Yargıtay - İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/967 Esas 2021/656 Karar
Karar Tarihi: 09.11.2021
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/967 Esas

KARAR NO : 2021/656

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 23/10/2018

KARAR TARİHİ : 09/11/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılamaları sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle : dava konusu olay 08/02/2018 tarihinde ...' in sevk ve idaresinde bulunan ... plakalı aracın, ... Mahallesi ... Sokak üzerinde yaya olarak yürüyen müvekkiline çarpması sonucu meydana geldiğini, meydana gelen trafik kazası neticesinde müvekkilinin ciddi şekilde yaralandığını ve %8 oranında kalıcı maluliyete uğradığını, kazanın oluşumunda ... plakalı araç sürücüsü ... tam kusurlu olduğunu, bu sebeple ... hakkında taksirle yaralama suçundan kaynaklı olarak ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ... Sor. sayılı dosyasının açıldığını, kazaya karışan ... plakalı araç ... poliçe numarası ile davalı şirket tarafından sigortalandığını, dolayısıyla zorunlu sigorta koşulları çerçevesinde rizikonun gerçekleşmesi halinde müvekkilinin olduğu zararları tazmin etmeyi üstlenen davalı sigorta şirketi müvekkili davacının zararından sorumlu olduğunu, bu itibarladır ki davaya konu kazanın meydana gelmesi sonrası davalıya 05.09.2018 tarihinde müvekkilinin zararının giderilmesi amacıyla başvuru yapıldığını, davalı tarafından 11.09.2018 tarihinde eksiklik bildiriminde bulunulduğunu ve kesinleşen mahkeme raporu, kusur tespiti için onaylı mahkeme bilirkişi raporu, maaş bordrosu ve onaylı sigortalı araç sürücüsü alkol raporu istenildiğini, taraflarınca davalıya 25.09.2018 tarihinde cevap verildiği ve müvekkiline ait maaş bordrolarının sunulduğunu, ancak halihazırda kesinleşen mahkeme raporu, kusur tespiti için onaylı mahkeme bilirkişi raporu ve onaylı sigortalı araç sürücüsü alkol raporunun olmadığının bildirildiğini, buna rağmen davalı tarafça ısrarla henüz olmayan evraklar talep edildiğini ve müvekkilinin haklarının sürüncemede bırakıldığını, bu itibarla mahkeme nezdinde işbu davayı açtıklarını,

fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydıyla şimdilik, müvekkilinin tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıpların tespiti ile 500,00 TL tedavi, bakım, refakat ve sair giderlerin tazmini,

5.500,00 TL maluliyet sebebiyle iş ve kazanç kaybından kaynaklanan giderlerin tazmini olmak üzere toplam 5.500,00 TL tazminatın ve sair giderlerin haksız fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren ticari faiz uygulanarak davalıdan tahsiline ve müvekkilimize ödenmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: davayı kabul anlamına gelmemekle beraber dava dışı sigortalı adına kayıtlı olan ... plaka sayılı aracın müvekkili sigorta şirketi nezdinde 24.10.2017-24.04.2018 başlangıç ve bitiş tarihli ... karayolları motorlu zorunlu mali sorumluluk (trafik sigortası) sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, yazılı teminatlar maddi ve limitli olduğunu, araç başına 33.000-TL kaza başına 66.000-TL sağlık giderleri kişi başı 330.000 TL kaza başına 3.300.000 TL sakatlanma ve ölüm araç başına 330.000 TL kaza başına 3.300.000 TL olduğunu, KTK zorunlu mali mesuliyet genel şartları gereği müvekkili sigorta şirketi sigortalısının kusuru oranında sorumlu olduğunu, ... plaka sayılı aracın trafik sigortası müvekkili sigorta şirketinde olduğunu, kasko sigortası ... Sigorta A.Ş tarafından yapıldığını, mahkeme tarafından ...Sigorta A.Ş'ye müzekkere yazılarak davacı yanın bu dava dışı sigorta şirketine yaptığı bir başvurunun olup olmadığının sorulmasını talep ettiğini, açıklanan nedenlerle haksız ve mesnedsiz olarak açılan davanın reddine karar verilmesi ile yargılama giderleri, masraf ve ücreti vekaletin davacı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER:

1-Kaza tespit tutanağı, araç tescil kayıtları, SGK dökümleri, poliçesi, tedavi evrakları,

2-... Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ... Sor. numaralı dosyası,

3-... Adli Tıp Kurumunun ... sayılı maluliyet raporu,

4-... Adli Tıp Kurumunun...tarih ... sayılı kusur raporu,

5-... Adli Tıp Kurumunun ...raporu,

6-Mahkememizce atanan aktüerya uzmanı... tarafından sunulan 05/05/2021 tarihli bilirkişi raporu,

7-Mahkememizce atanan doktor bilirkişi ... tarafından sunulan 02/10/2021 tarihli bilirkişi raporu.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, 08/02/2018 tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeni ile malul olan davacının geçici ve kalıcı iş göremezlik tazminatı, tedavi gideri talebine ilişkindir.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun ... sayılı maluliyet raporunda özetle: '...’ün 08/02/2018 tarihinde geçirdiği trafik kazasına bağlı gelişen yaralanmasının, ... tarih ve ... sayılı resmi gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik dikkate alındığında; özürlülük oranının %9 (yüzdedokuz) olduğunu, iyileşme (iş göremezlik) süresinin kaza tarihinden itibaren 4 (dört) aya kadar uzayabileceğine...'dair görüş bildirilmiştir.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun ...tarih ... sayılı kusur raporunda özetle:'...A) Sürücü ..., sevk ve idaresindeki minibüsle seyir halinde iken yola gereken dikkatini vermesi, seyri sırasında görüş alanını kontrol altında bulundurması, ön tarafında kaplama içerisinde yürümekte olan yayayı dikkate alıp yayanın yanından kontrollü bir şekilde geçmesi gerekirken bu hususlara riayet etmediği anlaşılmakla meydana gelen kazada asli kusurludur. B) Davacı yaya ..., yolun sağında ve solunda kaldırım bulunan olay mahalli sokakta kendi can güvenliğini tehlikeye atarak yol içerisinde yürümekte olduğu, gerisinden gelen minibüse karşı korunma tedbir almadığı ve minibüsün çarpmasına maruz kaldığı olayda tali kusurlu olduğunu, Sürücü ...'in %80 (yüzde seksen) oranında kusurlu olduğunu, davacı yaya ...'ün %20 (yüzde yirmi) oranında kusurlu olduğuna...'dair görüş bildirmiştir.

Mahkememizce atanan aktüerya uzmanı ... tarafından sunulan 05/05/2021 tarihli bilirkişi raporunda özetle: '08.02.2018 tarihinde meydana trafik kazasında davalının %80 kusur oranındaki sorumluluk durumuna göre olayda yaralanarak malul kalan davacı ...'ün; Adli Tıp Kurumu tarafından 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen %9 maluliyet oranı ve 4 aylık iyileşme süresine göre; Geçici iş göremezlik dönemine ait maddi zararının 382,07 TL, sürekli iş göremezlik dönemine ait 9 maluliyet oranı ile ilgili maddi zararının 64.793,23-TL olduğunu, Adli Tıp Kurumu tarafından 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen %9 maluliyet oranı ve 18 aylık iyileşme süresine göre; geçici iş göremezlik dönemine ait maddi zararının 20.765.71-TL, Sürekli iş göremezlik dönemine ait %9 maluliyet oranı ile ilgili maddi zararının 84.644,48-TL olduğunu, davacının yukarıda belirlenen maddi zararlarının her iki seçenekte de zorunlu trafik sigorta poliçesindeki limitin içinde kaldığını, başvuru tarihine göre temerrüdün 18.09.2018 tarihinde gerçekleşmiş olacağını sigortalı aracın kullanım şeklinin ticari gözüktüğüne...'dair rapor tanzim edilmiştir.

Mahkememizce atanan doktor bilirkişi ... tarafından sunulan 02/10/2021 tarihli bilirkişi raporunda özetle:'...Davacı ...'ün 08.02.2018 tarihinde meydana gelen trafik kazasına bağlı oluşan sağlık giderlerinin; yatarak tedavi gördüğü, ameliyat edildiği ve kontrollerine gittiği hastanelerde oluşan giderlerin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmış olmakla birlikte davacının taburculuk sonrası iyileşme döneminde yaralanmasının mahiyetinden dolayı yapılan pansumanlar, bu pansumanların sarf malzemeleri gibi tedavi giderlerinin 2018 yılı koşulları dikkate alınarak 250,00 TL'lik bir harcama tutarı oluşacağını, 2018 yılı dikkate alınarak kazalı davacının hastane yatış çıkışlarında, kontrollere gidip gelmesinde refakatçısı ile birlikte 250,00 TL'lik yol gideri harcamasının oluşacağını, toplam 500,00 TL olan kazaya bağlı bu harcamaların poliçe sınırları içinde Sigorta şirketinin sorumluluğunda bulunduğuna...'dair rapor tanzim edilmiştir.

Davacı vekilinin 18/10/2021 tarihinde UYAP üzerinden sunduğu talep arttırım dilekçesinde; müvekkili için fazlaya ilişkin talep, talep arttırım ve ek dava açma haklarının saklı kalmak kaydıyla, 500,00 TL tedavi giderlerinden ( ulaşım, pansuman vb.) kaynaklı maddi zararlar için, 20.765,71 TL müvekkilinin geçici iş göremezliğinden kaynaklı maddi zararlar için 84.644,48-TL müvekkilinin kalıcı iş göremezliğinden kaynaklı maddi zararları için şimdilik toplamda 105.910,19 TL maddi tazminatın tamamına kazanın meydana geldiği tarihten itibaren işletilecek ticari faizin davalıdan tahsili ile müvekkiline ödenmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

KTK 90. Md. hükmüne göre ; “Maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.„ şeklindeki düzenleme ile trafik kazasından kaynaklanan tazminat taleplerinin değerlendirilmesinde BK.nun haksız fiile ilişkin hükümlerine atıf yapılmıştır.

Tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda; 08/02/2018 günü meydana gelen kazada dosyada sunulu raporlarda belirtildiği üzere, davalı şirkete sigortalı araç sürücüsünün %80 oranında kusurlu olduğu, davacının olayın oluşumunda %20 oranında kusurlu olduğu, dava konusu kaza nedeniyle davacının maluliyet oranının % 9 olduğu tespit edilmiş, davacının %9 maluliyet oranı ile ilgili 64.793,23 TL sürekli iş göremezlik tazminatı, 382,07 TL geçici iş göremezlik tazminatı, 500,00 TL tedavi gideri tazminatı olduğu, davacının maddi zararlarının davalı sigorta sorumluluğunda olduğu, davalının 08/02/2018 olay tarihinden sonra davalı şirkete başvuru tarihi dikkate alınarak 18/09/2018 tarihinde temerrüde düştüğü, dava dilekçesinde avans faiz talebinde bulunulduğu sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir. Hüküm kurmaya elverişli kabul edilen bilirkişi raporları dikkate alınarak davacının meydana gelen trafik kazası nedeniyle maddi zararlarının yapmış olduğu talep arttırım dikkate alınarak 64.793,23 TL sürekli iş göremezlik tazminatı, 382,07 TL geçici iş göremezlik tazminatı, 500,00 TL tedavi gideri tazminatı TL olduğu, kazaya karışan aracın ticari olması nedeniyle davacının ticari faiz talep edebileceği ve davalının zarardan sorumluluğunun temerrüt tarihi olan 18/09/2018 tarihi olduğu anlaşılmakla, takdiren aşağıdaki şekilde hüküm kurma gereği hasıl olmuştur.

HÜKÜM : Ayrıntısı ve gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere :

1-Davacının geçici iş göremezlik tazminatı talebinin KISMEN KABULÜ ile 382,07 TL'nin davalıdan 18/09/2018 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, (davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı olmasına),fazlaya ilişkin istemin reddine,

2-Davacının sürekli iş göremezlik tazminatı talebinin KISMEN KABULÜ ile 64.793,23 TL'nin davalıdan 18/09/2018 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, (davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı olmasına),fazlaya ilişkin istemin reddine,

3-Davacının tedavi gideri tazminatı talebinin KABULÜ ile 500,00 TL'nin davalıdan 18/09/2018 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, (davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı olmasına),fazlaya ilişkin istemin reddine,

4-Karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereği alınması gereken 4.486,27-TL harçtan peşin alınan 35,90-TL harcın mahsubu ile bakiye 4.450,37-TL karar ve ilam harcının davalıdan alınıp hazineye gelir kaydına,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği takdir ve tayin olunan 9.337,79-TL nisbi vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

6-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği takdir ve tayin olunan 6.030,54-TL nisbi vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

7-Davacı tarafından yapılan 4.954,80-TL (posta/tebligat/bilirkişi/ATK rapor bedeli) den kabul ve red durumuna göre davalı hissesine düşen 3.072,48-TL ile 77,70-TL ilk harç ve masraflar ile 342,96-TL ıslah harcı ve 384,90-TL keşif harcı olmak üzere toplam 3.878,04-TL'nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına,

8-Davalı tarafından yapılan yargılama masrafı olarak 100,00-TL(posta/tebligat) yargılama giderinden kabul ve red oranına göre 37,98-TL'sinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

9-Taraflarca yatırılan gider ve delil avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatıran taraflara iadesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. . 09/11/2021

Katip

E-imza

Hakim

E-imza


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.