Yargıtay - Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi

2021/1200 Esas 2022/767 Karar
Karar Tarihi: 12.05.2022
Yargıtay

T.C. SAKARYA BAM 3. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No: 2021/1200 - 2022/767

T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

3. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2021/1200

KARAR NO : 2022/767

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

İ S T İ N A F K A R A R I

BAŞKAN : ...

ÜYE : ...

ÜYE : ...

KATİP : ...

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : KOCAELİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : 04/01/2021

NUMARASI : 2018/331 Esas - 2021/6 Karar

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN DAVALI : 1 -...

VEKİLİ : Av. ...

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN DAVALI : 2 -TÜRKÖZ İNŞAAT TAAHHÜT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VEKİLLERİ : Av. ...

Av....

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN DAVALI : 3 -...

VEKİLİ : Av. ...

DAVALI : 4 -ALLİANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av.

DAVALI : 5 -AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLLERİ : Av. ...

Av. ...

Av. ...

DAVACI : 1 -...

2 -...

ÇOCUK :...

VEKİLLERİ : Av. ...

Av. ...

DAVANIN KONUSU : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)

BAŞVURU TARİHİ : 07.04.2021-12.04.2021- 09.06.2021

İSTİNAFA GELİŞ TARİHİ: 14.09.2021

KARAR TARİHİ : 12.05.2022

YAZIM TARİHİ : 12.05.2022

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyadaki tüm belgeler ve dairemiz üyesi tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Davanın dairemizin görev alanına girdiği, ilk derece mahkemesi kararının kesin olmadığı, istinaf başvurusunun süresi içinde yapıldığı, başvuru şartlarının yerine getirildiği, dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşılmakla;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacıların müşterek çocukları ...'un halk otobüsü ile Hereke'ye seyahat ettiği sırada meydana gelen kazada belini koltuğun arkasındaki çıkıntı kısmına çarptığını, olayın sıcaklığı ile durumunu farkedemediğini ancak daha sonra omuriliğinin zedelendiğinin belirlendiğini, uzun süre tedavi gördüğünü beyan ederek fazlaya ilişkin hakları saklı şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminat ile çocuk için 25.000,00 TL, anne ve baba için ayrı ayrı 25.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 76.000,00 TL tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı Türköz İnşaat vekili cevap dilekçesinde, öncelikle zamanaşımı itirazları bulunduğunu beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ... cevap dilekçesinde, kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulunmadığını beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.

Davalı Axa Sigorta A.Ş vekili cevap dilekçesinde, davacıların başvuru şartını yerine getirmediklerini beyan ederek davanın dava şartı yokluğundan reddini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesince davacının maddi tazminat talebinin feragat nedeniyle reddine, davacıların manevi tazminat talebinin kısmen kabulü kısmen reddi ile, davacı ... için 10.000,00 TL, davacı ... için 5.000,00 TL ve davacı ... için 5.000,00 TL manevi tazminatın 14.01.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ..., davalı Türkoz İnşaat Taahhüt Mobilya San. Ve Tic. Ltd. Şti, davalı ...dan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi kararına karşı davalı ... vekili, Davalı Türköz İnşaat Taahhüt Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti vekili ile davalı ... vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

Davalı ... vekili istinaf başvuru dilekçesinde, mahkeme dosyasında alınan ATK raporunda kazanın oluşumunda davalı ...'nın %90 kusurlu olduğunun belirlendiğini, ancak raporun hukuki gerçeklik ile bağdaşmadığını, kazanın meydana gelmesindeki asıl sebebin ... sayılı otobüs sürücüsünün 'aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağında durmamak' şeklindeki kusurlu fiili olduğunu, bu ATK raporunun aksine dava konusu kaza sebebiyle oluşturulan soruşturma dosyasında alınan bilirkişi raporunda otobüs sürücüsüne de önemli oranda kusur izafesi yapıldığını, ceza dosyasının karara çıktığını ve kesinleştiğini, davalı ...'ın durak olarak belirlenen ve işaretlenen yere yanaşmadan, durağa girmeden, yol üzerinde kalarak yolcu almaya çalıştığını, bu nedenle ani olarak durduğunu, buna rağmen davalı ...'ya asli kusur izafe edilmesinin hakkaniyete aykırı olduğunu beyan ederek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Davalı Türköz İnşaat Taahhüt Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti vekili istinaf başvuru dilekçesinde, ilk derece mahkemesince alınan ATK raporunda kişinin tüm vücut engellilik oranının %0 yüzde sıfır olduğu, davacının iyileşme sürecinin olay tarihinden itibaren 3 aya kadar uzayabileceği ve sadece bu 3 aylık süreçte bir başkasının bakımına muhtaç kalabileceğinin vurgulandığını, davacının meydana gelen olay nedeni ile meslekte kazanma gücü kaybının bulunmadığının, kırık olarak tabir edilen yerin kallus dokusu ile kaynamış olduğunun belirlendiğini, bu rapora göre davacı tarafın maddi tazminat taleplerinden feragat ettiklerini, en ufak bir maluliyeti olmadığı gibi, en ufak bir sıkıntısı dahi olmayan davacı lehine, sınırlı bir süre istirahat etmesi nedeniyle hem kendisi hem de anne ve babası için verilen manevi tazminata hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğunu, kazada davalı şirketin kusursuz sorumluluk çerçevesinde sorumlu tutulmak istendiğini, kazanın tümüyle davalı ...ın kusurlu davranışları sonucu meydana geldiğini, meydana gelen kaza ile davalı şirket arasındaki illiyet bağının, kazaya neden olan kişilerin kusurlu eylemleri nedeniyle koptuğunu, davalı şirket tarafından davalı ...'ya gerekli eğitimlerin verildiğini, gerekli önlemlerin alındığını, tüm bunlara rağmen kazanın davalı şirketin kontrolü dışında meydana geldiğini, dava ile talep edilen hastane masrafları ile tedavi giderlerinin SSK tarafından karşılandığını, davacıların maddi tazminat taleplerinden feragat ettiklerini, ancak mahkeme tarafından davalı şirket lehine vekalet ücretine hükmedilmediğini, manevi tazminatın bir zenginleşme aracı olmadığını, hükmedilen manevi tazminat miktarlarının zenginleşmeye sebep olacağını beyan ederek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Davalı ... vekili istinaf başvuru dilekçesinde, ilk derece mahkemesince alınan ATK raporunda kişinin tüm vücut engellilik oranının %0 yüzde sıfır olduğu, davacının iyileşme sürecinin olay tarihinden itibaren 3 aya kadar uzayabileceği ve sadece bu 3 aylık süreçte bir başkasının bakımına muhtaç kalabileceğinin vurgulandığını, davacının meydana gelen olay nedeni ile meslekte kazanma gücü kaybının bulunmadığının, kırık olarak tabir edilen yerin kallus dokusu ile kaynamış olduğunun belirlendiğini, bu rapora göre davacı tarafın maddi tazminat taleplerinden feragat ettiklerini, en ufak bir maluliyeti olmadığı gibi, en ufak bir sıkıntısı dahi olmayan davacı lehine, sınırlı bir süre istirahat etmesi nedeniyle hem kendisi hem de anne ve babası için verilen manevi tazminata hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğunu, dava ile talep edilen hastane masrafları ile tedavi giderlerinin SSK tarafından karşılandığını, davacıların maddi tazminat taleplerinden feragat ettiklerini, ancak mahkeme tarafından davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmediğini, manevi tazminatın bir zenginleşme aracı olmadığını, hükmedilen manevi tazminat miktarlarının zenginleşmeye sebep olacağını beyan ederek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Dava, cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Somut olayda, 14.01.2015 tarihinde, davacının yolcu olarak bulunduğu davalılardan Allianz Sigorta A.Ş nezdinde trafik sigortalı davalı ...'ın sürücüsü olduğu araca diğer davalıların sürücüsü, işleteni ve trafik sigortacısı olduğu çekici arkadan çarpmış, kaza sonucu davacı ... yaralanmıştır.

Davacı ..., yargılama sırasında reşit olmuş, vekiline ayrı vekaletname vermiştir. Bu durumda mahkemece karar başlığında adının davacılar arasında yazılmaması hatalı ise de, bu hata yerinde düzeltilebileceğinden kaldırma nedeni yapılmamıştır.

Davalı ... vekilince istinaf yoluna başvurulurken eksik nispi istinaf harcı yatırıldığından mahkemece muhtıra çıkarılmış muhtıraya rağmen davalı vekilince eksik harç tamamlanmamış, Dairemizin geri çevirme kararı üzerine mahkemece davalı ...'nın istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına dair ek karar verilmiş ve davalı vekilince ek karara karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Davalı vekilince eksik harcın ikmal edilmemesi nedeniyle mahkemece verilen ek karar yerinde olduğundan davalı ... vekilinin ek karara yönelik istinaf başvurusunun reddi gerekmiştir.

Kaza sonrası kazaya karışan davalı araç sürücülerince kaza tespit tutanağı düzenlenmiş, mahkemece Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden alınan raporda davalı çekici sürücüsü ...'nın %90, davalı otobüs sürücüsü ...ın %10 oranında kusurlu olduğu belirtilmiş, kazaya dair yapılan ceza yargılamasında da davalı sürücülerin gerçekleşen kazada asli kusurlu olduklarının kabul edilerek adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği anlaşılmıştır. Davacı ..., kaza anında yolcu olup kusursuzdur, davalılar da kendi aralarında müştereken ve müteselsilen kusurludurlar, olayın oluş şekline göre de mahkemece ATK'dan alınan raporun hükme esas alınması yerinde görülmüştür. Davalı ... ve davalı Türköz İnşaat Taahhüt Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti vekilinin kusura ilişkin istinaf istemlerinin reddi gerekmiştir.

6098 sayılı TBK'nun 56. maddesi uyarınca bedensel bütünlüğü zedelenen kimse manevi tazminat adı altında bir miktar para ödetilmesini isteyebilir. Hakimin, özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bu tutar adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan, özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mal varlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

Olay tarihi, olayın oluş şekli, kusur durumu, davacı ...'nın yaralanma derecesi, iyileşme sürecini yatarak geçirmesi ve bu süreçte başkasının bakıma muhtaç bulunması, tarafların sosyal ekonomik durumları ve yukarıdaki ilkeler gözetildiğinde, davacılar yararına hükmedilen manevi tazminat miktarının olaya ve hakkaniyete uygun düştüğü, davacı anne ve baba için manevi tazminata hükmedilmesinin de yasaya uygun olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu nedenle davalı ... ve davalı Türköz İnşaat Taahhüt Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti vekilinin manevi tazminata ilişkin istinaf istemlerinin de reddi gerekmiştir.

Dairemizce ilk derece mahkemesinin kararı hem maddi olay, hem de hukuka uygunluk yönünden incelenmiş olup, kararda esası etkileyen bir usul hatası bulunmadığı, vakıa tespitlerinin tam ve doğru olarak yapıldığı, maddi hukuk normlarının doğru olarak uygulandığı, delillerin değerlendirilmesinde de usule aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, HMK'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince davalı ... ve davalı Türköz İnşaat Taahhüt Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti vekilinin istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 04.01.2021 tarih ve 2018/331 esas, 2021/6 karar sayılı kararı ile 09.06.2021 tarihli ve aynı sayılı ek kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, HMK'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince davalı vekillerinin istinaf başvurularının ayrı ayrı ESASTAN REDDİNE,

2-Yürürlükteki Yargı Harçları Tarifesi gereği davalı ...'dan alınması gereken 1.366,20 TL harçtan peşin alınan 342,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 1.023,90 TL harcın davalı ...'dan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Yürürlükteki Yargı Harçları Tarifesi gereği davalı Türköz İnşaat Taahhüt Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'den alınması gereken 1.366,20 TL harçtan peşin alınan 439,25 TL harcın mahsubu ile bakiye 926,95TL harcın davalı Türköz İnşaat Taahhüt Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'den tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4-Yürürlükteki Yargı Harçları tarifesi gereğince davalı ...'dan alınması gereken 80,70 TL istinaf karar harcının peşin alınan 127,61 TL'den mahsubu ile fazla harcın talep halinde yatırana iadesine,

5-İstinaf başvurusunda bulunan davalıların yaptığı istinaf yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına, harcanmayan istinaf gider avansının yatırana iadesine,

6-Karar tebliği, harç takibi ve avans iade işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda HMK.362/1-a maddesi gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi.12.05.2022

Başkan ...

e-imzalıdır

*Üye ...

e-imzalıdır

Üye ...

e-imzalıdır

Katip ...

e-imzalıdır

*İşbu evrak 5070 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır*


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.