Yargıtay - 6. Daire

2018/8167 Esas 2022/203 Karar
Karar Tarihi: 10.01.2022
Yargıtay

Danıştay 6. Daire Başkanlığı         2018/8167 E.  ,  2022/203 K.

'İçtihat Metni' T.C.

D A N I Ş T A Y

ALTINCI DAİRE

Esas No : 2018/8167

Karar No : 2022/203

TEMYİZ EDENLER : I- (DAVACI) …

VEKİLLERİ : Av. …- Av. …-

Av. …

II- (DAVALI) … Büyükşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

III- (DAVALI) …Belediye Başkanlığı/…

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF : I- (DAVALI) … Belediye Başkanlığı/…

II- (DAVALI) …Büyükşehir Belediye Başkanlığı

III- (DAVACI) …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Ankara İli, Etimesgut İlçesi, …Mahallesi, … mevkii … parsel sayılı taşımaza ilişkin Ankara Valiliğinin … tarih ve .. sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile … tarih ve … sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bu uygulama imar planına istinaden hazırlanan … sayılı parselasyon işlemi ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin … tarih ve … sayılı kararıyla onaylanan … sayılı parselasyon işlemi ile … Mahallesi … ila … sayılı adalara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarih ve …sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; dosyanın ve yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporun birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu … parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda Ankara Valiliğinin … tarih ve … sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının, … tarih ve … sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylandığı, taşınmazın büyük kısmının konut alanına ayrılıp eski yerinden tahsis imkanı bulunduğundan 1995 ve 1996 imar planlarında hukuka aykırılık görülmediği,1996 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda hazırlanan … sayılı parselasyon işleminin de Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin … tarih … sayılı kararı ile onaylandığı, taşınmazın 45.300 m2 alanından 15.855 m2 düzenleme ortaklık payı alındığı ve 1.599 m2 kamu ortaklık payının da sosyal kültürel tesis alanı kullanımlı …ada … sayıllı, sağlık tesis alanı kullanımlı …ada … sayılı ve teknik altyapı alanı kullanımlı …ada … sayılı parsellerde hisselendirildiği, geriye kalan 27.846 m2 hissesinin tamamının ise konut kullanımlı …ada … sayılı, … ada … sayılı ve …ada … sayılı parsellerde hisseli ve … ada … sayılı parselde de ise müstakil tahsis edildiği, davacının paydaş olduğu … parsel sayılı taşınmaz hisselerinin … ada …, … ada … ve … ada … sayılı üç parselde müstakil tahsise yeterli oldugu gibi farklı parsellerde de müstakil tahsis edilebileceğinden dağıtım işleminin imar mevzuatına aykırı olduğu, ayrıca 1/5000 ölçekli nazım imar planının …İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…-K:… sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, …İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…-K:… sayılı kararı ile … sayılı parselasyon işleminin ise …İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…-K:… sayılı kararı ile iptaline karar verildiği bu yargı kararlarına ilişkin yeni bir işlem tesis edilmediği ve …ada … sayılı, … ada … sayılı, …ada … sayılı, … ada … sayılı, … ada … sayılı, ve … ada … sayılı, parsellerin tapudaki tescillerinin devam ettiği, davacının paydaşı olduğu …ada … sayılı parselin ise Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarih ve … sayılı kararı ile onaylanan Kızılırmak-İvedik Su İsale Hattı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sahasında kaldığı, bu imar planı doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin … tarih ve … sayılı kararı ile de … sayılı parselasyon işleminin onaylandığı, imar planında sağlık tesisi alanı kullanımlı …ada … sayılı parselin olduğu yerde kısmi değişiklik yapılarak yine aynı kullanıma ayrılarak … ada … parsel sayılı taşınmaz oluşturularak eski tapu maliklerine tahsis edildiğinden, davacı ile diğer hissedarlara tahsisi mümkün olduğundan dayanağı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına aykırılık oluşturmadığı, … Mahallesi … ila … sayılı adalara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarih ve … sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde ise … parsel sayılı taşınmazın konut alanında, üst ölçekli 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında da seyrek yoğunluklu konut gelişme alanı olarak tanımlandığı davacının konut hakkı devam edeceğinden olumsuzluk görülmediği sonucuna varılarak dava konusu … sayılı parselasyon işleminde hukuka uyarlık bulunmadığından kısmen iptaline, Ankara Valiliğince onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanan … sayılı parselasyon işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle kısmen reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi kararının özeti: İdari Dava Dairesince verilen kararda; … sayılı parselasyon işleminin iptali ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin davanın reddine yönelik kısmı yönünden Mahkeme kararının usul ve hukuka uygun olduğu sonucuna varılarak istinaf başvurusunun reddine, Ankara Valiliğinin … tarih ve … sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının, … tarih ve … sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Mahkeme kararlarıyla daha önce tümünün iptaline karar verildiğinden davanın reddine yönelik kısmının kaldırılmasına, bu kısmının incelenmeksizin reddine, … sayılı parselasyon işlemine ilişkin davanın reddine yönelik kısmı yönünden ise iptal edilen parselasyon işlemi sonucu oluşan parsellerin bu imar uygulamasına da esas alındığı dikkate alındığında …sayılı parselasyon işleminde de hukuka uyarlık bulunmadığı açıklaması eklenerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI : Temyize konu kararın aleyhe olan kısımlarının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından; davalıların temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Davalı …Belediye Başkanlığı tarafından, Karşı tarafın temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Davalı … Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından;savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ…'NİN DÜŞÜNCESİ: Davacının temyiz isteminin kısmen kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi kararının … sayılı parselasyon işlemi yönünden davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun açıklama eklenerek reddine ilişkin kısmının bozulması, diğer temyiz istemlerinin ise reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY : Dava, davacının hisseli maliki olduğu Ankara İli, Etimesgut İlçesi, …Mahallesi, … mevkii … parsel sayılı taşımazın, … sayılı parselasyon işlemi ile … ada …, … ada …, … ada …, … ada …, …ada …, … ada …, … ada … parsel sayılı taşınmazlarda 7 parçaya bölünerek tahsis edildiğinin öğrenilmesi üzerine, Ankara Valiliğinin … tarih ve … sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile … tarih ve … sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bu uygulama imar planına istinaden hazırlanan … sayılı parselasyon işlemi ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin … tarih ve … sayılı kararıyla onaylanan … sayılı parselasyon işlemi ile … Mahallesi … ila … sayılı adalara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarih ve … sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğin iptali istemiyle açılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İmar planları ve … parselasyon işlemi yönünden;

Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairelerince verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın, dava konusu Ankara Valiliğince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planını 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yönünden davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının kaldırılarak davanın bu kısmının incelenmeksizin reddi ile … sayılı parselasyon işleminin iptali ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin davanın reddine yönelik kısmı yönünden istinaf başvurusunun reddine ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup dilekçelerde ileri sürülen temyiz nedenleri Bölge İdare Mahkemesi İdare Dava Dairesi kararının anılan kısımlarının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

…sayılı parselasyon işlemi yönünden;

Uyuşmazlığa konu taşınmazın kök parseli olan … parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda, Ankara Valiliğinin … tarih ve … sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda hazırlanan 1997 tarihli … sayılı parselasyon işlemi sonucunda sağlık tesisi alanında kamu ortaklık payı hissesi ile … ada … sayılı parsel oluşturulmuştur. Dosya kapsamından anılan parselasyon işlemi ile dayanağı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının tümünün yargı kararlarıyla iptaline karar verildiği ve sonrasında yargı kararları doğrultusunda yeni bir işlem tesis edilmediği anlaşılmaktadır. İptal edilen parselasyon işlemi sonucunda oluşmuş parsellerden … ada … sayılı parselin farklı bir plan olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarih ve … sayılı kararı ile onaylanan Kızılırmak-İvedik Su İsale Hattı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sahasında kalması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin … tarih ve … sayılı kararıyla onaylanan …sayılı parselasyon işlemi ile aynı yerinde sağlık tesisi alanı kullanımında … ada … sayılı parsel oluşturularak davacı ile birlikte eski tapu maliklerine tahsis edildiği görülmektedir.

Bu durumda, taşınmazın kök parseli olan eski … parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan … sayılı parselasyon işleminin tamamının, 2015 tarihli …sayılı parselasyon işleminden önce yargı kararıyla iptaline karar verildiği anlaşıldığından, iptal kararı üzerine geri dönüşüm işlemi yapılarak söz konusu alanda parselasyon işlemi öncesindeki kadastral mülkiyet dokusuna dönülerek, … sayılı parselasyon işleminin de bu kadastral doku esas alınarak tesis edilmesi gerekirken iptal edilen parselasyon işlemi sonucunda oluşturulan imar parselleri esas alınarak yapılan parselasyon işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Davacı tarafından …sayılı parselasyon işlemi yönünden de istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında 'iptal edilen parselasyon işlemi sonucu oluşan parsellerin bu imar uygulamasına da esas alındığı dikkate alındığında … sayılı parselasyon işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir' denilerek dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmağı açıkça tespit edilmesine karşın, anılan parselasyon işlemi yönün davanın reddine yönelik istinaf başvurusu hakkında hatalı olarak açıklama eklenmek suretiyle reddine karar verilmiştir.

Bu itibarla, dava konusu … sayılı parselasyon işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun açıklama eklenerek reddine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi kararında isabet bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanunun 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne,

2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın ... sayılı parselasyon işlemine ilişkin kısmının BOZULMASINA,

3. Diğer temyiz istemlerinin reddi ile anılan kararın imar planları ile … sayılı parselasyon işlemine ilişkin kısmının ONANMASINA,

4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 10/01/2022 tarihinde, kesin olarak, oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.