Yargıtay - Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi

2020/1230 Esas 2021/1606 Karar
Karar Tarihi: 12.10.2021
Yargıtay

T.C. ADANA BAM 3. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No: .../... - .../...

T.C.

ADANA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

3. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : .../...

KARAR NO : .../...

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

BAŞKAN : ... (...)

ÜYE : .... (...)

ÜYE : ... (...)

KATİP : .... (...)

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : ...

NUMARASI : .../..Esas, .../... Karar

DAVACI : ....

VEKİLLERİ : Av. ....

Av. .....

DAVALI : 1- ...

VEKİLİ : Av. .....

DAVALI : 2- ...

VEKİLİ : Av. ......

DAVA İHBAR OLUNAN : .........

VEKİLİ : Av. ..........

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

KARAR TARİHİ : ...

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : ...

Mersin 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ....

tarih ve .../... esas ve .../... karar sayılı kararına yönelik olarak istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla Dairemize gönderilen dosyanın yapılan incelemesinde;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ... günü ...'nin kullandığı ... suriye plakalı araçla seyir halindeyken ... idaresindeki ... plakalı motosikletin şerit bölümüne çıkması ile ...'in araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada motosikletin dengesii kaybederek devrilmesi sonucu ...'ın dizinden yaralandığı, kırık oluştuğu, bilirkişi rapounda karşı tarafın asli kusurlu olduğunu, dava konusu kaza ile ilgili Mersin ....Asliye Ceza Mahkemesi'nin.../.... esas .../.... karar nolu dosyasında sanık ...'nin taksirle yaralamaya neden olma suçundan ceza verildiğini, müvekilinin kaza nedeniyle tedavi gördüğünü ve mağdur olduğunu, bu nedenlerle müvekkili için tespit edilecek maddi tazminatın dava/ihbar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen ayrıca 20.000,00TL manevi tazminatın davalı şahıstan kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasın ta karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP: Davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkilinin aracının park halindeyken kazanın yaşandığını, bu durumdan müvekkilinin sorumlu olamayacağını, tarafların kesin kusur oranlarının tespitinin gerektiğini, müvekkilinin kusurlu olmadığı nedeniyle davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ... Hesabı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkil kurum adresi itibariyle yetkili mahkemenin ...... İş Mahkemesi olduğunu, kazaya karışan ... plakalı aracın yeşil kart poliçesi bulunması hainde davanın ... Bürosu'na ihbarının gerektiğini, davacının dava öncesi müvekkil kuruma başvurusunun bulunmadığından davanın usulden reddinin gerektiğini, kusur ve maluliyet durumunun tespitinin gerektiğini, kaza nedeniyle yapılan ödemelerin tespitinin gerektiği, bu nedenlerle itirazlarının kabulü ile davanın reddini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıdan tahsilini talep etmiştir.

İhbar Olunan vekili tarafından sunulan cevap dilekçesinde özetle; davaya karışan aracın ..... ülkesine kayıtlı araç olduğu ve yeşil kart sistemine kayıtlı ülkelerden olmadığını, bu nedenle müvekkili kurumun sorumluluğunun bulunmadığını ve husumet yönüyle davanın reddi gerektiğini, davanın reddini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıdan tahsilini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Maddi tazminata ilişkin 2.760,16TL geçici iş görmezlik tazminatı ve 48.945,62TL kalıcı iş görmezlik tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, manevi tazminata ilişkin davanın kısmen kabulü ile 10.000,00TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı ........'den alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin manevi tazminat istemin reddine,karar verilmiştir.

İSTİNAF NEDENLERİ: Davalı ... vekilinin süresi içerisinde vermiş olduğu istinaf dilekçesi ile; kusur raporunda müvekkiline kusur atfedilmesinin hatalı olduğunu müvekkilinin idaresindeki aracın hareket halinde olmayıp park halınde olduğu esnada davacının hızlı seyir halindeyken yağış nedeniyle kayarak kazanın meydana geldiğini ve davacının kazada asli ve tam kusurlu olduğunu, hesap raporunun hatalı olduğunu, raporda aktif çalışma yaşı sonu olarak 70 yaş olarak dikkate alınmasının hatalı olduğunu, geçici iş göremezlik hesabı yapılırken davacının gerçekten iş göremediği sürenin değil iş görememesinin muhtemel olduğu varsayılan bir dönem üzerinden yapılan hesaplamanın hatalı olduğunu, davacının aylık kazancının soruşturularak araştırma yapılması gerektiği halde farazi olarak alınan değer üzerinden yapılan hesaplamanın hatalı olduğunu, SGK tarafından davacıya ödeme yapılıp yapılmadığının araştırılması gerektiğini, dava dilekçesinde talep edilmeyen alacak kalemlerinin ıslahla dava konusu edilemeyeceğini, bilirkişi ücretinin yatırılmasına ilişkin davacıya verilen kesin süre ihtaratına uyulmamasına rağmen alınan raporun hükme esas alınmasının usulsüz olduğunu, hükmedilen manevi tazminat miktarının davacının kendi kusuru ile kayarak kaza yapması dikkate alınarak fahiş olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Davalı ... Hesabı vekili tarafından istinaf dilekçesi sunulmuş ise de daha sonra davalı vekilinin istinaf kanun yolundan feragat etmiş olduğu anlaşılmıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 49, 50. ve 56. maddeleri kapsamında, trafik kazasına dayalı açılan, çalışma gücünün azalmasından veya yitirmesinden doğan (malüliyet) maddi- manevi tazminat davasıdır.

İlk derece mahkemesince, maddi tazminat talebi yönünden davanın kabulüne, manevi tazminat talebi yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü, davalı ... vekili istinaf etmiştir.

Davalı vekili tarafından hükme esas alınan kusur oranına ve hesap raporuna ilişkin yapılan istinaf başvurusunun incelenmesinde;

HMK'nın 357. maddesinde 'İlk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunma istinafta dinlenemez ve istinafta yeni delillere dayanılamaz.' hükmü düzenlenmiştir. Davalıya kusur raporu usulüne uygun olarak ........ tarihinde, hesap raporu ise ..... tarihinde tebliğ edilmiş, ancak daha sonra vekaletnamesini sunan davalı vekili tarafından her iki bilirkişi raporuna karşı birlikte 2 haftalık sürenin geçmesinin ardından .... tarihinde itiraz edilmiştir.

Bilirkişi raporuna itiraz etmeyen taraf yönünden raporun kesinleşeceğine yönelik Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin ...... gün ve .../.. E.-../... K. Sayılı kararında özetle; '...Davanın taraflarınca itiraz edilmeyen uzman bilirkişi raporu her iki taraf yönünden de kesinleşir ve kesinleşen rapor hakimi de bağlar. Taraflardan birinin rapora itiraz etmesi, diğer tarafın itiraz etmemesi halinde ise rapor itiraz etmeyen taraf yönünden kesinleşir ve itiraz eden taraf yararına usuli kazanılmış hak doğar. Bu ilkenin sonucu olarak, itiraz üzerine yeniden yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonucunda verilen raporun önceki rapora göre itiraz eden taraf aleyhine olması halinde, kazanılmış hak ilkesi dikkate alınarak önceki raporda belirtilen kusur oranı, zarar miktarı vs. esas alınarak hükmedilecek miktar belirlenir....' denilmiştir. Aynı husus Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin .../... E.-..../... K; ...../..... E, K; ..../... E, ./.. K; ..../.... E, .../.. K sayılı içtihatlarında ve benzer içtihatlarda da benimsenmiştir.

Bu nedenle davalı vekili yönünden süresinde ilk derece mahkemesinde bilirkişi raporuna itiraz edilmemekle kesinleşen kusur ve hesap rapora karşı artık istinaf aşamasında itiraz edilemeyeceğinden bu yöndeki istinaf sebebi yerinde görülmemiştir.

Davalı vekilinin hükmedilen maddi tazimat kalemlerine ve delil avansına ilişkin yapılan istinaf başvurusunun inclenmesinde;

Dava dilekçesi ile trafik kazasında yaralanma nedeniyle maddi tazminat talebinde bulunulduğu, dava dilekçesi içeriğinde talebin sınırlandırılmadığı ya da açıklanmadığı halde talebin TBK'nun 54. Maddesinden kaynakladığının anlaşılabildiği, ıslah dilekçesi içeriğinde maddi tazminat talebinin geçici iş görememezlikten kaynaklanan ve sürekli iş gücü kaybı tazminatı olmak üzere açıklandığı, dava dilekçesinde talep edilmeyen alacak kaleminin ıslah dilekçesi ile dava konusu edilmediği sadece ıslah dilekçesi içeriğinin bir kısmında talebin açıklandığı anlaşılmakla davalı vekilinin bu yöndeki istinaf başvurusu yerinde görülmemiştir.

Taraflardan her biri ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen avansı, verilen kesin süre içinde yatırmak zorundadır. Delil avansı, tarafların dayandıkları delillerin giderlerini karşılamak üzere mahkemece belirlenen kesin süre içinde ödemeleri gereken meblağı ifade eder. Taraflar birlikte aynı delilin ikamesini talep etmişlerse, gereken gideri yarı yarıya avans olarak öderler. Taraflardan biri avans yükümlülüğünü yerine getirmediğinde, diğer taraf bu avansı da yatırabilir. Delil avansını yatırmayan taraf, o delilin ikamesinden vazgeçmiş sayılır. Tarafların üzerinde tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerle, kanunlardaki özel hükümler saklıdır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyanın hesap bilirkişisine tevdii kararı ve bilirkişi ücretinin depo edilmesi yönünde verilen kesin sürenin ardından ikmal edilen delil avansı üzerine dosya bilirkişiye tevdi edilmekle hesap raporu alınmıştır. Alınan hesap raporu ve buna ilişkin delil avansının bir sonraki duruşmadan evvel tamamlanmış olduğu da dikkate alınarak davacı vekili tarafından duruşma talikine sebebiyet verilmediği dikkate alınmakla geç yatırılan delil avansı nedeniyle yapılan istinaf başvurusu yerinde görülmemiştir.

Davalı vekilinin hükmedilen manevi tazimat miktarına ilişkin yapılan istinaf başvurusunun inclenmesinde;

6098 TBK'nın 56/2. maddesi hükmüne göre “Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.”Aynı Yasanın 51.maddesinde de “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda, ..... tarihinde meydana gelen trafik kazasında davalı ...'nin sürücüsü olduğu aracın asli kusurlu olarak sebebiyet verdiği kaza neticesinde meydana gelen trafik kazasında davacının %8.1 oranında malul kalacak biçimde yaralandığı, dosya içinde mevcut Mersin .... Asliye Ceza Mahkemesinin ..../... esas sayılı dosyası içinde alınan kusur raporu ile yerel mahkemece alınan kusur raporuna göre trafik kazasının meydana gelmesinde davalının asli ve %75 oranında oranında kusurlu olduğu da dikkate alınarak, tarafların belirlenen ekonomik sosyal durumları, kusur oranları, kaza ve davanın tarihi, davacının yaşı, paranın satın alma gücü, olay tarihi birlikte değerlendirildiğinde hükmolunan manevi tazminatın yüksek olmadığı anlaşıldığından, davalı vekilinin bu yöndeki istinaf sebebinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

HMK'nın 355. Maddesi gereği, kamu düzenine aykırılık teşkil eden hususlar hariç tutularak, istinaf neden ve gerekçeleri ile sınırlı olmak üzere yapılan incelemede;

İlk Derece Mahkemesince açıklanan ve benimsenen nedenlerle dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve delillerin takdirinde ve değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, ilk derece mahkemesi kararında usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmadığı anlaşılmakla, davalı ... vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddinekarar verilmesi gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-İlk Derece mahkemesi kararı usul ve yasaya uygun olduğundan, davalı ... vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b.1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-HMK'nın 349/2. maddesi gereğince davalı ... Hesabı vekilinin istinaf başvurusunun feragat nedeniyle REDDİNE,

3-Davalı ... Hesabı tarafından yatırılan istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine,

4-Harçlar Kanunu gereğince davalı ...'den alınması gereken 4.215,12 TL istinaf karar harcının, peşin yatırılan 1.179,88 TL istinaf karar ve ilam harcından mahsubuyla, bakiye 3035,24 TL harcın bu davalıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

5-Davalılar tarafından yapılan istinaf giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

6-Artan gider avansının bulunması halinde, karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

7-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından taraflar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

8-Kesin olan işbu kararın taraflara tebliği, avans iade ve harç tahsil işlemlerinin HMK'nın 359/3. maddesi gereğince İlk Derece Mahkemesince yerine getirilmesine,

Dair, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesi gereğince; miktar veya değeri yetmiş sekiz bin altı yüz otuz (78.630,00) Türk Lirasını geçmeyen davalara ilişkin kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamayacağından miktar itibari ile KESİN olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliği ile karar verildi....

...

Başkan

Üye

Üye

...

Katip

İş bu karar 5070 Sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.