Yargıtay - 9. Ceza Dairesi

2021/579 Esas 2021/3034 Karar
Karar Tarihi: 10.06.2021
Yargıtay 6136 sayılı yasa'ya muhalefet

9. Ceza Dairesi         2021/579 E.  ,  2021/3034 K.

'İçtihat Metni'Talep Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taleple İlgili Mahkeme Kararı : Mustafakemalpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Taleple İlgili Hüküm : Mahkumiyet

Suç : 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet

Tefecilik ve 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçlarından sanık ... Merter hakkında yapılan yargılama sonunda mahkumiyetine dair, Mustafakemalpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 24/03/2015 tarih ve 2014/27 Esas, 2015/165 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 24/02/2021 tarih ve 2020/4737 Esas, 2021/912 Karar sayılı kararıyla;

'Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

a)Sanık hakkında 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan kurulan temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığa adli para cezasının ödenmemesi halinde hapse çevrileceğinin ihtar edilmesi hususu Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 23/01/2018 karar tarihli 2015/962 esas ve 2018/16 karar numaralı ilamında da belirtildiği üzere; 5237 sayılı TCK'nın 52/4. maddesindeki düzenlemeye aykırı olması ve 5275 sayılı Kanun'un 106/3. maddesinde 6545 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin infaz aşamasında gözetilmesinin mümkün olması nedeniyle bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

b)Sanık hakkında tefecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanık ...'in üzerine atılı tefecilik suçunun 5237 sayılı TCK'nın 241/1. maddesinde öngörülen cezasının üst sınırına göre aynı Kanunun 66/1-e ve 67/4. maddelerinde belirtilen 12 yıllık ilaveli dava zamanaşımı süresine tabi olduğu, tefecilik suçunda suç tarihinin kazanç elde etmek amacıyla ödünç paranın verildiği tarih, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği gün olduğu, müştekilerin soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki beyanlarına göre son

ödünç paranın 2008 yılında verildiği göz önüne alınarak en aleyhe kabulle 31/12/2008 olan suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar bu sürenin gerçekleştiği anlaşıldığından hükmün, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA; ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta aynı Kanun’un 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/4 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE, 24/02/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.' şeklinde karar verilmiştir.

I-İTİRAZ NEDENLERİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14/04/2021 tarih ve KD-2021/44388 sayılı yazısında özetle;

'Sanık hakkında tefecilik suçundan yürütülen soruşturma sırasında ikametinde yapılan aramada adli emanetin 2010/248 sırasında kayıtlı tabanca ve şarjör ele geçirildiği, sözkonusu tabanca üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesi düzenlenen raporlarda suça konu silahın kuru-sıkı diye tabir edilen silah olduğu, üzerinde gaz ayrım parçasının bulunduğu, tahdit parçasının bulunmadığı, mevcut haliyle 6136 sayılı yasa kapsamında bulunan fişekleri atamayacağı ancak kuru sıkı fişeklerinin plastik kısmının çıkarılarak buraya konulan metal bilyeleri atabildiği bu nedenle 6136 sayılı yasa kapsamında bulunduğunun ifade edildiği, mahkemece sanığın atılı suçu işlediği kabul edilerek 6136 sayılı yasanın 13/3 maddesi gereğince hüküm kurulduğu sırada 10 ay hapis ve 20 gün adli para cezasının, TCK'nun 52/2. Maddesi gereğince 20 gün adli para cezasının günlüğü 20 TL'den 30 gün karşılığı 500 TL ve 10 ay hapsin 300 gün karşılığı 6.000 TL olmak üzere toplam 6.500 TL adli para cezasına çevrildiği, verilen hükmün yüksek dairece ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunun infaz aşamasında değerlendirilebileceği ifade edilerek onaylandığı,

İTİRAZ NEDENLERİ : Sanığın alınan savunmasında gözlerinin iyi görmediğini, sözkonusu tabancayı satış yaptığı bir arkadaşının borcuna karşılık verdiğini, sözkonusu tabancanın niteliğini bilmediğini ve hiç kullanmadığı ifade ettiği, yapılan aramada tabanca ile birlikte özel imal edilmiş fişeklerin ele geçirilemediği, tabanca ile ilgili Adli Tıp Kurumu ve Jandarma Kriminal Labaratuarı tarafından düzenlenen raporlarda tabancanın mermi yatağının paslı olduğu, tabancada gaz ayrım parçasının bulunduğu, tahdit parçasının bulunmadığının ifade edildiği fakat anılan parçanın orjinal halinde mi bulunmadığı sonradan müdahale ile mi çıkarıldığı hususunda tespit yapılmamış olduğu nazara alındığında, suça konu tabancanın orijinal halini koruyup korumadığı, orijinal üretim tabanca var ise karşılaştırmalı inceleme de yapılarak orijinal halinde değişiklik meydana getirilip silah vasfı kazandırılıp kazandırılmadığı hususunda, ek rapor alınıp sonucuna göre sanığın, hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı biçimde hüküm kurulması,

6136 sayılı yasanın 13/3 maddesi gereğince hüküm kurulduğu sırada TCK'nun 52/2. Maddesi gereğince 20 gün adli para cezasının günlüğü 20 TL'den 400 TL'ye çevrilmesine karar verilmesi gerektiği halde 30 gün karşılığı 500 TL demek ve gün hapis cezasının hapisten çevrilen 6.000 TL adli para cezası ile toplamak suretiyle 6.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasın karar verilerek hükümde çelişkiye ve infazda tereddüde neden olunması yasaya aykırı görülmüş olup,

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan gerekçeler ile ,

1-İtirazımızın kabulü ile, Yüksek Dairenizin 6136 sy. aykırılık suçundan Mustafakemalpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/03/2015 tarih ve 2014/27, 2015/165 sayılı kararına ilişkin 24/02/2021 tarih ve 2020/4737 esas ve 2021/912 sayılı onama kararının kaldırılması,

2-İtiraz nedenlerimizin Yüksek Dairenizce yerinde görülmemesi halinde dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesi,

İtirazen arz ve talep olunur.' şeklinde istemde bulunulması üzerine dosya Dairemize gönderilmekle, incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

II- İTİRAZIN KAPSAMI

İtiraz, Mustafakemalpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/03/2015 tarih ve 2014/27 Esas-2015/165 Karar sayılı ilamı ile 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık ... Merter hakkında verilen mahkumiyet kararının onanmasına dair, Dairemizin 24/02/2021 tarih ve 2020/4737 Esas, 2021/912 Karar sayılı ilamında hukuka aykırılık bulunup bulunmadığına ilişkindir.

III- DEĞERLENDİRME

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu itirazı üzerine yapılan incelemede, soruşturma aşamasında sanığın evinde yapılan arama nihayetinde ele geçirilen tabancanın Jandarma Genel Komutanlığı Bölge Kriminal Laboratuvar Amirliği'nin 07/05/2010 tarih ve 2010/197 uzmanlık numaralı rapor içeriğine göre; namlu içerisinde gaz ayrım parçasının bulunduğu, ancak tahdit parçasının bulunmadığı, bu nedenle saçma veya metal bilye tanesi ihtiva eden özel nitelikteki fişekleri de istimal edebileceğinin tespit edildiği, ancak söz konusu tabancanın fişek yatağının paslı olması nedeni ile çap ve tipine uygun fişeklerin atım yatağına sürülemediğinin müşahede edildiği ancak basit temizleme ile söz konusu tabancanın çalışır hale geleceğinin ve bu hali ile de memnuniyet vasfı kazanacağının, nitekim basit bir temizleme ile de mermi çekirdeği özelliği kazandırılmış fişekleri patlattığı ve saçma tanelerini hedefe doğru fırlattığının belirtildiği, yine dosya kapsamında bulunan Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 18/10/2012 tarihli raporuna göre söz konusu tabancanın gaz ayrım parçasının bulunduğu, elde edilen özel nitelikli fişekleri de atabilecek özellikte bulunduğu, yapılan uygulamalı incelemelerde kullanılmaya elverişli olduğu ve ateş etmesine mani mekanik arızasının olmadığının tespit edildiği, silah tanımlarına uygunluk gösterdiği ve mevcut haliyle 6136 sayılı Yasa kapsamında bulunduğu şeklinde tespitlerin yapıldığı anlaşılmış olmakla dosya kapsamında bulunan ATK raporu ile kriminal raporun hüküm için anlaşılır ve yeterli olduğu görülmüş olduğundan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bu husustaki itirazları yerinde görülmemekle birlikte,

Yine sanık hakkında 6136 sayılı Yasa'nın 13/3 maddesi gereğince hüküm kurulurken TCK 52/2 maddesi gereğince 20 gün adli para cezasının günlüğü 20,00 TL'den 400,00 TL'ye çevrilmesine karar verilmesi gerektiği halde 30 gün karşılığı 500,00 TL demek ve hükmedilen adli para cezası ile hapisten çevrilen 6.000 TL adli para cezası ile toplamak suretiyle 6.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek hükümde çelişkiye ve infazda tereddüte neden olunduğu kabul edilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği karar düzeltme yazısındaki düşünce yukarıda açıklanan nedenlerle kısmen yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi uyarınca, Mustafakemalpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 24/03/2015 tarih ve 2014/27 Esas, 2015/165 Karar sayılı ilamın, sanık ... Merter hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçuna yönelik olarak yeniden incelenmesi sonucu;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz gerekçesi kısmen yerinde görülmekle, 6352 sayılı Kanunun 99. maddesiyle eklenen 5271 sayılı CMK'nın 308. maddesinin 3. fıkrası uyarınca İTİRAZIN KISMEN KABULÜNE,

Dairemizce verilen 24/02/2021 tarih ve 2020/4737 Esas, 2021/912 Karar sayılı ilamının (a) bendinin itiraz nedenleriyle KALDIRILMASINA, karar vermek gerekmiştir.

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanık hakkında 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan kurulan temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-5237 sayılı TCK'da para cezalarının içtimaının düzenlenmediği gözetilmeden, sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilme adli para cezası ile doğrudan verilen adli para

cezalarının toplanmasına karar verilmesi ve 6136 sayılı Yasa'nın 13/3 maddesi gereğince hüküm kurulduğu sırada TCK'nın 52/2. maddesi gereğince 20 gün adli para cezasının günlüğü 20 TL'den 400 TL'ye çevrilmesine karar verilmesi gerektiği halde 30 gün karşılığı 500 TL demek ve gün hapis cezasının hapisten çevrilen 6.000 TL adli para cezası ile toplamak suretiyle 6.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve yine taksitlendirmenin içtima yapılan miktar üzerinden yapılmasına karar verilerek hükümde çelişkiye ve infazda tereddüde neden olunması,

Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenlerle 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu konularda, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden,

- Hükmün B bendinin 4. maddesinin hükümden çıkarılması ile yerine,

'-Sanığa verilen 20 gün birim sayısı kadar adli para cezasının, sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri nazara alınarak 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi gereğince takdiren bir gün karşılığı 20,00 TL den hesap edilmek sureti ile sanığın 400,00 TL (20 gün birim sayısı x günlüğü takdiren 20,00 TL'den) adli para cezası ile cezalandırılmasına,

-Sanık hakkında hükmedilen kısa süreli 10 ay hapis cezasının TCK 50/1-a maddesi gereği sanığın kişiliği ve sosyal ve ekonomik durumuna göre takdiren TCK 52 gereği günlüğü 20 TL den paraya çevrilerek 300 tam gün karşılığı olmak üzere sanığın 6000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,' ibaresinin eklenmesi ile,

-Hükmün B bendinin 5. maddesinin hükümden çıkarılması ile yerine 'Sanık hakkında hükmedilen gün hapis cezasından çevrilme 6.000,00 TL adli para cezası ile doğrudan verilen adli para cezası olan 500,00 TL adli para cezasının ayrı ayrı TCK 52/son maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve şahsi hallerine göre birer ay ara ile 10 eşit taksitte ödenmesine' ibaresinin eklenmesi sureti ile sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

2-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esasa ilişkin itiraz nedenleri yerinde görülmediğinden 6352 sayılı Kanunla 5271 sayılı Kanuna eklenen 308/3. madde ve fıkrası hükmüne göre dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 10/06/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.