Yargıtay - İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi

2014/1144 Esas 2018/390 Karar
Karar Tarihi: 11.05.2018
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/1144 Esas

KARAR NO : 2018/390

DAVA : Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 17/01/2014

KARAR TARİHİ : 11/05/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ..., ...'den ...'daki işlerini takip amacıyla davalılardan ... Turizm Seyh. Org. Ve Tic. A.Ş.'den yolcu bileti satın alarak 17/11/2013 günü ... plaka sayılı otobüse bindiğini, otobüs ... kullanımında seyir halinde iken ... İli ... İlçesi yakınlarına geldiğinde 18/11/2013 tarihinde sabaha karşı yoldan çıkarak yan yattığını, oluşan kaza nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, müvekkilininde ağır biçimde yaralanarak ... ... Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım servisine kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını, kaza nedeniyle ... CBS tarafından soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda otobüs sürücüsünün tam kusurlu olduğunun saptandığını beyan ederek, müvekkilinin uğramış olduğu bedensel zararın, toplanacak delillere göre (6100 sayılı yasanın 107.md.si uyarınca) maddi tazminat tutarı belirlenerek (fazlaya ilişkin hertürlü talep ve dava hakları saklı kalmak üzere) şimdilik 1.000-TL'nin işleten ve biletleme yapan şirketler yönünden olay tarihinden, sigortacı yönünden ise sigorta limitini aşmamak üzere dava tarihinden itibaren işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ile avukatlık ücretleriyle birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline, 100.000-TL manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ile avukatlık ücretleriyle birlikte müştereken ve müteselsilen işleten ve biletleme yapan şirketlerden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP:

Davalılardan ... ... Tur. Tic. Ve Sey. Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; Mahkemece davaya konu kaza ile ilgili kusur incelemesi yaptırılması gerektiğini, davacının manevi tazminat talebinin fahiş olduğunu, davacı tarafın talep ettiği 100.000,00-TL manevi tazminat miktarını kabul etmediklerini, davacının kazaya ilişkin herhangi bir ödeme alıp almadığı hususunun sigorta şirketlerine ve Sgk'ya sorulması gerektiğini, ayrıca haksız fiilden dolayı açılmış ceza soruşturması bulunması halinde ceza dosyasının bekletici mesele yapılmasını talep ettiklerini ve sorumluluğu bulunan sigorta şirketlerine davanın ihbarını talep etmiştir.

Davalılardan ... Turizm Seyahat Org. Tic. A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; dava dilekçesinde belirtilen ve tazminat talebinin dayanağını oluşturan maluliyetle ilgili herhangi bir rapor ya da çalışma gücünün kaybına ilişkin herhangi bir belge ibraz edilmediğini, davacının maddi yönden zarara uğradığını, zararın derecesini ispat etmesi gerektiğini, bu durumun tespiti için ise Adli Tıp Kurumundan maluliyete ilişkin kesin rapor alınması gerektiğini, mahkemece kusur incelemesi yapılıp, araç sürücüsünün ve de davacının müterafik kusurunun olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini, davacının manevi tazminat talebinin fahiş olduğunu, davacı tarafın talep ettiği 100.000,00-TL manevi tazminat miktarını kabul etmediklerini, davacının kazaya ilişkin herhangi bir ödeme alıp almadığı hususunun sigorta şirketlerine ve Sgk'ya sorulması gerektiğini, ayrıca haksız fiilden dolayı açılmış olan ... CBS'nin 2013/1199 Hz. Sayılı dosyasının bekletici mesele yapılmasını talep ettiklerini ve sorumluluğu bulunan sigorta şirketlerine davanın ihbarını talep etmiştir.

Davalılardan ... Sigorta A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin sorumluluğu poliçe limiti ile sınırlı olup, bedeni tazminat talepleri için şahıs başına azami poliçe teminat limiti 2250.000-TL ile sınırlı olduğunu, davacı yanın dilekçesinde ilettiği kardeşinin yanına gelip gitmesi, konaklama masrafları ile ilgili taleplerinin poliçe teminatları dahilinde değerlendirilmeyeceğini, sürücünün kusur durumu, davacıların sakat kalıp kalmadığı ve sakatlık oranı hakkında ATK'dan rapor alınmasını talep ettiklerini, davacının gelirinin tespit edilmesi gerektiğini ve kazadan dolayı kendisine herhangi bir ödemenin yapılıp yapılmadığı hususunun Sgk'ya sorulmasını, dosyanın ATK'ya gönderilerek meslekte kazanma gücünün daimi olarak ne oranda kaybedildiğinin tespitini talep ettiğini, davacı delillerinin tarafına tebliğ edilmediğini, davacı taraf tazminat hesaplaması için taraflarına başvuru yapmaksızın huzurdaki davayı açtıklarını, bu nedenle müvekkil şirketin temerrüdünden bahsedilmeyeceğini, davacı yanın avans faiz talebinin yasal bir dayanağı bulunmadığını beyanla, davanın reddine, temerrüde düşmemiş ve dava açılmasına sebebiyet vermemiş bulunan müvekkil şirket aleyhine vekalet ücreti, yargılama giderleri ve faize karar verilmemesine, kabul anlamına gelmemek üzere aleyhe hüküm kurulması halinde ise poliçe limiti ve sigortalının kusur oranı dikkate alınarak hüküm kurulması gerekliliğine, reddedilen kısım için ise yargılama ücreti ve ücreti vekaletin davacı yana tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE:

Dava; trafik kazasından kaynaklı yaralanmaya ilişkin maddi-manevi tazminat davasıdır.

Davacı vekili delil ve belgelerini ibraz etmişler, davada; müvekkilinin satın almış olduğu yolcu bileti örneğine, kaza tespit tutanağına, ... CBS'nin ... S. Sayılı dosyasına, soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporuna, trafik kayıtlarına, nüfus kaydı aslına, müvekkilinin kazadan sonra kaldırıldığı hastanedeki hastane kayıtları, epikriz raporu ve hastane faturasına, müvekkilinin çalışmış olduğu şirketteki ücret bordrosu örneğine, kazanç araştırma sonuçlarına, ... sigorta şirketi dosyası ve davalı taşımacıya ait aracın poliçesine, kazadan sonra müvekkilinin yanına gelerek refakatte bulunan kardeşinin yaptığı harcamalara ait bir kısım faturalara, müvekkilinin kazadan sonra zayi olan gözlüğü yerine almış olduğu yeni gözlüğün faturasına, tedavi süresince maruz kalacağı iş ve güç kaybının da bilirkişi marifetiyle belirlenebilmesi için bilirkişi incelemesine, tanık ve sair her türlü yasal delile dayanmıştır.

Yargılama sırasında mevcut kazadan dolayı ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinin ... Esas, ... Karar sayılı dosyası getirtilip incelenmiş, yapılan yargılama sonucu; sanık ... hakkında 'yola gereken dikkati vermemesi ve sürüşünü aracının cinsine ve mevcut şartlara göre ayarlamaması nedeniyle sevk ve idare hatası göstermesi sonucu meydana gelen bu kazanın oluşumunda tedbirsizliği, dikkatsizliği ve kuralları aykırı davranışı nedeniyle asli ve tamamen kusurlu olduğunun belirlendiği, sanığın bu şekilde üzerine atılı Taksirle Bir Kişinin Ölümü ve Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçunu işlediği sabit görülmekle, Sanığın eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.nun 85/2, 53/6 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına' karar verildiği, anlaşılmıştır.

Davacı maddi tazminat kapsamında maluliyet tazminatı talep etmekle, davacı bütün hasta dosyaları toplanmak suretiyle Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'na sevk edilmiş, kurul tarafından düzenlenen 27/02/2015 tarihli raporda; '... oğlu, 10.03.1968 ...’in 18.11.2013 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı gelişen arızasının 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında maluliyetini gerektirecek düzeyde fonksiyonel araz bırakmadan iyileşmiş olduğu, sürekli maluliyet tayinine mahal olmadığı, İyileşme süresinin 18.11.2013 tarihinden itibaren 6 (altı) aya kadar uzayabileceği', Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen 28/12/2015 tarihli raporda; '... oğlu, 10.03.1968 ...’in 18.11.2013 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı meydan gelen yüz sınırları dahilindeki izlerin muayyen bir mesafeden bakıldığında belirgin dikkat sarf etmeden görülebildiği cihetiyle yüzde sabit iz niteliğinde olduğu' tespit ve rapor edilmiştir.

Toplanan delillere göre mahkememizden talep edilen maluliyet zararı, geçici iş görmezlik ve kalıcı iş görmezlik giderleri dolayısıyla talep edebilebilecek tazminat miktarının tespiti yönünden hesap yapılması için dosya aktüer bilirkişiye verilip rapor alınmış, bilirkişi 27/03/2017 tarihli raporunda; 18/11/2013 tarihli trafik kazasında yaralanan davacı ... ile davalılar arasındaki uyuşmazlık noktaları yönünden; davacı ...'in geçici iş göremezlik nedeniyle nihai ve gerçek maddi zararının 8.087,61 TL olduğunu, davacı ...'in bakıcı gideri nedeniyle nihai ve gerçek maddi zararının 6.356,70 TL olduğunu, temerrüt başlangıç tarihinin davalı ... Sigorta A.Ş. yönünden 23/01/2014 dava tarihi olduğu, diğer davalılar yönünden ise 18/11/2013 kaza tarihi olduğunu, işleyecek faiz nev'inin avans faizi nev'inden işleyecek faiz olduğunu tespit ve rapor etmiştir.

Davacı vekili Av. ... 13/10/2017 havale tarihli ıslah dilekçesi ile; dava değerini 15.394,31-TL olarak arttırmıştır.

Davacı yanın yasal dayanağı TBK 49 , 54 ve 56 maddeleri ile KTK ve sigorta poliçesi genel şartlarıdır.

18/11/2013 tarihinde meydana gelen kazanın davalı sigorta şirketi tarafından ZMMS poliçesi ile sigortalı ... plakalı aracın ...'ın sürücüsü olduğu, otobüs seyir halinde iken ... İli ... İlçesi yakınlarına geldiğinde sabaha karşı yoldan çıkarak yan yattığı, ... CBS dosyasına sunulan 18/12/2013 tarihli bilirkişi raporunda olayın meydana gelmesinde davalı sigorta şirketine Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası ile sigortalanmış olan ... plakalı otobüsün dava dışı sürücüsü İsmail Bastan' ın %100 kusurlu olduğunun belirtildiği, Adli Tıp Kurumu 3 İhtisas Kurulu raporuna göre davacıda maluliyetini gerektirecek düzeyde fonksiyonel araz bırakmadan iyileşmiş olduğu, sürekli maluliyet tayinine mahal olmadığı, İyileşme süresinin 18.11.2013 tarihinden itibaren 6 (altı) aya kadar uzayabileceği, ayrıca davacının 18.11.2013 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı meydan gelen yüz sınırları dahilindeki izlerin muayyen bir mesafeden bakıldığında belirgin dikkat sarf etmeden görülebildiği cihetiyle yüzde sabit iz niteliğinde olduğu, davalı sigorta şirketinin KTK 85-91 maddeleri ile trafik poliçesi genel şartları uyarınca, hükmedilen maddi tazminattan sorumlu olduğu, davalı sigorta şirketi için temerrüdün 23/01/2014, diğer davalılar yönünden 18/11/2013 tarihi olduğu ve tazminata avans faiz işletilebileceği anlaşılıp kabul edilmiştir.

Bu nedenlerle aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

Asıl ve ıslahla açılan davanın kısmen kabulü ile;

1-Davacı ... için geçici iş görmezlik 8.087,61 TL, bakıcı gideri 6.356,70 TL, operasyon maliyet gideri 950,00 TL olmak üzere, toplam 15.394,31 TL' nin davalı ... Sigorta A.Ş. Yönünden 23/01/2014 tarihinden, diğer davalı ... Turz. Seyahat Org. Ve Tic. A.Ş., ... ... Turz. Seyahat Org. Ltd. Şti.' den 18/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

2-Davacının manevi tazminat talebinin davasının kısmen kabulü ile; 45.000,00 Tl manevi tazminatın olay tarihi 18/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar ... Turz. Seyahat Org. Ve Tic. A.Ş. Ve ... ... Turz. Seyahat Org. Ltd. Şti.' den tahsili ile davacıya verilmesine,

3-Harçlar Yasası uyarınca alınması gerekli 4.125,53-TL harçtan, peşin alınan 1.724,85-TL harcın mahsubu ile bakiye 2.400,68-TL harcın davalılardan tahsili ile ile hazineye irat kaydına,

-Davacı tarafından dava açıldığı sırada yatırılan 1.724,85-TL peşin nispi harcın davalılardan tahsiline, davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan 25,20-TL başvuru harcı, 1.384,75 TL ATK ve hastane tetkik gideri, 600,00-TL bilirkişi ücreti, 800,05-TL posta gideri olmak üzere toplam 2.810,00-TL yargılama giderinin red ve kabul oranına göre 1.680,00-TL'sinin davalılardan tahsili ile ile davacıya verilmesine, bakiye yargılama giderinin davacı yan üzerinde bırakılmasına,

5-Maddi Tazminat yönünden; Davacı duruşmalarda kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2.180,00-TL nispi vekalet ücretinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

5-Kabul edilen Manevi Tazminat yönünden; Davacı duruşmalarda kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 5.300,00-TL nispi vekalet ücretinin davalılar ... Turz. Seyahat Org. ve Tic. A.Ş. ve ... ... Turz. Seyahat Org. Ltd. Şti.' den tahsili ile davacıya verilmesine,

6-Red edilen manevi tazminat yönünden;Davalılar ... Turz. Seyahat Org. ve Tic. A.Ş. ve ... ... Turz. Seyahat Org. Ltd. Şti. kendilerini bir vekil ile temsil ettirdiklerinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 5.300,00-TL nispi vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile Davalılar ... Turz. Seyahat Org. ve Tic. A.Ş. ve ... ... Turz. Seyahat Org. Ltd. Şti.'ye verilmesine,

7-Karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacının / davalının gider / delil avanslarından artan bakiyelerinin davacı / davalı / vekillerine iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzünde; tarafların gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verecekleri bir dilekçe ile veya başka bir mahkeme aracılığı ile mahkememize gönderecekleri dilekçe ile İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/05/2018

Katip Hakim


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.