Yargıtay - 20. Hukuk Dairesi

2013/2538 Esas 2013/7609 Karar
Karar Tarihi: 09.09.2013
Yargıtay

20. Hukuk Dairesi         2013/2538 E.  ,  2013/7609 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasındaki orman kadastrosuna ve kadastro tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... Yönetimi ve davalılardan Hazine ve ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı ... Yönetimi; ... Köyünde 5304 sayılı Kanun ile değişik 3402 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan orman kadastrosunun kısmî ilâna çıkartıldığını, ancak; dava dilekçesine ekli memleket haritasında 23 ile gösterilen alanın orman sayılan yerlerden olduğu halde, orman sınırları dışında bırakıldığını belirterek, bu alanın orman sınırları içine alınması ve orman niteliğiyle Hazine adına tescili isteğiyle Hazine ve köy tüzel kişiliğine husumet yönelterek dava açmıştır. Daha sonra yapılan kültür arazilerinin kadastrosu sırasında dava konusu taşınmazlara tesbit tutanağı düzenlendiğinden, dava; 153 ada 1 ve 2, 154 ada 1, 2, 3, 4, 8 ve 9, 155 ada 1, 157 ada 1 ve 2, 166 ada 1 ve 2, 167 ada 1 sayılı parsellerin kadastro tesbitine itiraza dönüşmüş, tutanakların malik hanesi açık bırakılarak mahkemeye gönderilmiş, mahkemece; tutanakların edinme sütununda zilyet olarak ismi yazılı kişiler davaya dahil edilip taraf oluşturulduktan sonra;

Davacının açtığı davanın kısmen kabul kısmen reddi ile;

1) Harita mühendisi bilirkişinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve krokisinde dava konusu alan içerisinde kalan (D1) harfi ile gösterilen 387.75 m2'lik (D2) harfi ile gösterilen 304.51 m2'lik (D3) harfi ile gösterilen 559.29 m2 ve (D4) harfi ile gösterilen 63539 m2'lik kısımlarının kadastro çalışmaları sırasında yol ve boşluk olarak bırakılan kısımlar hakkında kadastro tutanağı düzenlenmediği anlaşıldığından bu kısımlar hakkında açılan davanın iş bu davadan tefrikine,

2) Manisa İli, Salihli İlçesi, Burhan Köyü, Aşağımahalle Mevkii 153 ada 1 sayılı taşınmazın harita mühendisi bilirkişisinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve krokisinde dava konusu olan ve (a) harfi ile gösterilen ve dava konusu olmayan (Ac) harfi ile gösterilen kısımlarının orman mühendisi bilirkişinin 26/07/2012 havale tarihli raporunda orman sayılan yerlerden olduğu anlaşılmakla, taşınmazın bu kısımlarının orman vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline,

....Köyü, Aşağımahalle Mevkii 153 ada 2 sayılı taşınmazın kadastro tesbitinin iptali ile harita mühendisi bilirkişisinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve krokisinde dava konusu olan ve (a) harfi ile gösterilen ve dava konusu olmayan (Ac) harfi ile gösterilen kısımlarının orman mühendisi bilirkişinin 26/07/2012 havale tarihli raporunda orman sayılan yerlerden olduğu anlaşılmakla, taşınmazın bu kısımlarının orman vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline, aynı rapor ve krokide dava konusu olmayan (c) harfi ile gösterilen kısmının orman mühendisi bilirkişinin 26/07/2012 havale tarihli raporuna göre orman sayılmayan yerlerden olduğu anlaşılmakla, bu kısmın tesbit gibi ....oğlu ... adına tesbiti ile bu kısmın tarla vasfıyla davalı adına tapuya kayıt ve tesciline,

.... Mevkii 154 ada 1 sayılı taşınmazın kadastro tesbitinin iptali ile harita mühendisi bilirkişisinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve krokisinde taşınmazın tamamının dava konusu olup memleket haritasında yeşil alanda kalması ve orman mühendisi bilirkişinin 19/12/2012-26/07/2012 havale tarihli rapor ve ek raporuna göre orman sayılan yerlerden olması nedeniyle, taşınmazın tamamının orman vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline,

..... Mevki 154 ada 2 sayılı taşınmazın kadastro tesbitinin iptali ile harita mühendisi bilirkişisinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve krokisinde dava konusu olan ve (a) harfi ile gösterilen ve dava konusu olmayan krokide (Ac) harfi ile gösterilen kısımlarının orman mühendisi bilirkişinin 19/12/2012-26/07/2012 havale tarihli rapor ve ek raporuna göre orman sayılan yerlerden olduğu anlaşılmakla, taşınmazın bu kısımlarının orman vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline,

.... Mevkii 154 ada 3 sayılı taşınmazın kadastro tesbitinin iptali ile harita mühendisi bilirkişisinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve krokisinde dava konusu olan ve (a) harfi ile gösterilen kısmının orman mühendisi bilirkişinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve ek raporuna göre orman sayılan yerlerden olduğu anlaşılmakla taşınmazın bu kısmının orman vasfıyla ... adına tesbiti ile taşınmazın bu kısmının orman vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline, aynı rapor ve krokide dava konusu olan (b) harfi ile gösterilen ve dava konusu olmayan (c) harfi ile gösterilen kısımlarının memleket haritasında beyaz alanda kaldığı ve orman mühendisi bilirkişinin 19/12/2012-26/07/2012 havale tarihli rapor ve ek raporuna göre orman sayılmayan yerlerden olduğu anlaşılmakla, bu kısmın tesbit gibi İbrahim oğlu ... adına tesbiti ile bu kısmın tarla vasfıyla davalı adına tapuya kayıt ve tesciline,

.... Mevkii, 154 ada 4 sayılı taşınmazın kadastro tesbitinin iptali ile harita mühendisi bilirkişisinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve krokisinde dava konusu olan ve (a) harfi ile gösterilen kısmının orman mühendisi bilirkişinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve ek raporuna göre orman sayılan yerlerden olduğu anlaşılmakla, taşınmazın bu kısmının orman vasfıyla ... adına tesbiti ile taşınmazın bu kısmının orman vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline, aynı rapor ve krokide dava konusu olan (b) harfi ile gösterilen ve dava konusu olmayan (c) harfi ile gösterilen kısımlarının memleket haritasında beyaz alanda kaldığı ve orman mühendisi bilirkişinin 19/12/2012-26/07/2012 havale tarihli rapor ve ek raporuna göre orman sayılmayan yerlerden olduğu anlaşılmakla, bu kısmın tesbit gibi ....oğlu ... adına tesbiti ile bu kısmın tarla vasfıyla davalı adına tapuya kayıt ve tesciline,

.... Mevkii 154 ada 8 sayılı taşınmazın kadastro tesbitinin iptali ile harita mühendisi bilirkişisinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve krokisinde dava konusu olan ve (a) harfi ile gösterilen kısmının orman mühendisi bilirkişinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve ek raporuna göre orman sayılan yerlerden olduğu anlaşılmakla, taşınmazın bu kısmının orman vasfıyla ... adına tesbiti ile taşınmazın bu kısmının orman vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline, aynı rapor ve krokide dava konusu olmayan (c) harfi ile gösterilen kısmının orman mühendisi bilirkişinin 19/12/2012-26/07/2012 havale tarihli rapor ve ek raporuna göre orman sayılmayan yerlerden olduğu anlaşılmakla, bu kısmın tesbit gibi İbrahim oğlu ... adına tesbiti ile bu kısmın tarla vasfıyla davalı adına tapuya kayıt ve tesciline,

.... Mevkii 154 ada 9, 155 ada 1, 157 ada l ve 157 ada 2 sayılı parsellerin kadastro tesbitinin iptali ile harita mühendisi bilirkişisinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve krokisinde tamamının dava konusu olup memleket haritasında yeşil alanda kaldığı ve orman mühendisi bilirkişinin 26/07/2012 havale tarihli raporuna göre orman sayılan yerlerden olduğu anlaşılmakla, taşınmazınların tamamının orman vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline,

.... Mevkii, 166 ada 1 sayılı taşınmazın kadastro tesbitinin iptali ile harita mühendisi bilirkişisinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve krokisinde dava konusu olan ve (a) harfi ile gösterilen kısmı ile dava konusu olmayan (Ac) harfi ile gösterilen kısımlarının orman mühendisi bilirkişinin 26/07/2012 havale tarihli raporuna göre orman sayılan yerlerden olduğu ve yine aynı tarihli raporda (c) harfi ile gösterilen kısmın orman sayılmayan yerlerden olduğu belirtilmiş ise de; mahkememizce orman içi açıklık olduğu anlaşılmakla, taşınmazın tamamının orman vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline,

... Mevkii 166 ada 2 sayılı taşınmazın kadastro tesbitinin iptali ile harita mühendisi bilirkişisinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve krokisinde dava konusu olan ve (a) harfi ile gösterilen kısmı ile dava konusu olmayan (Ac) harfi ile gösterilen kısımlarının orman mühendisi bilirkişinin 26/07/2012 havale tarihli raporuna göre orman sayılan yerlerden olduğu ve yine aynı tarihli raporda (c) harfi ile gösterilen kısmın orman sayılmayan yerlerden olduğu belirtilmiş ise de; mahkememizce orman içi açıklık olduğu anlaşılmakla, taşınmazın tamamının orman vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline,

.... Mevkii 167 ada 1 sayılı taşınmazın kadastro tesbitinin iptali ile harita mühendisi bilirkişisinin 26/07/2012 havale tarihli rapor ve krokisinde taşınmazın tamamının dava konusu olup memleket haritasında yeşil alanda kalması orman mühendisi bilirkişinin 26/07/2012 havale tarihli raporuna göre taşınmazın tamamının orman sayılan yerlerden olduğu anlaşılmakla, taşınmazın tamamının orman vasfıyla ... adına tesbiti ile taşınmazın tamamının orman vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davacı ... Yönetimi tarafından 153 ada 2 sayılı parselin (c), 154 ada 3 sayılı parselin (b) ve (c), 154 ada 4 sayılı parselin (b) ve (c), 154 ada 8 sayılı parselin (c) bölümlerine yönelik ve davalı Hazine vekili tarafından tüm parsellerin tarla niteliği ile Hazine adına tescili ve vekalet ücretine yönelik, davalı ... vekilleri tarafından 154 ada 3 ve 8 parsellerin (a) ile gösterilen bölümlerine yönelik olarak temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, orman kadastrosuna ve kadastro tesbitine itiraz niteliğindedir.

Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde orman kadastrosu 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesi hükümlerine göre yapılmıştır.

1-Davalı ... vekilinin dava konusu 154 ada 3 ve 8 sayılı parsellerin krokide (a) ile gösterilen bölümlerine yönelik temyiz itirazları bakımından; İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, uzman orman bilirkişi tarafından eski tarihli hava fotoğrafları ve memleket haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, çekişmeli 154 ada 3 ve 8 sayılı parsellerin krokide (a) ile gösterilen bölümlerinin orman sayılan yerlerden olduğu anlaşıldığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,

2-Davacı ... Yönetiminin dava konusu taşınmazlardan kişiler adına tescile karar verilen 153 ada 2 sayılı parselin (c), 154 ada 3 sayılı parselin (b) ve (c), 154 ada 4 sayılı parselin (b) ve (c), 154 ada 8 sayılı parselin (c) bölümlerine yönelik temyiz itirazları bakımından; İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, uzman orman bilirkişi tarafından eski tarihli hava fotoğrafları ve memleket haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, orman sayılmayan yerlerden olduğu anlaşılarak yazılı şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,

3-Davalı Hazinenin tüm parsellerin tarla niteliği ile Hazine adına tesciline karar verilmesi gerektiği ve vekalet ücretine yönelik temyiz itirazları bakımından; İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, uzman orman bilirkişi tarafından eski tarihli hava fotoğrafları ve memleket haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, dava konusu taşınmazların kısmen orman sayılan, kısmen orman sayılmayan yerlerden olduğu anlaşıldığına ve adına tescil kararı verilen kişiler yararına 3402 sayılı Kanunun 14. maddesinde yazılı kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yoluyla taşınmaz edinme koşullarının oluştuğu belirlendiğine ve orman sınırlamasına itiraz davasında kanunî hasım durumunda olan Hazine lehine vekalet ücreti takdir edilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının Orman Yönetimine yükletilmesine, Hazineden harç alınmasına yer olmadığına, 19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 3402 sayılı Kanuna eklenen 36/A maddesi gereğince ...'den onama harcı alınmasına yer olmadığına ve alınan temyiz harcının istek halinde iadesine 09/09/2013 gününde oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.