Yargıtay - 14. Ceza Dairesi

2013/11357 Esas 2014/4842 Karar
Karar Tarihi: 10.04.2014
Yargıtay

14. Ceza Dairesi         2013/11357 E.  ,  2014/4842 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı, müstehcenlik, sağlık için tehlikeli madde temini

HÜKÜM : Sanık ...'ın beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı (üç kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (üç kez), müstehcenlik (iki kez), sağlık için tehlikeli madde temini (iki kez) suçlarından mahkûmiyetine, sanık ...'in beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarına katılma (iki kez), sağlık için tehlikeli madde temini (iki kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (iki kez) suçlarından mahkûmiyetine, sanıklar... ve ...'ın beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı (bir kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (bir kez), sağlık için tehlikeli madde temini (bir kez) suçlarından mahkûmiyetlerine, sanıklar ... ve...'nin beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı (bir kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (bir kez) suçlarından mahkûmiyetlerine, sanık ...'in kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatine

Mahalli mahkemece verilen hükümlerin sanıklar ..., ..., ..., .., .., ... müdafileri ile katılan mağdurlar vekili ve O Yer Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmesi ve sanıklar ..., .., .... müdafilerince incelemenin duruşmalı yapılmasının talep edilmesi üzerine dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle 26.03.2014 Çarşamba saat 13.30’a duruşma günü tayin olunarak sanıklar ..., ..., ... müdafilerine çağrı kâğıdı gönderilmişti.

Belli günde Hâkimler Kurulu duruşma salonunda toplanarak Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından... hazır olduğu halde oturum açıldı.

Yapılan tebligat üzerine sanık ... müdafiin gelmediği, ayrıca bir talepte de bulunmadığı anlaşılmakla Yargıtay Cumhuriyet Savcısının uygun görülen talep ve mütalaası dairesinde sanık ... yönünden DURUŞMASIZ inceleme yapılmasına oybirliğiyle karar verilerek, vaktin darlığına binaen dosyanın incelenmesi başka bir güne bırakılmıştı.

Yapılan tebligat üzerine dosyadaki vekâletnameye dayanarak sanık ... adına gelen Av. ... huzura alınarak duruşmaya başlandı.

Duruşma isteğinin süresinde ve yerinde olduğu anlaşıldıktan sonra uygun görülen talep ve mütalaa dairesinde sanık ... hakkında DURUŞMALI inceleme yapılmasına oybirliğiyle karar verilerek tefhim olunduktan sonra işin açıklanmasına dair raportör üye tarafından düzenlenen rapor okundu.

Raportör üye rapora ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirdi.

Sanık müdafii temyiz layihasını açıklayarak savunmada bulunup müvekkili hakkındaki hükmün BOZULMASINI istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tebliğname içeriğini tekrar etti.

Sanık ... müdafiine çağrı kâğıdının gönderildiği, parçasının döndüğü, ancak sanık müdafiin duruşmaya katılmadığı anlaşılmakla,

Suç vasfı ve ceza miktarı nazara alındığında 5271 sayılı CMK.nın 150/3. maddesi gereği kendisine müdafii tayini zorunlu olduğundan, CMK.nın 156. maddesi uyarınca sanık ... için ... Barosundan zorunlu müdafii görevlendirilmesine karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Yargıtay Cumhuriyet Savcısınca da uygun görülmekle zorunlu müdafii görevlendirilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verilmekle,

Yargıtay Cumhuriyet Savcısının uygun görülen talep ve mütalaasına göre duruşmanın 02.04.2014 saat 13.30'a bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Belli günde Hâkimler Kurulu duruşma salonunda toplanarak Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından .... hazır olduğu halde oturum açıldı.

Yapılan tebligat üzerine sanık ... adına... Barosundan görevlendirilerek gelen Av. ... huzura alınarak duruşmaya başlandı.

Duruşma isteğinin süresinde ve yerinde olduğu anlaşıldıktan sonra uygun görülen talep ve mütalaa dairesinde sanık ... hakkında DURUŞMALI inceleme yapılmasına oybirliğiyle karar verilerek tefhim olunduktan sonra işin açıklanmasına dair raportör üye tarafından düzenlenen rapor okundu.

Raportör üye rapora ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirdi.

Sanık müdafii temyiz layihasını açıklayarak savunmada bulunup müvekkili hakkındaki hükmün BOZULMASINI istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tebliğname içeriğini tekrar etti.

Son sözü sorulan sanık müdafii savunmasına ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirmekle dosya incelenerek karar verilip tefhim olunmak üzere duruşmanın 16.04.2014 Çarşamba günü saat 13:30'a bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Belli günde oturum açıldı. Dava evrakı incelenerek gereği görüşülmüş olduğundan aşağıda yazılı karar ittihaz olundu.

Sanık ... hakkında verilen beraat hükmü, sanıklar ... ile ...haklarında atılı suçlardan kurulan mahkumiyet hükümleri, sanık ... hakkında müstehcenlik (iki kez), sağlık için tehlikeli madde temini (iki kez), beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı (mağdur ...'ye karşı bir kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (mağdur ...'e yönelik bir kez) suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri, sanıklar ... ile ...haklarında sağlık için tehlikeli madde temini (bir kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (bir kez) suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;

Delillerle iddia ve savunma duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş beraati ve sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan, sanıklar ...,..,..., ..., .... müdafileri, katılan mağdurlar vekili, O Yer Cumhuriyet Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazları ile sanık ... müdafiin duruşmalı inceleme sırasındaki sözlü savunmalarının reddiyle sanık ... hakkında verilen beraat kararı ile sanıklar ..., .., ..., ..., ... haklarında anılan suçlardan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin ONANMASINA,

Sanık ... hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı (mağdurlar ... ve ...'e karşı iki kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (mağdurlar ... ve ...'ye karşı iki kez) suçlarından kurulan mahkûmiyet hükümleri, sanıklar ...ile ...haklarında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı (mağdur ...'ye karşı bir kez), sanık ... hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarına katılma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sağlık için tehlikeli madde temini (mağdurlar... ve ...'ye karşı her bir suçtan iki kez) suçlarından kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde,

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine,incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanık ...'ın mağdurlar ... ile...'e karşı işlediği beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, mağdurlar...ve ...'ye karşı işlediği kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile ilgili olarak;

Mağdurlar .., ... ve ...'nin aşamalardaki anlatımları, savunma ile diğer sanık ...'in ifadeleri nazara alındığında, sanık ...'ın mağdurlar ...ve ...'yi aynı suç işleme kararı kapsamında değişik tarihlerde, zincirleme şekilde sigara alıp para vereceği vaadiyle araçla gezdirip boş eve veya ormana götürdüğü anlaşıldığı halde her iki mağdura yönelik işlediği kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı tayin edilen cezalardan TCK.nın 43/1. maddesi gereğince arttırım yapılmaması,

Mağdur ...'ın kendisine yönelik cebir ve tehdit tarif etmemesi, bu konudaki mağdur ...'nin ifadelerini doğrulamaması ve tüm dosya kapsamına göre ...'a karşı organ sokmak suretiyle gerçekleştirdiği nitelikli cinsel istismar suçunda cebir ve tehditte bulunduğu hususu sabit olmadığı halde cezadan TCK.nın 103/4. maddesi ile arttırım yapılması,

Sanık ...'ın, mağdur ...'e karşı işlediği beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuna yönelik olarak; Sanık ...'ın, sanık ...'in kullandığı depo yerinde fiile ruhsal yönden mukavemet edemeyecek durumda bulunan mağdur ...'e karşı sanık ...'le beraber birbirlerini takiben gerçekleştirdikleri nitelikli cinsel istismar eylemlerinde cebir veya tehdit kullanmamalarına bağlı olarak birlikte direnç kırma halinin söz konusu olmaması nedeniyle sanığın, diğer sanığın eylemine TCK.nın 37/1. maddesi anlamında iştirak hali bulunmadığından ve bu nedenle şartları oluşmadığından TCK.nın 103/2-6. maddesi uyarınca tayin edilen cezada aynı Kanunun 43/1. maddesi ile arttırım uygulanması,

Sanıklar...ile ..'ın, mağdur...'ye yönelik işledikleri beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçuna ilişkin olarak;

Sanıkların çağrılmaları üzerine gittikleri yerlerde, ...'nin cinsel organını okşamaları eylemlerinden dolayı, ... Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunca düzenlenen 28.10.2011 günlü,... sayılı raporda mağduru bulunduğu olayda sanıkların eylemleri nedeniyle ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede travma sonrası stres bozukluğu, majör depresyon, seperasyon anksiyete bozukluğu gelişmesinden dolayı mağdurun ruh sağlığının bozulduğunun bildirilmesi nedeniyle, anılan rapor esas alınarak adları geçen sanıkların cezaları TCK.nın 103/6. maddesi uyarınca artırılmış ise de, cebir tehdit olmaksızın gerçekleştirilen eylem nedeniyle sanıkların kastettiğinden daha farklı ve ağır bir neticenin meydana geldiği, TCK.nın 23. maddesi uyarınca gerçekleşen fakat kastetmediği bu neticeden sanıkların sorumlu tutulabilmesi için en azından taksirle hareket etmiş olmaları gerektiği, somut olayda sanıkların dosyaya yansıyan sosyal ve kültürel durumu, eğitim düzeyi, kişisel özellikleri ve olayın gerçekleşme biçimi nazara alındığında ağır netice olarak ortaya çıkan mağdurun ruh sağlığındaki bozulmanın sanıklar tarafından öngörülemeyeceği ve taksirle dahi hareket etmelerinden bahsedilemeyeceği, meydana gelen bu zararın ancak TCK.nın 61. maddesi kapsamında cezanın bireyselleştirilmesinde alt sınırdan uzaklaşmada dikkate alınabileceği gözetilerek hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde TCK.nın 103/6. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini,

Sanık ...'in, mağdurlar ... ve ...'ye yönelik olarak Kazım tarafından işlenen beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarına katılma suçu ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve sağlık için tehlikeli madde temini suçları ile ilgili olarak;

Anılan suçların başlangıcı hususunda mağdurlar açık bir beyanda bulunmamakla birlikte, mağdur ..'ın mahkeme aşamasında da kabul ettiği 12.07.2010 tarihli ayrıntılı emniyet ifadesinde, ... kanalıyla tanıştığı ...'la 2009 yılı Haziran ayı içinde bir gün buluşup motorla gezdikten sonra gittikleri boş evde ...'ın kendisini alıkoyup organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu bildirmesi ve mağdur ...'nin ise uzun bir süreci kapsayan eylemlerle ilgili kesin tarih söyleyememesi karşısında tereddüt oluştuğundan “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince sanık ...'in mevcut haliyle anılan suç tarihlerinde 18 yaşını bitirmediği kabul edilerek belirlenen cezalardan TCK.nın 31/3. maddesi ile indirim yapılması gerektiği halde yazılı biçimde hüküm kurulması suretiyle fazla ceza tayini,

Mağdurlar... ile ...'nin aşamalardaki anlatımları, savunma ile diğer sanık ...'ın ifadeleri nazara alındığında, sanığın suç tarihinden önce mağdurları tanıştırdığı ...'ın aynı suç işleme kararı kapsamında değişik tarihlerde cinsel maksatla sigara alıp para vereceği vaadiyle mağdurları araçla gezdirip boş eve veya ormana götürdüğü, bazen sanık ...'in de bulunduğu ortamlarda mağdurları alıkoyduğu kabul edildiği halde sanık ...'in her iki mağdura yönelik işlediği kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen cezalardan TCKnın 43/1. maddesiyle arttırım yapılmaması, sanığın diğer sanık ...'ın ...'a karşı işlediği beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardımdan dolayı tayin edilen cezada koşulları oluşmadığı halde TCK.nın 103/4. maddesinin uygulanması,

Uygulamaya göre de;

Adı geçen sanık hakkında TCK.nın 39/1. maddesi yollamasıyla eylemine uyan TCK.nın 103/2-4-6. maddesi ile belirlenecek ceza üzerinden 39/1. madde ile indirim yapılması gerekirken, mağdurlar... ve ... yönünden yazılı şekilde TCK.nın 103/2. maddesi uyarınca belirlenen temel cezadan 39/1. madde ile indirim yapıldıktan sonra aynı Kanunun 103/4-6. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini,

Kanuna aykırı, sanıklar ..., ..., ..., ... müdafileri, katılan mağdurlar vekili ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları ve sanık ... müdafiin duruşmalı inceleme sırasındaki sözlü savunması bu bakımdan yerinde görüldüğünden kısmen re'sen de temyize tâbi hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 10.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

10.04.2014 tarihinde verilen işbu karar 16.04.2014 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından ... hazır olduğu halde sanıklar müdafilerinin gıyaplarında tefhim olundu.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.