadığını iddia ettiği zararları ile kazaya nede olan fiiller arasında nedensellik bağının tespiti gerektiğini, söz konusu tespitin yapılamaması halinde davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, müvekkili şirketin sorumluluğunun poliçe limitleri ile sınırlı olduğunu, söz konusu sorumluluğa kazaya karışan tarafların kusur dağılımlarına göre hükmedilebileceğini, bu itibarla öncelikle kusur oranlarının tespiti gerektiğini, davacının ek tazminata konu olduğunu iddia ettiği sakatlık halinin Adli Tıp Kurumu'nca tespit edilmesi gerektiğini, müvekkili şirketin sorumluğuna hükmedilecek tazminat oranının aktüer sıfatına sahip bir bilirkişi tarafından ve ZMMS genel şartları uyarınca Trh2010 hesaplama yöntemi kullanılarak tespit edilmesi gerektiğini, davacının sakatlık nedeni ile herhangi bir işgücü kaybının varlığı ve bu nedenle bir zararının oluşup oluşmadığının tespiti için öncelikle davacının gelir elde ettiği bir işte çalışıp çalışmadığının ve çalışıyor ise söz konusu işteki gelir durumunun SGK'dan sorulması gerektiğini, SGK tarafından yapılmış bir geçici iş göremezlik tazminatı kapsamında olan bir ödeme olup olmadığının tespiti ve söz konusu ödeme tutarlarının hesaplanacak tazminat tutarından düşürülmesi gerektiği, aksi halde davacının sebepsiz zenginleşmesi söz konusu olacağını, daha önce müvekkili şirkete yapılmış olan başvuruya süresinde içinde müvekkili şirketin tarafından cevap verilmiş ve hatta davacıya ve ödeme yapılmış olması nedeniyle müvekkili şirket aleyhine yargılama giderlerine ve vekalet ücretine hükmedilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil edeceğini, açılan davanın reddine, davacının faiz taleplerinin reddine, ancak aksine karar verilmesi halinde işletilecek faizin yasal faiz olarak belirlenmesine ve en erken dava dilekçesinin müvekkili şirkete tebliğ tarihinden itibaren 8 iş günü sonrasından itibaren başlatılmasına, davanın açılmasında müvekkili şirketin kusuru bulunmaması nedeniyle yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;

Dava, dava konusu trafik kazası nedeniyle maddi tazminat talebine ilişkin olup, taraflar arasındaki uyuşmazlığın; dava konusu trafik kazasında yolcu olarak bulunan yaralanan davacının geçici ve kalıcı iş göremezlik zararının bulunup bulunmadığı, kazaya karışan araç sürücülerinin kazadaki kusur durumları, dava konusu olayda hatır taşıması bulunup bulunmadığı, bu kapsamda tazminattan indirim yapılması gerekip gerekmediği, davalının davacıya daha önce yaptığı ödeme nazara alındığında davacının kalan zararının bulunup bulunmadığı hususlarındadır.

Sgk'dan gelen müzekkere cevabında davacının sigortalı kaydının bulunmadığına ilişkin cevap verildiği anlaşılmıştır.

.... Devlet Hastanesi'nden davacının kaza nedeniyle görmüş olduğu tüm tedavi evrakları ve sağlık kusuru raporu celp edilmiştir.

Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitlik Emin Çavuş Polis Merkezi Amirliği'nden davacının sosyal ekonomik durumunun tespiti için tutanak tutulması istenmiş, ancak müzekkere cevabı ekinde gelen tutanakta; şahsın çevrede tanınmadığı, sosyal ve mali durumunun tespit edilemediğine dair tutanak düzenlendiği anlaşılmıştır.

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ... Soruşturma sayılı dosyasının onaylı sureti davacı tarafça mahkememize ibraz edilmiş, incelenmesinde; şüpheli ... hakkında taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan açılan soruşturma dosyasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlaşılmıştır.

Şanlıurfa ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ... Tal. Sayılı dosyası ile davacının .... Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden davacının muayenesi sonucu düzenlenen rapor, durum bildirir sağlık raporu, ENMG raporu ve çekilen grafilere ait 1 adet CD ekte gönderilmiştir.

.... Şehir Hastanesi'nden davacıya ait tedavi belgeleri celp edilmiştir.

Davacı tanığı ...'in talimat mahkemesince alınan beyanında; kendisinin davacıyı arkadaşı olması sebebiyle tanıdığını, olay günü ... plakalı aracı kullandığını, davacıyı Ankara'ya Almanya Konsolosluğu'na bir işi sebebiyle götürdüğünü, yolda .... plaka sayılı tıra arkadan çarptığını, kendisinin davacıyı götürmesi karşılığında 150,00-TL ücretle anlaştığını, parasını da aldığını, bundan sonra yola çıktıklarını, yaklaşık 1,5-2 yıl önceki ücretin bu kadar olduğunu, davacının arkadaşı olduğundan fazla bir ücret talep etmediğini, arabada davacıdan başka 2 kişinin daha olduğunu, onlardan da 150'şer TL aldığını, kendisinin bilgisinin bundan ibaret olduğunu beyan etmiş, beyanını imzası ile tasdik etmiştir.

Davacının dava konusu kaza nedeniyle geçici ve sürekli iş göremezliğinin tespiti için dosya ATK .... İhtisas Dairesi'ne gönderilmiş, ATK .... İhtisas Kurulu'nun ... karar numaralı raporunda özetle; .... oğlu, 06/04/1980 doğumlu ...’ın 20/09/2016 tarihinde geçirdiği trafik kazasına bağlı yaralanmasının 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu raporları hakkında yönetmeliğe göre;

Kas-İskelet Sistemi, Üst Ekstremiteye ait Sorunlar, Tablo 2.14 Median (ön kol distali) Birleşik Motor ve Duyusal kayıp üst ekstremite özürlülük oranı %45x1/3=%15, Ulnar (ön kol distali) Birleşik Motor ve Duyusal Kayıp üst ekstremite özürlülük oranı %40 Balthazard formülüne göre: %49 üst ekstremite özürlülük oranı olduğu, Tablo 2.3’e göre;

1. Kişinin tüm vücut engellilik oranının %29 (yüzdeyirmidokuz) olduğu,

2. İyileşme (iş göremezlik) süresinin olay tarihinden itibaren 18 (onsekiz) aya kadar uzayabileceği kanaati bildirilmiştir.

Dava konusu trafik kazasında tarafların kusur durumları ve davacıların talep ettikleri destekten yoksun kalma tazminatları değerlendirilmesi ve hesaplanması için dosyanın kusur bilirkişisi ... ile aktüerya bilirkişisi ....'a tevdi ile rapor alınmasına karar verilmiş, 21/02/2020 havale tarihli bilirkişi heyeti raporunda özetle; kusur yönünden; Dava konusu kazanın meydana gelişinde; .... plaka no’lu aracın sürücüsü ...’in %100 oranında kusurlu olduğu, ... plaka no'lu çekinin sürücü ....ın kusursuz olduğu, tazminat yönünden; ödeme tarihindeki verilere göre yapılan incelemede, davacıya yapılan ödeme ile davacının ödeme tarihindeki verilere göre maddi zararı arasında açık nispetsizlik olduğunun tespit edildiği, davalı şirketçe yapılan ödemelerin güncel tutarı düşüldükten sonra, davacının geçici iş göremezlik maddi zararının 25.954,18-TL, davacının sürekli iş göremezlik maddi zararının 42.965,01 TL olduğu, temerrüt başlangıcının 15.01.2018 kısmi ödeme tarihi ve işleyecek faizin avans faizi olduğu kanaati bildirilmiştir.

Davacı vekili ıslah dilekçesi ile Sürekli iş görmezlik tazminatı taleplerini 100-TL'den 42.865,01-TL'ye, geçici iş görmezlik tazminatı taleplerini 100-TL'den 25.954,18-TL'ye ıslah ettiklerini, toplamda 68.919,19-TL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek ticari faizle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Dosya kapsamı ve toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, bilirkişi raporunda tespit edildiği üzere; 20/09/2016 tarihinde saat 08:10 sularında sürücü ... sevk ve idaresindeki ..... plakalı aracı ile Konya istikametinden Ankara istikametine sağ şeritte seyri sırasında km.80'e geldiği esnada aracının ön kısmı ile, önünde aynı istikamette seyreden sürücü .... sevk ve idaresindeki .... plakalı çekicinin arkasındaki ..... plakalı aracın arka kısmına çarpması neticesinde davacının yaralanması ile neticelenen dava konusu kaza meydana geldiği, davacının içerisinde bulunduğu araç sürücüsü dava dışı ...'in %100 oranında kusurlu olduğu, .... plakalı çekici sürücüsü dava dışı ....'ın kusursuz olduğu anlaşılmıştır. Kazada yaralanan davacı ...'ın geçici ve sürekli maluliyet durumlarının ATK .... İhtisas Kurulu'nun raporu ile yukarıda belirtildiği gibi tespit edilmiştir.

Hatır taşıması bir kimseyi ücretsiz olarak ve bir karşılık almadan ve bir yararı bulunmadan taşıma halidir. Yani hatır için taşımada taşımanın karşılıksız olması veya alınan karşılığın önemsiz olması gerekir. Taşıma, işletenin veya sürücünün değil taşınanın yararına olmalıdır. Sürücü ...'in alınan tanık beyanında davacıyla bir miktar karşılığında anlaştıklarını beyan etmiş, davalı tarafça da hatır taşımasına ilişkin somut bir delil sunmadığından dava konusu olayda hatır taşıması sebebiyle tazminatta indirim yapılmamıştır.

Dosya davacı tarafça talep edilebilecek maddi tazminat miktarının tespitine ilişkin aktüerya rapora mahkememizce de itibar olunduğu, rapor ile davacının kusur oranı ve yaralanma derecesine göre talep edebileceği, geçici iş göremezlik ve sürekli iş göremezlik nedeniyle nihai ve gerçek maddi zararının, dava açılmadan önce sigorta şirketi tarafından davacıya yapılan 132.282,00-TL ödemenin düşülerek hesaplandığı tarafların bu ödemeye ilişkin uyuşmazlıkların bulunmadığı anlaşılmakla; açılan davanın kabulü ile davacı için 25.954,18 -TL geçici iş göremezlik zararı, 42.965,01-TL sürekli iş göremezlik zararı olmak üzere toplam 68.919,19-TL maddi tazminatın, temerrüt tarihi olan 15.01.2018 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

Davanın kabulü ile;

1-Davacı için 25.954,18 TL geçici iş göremezlik zararı, 42.965,01 TL sürekli iş göremezlik zararı olmak üzere toplam 68.919,19 TL maddi tazminatın, temerrüt tarihi olan 15.01.2018 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2-Alınması gereken 4.707,87-TL harçtan davacı tarafından peşin olarak yatırılan 35,90-TL ile ıslah harcı olarak yatırılan 234,71-TL'nin mahsubu ile eksik kalan 4.437,26-TL'nin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafça sarf edilen ilk dava açılış harç gideri ile ıslah harcı toplamı olan 306,71-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafça sarf edilen tebligat, müzekkere gideri ve talimat masrafı olan 470,00-TL, ATK ön raporu doğrultusunda yapılan tetkik ve muayene ücreti olan 317,08-TL, bilirkişi sarf gideri 1.400,00-TL ve ATK rapor ücreti 562,00-TL olmak üzere toplam 2.749,08-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince takdir olunan 9.759,49-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı tarafça yatırılan ve kullanılmayan bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacı tarafa iadesine,

Dair tarafların yokluğunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 09/07/2020

Katip ...

¸e-imzalıdır

Hakim ...

¸e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.