Yargıtay - Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/405 Esas 2018/226 Karar
Karar Tarihi: 10.04.2018
Yargıtay

T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas - Karar No: 2016/405 Esas - 2018/226

T.C.

ANKARA BATI

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA

ESAS NO : 2016/405

KARAR NO : 2018/226

HAKİM :

KATİP :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : 1-

VEKİLİ :

DAVALI : 2-

VEKİLİ :

DAVA : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 31/05/2016

KARAR TARİHİ : 10/04/2018

K.YAZIM TARİHİ : 08/05/2018

Yukarıda tarafları yazılı davanın Mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

DAVA :Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalılardan ...adına kayıtlı ve olay anında sevk ve idaresinde bulunan ... plakalı araç ile 29/07/2015 tarihinde park halinde iken arkasında kaldırımdan inerek karşıya geçmek isteyen müvekkiline geri geri gelerek hızla çarptığını ve yaralanmasına sebep olduğunu, olay yerinde kaza tespit tutanağı tutulmadığını, olaydan sonra olay yeri ve olayla ilgili tutulan tutanağa göre davalının olay yerinden aracını kaldırdığını, olayı gören görgü tanığına rastlanmadığını ve olayı gören kamera kayıtlarına da ulaşılamadığını, kaza sonrası müvekkilinin uzun süre hayatını tek başına sürdüremediğini, aylarca yatağa bağlı kaldığını ve kendi ihtiyaçlarının birçoğunu tek başına gideremediğini, müvekkilinin hastane giderlerinin çoğunun sigortasından karşılandığını, davalının müvekkiline herhangi bir ödeme yapmadığını ancak sigortanın karşılamadığı ve müvekkilinin faturalandıramadığı birçok harcamasının olduğunu, bunların başında hastaneye gidiş gelişleri ve sağlık sigortası tarafından karşılanmayan diğer harcamalar olduğunu, müvekkilinin kaza tarihinden davanın açıldığı tarihe kadar kazadan sonra ancak koltuk değnekleri ile yürüyebilecek hale geldiği için hiçbir iş yapamadığını, müvekkilinin bedensel bütünlüğünün zedelenmesinden ve haksız fiil sonucu çektiği acı ve ızdıraptan kaynaklı manevi zararlarının tazmin edilmesi gerektiğini, kazaya sebebiyet veren ... plakalı aracın kaza tarihlerini de kapsayan dönem içerisinde ... Genel Sigorta A.Ş. tarafından yapılan Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta poliçesi ile sigortalı bulunuğunu beyan ederek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500,00 TL tedavi gideri zararı, 500,00 TL bakıcı gideri zararı, 500,00 TL geçici iş göremezlikten kaynaklı kazanç kaybına ilişkin zararı, 1.000,00 TL ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararı olmak üzere 2.500,00 TL maddi tazminat ile 50.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili Mahkememize sunmuş olduğu 15/03/2018 tarihli dilekçesi ile, davasını maddi tazminat yönünden 865,64 TL tutarında ıslah etmiştir.

CEVAP :Davalı ...vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkilinin bina önüne iki aracın arasına aracını park etmek için geri geldiği sırada davacıya çarparak yaralanmasına sebep olduğunu, müvekkilinin geri geri geldiği sırada aynadan davacıyı gördüğünü, davacının uzakta olduğunu gördüğü için park etmek amacıyla yaklaştığını, bu sırada kazanın meydana geldiğini, olayı gören kimsenin olmaması ve kazayı görüntüleyen bir kameranın olmamasının kusurun müvekkilinin üzerinde kalmasına sebep olduğunu, müvekkilinin park etme işlemine başladığında davacının beklemesi ve park işlemi bittikten sonra karşıya geçmeye çalışması gerektiğini, müvekkilinin kazanın oluşumunda kusurlu olmadığını, müvekkilinin hızının olayın tabiatı gereği az olduğunu, park eden bir aracın çok hızlı olmasının zaten beklenemeyeceğini, park ederken 2 adet koltuk değneği ile birlikte orada beklemekte olan davacının müvekkilinin aracına çarptığını, müvekkilinin kaza oluş saatinden ifade verip karakoldan ayrılıncaya kadar davacı ile beraber olduğunu, davacının vücudunda kırık olması veya akciğerinde sönme olması durumunda o anda müdahale edileceğini, gereken her şeyin yapılacağını, davacının malulen emekli, 63 yaşında, %68 özürlü ve iki koltuk değneğiyle hayatını idame ettirmeye çalışan bir kişi olduğunu ve iki koltuk değneğiyle çaycılık yapamayacağını, davacının manevi tazminat talebinin çok fahiş olduğunu beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... Genel Sigorta A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; ... plakalı aracın 21/05/2015 - 21/05/2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi ile maluliyet halinde kaza tarihi itibariyle şahıs başına azami 290.000,00 TL poliçe limiti ile ...adına müvekkili sigorta şirketine sigortalı olduğunu, tedavi ve bakım giderleri olarak talep edilen maddi tazminatın SGK'nın sorumluluğunda olduğunu, maluliyet oranlarının tespitinde meydana gelen sakatlığı kalıcı hale gelip gelmediğinin tespit edilmesi gerektiğini, zamanla meydana gelen sakatlığın azalmakta ve tamamen iyileşmekte olduğunu, geçici iş göremezlik tazminatı, hastane giderleri, ambulans ve yol masrafları, barınma giderleri, efor kaybı vb. giderlerin tedavi giderleri kapsamında olup 6111 sayılı Yasa uyarınca müvekkili şirketin tedavi giderleri nedeniyle herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, dava tarihinden önce müvekkili sigorta şirketine herhangi bir başvuruda bulunulmadığını, müvekkili şirketin davacıya karşı dava tarihinden önce temerrüdünün söz konusu olmadığını, müvekkili sigorta şirketinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizden sorumlu tutulabileceğini beyan ederek, davanın reddini savunmuştur.

DELİLLER :Ankara Batı .... Asliye Ceza Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyası, SGK kayıtları, ekonomik-sosyal durum araştırması, araç kayıtları, hastane kayıtları, sigorta poliçesi, tanık beyanları, bilirkişi raporları ile tüm dosya kapsamı.

GEREKÇE :Dava, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

29/07/2015 tarihinde, davalı sürücü ...sevk ve idaresindeki diğer davalıya ait ve zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalı bulunan ... plakalı kamyoneti park etmek için manevra yaptığı sırada aracın arkasından yolu karşıdan karşıya geçen davacıya geri manevra yaptığı sırada çarpması neticesinde, dava konusu trafik kazası meydana gelmiş, davacı yaralanmıştır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91/1. Maddesinde, “İşletenlerin, bu kanunun 85/1 maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur”; 85/1 maddesinde, “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”; 85/son maddesinde ise, “işleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.” hükümlerine yer verilmiş, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1. maddesinde de, “Sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder” şeklinde ifade edilmiştir. Açıklanan madde hükümlerinden, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir zarar sigortası türü olduğu anlaşılmaktadır. Motorlu araçların işletilme tehlikesine karşı, zarar gören üçüncü şahısları korumak amacıyla getirilmiş olan bu düzenleme ile öngörülen sorumluluğun bir kusur sorumluluğu olmayıp, sebep sorumluluğu olduğu, böylece araç işletenin sorumluluğunun sebep sorumluluğunun ikinci türü olan tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunduğu öğretide ve yargısal içtihatlarla kabul edilmektedir (Fikret Eren, Borçlar Hukuku, 9. Bası, s. 631 vd.; Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, Genişletilmiş 10. Baskı, s. 264 vd).

Sorumluluğun tespiti ile kusur oranlarının belirlenmesi için alınan 04.04.2017 tarihli bilirkişi raporunda ; davalı sürücünün %75, davacının ise %25 oranda kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Kusur raporuna karşı itirazda bulunulmuşsa da, rapordaki tespitler, olayın oluş şekline uygun olduğundan itirazların reddine karar verilmiştir.

Davacının maluliyetinin tespiti için alınan AÜTF Adli Tıp ABD Bşk nın 20.10.2016 tarihli raporunda; davacının 2 ay süre ile tam iş göremezliğinin bulunduğu, kalıcı kısmi iş göremezliğinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Tazminat hesabı için alınan ve hüküm kurmaya elverişli bulunan 01/03/2018 tarihli bilirkişi raporunda; davacının maluliyeti nedeniyle 1.365,64TL, bakıcı gideri için 606,75 TL, yol gideri olarak 300,39 TL tazminat hakkı bulunduğu belirtilmiştir.

Tüm açıklamalara göre; belirlenen maddi tazminat ile davacıda meydana gelen çaresizlik ve acı nedeni ile ruh sağlığındaki bozulma, maluliyet oran ve süresi, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, caydırıcılık ilkesi gözetilerek, ihlal sonucu davacının uğradığı manevi zararın giderimi, zedelenen yaşama sevincini tazelemek, bunu yaparken felaketi özlenir kılmama, davalıyı ekonomik bir yıkıma sürüklemeksizin, daha dikkatli ve özenli olmaya sevketmek hedeflenerek günün ekonomik koşullarına göre belirlenen manevi tazminatın yukarıda anılan yasa hükümleri gereği tahsiline dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın Kısmen Kabulü ile Kısmen Reddine,

1-1.365,64 TL geçici iş göremezlik, 636,75 TL bakıcı gideri, 300,39 TL yol masrafı olmak üzere toplam 2.302,78 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile alacağa davalı sigorta şirketi yönünden dava tarihinden, diğer davalı yönünden olay tarihi olan 29/07/2015'den itibaren yasal faiz işletilmesine, fazlaya dair istemin reddine,

2-4.000,00 TL manevi tazminatın davalı ...'den olay tarihi olan 29/07/2015'den itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine,

3-Harçlar Kanunu gereği alınması gereken 430,54 TL karar ve ilam harcının peşin ve ıslahla alınan 903,03 TL harçtan mahsubu ile bakiye 472,49 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

Davacı tarafından yatırılan 888,03 TL peşin harç, 15,00 TL ıslah harcı, 29,20 TL başvuru harcı, 4,30 TL vekalet harcı olmak üzere toplam 936,53 TL harçtan Mahkememizce iadesine karar verilen 472,49 TL harcın mahsubu ile bakiye 464,04 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından sarf edilen 1.350,00 TL bilirkişi ücreti, 357,00 TL tebligat ve posta, 600,00 TL Ankara Üniversitesi tedavi ücret faturası gideri olmak üzere toplam 2.307,00 TL yargılama giderinden davanın kabul ve ret oranına göre takdir edilen 99,54 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine, artan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

5-Maddi Tazminat Yönünden;

a) Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davanın kabul oranına göre takdir ve hesap edilen 2.180,00 TL avukatlık ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine,

b) Davalılar kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davanın red oranına göre takdir ve hesap edilen 1.062,86 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalılara ödenmesine,

6-Manevi Tazminat Yönünden;

a) Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davanın kabul oranına göre takdir ve hesap edilen 2.180,00 TL avukatlık ücretinin davalı ...'den alınarak davacıya ödenmesine,

b) Davalı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10/2 maddesi gereğince takdir ve hesap edilen 2.180,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya ödenmesine,

Dair, davacı vekili ile davalı ... vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize sunulacak, yahut mahkememize gönderilmek üzere bir başka mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle başvuru yapılmak suretiyle, Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. 10/04/2018

Katip Hakim

e-imzalı e-imzalı

Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.