Yargıtay - 12. Ceza Dairesi

2020/1335 Esas 2021/1418 Karar
Karar Tarihi: 11.02.2021
Yargıtay taksirle öldürme

12. Ceza Dairesi         2020/1335 E.  ,  2021/1418 K.

'İçtihat Metni'Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suç : Taksirle öldürme

Hüküm : Sanıklar ... ve hakkında ayrı ayrı; TCK'nın 85/1, 62, 51/1-7. maddeleri gereğince mahkûmiyet

Taksirle öldürme suçundan sanıklar ... ve ...'ün mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanıklar müdafii tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1926 doğumlu ölen ...'nın göğüs ağrısı şikayeti ile 8 kasım 2005 tarihinde saat 17-18 civarında Özel Memorial Hastanesinden çağrılarak, yönlendirilen ambulansla adı geçen hastaneye transfer edildiği, hastanın acil poliklinikte acil doktoru sanık Dr.....tarafından karşılanarak, kısa bir sure içerisinde kardiyoloji uzmanı sanık Dr. ...'na devredildiği; göğüs ağrısı ve EKG bulgularına göre “akut koroner sendrom” tanısı ile yatırıldığı, şikayetleri devam eden hastaya sanık kardiyolog Prof.Dr....'ün başkanlığında içlerinde tanıklar kalp damar cerrahisi bölüm başkanı Prof. Dr.... ve kalp ve damar cerrahı Doç.Dr.... ve kardiyoloji uzmanı tanık Dr....'in de yer aldığı 7-8 kişilik kardiyologlarca koroner anjiografı endikasyonları konulduğu ve bu endikasyon hasta yakınları tarafından kabul edilerek koroner anjiografi uygulandığı, işlemi müteakiben koroner yoğun bakım ünitesine tekrar transfer edildiği, hastanın buradaki tedavisinin sanık Prof.Dr. ...'ün verdiği order doğrultusunda, hemşirelerce uygulandığı, gece boyunca hastanın durumunda değişiklik olduğunun gözlendiği ancak nöbetçi kardiyoloji asistanı temyiz dışı sanık ... tarafından siyatalji ve hastanın diyabetik olması nedeni ile Nabetin nietabolik komplikasyonları üzerinde durulduğu; temyiz dışı sanık nöbetçi dahiliye uzmanı Dr. .. .... ile telefonla konsulte edildiği, buna karşın 9.11.2005 tarihinde saat 07-08 civarında hastada preşok ve şok tablosu geliştiği, resusitasyon yapıldığı ve bunu müteakiben entübe edilerek, koroner yoğun bakımdan genel yoğun bakıma transfer edildiği, genel yoğun bakıma derin anemi, hipovolemik şok tanısı ile alındığı ve buna yönelik tetkikler sonucunda genel yoğun bakım ünitesi sorumlu uzman hekimi temyiz dışı sanık ... tarafından retroperitonel ve intraperitoneal kanama tanısı konularak kalp damar cerrahisince opere edildiği, ayrıca hastanın genel yoğun bakımda nöroloji uzmanı sanık .... ile gastroenteroloji birimlerince de konsulte edildiği, fakat tüm müdahelelere rağmen hastanın 9.11.2005 de solunum ve dolaşım yetersizliğinden hayatını kaybettiği olayda; Dairemizin 09.11.2017 tarih ve 2017/2042-201778741 sayılı bozma ilamı ile Adli Tıp Kurumu 1.Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 25/06/2014 tarih ve Karar No: 2913 olan raporunu tanzim eden heyette kardiyoloji uzmanı bulunmadığından sanıkların taksirle öldürme suçu yönünden olayda kusurlu olup olmadıklarının kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenebilmesi bakımından aralarında kardiyoloji uzmanlarının da yer aldığı Adli Tıp Kurumu veya konularında uzman üniversite öğretim üyelerinden oluşturulacak bilirkişi kurulundan rapor alınarak, kusur durumunun şüpheye yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi gerektiğine karar verilmesi üzerine, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 8.Adli Tıp İhtisas Kurulundan alınan 20/03/2019 tarih ve 2019/546 sayılı raporuna göre; '...11.11.2005 tarihinde öldüğü bildirilen 1924 doğumlu ....hakkında düzenlenmiş adli ve tıbbi belgelerde bulunan veriler birlikte değerlendirildiğinde;

1-Zamanında otopsi yapılarak dokularda makroskopik, toksikolojik ve histopatolojik inceleme yapılmamış olmakla birlikte daha önce AMI geçiren kişinin 08.11.2005 tarihinde saat 17:45'te 1 saattir devam eden göğüs ağrısı nedeniyle Memorial Hastanesi'ne başvurduğunda Acil hekimi .... tarafından karşılandığı, göğüs ağrısı olan hasta için kardiyoloji uzmanı doktor ....'nu çağırdığı, kardiyoloji uzmanı Dr.... tarafından yapılan muayenesinde endişeli, soluk, taşikardik, kronik anemisinin zaman zaman demir replasmanı ile düzeldiği, nabız palpabl, akut koroner sendrom tanısı ile koroner yoğun bakıma yatırıldığı, ağrısının devam halinde acil koroner anjiosunun planlandığı, 7-8 kişilik kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekibi tarafından anjio endikasyonu konulduğu, EKG'sinde akut koroner sendrom, hızlı ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon, EKG'sinde ST depresyonu olduğu, Kronik anemisi olan hastanın Saat: 17:41'de bakılan CK-MB:4.67 olduğu, Troponin:0.021 olduğu, Prof Dr. ... tarafından saat 18:30'da yapılan anjiosunda sağ koroner RPL dalında %95 darlık olduğu, dilatasyon sonucu optimal açıklık sağlandığı, bradikardi geliştiğinden sağ femoral venden PACE katater yerleştirildiği, pace kataterin femoral artere takılı olduğu, işlem sırasında arterde kanama ve hafif hematom olduğu, gece nöbetçisi Dr. ...'a bilgi verildiği, hızlı ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyonu bulunduğundan Ca Antagonisti başlandığı ve sağ koronere balon dilatasyon yapıldığından Heparin'e devam edildiği, saat 19:30'da takiplerinde tansiyon 124/85 mmHg, nabız:110/dk, solunum:20/dk, 19:45te 200/99 mmHg, nabız:105, solunum 24/dk, kalşda ağrısının olduğu, kardiyoloji uzmanı Dr.....u'nun AMI nedeniyle koroner yoğun bakıma yatırdığı, Hipertansiyon ve şeker hastalığının da olduğu, Nabız:167/dk, cilt soluk, havayolu açık, kullandığı ilaçlarını Beloc, Dolantin ve Heparin ile değiştirdiği, tetkiklerinde hemoglobin:11.0,Htc:33.4, Lökosit:20.00, Nötrofil:%81,(n:40-72), Lenfosit:%10.3, Monosit:%7.7., Glikoz:191, Potasyum:3.02, Kan şekeri:230mg/dl, saat 20:00 de ateş:36 derece, tansiyon: 201/92 mmHg, nabız:102/dk, solunum 20/dk, ağrı yok nabızlar palpabl, saat 21:00 160/80 mmHG, nabız:100/dk, solunum 18/dk, ağrı olmadığı, nabızlar ++ olduğu, Saat 22:00 Tansiyon 125/62 MMhG, Nabız:109/dk, solunum 19/dk, ağrı yok, nabızlar ++, 23:00 127/61 MMhG, Nabız:94/dk, solunum 24/dk, ağrı yok, Nabızlar ++Saat 23:00'te Prof. Dr. ...'ün muayenesinde nabız taşikardik, giriş yerinde kanama olmadığı, nabızlar açık olduğu, gece boyunca koopere, nabız:90-110, heparin infüzyonu yapıldığı, hafif sırt ağrısının devam ettiği, Dr. ... tarafından siyatalji olarak değerlendirildiği, 24:00 Ateş:36.3, tansiyon: 138/65 mmhg, nabız:86/dk, solunum:19/dk, ağrı yok, nabızlar ++, 02:00 135/64 mmHG, Nabız:96/dk, solunum:24, ağrı kalçada yok, nabızlar ++ Gece notunda oryante, koopere, nb:90-110, AF'si olduğundan Heparin aldığı, saat 03:30'da tansiyon düştüğü için nitro infüzyonu kesildiği, femoral arter ve ven sheatı nedeniyle hafif sırt ağrısı olduğu, Saat 04:00'te normotansif olduğu, sedatize edildiği, APTT kan şekeri, elektrolit, keton bakıldığı, APTT yüksek bulunduğu için heparin kesildiği, kan şekeri 800 üzerinde bulunmuş, sodyum, potasyum, klor düşük bulunduğu, idrarda keton bulunduğu, insülin perfüzyonu başlandığı, saat 05:00 gibi huzursuzluk ve hafif terlemesinin olduğu, şuur açık, koopere, tansiyon:140/70 mmhg, nb:95-10 mmhg, 04:55'te kan şekeri glikometri ile ölçüldüğünde ölçüm sınırının üstünde değer verdiği, sabaha kadar kan şekeri yüksek olduğundan saat 06:00'da Dahiliye Uz. Dr. .... ile telefon ile görüşülerek kardiyoloji asistanı Dr. ... tarafından insülin başlandığı, Saat 06:09'da venöz kandan alınan APTT'sinin 257 sn.(26-36 sn) olduğu, 07:00'de kan şekerinin cihaz sınırının üstünde olduğu,07:05'te asistan Dr. ... tarafından dahiliye konsültasyonu istendiği, 07:15'te kan şekeri kan şekeri 89 olduğu, Dahiliye Uzmanı Dr. .....'a bildirildiği, 08:00'de solunum sıkıntısının hafif şiddette ortaya çıktığı, kan şekeri çok yüksek gelmesi nedeniyle dahiliye konsültasyonu istendiği, Dahiliye Uzmanı Dr. ...'ın konsültasyon muayenesinde genel durum iyi, tansiyon stabil, solukluk ve taşikardisinin olduğu, tansiyon:100/75 mmhg, nb:106/dk, dudakları siyanoze, cildinin hafif soluk olduğu, insülin perfüzyonunun devam etmesi, İsolyt 1000cc içine KCl konması, saatlik kan şekeri ve potasyum takibi yapılması, APTT yüksek geldiği için Heparin stoplandığı, hemorajik odak olmadığı, Digoksin ampül yapıldığı,

Anestezi Uzmanı Dr. ...Tarafından yapılan muayenesinde pupillalar izokorik, tansiyon alınamadığı, nabız:110/dk, olan hastanın periferik nabızlarının alınamadığı, prekordiyal masaj yapıldığı, derin hipotansiyon nedeniyle acilen inotropik destek sağlandığı, medikal resüsitasyon sağlandığı, orotrakeal entübe edildiği, Saat 09:00da saat 09:15'te (başka bir hastanın sheatı çekilirken?) hemşire tarafından aniden başlayan sızıntısının arttığının ifade edildiği, genel durum orta-iyi, soluk, taşikardik, hipotansif, göğüs ağrısı devam ettiği, 90-95 arası seyrettiği, sabah 08:00'de sıkıntısının başladığı, nefes alamadığını belirttiği, solunum sesleri kaba, soluk, taşikardik, kan şekeri yüksek çıktığı için dahiliye konsültasyonu istendiği, APTT yüksek olduğu için heparin stoplandığı, hemorajik odak olmadığı, Dahiliye Uzmanı Dr. ....'ın konsültasyonunda tansiyon:100/75 mmHg, NB:106/dk, dudaklar siyanoze, cildi soluk, Digoksin ampül yapıldığı, insülin perfüzyonunu devamı, İsolyt 1000cc içine KCl konarak damardan verilmesi, saatlik kan şekeri ve potasyum takibi yapılması, Saat 09:15te kardiyoloji Uz. dr. ... .. ...görüldüğü, bunun üzerine muayenede genel durum orta-iyi soluk taşikardik, nefes alamadığını belirttiği, solunum sesleri kaba, taşikardik olduğu, sorgulamada saat 08:00 gibi sızıntısının ortaya çıktığı, gece saatlerinde kan şekeri yükseldiği için doktorun gelerek hastayı muayene ettiği, APTT yüksek geldiği için heparin stoplanması, hemorajik odak bulunmadığı, Digoksin ampül yapıldığı, stabilleşmesi için genel yoğun bakıma yatırılacak iken solunum kötüleşmesi üzerine entübe edilerek genel yoğun bakıma gönderildiği, 08:57'de laboratuara teslim edilen tetkiklerde; hb:7.2, hemotokrit: 23.2 olduğu, Saat 09:00'da genel yoğun bakıma alındığı, 09:28de kan gazının Hemotokrit:18.1, PH:6.8, Glukoz:366, ctHB: 4.9 olduğu, Saat 10:00 nabız:83, tansiyon 123/40 mmHg olduğu, Saat 10:30'da genel cerrahi uzmanı Dr..... tarafından yapılan konsültasyonda yeterli perfüzyon basıncına ulaştığında inguinal hematom geliştiği, MI sonrası takılan stent sonrası genel durumu kötüleştiği, hemorajik şok geliştiği, batın distandü, hb:4 olduğu, 2 ünite transfüzyon yapıldığı, acilen abdominal BT çekildiği, ışık refleksi ara ara kaybolduğu tekrar geldiği, DİC, Anüri ve sepsis geliştiği, 10:48'de çekilen BT'de sağ femoral arterden aktif ekstravazasyon ve hematom, batın içinde bir miktar kan pelviste olduğu, Sağ böbrek orta kesiminde yaklaşık L2 vertebra korpusu düzeyinde sağ yarıda paraaortakaval lokalizasyonda düzensiz sınırlı heterojen dansitede koleksiyon alanı olduğu, hematom sahası sağ iliak kanadın içerisine tümü ile doldurmakta olup, iliopsoas kası ile arasındaki sınırlar net olarak ayırt edilemediği, hematom sahası sağ inguinal bölgede ekstemal iliak arter, derin ve yüzeyel femoral arterler çevresinde yoğunluk kazandığı, Bu lokalizasyonda femoral ven net olarak vizualize edilemediği, hematom basısına sekonder kalibrasyonunda incelme olduğu, bu bölgeden cilt altına uzanım gösteren muhtemel drenaj kateterine ait görünüm, Mesane ön duvarı ile batın ön duvarı arasında yaygın yüksek dansiteli hemorajik koleksiyon alanı olduğu, Yaklaşık T-12 vertebra korpus inferior düzeyinde psoas kası çevresinden inferiorda kesit alanına giren düzeylerde yüzey el ve derin femoral arter orta kesimine kadar uzanım gösteren yer yer loküle formda en geniş yerinde transvers çapı 6x10 cm'ye ulaşan yüksek dansiteli koleksiyon alanı(retroperitoneal hematom?), olduğu, ambuyla ventile edildiği, pace takıldığı, hb:4.8, USG normal, sıvı ve kan ürünleri ile canlandırma yapıldığı,Anestezi Uzmanı Dr. .....tarafından yapılan konsültasyonda hemoglobin değerlerinde düşme, şuur konfüze, spontan solunum yüzeyel taşipneik, orotrakeal olarak entübe edildiği, genel yoğun bakıma alındığı, ambu ile ventile edildiği, hb:4.8, batın BT sağ inguinal ve sağ pelvik hematom olduğu, opere edilerek sağ femoral ven eksplore edildiği,9.11.2005 tarih saat 11:14'te yapılan tetkiklerinde ph:7.026, hemoglobin:6.9, Na:132, k:3.07, Cl:98.5, , glukoz:378, lactat:19.9,11:48'de CK-MB:4.67, troponin:0.021 olduğu, APTT:257., Glukoz:891mg/dl, sodyum 131(132-146sn) mg/dl, potasyum 3.12(n:3.5-5), Klor:94 (n:101-110), HBA1C:8.6, hemoglobin:7.2, hematokrit:23.2, lökosit:26000, nötrofil:%87, lenfosit:%9.0, kan gazı:ph:6.8 olduğu, 09.11.2005 tarihinde saat 12:00'de Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. ... tarafından operasyona alındığı, operasyonda sağ femoral bölgeye longitudinal insizyonla girildiği, eksplorasyonda lojda femoral kanaldan retroperitona ulaşan hematom olduğu, hematomun temizlendiği, femoral artere ulaşıldığı, femoral arter etrafındaki angiodelin çıkarıldığı, arter yan yüzden sütüre edildiği, tekrar yoğun bakıma alındığında ağrılı uyarana yanıt alınamadığı, Saat 12:29'da yapılan tetkiklerinde ph:7.199, pco2:34.7(n:35-45), Na:137, K:2.78, Cl:98.7, glukoz:356,saat.14:33'te yapılan tetkiklerde ph:7.202, pco2:45.1(n:35-45), po2:97.5, Na:140(135-148) Saat: 14:37de hemotokrit:32.8, hb:11.0 olduğu, Saat:15:26 yapılan tetkiklerde hemoglobin:11.0, hematokrit:32.8, lökosit:19.94, trombosit:118.000 olduğu, saat 21:04 te yapılan tetkikilerde ph:7.33, pco2:42.5, Na:142.2, k:3.01, cl:98.1, glukoz:480, 10.11.2011 Saat:06:00,APTT:33, Protrombin zamanı:24, INR:2.09 olduğu, HCT: 32.6, trombosit:83.000, lök:7.600, nötrofil:%89.7, üre:103, kreatinin:2.37, Saat 10:00 şuur kapalı, dinlemekle solunum sesleri eşit olduğu, batın distandü, tansiyon:110/40 mmhg, nabız: 98/dk, ateş:37.5, Saat10:50 APTT :45.5, pıhtılaşma zamanı:32.9, aktivite:27, fibrinojen 275(n:200-400),D-Dimer.5(n:


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.