Yargıtay - İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi

2019/381 Esas 2021/30 Karar
Karar Tarihi: 12.01.2021
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

19. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/381 Esas

KARAR NO : 2021/30 Karar

DAVA : İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 10/07/2019

KARAR TARİHİ : 12/01/2021

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine mahkememizde açılan davada yapılan açık yargılamalar neticesinde ;

DAVA:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ... isimli şahısın müvekkili şirketin sağlık sigortası güvencesi kapsamında bulunduğunu, ... 30.10.2016 tarihinde araç içi trafik kazası sebebi ile yaralanmış ve tedavi gördüğünü, söz konusu tedavi giderlerininin müvekkili şirket tarafından karşılanmış bulunduğunu, ...'ın 5.437,80 TL'lik tedavi masraflarının müvekkili şirket tarafından ödendiği, 06.11.2018 tarih ve 22-2018-175 sayılı yazı ile davalı SGK'ya bildirildiğini, anacak SGK tarafından müvekkili şirkete herhangi bir ödeme yapılmadığını, müvekkili şirketin tüm iyi niyetli girişimlerine rağmen ödeme yapmayan davalılar hakkında söz konusu rücu alacağının tahsili için İstanbul ...İcra Müdürlüğünün ... E. Sayılı dosyası üzerinden ilamsız üzerinden takip başlatıldığını, davalıların ilgili mevzuat uyarınca icra takibine konu edilen borcu ödemeleri gerektiğini bilmelerine rağmen kötü niyetli olarak zaman kazanmak amacı ile borca itiraz etiğini, somut olayda davalıların müvekkili şirketine ödenecek tutan hesap edebilecek, belirleyebilecek konumda bulunduklarından aleyhlerine icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerektiğini, anılan nedeneler davalıların borcu likit ve belirlenebilir olduğundan İİK 67.maddesi uyarınca aleyhlerine takip tutarının %20'sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebinin olduğunu talep ve beyan etmiştir.

CEVAP:

Davalı ... Sigorta vekilinin vermiş olduğu cevap dilekçesinde özetle, ... plakalı aracın müvekkili şirket nezdinde trafik sigortası poliçesi ile 28/09/2016/2017 tarihleri arasında sigortalı olduğunu, poliçeden dolayı sakatlanma/ yaralanma halinde kişi başına azami sorumluluk limiti kaza tarihinde 310.000TL olup sigortalı araç sürücüsünün kusur oranında ve zarar nispetinde olduğunu, davacı tarafından davaya konu ödeme emrinde hiçbir evrak sunulmamış olduğunu bu durumun ödeme yapılmasını imkansız hale getirdiğini, kabul anlamına gelmemek kaydıyla, takip tarihinden önce faiz sorumluluklarının bulunmadığını, davacının geçici iş göremezlik taleplerinin 25.02.2011 tarihli 6111 sayılı yasa gereğince müvekkili şirketçe karşılanmasının mümkün olmadığını, dava konusu kazanın haksız fiilden kaynaklanmış olup, ticari iş olarak nitelendirilmeyeceğini, Bu nedenle uygulanması gereken faizin yasal olmadığını açıklanan nedenlerle müvekkili şirkete aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı SGK vekilinin vermiş olduğu cevap dilekçesinde özetle, müvekkili kurum kayıtlarından yapılan incelemede, davacının tedavi gördüğü ... Hastanesi tarafından 30/10/2016 tarihinde kazalı ...'ın tedavisi için müvekkili kuruma 1.081,68 TL fatura edildiğinin görüldüğünü, kazalı sigortalı ...'ıntedavisi için sağlık sunucusu tarafından müvekkili kuruma faturada edilen tedavi giderleri müvekkili kurum tarafından karşılandığından müvekkili kurumun sigortalı ve davacı sigorta şirketine ödemekle yükümlü olduğu tedavi gideri bulunmadığını bu nedenler davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, dava dilekçesinde yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin diğer davalı/ davalılar ile birlikte müvekkil kurumdan tahsiline karar verilmesi talep edilmekte ise müvekkili kurum davada yasal hasım olduğu dikkate alınarak müvekkili kurum aleyhine yargılama giderleri ve avukatlık ücretine hükmedilmemesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE:

Davadaki uyuşmazlık; Meydana gelen trafik kazası neticesinde yaralanan dava dışı sigortalı ... 'ın davacı tarafca ödenmiş tedavi masraflarının ne kadarını davalılardan talep edilebileceği itirazın iptali, icra inkar tazminatı şartlarının oluşup oluşmadığı hususlarında toplandığı görülmüştür.

Dava dilekçesi, İstanbul ...İcra Müdürlüğünün...Esas sayılı dosya aslı , hasar dosyası, ... Araştırma Hastanesi yazı cevabı,...Merkezi yazı cevabı, bilirkişi raporu ve dosyanın tümü hep birlikte incelenmiştir.

Dosyamıza getirtilen İstanbul ...İcra Müdürlüğünün ...E. sayılı dosyasının ödeme emrinin incelenmesinde; davacı tarafından davalılar aleyhine 5.437,80 -TL toplam alacak, üzerinden icra takibi yapıldığı, davalıların itirazı üzerine takibin durduğu, itirazların süresinde ve usulüne uygun yapıldığı, buna göre davanın, İİK.67/1 maddesinde yazılı 1 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açıldığı anlaşılmıştır.

Mahkememizce oluşturulan ara kararı gereği dosyanın nihai rapor için bilirkişi tarafından verilen 16/10/2020 tarihli raporda; Medula dökümünün incelenmesinde davacının dava dışı sigortalısı ...'ın 30.10.2016 tarihli trafik kazası sonucu ilk götürüldüğü ...Araştırma hastanesindeki Acil Tıp ve Yoğun Bakım Üniversitesindeki tedavi bedellerinin sağlık kuruluş tarafından fatura edilerek davalılardan SGK'dan tahsil edildiği dava dışı ...hastanesinde yapılan tedavilerin ise SGK'a fatura edilmediği, davacının kazazede sigortalının dava dışı ... Hastanesinde tedavisine dair ödediği 5.347,80 TL tutarındaki tedavi bedelinin dava konusu kazayla illiyet bağının bulunduğu ve ödenene... bulunduğu, tedavi bedelinin, SUT tarifesi kapsamındaki 1.535,21 TL'sinin Sosyal Güvenlik Kurumu sorumlu olduğu, tedavi bedelinden SGK sorumluluğunun üstüne kalan 3.812,59 TL 'sından ise ...Sigorta A.Ş. sorumlu olduğu sonuç ve kanaati bildirilmiştir.

Bilirkişi raporu taraf vekillerine ayrı ayrı tebliğ edilmiştir.

Davacı vekili, 30/10/2020 tarihli dilekçesiyle, davalı SGK vekili 29/10/2020 tarihli dilekçesi ile, bilirkişi raporuna karşı beyanlarını içeren raporunu dosyaya ibraz etmiştir.

Tedavi giderleri, zarar gören kişinin vücut bütünlüğünü eski hale getirmek, yani iyileştirmek veya hastalığın artmasına engel olmak için yapılan masraflardır. Bu masraflar, zarar görenin iyileşmesi için yapılan muayene, tahlil, tedavi, ambulans, ameliyat, hastane, ilaç, bakım gibi masraflar olarak değerlendirilmektedir. (EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 9. Bası, İstanbul 2006, s. 712.)

23/04/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4/4/2015 tarihli 6645 sayılı Kanunun 60. maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesinin birinci fıkrasına “kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde” ibaresi ile “Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kapsama girenler yönünden genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmetlerine ilave sağlık hizmetlerini belirler, protez ve ortezler için farklı birim fiyatı tespit eder. Bu sağlık hizmetleri sağlık uygulama tebliğindeki istisnai sağlık hizmetleri kapsamına dâhil edilmez.” cümlesi eklenmiş ve ödeme kıstası tekrar belirlenmiştir. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar muaccel olan tedavi giderleri ise KTK 98.maddesine uyarınca SUT kapsamında ödenmelidir.

... Hastanesinin 01.11.2016 yatış ve 10.11.2016 çıkış tarihli epikrizinde; (...) Karın, bel ve pelvisin tanımlanmamış yaralanması SUT Kodu:... ile SUT Kodu: ...; Deri Laserasyonu onarımı, 5-10 cm arası, tek bir alanda (Sol) şeklinde bilirkişi raporunda ameliyat notları ile SUT kodlarının eşleştirmesinin yapıldığı anlaşılmıştır.

Anayasa Mahkemesinin 17.7.2020 tarihinde ... E-...K. sayılı kararı ile Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “...ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ile ikinci cümlesindeki “…ve genel şartlarda…” ibaresinin ve 92. maddesinin (i) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiş olması nedeniyle davacının zararının ve zararın kapsamının 2918 sayılı KTK.nın ve 6098 sayılı TBK.nın haksız fiile ilişkin hükümlerine ve Yargıtay uygulamalarına göre belirlenmesi gerekir.

Yargıtay uygulamalarında trafik kazasına bağlı tedavi giderleri için SGK’nın sorumluluğu, belgelendirilmiş tedavi giderleri olarak belirtilmiştir. Bunun dışında kalan tedavi giderlerinin yani belgelendirilemeyen tedavi giderlerinin sigorta şirketi ile araç işleteni ve sürücüsünün sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 18.03.2019 tarihli 2016/7151 Esas ve 2019/3098Karar sayılı ilamı)

Trafik kazasının niteliği gereği bütün giderlerin belgelendirilmesi veya ispatlanması hayatın olağan akışında mümkün değildir. Yargıtay kararlarınca belgelendirilemeyen masraflar olarak tanımlanan tedavi giderleri trafik kazası ile illiyet bağı olan yemek, yol ve evde özel bakım giderleri başta olmak üzere bir belgeye dayalı olmayan, uzman doktor bilirkişi tarafından belirlenen tedavi giderler olarak değerlendirilmektedir. (Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 28/02/2019 tarihli 2016/4476 Esas , 2019/2293 Karar sayılı ilamı)

Tüm dosya kapsamı incelendiğinde; 30.10.2016 tarihinde davacının dava dışı sigortalısı ...'ın davalılardan... Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenmiş olan ... plakalı araç içi trafik kazası sonucu yaralanması ile önce ...Araştırma Hastanesine buradan da ... Hastanesine götürülerek takip edildiği ve dava dışı Prof.... tarafından ameliyat edildiği olayda davacının ödemiş olduğu 5.347,80 TL'nin 1.535,21 TL'sini davalılardan SGK'dan , SUT tutarını aşan kısmı olan 3.902,60 TL'sini diğer davalı ... Sigorta A.Ş.'den tahsil etmek üzere başlattığı icra takibinin itiraz düzenlenen raporun dosyadaki delillerle uyumlu, bilimsel ve denetime açık olduğu kabul edilerek davanın kısmen kabul kısmen reddi ile İstanbul ... İcra Müdürlüğünün ... E. Sayılı takip dosyasına yapılan itirazın iptali ile takibin davalı SGK yönüyle (Sut kapsamındaki) 1.535,21 TL üzeriden takip tarihinden asıl alacağa işleyecek yasal faiz üzerinden ve davalı ... Sigorta yönüyle (sut kapsamını aşan) 3.902,60 TL üzerinden ve takip tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek avans faizi üzerinden devamına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

... sisteminde ...Hastanesindeki davaya konu tedavi masraflarının kaydının olmaması nedeniyle sorumluluk miktarlarının taraflarca belirlenebilir olmamasından dolayı icra inkar tazminatı taleplerinin ise reddi gerekmiştir.

HUAK 18/A-(13) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde uyuşmazlığın konusu dikkate alınarak Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır. (...)' ve (14). Fıkrası: ' Bu madde uyarınca arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.' hükümleri gereğince arabuluculuk gideri olarak Arabuluculuk Dava Şartı Dosya No: ... sayılı dosyasından arabulucuya 1320 TL tarife bedeli üzerinden kesilen 04/11/2019 tarihli ... sıra nolu sıra nolu sıra nolu Serbest Meslek Makbuzu doğrultusunda ödeme yapıldığı tespit edilerek davalı aleyhine arabulucuk giderlerinin de yükletilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

HÜKÜM: Yukarıda belirtilen gerekçeler uyarınca;

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın KISMEN KABULÜNE,

İstanbul ... İcra Müdürlüğünün... E. Sayılı takip dosyasına yapılan itirazın iptali ile takibin davalı SGK yönüyle (Sut kapsamındaki) 1.535,21 TL üzeriden takip tarihinden asıl alacağa işleyecek yasal faiz üzerinden ve davalı ... sigorta yönüyle (sut kapsamını aşan) 3.902,60 TL üzerinden ve takip tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek avans faizi üzerinden DEVAMINA,

İcra takibine vaki itirazın bu şekilde iptali ile icranın DEVAMINA,

İcra inkar taleplerinin REDDİNE,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre hesaplanan 3.902,60 TL vekalet ücretinin davalı... Sigorta A.Ş.'den alınarak davacıya verilmesine,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre hesaplanan 1.535,21 TL vekalet ücretinin davalı SGK'dan alınarak davacıya verilmesine,

Alınması gereken 371,45 -TL harcın peşin alınan 65,67 TL harçtan mahsubu ile bakiye kalan 305,78 TL harcın davalı ...Sigorta A.Ş.'den alınarak hazineye gelir kaydına,

Davalı SGK harçtan muaf olduğu için bu yönde karar verilmesine yer olmadığına,

Davacı vekili tarafından yapılan posta-tebligat gideri toplamı 200,90-TL ile 1 adet bilirkişi ücreti 700,00 TL, 44,40 TL başvuru harcı, 65,67 Peşin harç, 6,40 TL vekalet harcı olmak üzere toplam 1.017,37 TL yargılama giderinden davalı tarafların sorumlu olduğu miktarlar oranınca davalı SGK'dan (%28,23) 287,20 TL'nin, davalı... Sigorta A.Ş.'den (%71,77) 730,17 TL'nin alınarak davacıya verilmesine,

Zorunlu arabuluculuk başvurusu nedeniyle devletçe karşılanan 1.320,00 TL arabuluculuk ücretinin davalı tarafların sorumlu olduğu miktarlar oranınca davalı SGK'dan (%28,23) 372,64 TL'nin, davalı ... Sigorta A.Ş.'den (%71,77) 947,36 TL'nin tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Karar kesinleştiğinde yatırılan ancak kullanılmayan gider avansının yatıranlara iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzlerine karşı, davalılar vekillerinin yokluğunda verilen kesin karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 12/01/2021

Katip

¸e-imzalıdır

Hakim

¸e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.