Yargıtay - Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/601 Esas 2022/191 Karar
Karar Tarihi: 10.03.2022
Yargıtay

T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: ... Esas - ...

YÜCE TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR

T.C.

KONYA

. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO :

KARAR NO:

HAKİM :

KATİP :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVA : İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle)

DAVA TARİHİ :

KARAR TARİHİ :

GEREKÇE YAZIM TARİHİ:

Davacı taraf vekilinin davalı taraf aleyhine açtığı işbu dava mahkememizin ... Esas sırasına kaydedilmekle, mahkememizce yapılan aleni/açık yargılama sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; 24.02.2019 tarihinde ... sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı traktör ve buna bağlı römork ile ...'e ait ... sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldiğini, gerçekleşen kazada ... plaka sayılı araçta yolcu olarak bulunan ... yaralanarak malul kaldığını, 14.08.2016 tarihli trafik kazası tespit tutanağında ... plaka sayılı araç sürücüsü ...'ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/1 (Belirli araçlarda, çalışma yerini ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil,sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunludur) ve 30/1-a (Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak) maddesini ihlal ettiğinden kusurlu olduğunun tespit edildiğini, ayrıca Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ... Sor. numaralı dosyasından alınan 22.08.2019 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda ...'ın asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini, kazaya sebebiyet veren ... plaka sayılı traktörün zorunlu mali mesuliyet sigortasının bulunmadığının tespit edildiğini, gerçekleşen kazada yaralanarak malul kalan ...'ın maluliyeti sebebiyle müvekkili Güvence Hesabına yapılan başvuru neticesinde ... tarafından ferileri ile birlikte (stopaja ilişkin vergi tevkifatı yapılarak) 06.04.2021 tarihinde 36.660,00 TL tazminat ödendiğini, ... Yönetmeliğinin 17. Maddesi ve 16/a maddesi ve 16/c maddeleri gereğince rücu haklarının bulunduğunu, müvekkilinin ödediği tazminatın ... plaka sayılı aracın sürücüsünden tahsili amacıyla Konya . İcra Müdürlüğü'nün ... E. Sayılı dosyasında icra takibi başlatıldığını, davalı tarafından borca itiraz edilerek icra takibinin haksız ve hukuka aykırı olarak durdurulduğunu, takibe karşı itirazın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, bu nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla, yargılama safhasında ortaya çıkabilecek tazminattan indirim sebeplerinin bulunması halinde, mahkemece hak sahibinin gerçek zararının tespit ettirilerek tespit edilen gerçek zarar tutarından kusur ve her türlü indirim tutarları düşüldükten sonra Konya . İcra Müdürlüğü'nün ... E. sayılı icra dosyasına davalı tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak yapılan itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini, dava masraflarının, arabuluculuk ücreti ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesi ile özetle; Davacının davaya konu aynı kazadan dolayı oluşan zararının tazmini olarak Konya . Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas ve yine Konya . Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyalarından dava ikame ettiğini, bu sebeple iş bu davaya konu zararın tekraren müvekkilden talep edilmesinin hukuka ve yasaya aykırı olduğunu, bu nedenle derdestlik itirazlarının olduğunu, davacının davaya konu tüm taleplerinin zamanaşımına uğradığını bu sebeple reddi gerektiğini, davaya konu olan davanın mahkememiz de görülmesinin hukuka aykırı olduğunu, 6100 sayılı HMK da Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu dava ve işlerin sınırlı olarak sayıldığını, aynı kanunun 2. Maddesine göre tüm diğer dava ve işlerde Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğunu, bu nedenle davaya bakmakla Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğunu, davanın görevsizlik nedeniyle reddi gerektiğini, müvekkilinin olay günü saat 19:00 sıralarında ... Mahallesinden traktörüne yüklediği hayvan gübrelerini tarlasına götürmek için seyir halinde iken ... Mevkiine geldiğinde müteveffa ...'ün eşi ...'ün sevk ve idaresinde bulunan ... plakalı aracın müvekkilinin sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı traktörüne arkadan çarptığını, ...'ün sevk ve idaresinde bulunan aracının müvekkilinin traktörüne arkadan çarpması sonucu çift taraflı ölümlü trafik kazası meydana gelerek ... ün vefat ettiğini, müvekkilinin oluşan kazadan dolayı oluşan taksirle ölüme sebebiyet verme eyleminden dolayı kusuru bulunmadığını, ... ün oluşan kazada kusurlu ve sorumlu olduğunu, trafik kurallarını ihlal ettiğini ve kazaya sebebiyet verdiğini, bu nedenlerle davacının hukuka aykırı olarak talep ettiği fahiş miktarlı ve faiz talepli tazminat taleplerinin öncelikle usulden nihayetinde esastan reddine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

I.DAVANIN NİTELENDİRİLMESİ

Taraflar arasında görülmekte olan davanın; Cismani zarardan kaynaklı olarak ... tarafından dava dışı zarar görene ödenen tazminatın zorunlu mali mesuliyet sigortası bulunmayan araç sürücüsünden rücuen tazminine ilişkin yapılan icra takibine vaki itirazın iptali davası olduğu, taraflar arasındaki ihtilafın ise 24/02/2019 tarihinde meydana gelen kazada dava dışı 3. Kişide meydana gelen gerçek zararın ne olduğu, zarardan davalının sorumlu olup olamayacağı, sorumlu tutulabilir ise sorumlu olduğu miktarın ne olduğu hususunda olduğu görülmüştür.

II.HÜKME EMSAL ALINAN YÜKSEK MAHKEME İLAMLARI

1.T.C. Konya Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesinin 17/02/2022 Tarih ve ... Esas-... Karar sayılı ilamında;

'Her ne kadar dairemizin önceki kararlarında Her ne kadar dava, haksız fiilden kaynaklanıyor ise de zorunlu mali mesuliyet sigortası bulunmayan davalının sorumluluğuna ilişkin olup, zorunlu mali mesuliyet sigortasının 6102 Sayılı TTK.nda düzenlenmesine göre, ticari dava niteliğindeki uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması ve bu nedenle ticaret mahkemelerinin görevli olduğu kabul edilmekte idi ise de ;

Yargıtay . Hukuk Dairesi'nin 16/09/2021 tarihli ... Esas ... Karar sayılı, 'Bölge Adliye Mahkemesi Kesin Kararları Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesi İstemine Dair', dairemizin bu yöndeki kararları kapsamında oluşan uyuşmazlıkların giderilmesine ilişkin yeni tarihli kararına göre 'Uyuşmazlığın giderilmesine konu somut olaylarda, davacı ... zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların neden olduğu trafik kazalarında zarar gören üçüncü kişilere ödediği tazminatı Yönetmeliğin 16. maddesinde sayılan hallerde zarardan sorumlu olan gerçek kişi sürücü ya da işleten davalıya rücu etmektedir. TTK nun 4/1 maddesinde belirtilen her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili nispi dava söz konusu değildir. Davalılar gerçek kişi olup uyuşmazlık haksız fiilden kaynaklanmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir ' şeklinde BAM hukuk daireleri arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi karşısında önceki verilen kararlardan dönülmesi şeklinde görev konusunda uygulama birliğinin sağlanmasının hak ve nesafete uygun olacağı değerlendirilmiştir

Bu durumda uyuşmazlığın genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. Mahkemece verilen görevsizlik kararı verilmesi yerinde olup, davacının istinaf talebinin reddine karar verilmiştir(Nitekim Yargıtay HD nin ... esas ... karar,. Hukuk dairesinin ... esas ... karar sayılı ilamları)

Bu halde, Dosya içeriğine, toplanan delillere, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenle, özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, vakıa mahkemesi hakiminin objektif, dosyadaki verilerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına ve hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddî delillere göre, HMK’nın 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve resen kamu düzeni yönünden yapılan inceleme sonucu, ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varılarak, davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b-1 maddesi gereği esas yönünden reddine dair aşağıdaki hükmün kurulmasına karar vermek gerekmiştir.' denilmiştir.

2.T.C. Yargıtay . Hukuk Dairesinin 16/09/2021 Tarih ve ... Esas-... Karar sayılı ilamında;

'Yukarıda açıklanan nedenlerle, ... tarafından ödediğinin rücuen tahsili için zarar sorumluları olan gerçek kişi malik ve sürücüye karşı açılan davalarda GÖREVLİ MAHKEMENİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞUNA, Konya Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesi ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesi'nin kesin kararları arasındaki görüş ve uygulama uyuşmazlıklarının bu şekilde giderilmesine, karardan bir suretin tüm Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarına iletilmek üzere HSK Genel Sekreterliği’ne gönderilmesine, 5235 sayılı Kanun m.35/1-(3) bendi uyarınca kesin olarak 16/09/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi. ' denilmiştir.

III.DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

Yukarıda yapılan açıklamalar, Yüksek Mahkeme içtihatları ve somut olayımız bir bütün olarak değerlendirildiğinde taraflar arasında görülmekte olan davanın; Cismani zarardan kaynaklı olarak ... tarafından dava dışı zarar görene ödenen tazminatın zorunlu mali mesuliyet sigortası bulunmayan araç sürücüsünden rücuen tazminine ilişkin yapılan icra takibine vaki itirazın iptali davası olduğu, taraflar arasındaki ihtilafın ise 24/02/2019 tarihinde meydana gelen kazada dava dışı 3. Kişide meydana gelen gerçek zararın ne olduğu, zarardan davalının sorumlu olup olamayacağı, sorumlu tutulabilir ise sorumlu olduğu miktarın ne olduğu hususunda olduğu, detayı yukarıda verilen T.C. Yargıtay . Hukuk Dairesinin 16/09/2021 Tarih ve ... Esas-... Karar sayılı ilamı ile T.C. Konya Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesinin 17/02/2022 Tarih ve ... Esas-... Karar sayılı ilamından anlaşıldığı üzere ... tarafından ödediğinin rücuen tahsili için zarar sorumluları olan gerçek kişi malik ve sürücüye karşı açılan davalarda asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu, bu nedenle açılan davada 6100 sayılı HMK m. 114/1-c maddesi gereğince mahkememizin görevli olmadığı anlaşıldığından dava şartı yokluğundan usulden reddine, davaya bakmakla görevli Mahkemenin T.C. Konya Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunun tespitine karar verilerek Mahkememizde oluşan vicdani kanaatin tezahürü olarak aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

1-Davanın 6100 sayılı HMK m. 114/1-c maddesi gereğince mahkememizin görevli olmadığı anlaşıldığından dava şartı yokluğundan USULDEN REDDİNE, davaya bakmakla görevli Mahkemenin T.C. KONYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Görevsizlik Kararımız Kesinleştiğinde ve Mahkememizin görevsiz olduğu yönünde hüküm kurulması durumunda; 6100 Sayılı Kanunun 20/1. Maddesi gereğince iki haftalık yasal süre içerisinde Mahkememize başvurularak dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesini talepte bulunulması halinde DOSYANIN GÖREVLİ T.C. KONYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE, aksi takdirde dava açılmamış sayılacağının ve bu konuda resen karar verileceğinin İHTARINA,

3-6100 Sayılı Kanunun 331/2. Maddesi gereğince yargılama giderlerinin GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMECE DEĞERLENDİRİLMESİNE,

4-6100 Sayılı HMK'nın 323–333. maddeleri gereğince hükmün verilmesinden kesinleşmesine kadar olan dönemde davacının sorumlu olduğu yargılama giderleri de ödendikten sonra var ise karar kesinleştiğinde; Kullanılamayan ve bakiye kalan gider avansının Hukuk Muhakemeleri Kanunun Gider Avansı Tarifesinin 5. Maddesi gereğince hükmün kesinleşmesinden sonra talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle, talep eden tarafından hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak İADESİNE,

DAİR; Taraf vekillerinin yüzüne karşı, kararın 7201 Sayılı Kanununun 11. Maddesi gereğince taraf vekillerine tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde T.C. Konya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinden istinaf kanun yoluna müracaat etme hakları açık olmak üzere Türk Milleti adına verilen karar duruşma tutanağına geçirilerek açıkça okunup usulen anlatıldı.10/03/2022

Katip Hakim


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.