Yargıtay - Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2020/500 Esas 2022/27 Karar
Karar Tarihi: 13.01.2022
Yargıtay

T.C. TÜRK MİLLETİ ADINA

KONYA KARAR

. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO :

KARAR NO :

HAKİM :

KATİP :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVA :İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle)

DAVA TARİHİ :

KARAR TARİHİ :

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH :

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılan yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili 30/12/2020 tarihli dilekçesiyle; 24.02.2019 tarihinde ...'a ait olan ve kendisinin sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı traktör ve buna bağlı römork ile, ...'e ait olan ... sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı aracın ... yolunda çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldiğini, trafik kazası tespit tutanağında kazanın oluşumunda ... plaka sayılı traktör sürücüsü ...'ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/1 ve 30/1-a maddesini ihlal ettiğinden kusurlu olduğu kanaatine varıldığını, kazada ... plaka sayılı traktörün zorunlu mali mesuliyet sigortası bulunmadığını, kazada hayatını kaybeden ...'ün hak sahipleri tarafından davacı aleyhine Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurulduğunu, itiraz hakem heyetinin kararı ile hükmedilen tazminat ferileriyle birlikte Konya . İcra Müdürlüğü'nün ... E. Sayılı dosyasına 20.02.2020 tarihinde vergi tevfikatı yapılarak 24.842,52 TL (531,17 TL stopaj toplamda 25.373,69 TL) olarak ödendiğini, davacının ödediği tazminatı ve ferilerini ... plaka sayılı aracın işleteni ve sürücüsü olan davalıdan tahsil etmek amacıyla Konya . İcra Müdürlüğü'nün ... E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalı tarafından borca itiraz edilerek takibin durduğunu, dava konusu hakkında arabuluculuğa başvurulduğunu ancak anlaşma sağlanamadığını beyan ederek fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, yargılama safhasında ortaya çıkabilecek tazminattan indirim sebeplerinin bulunması halinde, Sayın Mahkemece hak sahibinin gerçek zararının tespit ettirilerek tespit edilen gerçek zarar tutarından kusur ve her türlü indirim tutarlarının düşüldükten sonra Konya . İcra Dairesi’nin ... E. esas sayılı icra dosyasına davalı tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak yapılan itirazın iptali ile takibin devamına, ayrıca davalının alacağın % 20 sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemesine, yargılama giderleri, arabuluculuk ücreti ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dilekçeler aşaması tamamlanmış, taraflara duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilerek duruşma açılmıştır.

Davalı vekilinin 28/01/2021 tarihli davaya cevap dilekçesinde özetle; Müvekkilinin, olay günü saat ...:00 sıralarında Kayasu Mahallesinden traktörüne yüklediği hayvan gübrelerini tarlasına götürmek için seyir halinde iken ... Mevkiine geldiğinde müteveffa ...'ün eşi ...'ün sevk ve idaresinde bulunan ... plakalı aracın müvekkilin sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı traktörüne arkadan çarptığını, ...'ün sevk ve idaresinde bulunan aracının müvekkilin traktörüne arkadan çarpması sonucu çift taraflı ölümlü trafik kazası meydana geldiğini ve ...'ün vefat ettiğini, Müvekkili hakkında Konya C.Başsavcılığı’nın iddianamesi ile üzerine atılı Taksirle Ölüme Neden Olma suçunu işlediği iddiası ile Konya .... Asliye Ceza Mahkemesi’nin ... Esas sayılı dosyası ile kamu davası açıldığını, müvekkilinin oluşan kazadan dolayı kusuru bulunmadığını, ...'ün oluşan kazada kusurlu ve sorumlu olduğunu, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 107.maddesinde belirlenmiş takip mesafesine ilişkin kurallara uyulmaması halinde arkadan çarpan araç sürücüsünün asli kusurlu sayıldığını, müvekkilinin oluşan kazada meydana gelen ölümden dolayı kusuru bulunmadığını beyan ederek davanın reddine, davacının talep etmiş olduğu tazminat taleplerinin reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanlığından ilgili belgeler, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu'nun ... soruşturma sayılı dosyası, Konya .... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası, Konya . İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyası, Konya . İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyası istenmiş, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan kusura ilişkin rapor alınmış, raporun taraflara tebliği sağlanmıştır.

Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın 08/07/2021 tarihli raporuna göre ; sürücü ...'ün % 30 oranında kusurlu olduğu, davalı sürücü ...'ın %70 oranında kusurlu olduğu rapor edilmiştir.

Tazminat Hesaplama Bilirkişisi ... 30/09/2021 tarihli raporuna göre ; Tüm hesaplamanın dosya içindeki belge, bilgilere dayanılarak yapıldığı, Davacıların trafik kazası sonrası vefat eden destekleri ... için 18.09.2019 tarihindeki veriler dikkate alınarak tazminat hesaplandığını, bu hesaplamanın: Davacı ... için 97.095,90 TL Destekten yoksun kalma tazminatı, Davacı ... için 17.916,79 TL Destekten yoksun kalma tazminatı, Davacı ... için 14.769,84 TL Destekten yoksun kalma tazminatı, Davacı ... için 1.915,72 TL Destekten yoksun kalma tazminatı olmak üzere toplam 131.698,25 TL tazminat hesaplandığı rapor edilmiştir.

Tazminat Hesaplama Bilirkişisi ... 'in 27/10/2021 tarihli ek raporuna göre ; Tüm hesaplamanın dosya içindeki belge, bilgilere dayanılarak yapıldığı, Davacıların trafik kazası sonrası vefat eden destekleri ... için 04.04.2019 tarihindeki veriler dikkate alınarak tazminat hesaplandığını, bu hesaplamanın; Davacı ... için 218.041,96 TL Destekten yoksun kalma tazminatı, Davacı ... için 42.777,89 TL Destekten yoksun kalma tazminatı, Davacı ... için 37.244,56 TL Destekten yoksun kalma tazminatı, Davacı ... için 1.915,72 TL Destekten yoksun kalma tazminatı olmak üzere toplam 305.158,73 TL tazminat hesaplandığı rapor edilmiştir.

Davanın, İİK.67.maddesine bağlı itirazın iptali davası olduğu görülmüştür.

İncelenen dosya kapsamı ve toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde; 24.02.2019 tarihinde ...'a ait olan ve kendisinin sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı traktör ve buna bağlı römork ile, ...'e ait olan ... sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı aracın ... yolunda çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldiğini, trafik kazası tespit tutanağında kazanın oluşumunda ... plaka sayılı traktör sürücüsü ...'ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/1 ve 30/1-a maddesini ihlal ettiğinden kusurlu olduğu kanaatine varıldığını, kazada ... plaka sayılı traktörün zorunlu mali mesuliyet sigortası bulunmadığını, kazada hayatını kaybeden ...'ün hak sahipleri tarafından davacı aleyhine Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurulduğunu, itiraz hakem heyetinin kararı ile hükmedilen tazminat ferileriyle birlikte Konya . İcra Müdürlüğü'nün ... E. Sayılı dosyasına 20.02.2020 tarihinde vergi tevfikatı yapılarak 24.842,52 TL (531,17 TL stopaj toplamda 25.373,69 TL) olarak ödendiğini, davacının ödediği tazminatı ve ferilerini ... plaka sayılı aracın işleteni ve sürücüsü olan davalıdan tahsil etmek amacıyla Konya . İcra Müdürlüğü'nün ... E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalı tarafından borca itiraz edilerek takibin durduğunu, dava konusu hakkında arabuluculuğa başvurulduğunu ancak anlaşma sağlanamadığını beyan ederek fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, yargılama safhasında ortaya çıkabilecek tazminattan indirim sebeplerinin bulunması halinde, Sayın Mahkemece hak sahibinin gerçek zararının tespit ettirilerek tespit edilen gerçek zarar tutarından kusur ve her türlü indirim tutarlarının düşüldükten sonra Konya . İcra Dairesi’nin ... E. esas sayılı icra dosyasına davalı tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak yapılan itirazın iptali ile takibin devamına, ayrıca davalının alacağın % 20 sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemesine, yargılama giderleri, arabuluculuk ücreti ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ettiği görülmekle davanın yasal dayanağını oluşturan İİK.67. maddesinde; 'Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.' şeklinde düzenlemenin yapıldığı görülmektedir.

Dosya incelendiğinde davacının güvence hesabı olduğu, davalının 24/02/2019 tarihinde taraf olmuş olduğu trafik kazasında dava dışı ...'ün yaralanmasına neden olduğu, ve bu nedenle dava dışı ...'ün uğramış olduğu maddi zarar ve masraflarla birlikte 25.373,69 TL ödemiş olduğu, anlaşılmıştır.

Davacı ... olması hasebiyle ve halefiyet ilkesi gereğince ödemiş olduğu tazminat zararının haksız kişilere ödemiş olduğu miktarda rücu etme hakkına sahip olduğu hükümlerince nezdimizde görülen hukuki işlemlere başladığı anlaşılmaktadır.

Davacı öncelikle rücuen tazminatı tahsil edebilmek için Konya .icra Müdürlüğünün ... esas sayılı icra dosyasıyla takibe girişmiş ancak icra takibi davalı tarafından yapılan itirazla durdurularak mahkememizde görülen itirazın iptali davasının temelini oluşturmuştur.

Öncelikli olarak davalı vekilinin görev yönünden itirazları mahkememizce davaya ilişkin tazminatın sigortadan kaynaklandığı ... sigortanın yerine geçerek ödeme yaptığı, ve halefiyet ilkesi gereğince icrai işlemlerde bulunduğundan taraflar arasındaki hukuku ihtilafın ticaret kanunları hükümleri uyarınca çözüleceği kanaatine varılarak davalının görev yönünden yapmış olduğu itiraz reddedilerek yargılamaya devam edilmiştir.

Mahkememizce davacının ödemiş olduğu tazminata ilişkin önceki hazırlanan raporlar incelenmekle beraber mahkememizce davaya ilişkin kusur raporu alınarak davacının ödemiş olduğu miktarı kaza nedeniyle ortaya çıkan maddi zararı karşılar ve orantılı olup olmadığı incelenerek alınan raporlar doğrultusunda kusura ilişkin raporda davalının %70 kusurlu olduğu ödemeye ilişkin yapılan hesap bilirkişisinin hazırlamış olduğu raporda her ne kadar bilirkişilerce bütün hak sahiplerinin tazminat miktarları tespit edilmişse de taleple bağlılık ilkesince mahkememizce sadece ... yönünden ödenen miktar incelenerek netice itibariyle ... için 97.095,90 TL tazminat miktarı belirlenmişse de dava konusunun harca esas değer olarak açılan icra takibinde dava değerinin 26.105,70 TL olarak talep edilmiş olduğundan taleple bağlılık ilkesi gereği davacının davasının 26.105,70 TL üzerinden kabulü ile takibin devamına karar vermek karar vermek gerekmiştir.

Alacağın miktarı belirli olup bu haliyle likit olduğundan asıl alacak üzerinden İİK.nın 67/2 maddesi uyarınca % 20 oranında icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar vermek gerekmiş oluşan vicdani kanaat ile aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle ;

1-Davacının davasının KABULÜ ile davalının Konya . İcra Müdürlüğü'nün ... E. sayılı takibine yapmış olduğu itirazın İPTALİ ile 26.105,70 TL. üzerinden TAKİBİN DEVAMINA,

2-Hükmedilen 26.105,70 TL.nin % 20'si kadar icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Karar tarihi itibariyle (ve dava değerinin 26.105,70 TL olduğunun kabulü ile) alınması gereken 1.783,28 TL. nisbi karar ve ilam harcından peşin alınan 315,30 TL. harcın mahsubu ile kalan 1.467,98 TL. harcın davalıdan alınarak Hazine'ye gelir KAYDINA,

4-6102 sayılı TTK'nun 5/A maddesi kapsamında arabuluculuğa başvurulduğundan 1.320,00 TL arabulucu ücretinin 6235 sayılı Kanunu 18/A-13.maddesi gereğince davalıdan alınarak Hazine'ye gelir KAYDINA,

5-Davacı tarafından yapılan 377,50 TL ilk yargılama harçları, 1.469,30 TL bilirkişi ücreti tebligat ve posta gideri olmak üzere toplam 1.846,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

6-Karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili için (dava değerinin 26.105,70 TL olduğunun kabulü ile) 5.100,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

7-Davacı tarafından yatırılan gider avansından artan kısmın, kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin istek halinde davacıya iadesine, karar kesinleşinceye kadar iade alınmaz ise gider avansının artan kısmının 6100 s. HMK.nun 333. maddesine göre karar kesinleştiğinde re'sen davacıya İADESİNE,

Dair ; davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6100 s. HMK'nın 345. maddesi gereğince ( 2 ) hafta içerisinde, ilgili BAM Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 13/01/2022

Katip Hakim f


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.