Yargıtay - İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/1205 Esas 2018/412 Karar
Karar Tarihi: 10.04.2018
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/1205 Esas

KARAR NO : 2018/412

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 09/12/2016

KARAR TARİHİ : 10/04/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili 09/12/2016 tarihli dava dilekçesinde; Olay günü olan 23.10.2010 tarihinde, sürücü ... sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı ... Mahallesi ... caddesini takiben PTT istikametine seyir halinde gelip ... Caddesi ile ... Sokak kavşağına geldiğinde ... sokak istikametine Devlet Hastanesi yönüne dönüş yapmak istediği esnada, ... caddesi üzeri ... istikametinden gelen ... plaka sayılı motorsiklet sürücüsü ... idaresindeki motorun sol yan kısmına kendi aracının sol ön far kısmı ile çarpışmaları neticesi yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, müvekkilinin ... plakalı motorsiklette yolcu konumunda olduğunu, söz konusu olayla ilgili ... Sulh Ceza Mahkemesinin ... esas sayılı dosyasının bilirkişi raporunda; ... plakalı araç sürücüsü ...'ı, 2918 sayılı K.T.K.'nın madde 53/1-b bendinde yer alan kuralını ihlal ettiğinden 1. derecede asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini, müvekkilinin söz konusu kaza dolayısıyla yaralandığını, ... Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını, vuku bulan bu olay neticesinde; sSanık ... hakkında 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan ... Sulh Ceza Mahkemesinin ... esas sayılı dosyası ile yargılama başlatıldığını, ... karar numaralı kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini, kazaya sebebiyet veren ... plaka sayılı aracın, davalı ...Ş.'nin ... numaralı Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) sigorta poliçesi ile kaza tarihinde sigortalı bulunduğunu, kaza nedeniyle meydana gelen sakatlanma neticesinde oluşan maddi zararın davalı ...'nden karşılanması amacıyla doğrudan doğruya davalı ...Ş.'ye 21.10.2016 tarihinde başvurulduğunu ve ödeme yapılması için tüm evrakların davalı kuruma teslim edildiğini, ancak, davalı şirket tarafından yapılan bu ödemenin müvekkilinin zararını karşılamadığından dolayı ... SİGORTA A.Ş. hesabına 08.12.2016 tarihinde ödemenin iade edildiğini, bu hususun 08.12.2016 tarihinde davalı ... şirketine göndermiş oldukları mailde de belirtildiğini, dosya için dava yoluna başvurulacağının davalı ... şirketine bildirildiğini belirterek şimdilik müvekkiline ödenmesi gereken işgücü kaybından doğan toplam 3.000,00-TL daimi maluliyet (sakatlık) tazminatının davalı şirkete başvuru yapılan 21.10.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava değeri, 07/12/2017 tarihinde davacı vekili tarafından 44.651,35 TL olarak ıslah edilmiştir.

Davalıya usulüne uygun dava dilekçesi, duruşma gün ve saati tebliğ edilmiş, davalı vekili vermiş olduğu cevap dilekçesinde; Dava konusu, dava dışı ... sevk ve idaresindeki ... plakalı araç için, müvekkili şirketçe, 06.02.2010 - 06.02.2011 tarihleri arasında, 29766329 no'lu poliçe numarası ile Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi düzenlendiğini, müvekkili şirketin sorumluluğu, poliçe üzerinde yazılı teminat limitleri ile sınırlı olmak üzere, poliçede yazılı özel şartlar ve trafik sigortası genel şartları kapsamı ile sınırlı olduğunu, poliçe üzerinde Ölüm/Sakatlık halleri için kişi başına teminat limiti azami 150.000,00 TL ile sınırlandırıldığını, bu miktarın maksimum talep edilebilecek miktar olup, müvekkili şirketin asıl sorumluluğunun gerçek zarar üzerinden belirleneceğini, trafik sigortasının bir meblağ sigortalı olmayıp bir zarar sigortası olduğunu, zarar görenlerin kaza nedeniyle uğradığı gerçek maddi zararın tespiti ve sigortalının kusur oranında bu gerçek zararın tazmininin esas olduğunu, kaza esnasında davacı tarafın yukarıda izah edildiği üzere emniyet kemerini takmış olsaydı, geçirmiş olduğu kazada en az şekilde yaralanmış olacağını, davacının gereken tedbirleri almayarak trafik kazası sonucu yaralanmasında müterafik kusuru bulunduğunu, davacının kusuru oranında hükmedilen tazminattan mahsubu gerektiğini, sigortanın bir zenginleşme aracı olmayıp sigorta şirketinin, sigortalı aracın sebep olduğu riziko sebebiyle üçüncü kişilere ait mal veya bedeni zarardan ötürü poliçede gösterilen limit meblağın tamamını değil, üçüncü kişilerin maruz kaldığı gerçek zarar miktarını araştırıp saptayarak ödemesinin esas olduğunu, müvekkili şirketin müdebbir bir tacir olarak genel kanunların ve poliçe genel ve özel şartlarının kendisine yüklediği tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş olmakla herhangi bir temerrüdünden bahsedilemeyeceğini, dava dilekçesinde özetle, 23.10.2010 tarihinde meydana gelen trafik kazası neticesinde davacının malûl kaldığını iddia ederek 3.000,00 TL maddi tazminat talebinde bulunulduğunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 109/1. Maddesi uyarınca; 'Motorlu araç kazalarında doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl içinde zamanaşımına uğrar.' vekil eden kurumun haksız fiilin faili olmadığından huzurda açılmış bulunan davada uzamış zamanaşımı süresi dahi uygulanamayacağını, müvekkili şirketin temerrüdü bulunmadığından faizin yasal faiz oranında ve dava tarihinden itibaren işletilmesi gerektiğini bildirerek haksız ve mesnetsiz açılan davanın tamamen reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava; trafik kazasında yaralanma ve oluşan daimi maluliyet nedeni ile uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.

Mahkememizce, dosyamız davacısı ...'nın davamıza konu 23/10/2010 tarihli kaza nedeni ile uğradığı maluliyetin oranının tespiti bakımından, dosyamızın ve davacının ... Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na sevkinin sağlanarak rapor alınmasına karar verilmiş olup, ... Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ibraz edilen 29.05.2017 tarihli raporda; dava dosyasının incelenmesi, yapılan muayene ve tetkiklerden; ...'nın 23/10/2010 tarihinde trafik kazası neticesinde yaralandığı, kaza neticesinde sol tibia nondeplase açık kırık meydana geldiği, kırığın eksternal fiksatör ile tespit edildiği, sonrasında sol femurda valgus deformitesi meydana geldiği, deformitenin kallo-hemikollotozis ile düzeltildiği, sol ayak bileği dorsifleksiyonu 15 derece kısıtlı olduğu, plantar fleksiyon, inversiyon ve eversiyon hareketlerinin doğal olduğu, kalça fleksörleri ve ayak bileği dorsifleksörleri kas gücü 4/5, diğer alt ekstremite kas gücü doğal olduğu, sol alt ekstremitede sağa göre 1 cm kısalık olduğu, kırığın tam olarak kaynadığı, atrofi, artroz, nonunion, malunion ve psödoartoz bulunmadığı anlaşılan şahsın sol ayak bileğinde hareket kısıtlılığı ile sol alt ekstremitede kısalığa neden olan arızalarının kalıcı sakatlık niteliğinde olduğu, mevcut arızaların 'Ayak bilek ekleminin sertliği - Normal hareketlerin % 50 kaybı - Tek taraflı (takdiren %70 oranında azaltılarak)' ve 'Bacak kısalıkları - 4 cm .den az' olarak değerlendirildiği, şahsın 1998 doğumlu olup, 18 yaşını tamamlamış olduğu anlaşılmakla ve meslek grup numarası 1 (düz işçi) olarak kabul edilmekle; 1. 11/10/2008 tarih ve 27021 sayılı Resmî Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 'Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği' hükümlerine göre; 1. Arıza A cetveli = Arıza listesi: XII, Arıza sıra no: 28Aa, Arıza ağırlık ölçüsü: 10x0.3=3 B cetveli = Meslek grup numarası: 1 (düz işçi) C cetveli = Sürekli iş göremezlik simgesi: A D cetveli = 38-39 yaşlarındaki sigortalının meslekte kazanma gücü azalma oranı: 7, II. Arıza A cetveli = Arıza listesi: XII, Arıza sıra no: 20e, Arıza ağırlık ölçüsü: 0 B cetveli = Meslek grup numarası: 1 (düz işçi) C cetveli = Sürekli iş göremezlik simgesi: A D cetveli = 38-39 yaşlarındaki sigortalının meslekte kazanma gücü azalma oranı: 3 Balthazard = 7 + (93x3/100) = 10, E cetveli = 21 yaş ve altındaki kişinin meslekte kazanma gücü azalma oranı: 7.2 tespit edilmiş olmakla; kişide meydana gelen arızanın %7.2 (yüzdeyedinoktaiki) oranında kalıcı sakatlık (sürekli iş göremezlik) niteliğinde olduğunu, Tibia plato kırığı arızasının emsallerine göre iyileşme süresinin 6 (altı) ayı bulacağını, kişinin bu süre zarfında %100 malul sayılacağını, bu sürenin geçici iş göremezlik süresi olarak değerlendirilebileceği bildirilmiştir.

Mahkememizce, dosyanın kusur bilirkişisi ... ve aktüer bilirkişi ...'a tevdii dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, ibraz edilen 01/11/2017 tarihli raporda; taraflar arasındaki uyuşmazlık noktaları yönünden; ... plakalı motosiklet Sürücüsü ...'nın olayda % 25 (yüzde yirmibeş) oranında kusurlu olduğu, ... plakalı otomobil sürücüsü ...'ın olayda % 75 (yüzde yetmişbeş) oranında kusurlu olduğu, davacı mağdur yolcu ...'nın olayda kusursuz olduğu, davacının maluliyeti nedeniyle nihai ve gerçek maddi zararı 44.651,35 TL olduğu, temerrüt başlangıç tarihinin 08.12.2016 olarak kabul edilebileceği, işleyecek faizin yasal faiz olduğu bildirilmiştir.

23/10/2010 günü saat 12.30 sıralarında sürücü ... sevk ve idaresindeki ... plakalı motosikleti ile ... caddesi üzerinden, PTT istikametine doğru seyri sırasında olay mahalli ... sokak kavşağına geldiğinde, seyir istikametine göre karşı yönden gelen ve Devlet Hastanesi istikametine doğru sola dönüşe geçen sürücü ... idaresindeki ... plakalı otomobil ile çarpışmaları sonucu, ... plakalı motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan davacı ...'nın yaralanması ile neticelenen dava konusu olay meydana gelmiştir.

Dosya içerisinde bulunan ... Sulh Ceza Mahkemesinin 23/03/2012 tarih, 2011/142 Esas 2012/374 karar sayılı karar ve dosya örneğinden davacının yolcu olarak bulunduğu ... plakalı motosikletin ... plakalı araç ile çarpışması sonucu davacının bu kazada yaralandığı, dosya içerisinde bulunan tedavi belgeleri ve bu belgeler üzerinden aldırılan ... Üniversitesi Tıp Fakültesi raporundan davacının kaza nedeni ile vücudunda 7.2 oranında kalıcı sakatlık oluştuğu tespit edilmiştir.

Dosya içerisinde bulunan hasar dosyası ve sigorta poliçesi örneğinden, ... plakalı aracın kaza tarihini kapsayan davalı ...Ş'den ZMMS poliçesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, dosya içerisinde bulunan ceza mahkemesi dosyası, hasar dosyası ve tüm tedavi belgesi örneklerinden, davacının yolcu olarak bulunduğu ... plakalı motosikletin davalı ... şirketinden trafik sigorta poliçesi bulunan ... plakalı araç ile çarpışması sonucu davacının yaralandığı bu yaralanma nedeni ile vücudunda kalıcı maluliyet oluştuğu, aldırılan bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesinde davalı ... şirketinden trafik sigorta poliçesi bulunan ... plakalı araç sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde %75 oranında kusurlu olduğu, davacının vücudunda oluşan maluliyet nedeni ile meydana gelen cismani zararının 44.651,35 TL olduğu tespit edilmiş olduğundan, aldırılan bilirkişi raporunun dosya kapsamı ile uyumlu bilimsel ve denetime açık olması nedeni ile, bilirkişi raporundaki tespit kabul edilerek davacının davasının kabulüne, 44.651,35 TL'nin 08.12.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM / Yukarıda açıklanan nedenlerle:

1-Davacının davasının KABULÜNE, 44.651,35 TL'nin 08.12.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince hesaplanan 3.050,13 TL nispi karar ve ilam harcından, başlangıçta yatırılan 29,20 TL peşin ve 712,00 TL ıslah harcı olmak üzere toplam 741,20 TL'nin mahsubu ile bakiye 2.308,93 TL nispi karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından yatırılan 741,20 TL harç ile, yine davacı tarafından yapılan 1.587,00-TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 5.261,65 TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

6-Taraflarca yatırılan gider avansından bakiye kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,

dair davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık sürede istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.10/04/2018

Katip ...

Hakim ...

HARÇ BEYANI

K.H.= 3.050,13 TL

P.H.= 741,20 TL

B.H.= 2.308,93 TL

DAVACI YARGILAMA GİDERİ

1.400 TL BİLİRKİŞİ ÜCRETİ

187 TL POSTA GİDERİ

1.587 TL TOPLAM YARGILAMA GİDERİ


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.